Цей по­ту­жний RUBIN

AgroMarket - - КОМПЕТЕНТНО - Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ, екс­перт

І снує дум­ка, що най­більш зна­чу­щим се­ред усіх за­хо­дів обро­бі­тку ґрун­ту є оран­ка. Про­те не­хай як до­ско­на­ло та які­сно її про­во­дять, на­вряд чи обі­йти­ся без ди­ско­вих агре­га­тів, ко­ли по­ле аж над­то за­бур’яне­не чи ґрунт ду­же щіль­ний. У су­ча­сній те­хні­ці, до ре­чі, за­сто­су­ва­н­ня ди­ско­вих зна­рядь ча­сто ви­ко­нує роль за­хо­ду основ­но­го обро­бі­тку, тоб­то за­мі­нює, на­при­клад, оран­ку або су­ціль­ну куль­ти­ва­цію під час під­го­тов­ки ґрун­ту під сів­бу, а та­кож стає у при­го­ді для за­гор­та­н­ня в ґрунт мі­не­раль­них до­брив чи си­де­ра­тів. Опти­маль­но впо­ра­ти­ся з усі­ма ци­ми зав­да­н­ня­ми зда­тні уні­вер­саль­ні ди­ско­ві бо­ро­ни ком­па­нії LEMKEN.

Ба­га­то­фун­кціо­наль­ний агре­гат Rubin 9 за один про­хід ви­ко­нує всі фун­кції, що по­трі­бні для ін­тен­сив­но­го обро­бі­тку ґрун­ту й пе­ре­д­по­сів­ної під­го­тов­ки по стер­ні або не­о­ра­но­му по­лю. Те­хні­чни­ми рі­ше­н­ня­ми, що від­рі­зня­ють Rubin з-по­між ін­ших по­ді­бних ґрун­то­об­ро­бних зна­рядь, є, зокре­ма, та­кі:

два ря­ди важ­ких ви­рі­зних на­пів­сфе­ри­чних ди­сків ве­ли­ко­го ді­а­ме­тра (610 мм) і зав­тов­шки 6 мм. Ін­ди­ві­ду­аль­не крі­пле­н­ня ко­жно­го ди­ска на не­за­ле­жній під­пру­жи­не­ній під­ві­сці за­по­бі­гає по­лом­кам за на­їзду на пе­ре­шко­ди, а та­кож дає змо­гу ко­пі­ю­ва­ти про­філь по­ля. Від­стань між ря­да­ми ди­сків ста­но­вить 107 см. Дру­гий ряд змі­ще­но ві­дно­сно пер­шо­го на 12,5 см, що за­без­пе­чує су­ціль­ний обро­бі­ток ґрун­ту по­чи­на­ю­чи із 5 см. Утво­рен­ню бо­ко­вих гре­бе­нів пі­сля про­хо­ду бо­ро­ни за­по­бі­га­ють до­да­тко­ві край­ні ди­ски;

штри­гель­ні бал­ки, які вста­нов­ле­но по­за­ду ди­сків, до­зво­ля­ють до­да­тко­во по­дрі­бню­ва­ти ґрунт і се­па­ру­ва­ти обро­бле­ний шар, укла­да­ю­чи муль­чу на по­верх­ні по­ля, що спри­яє збе­ре­жен­ню во­ло­ги у верх­ньо­му ша­рі, де за­зви­чай роз­мі­щу­ю­ться ко­ре­ні ро­слин;

при­ко­чу­валь­ні ко­тки рі­зно­ма­ні­тної фор­ми, що ви­рів­ню­ють по­верх­ню по­ля й ущіль­ню­ють верх­ній ґрун­то­вий шар. Ві­дбу­ва­є­ться до­да­тко­ве пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ґрун­ту із ша­ром муль­чі, що спри­яє акти­ві­за­ції від­нов­лю­ва­них про­це­сів.

Зав­дя­ки ви­со­кій рам­ній кон­стру­кції (80 см) уне­мо­жлив­лю­є­ться за­би­ва­н­ня ди­ско­вої бо­ро­ни ор­га­ні­чною ма­сою. То­чність до­три­ма­н­ня ро­бо­чої гли­би­ни до­ся­га­є­ться зав­дя­ки за­дньо­му ко­тку, тож від­па­дає по­тре­ба в за­сто­су­ван­ні опор­них ко­ліс.

Та­кі агре­га­ти мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти з рі­зною по­сів­ною те­хні­кою. Зокре­ма, ком­бі­на­ція пнев­ма­ти­чної сі­вал­ки Solitair 9КА фір­ми LEMKEN і ди­ско­вої бо­ро­ни Rubin 9 до­зво­ляє су­мі­ща­ти муль­чу­ва­н­ня ґрун­ту й сів­бу за один про­хід агре­га­ту. Най­по­пу­ляр­ні­шою мо­де­л­лю в Укра­ї­ні є Rubin 9/600 КУА — на­пів­при­чі­пний ше­сти­ме­тро­вий агре­гат (до 3 м у транс­порт­но­му по­ло­жен­ні). А ось 6-ме­тро­ві се­кції 12-ме­тро­вої, най­шир­шої, бо­ро­ни вста­нов­лю­ють на си­сте­мо­но­сії Гі­гант, який може ще агре­га­ту­ва­ти­ся з бо­ро­ною Ге­лі­о­дор, ком­па­ктним куль­ти­ва­то­ром Сма­рагд чи пе­ре­д­по­сів­ним ком­бі­но­ва­ним агре­га­том Си­сте­мКом­па­ктор.

Но­ві­тньою роз­роб­кою кон­стру­кто­рів ком­па­нії LEMKEN у се­гмен­ті ди­ско­вих ма­шин є ко­ро­тка ди­ско­ва бо­ро­на Rubin 12. Її ро­бо­ча ши­ри­на — від 3 м (у на­ві­сно­му ви­ко­нан­ні) до 7 м (у при­чі­пно­му). Бо­ро­на зда­тна за­гли­би­ти­ся на 20 см (ра­ні­ше та­ка гли­би­на бу­ла до­сту­пна ли­ше куль­ти­ва­то­рам). Два ря­ди зуб­ча­стих на­пів­сфе­ри­чних ди­сків ді­а­ме­тром 736 мм да­ють змо­гу ін­тен­сив­но по­дрі­бню­ва­ти та змі­шу­ва­ти ро­слин­ні реш­тки з ґрун­том. Си­ме­три­чне роз­мі­ще­н­ня ди­сків спри­яє стій­кі­шо­му хо­ду агре­га­та. Ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті бо­ро­ни Rubin до­ся­га­ють зав­дя­ки ро­бо­чій швид­ко­сті, що ста­но­вить не мен­ше як 12 км/год. Це один із не­ба­га­тьох ди­ско­вих агре­га­тів, що до­зво­ляє ефе­ктив­но за­ван­та­жи­ти тра­кто­ри ви­со­ко­го кла­су по­ту­жно­сті (560 к. с. для на­пів­на­ві­сної бо­ро­ни Rubin 12 із ма­кси­маль­ною ши­ри­ною за­хва­ту 7 м).

Та­ка те­хні­ка пе­ре­вер­шує кон­ку­рен­тів за ба­га­тьма по­ка­зни­ка­ми. Уні­каль­на кон­стру­кція бо­ро­ни та ра­ціо­наль­не ком­по­ну­ва­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів за­без­пе­чу­ють які­сне по­дрі­бне­н­ня пі­сля­жнив­них і ро­слин­них ре­шток із за­гор­та­н­ням їх у ґрунт, які­сний обро­бі­ток по­пе­ре­дни­ків із по­ту­жною ко­ре­не­вою си­сте­мою (ку­ку­ру­дза, со­ня­шник, стер­ня ба­га­то­рі­чних трав то­що), а та­кож про­ве­де­н­ня пе­ре­д­по­сів­но­го ґрун­то­об­ро­бі­тку. Ди­ско­ві бо­ро­ни Rubin за­сто­со­ву­ють і для без­від­валь­но­го обро­бі­тку. Та­кі агре­га­ти не­за­мін­ні в су­ча­сних енер­го­о­ща­дних ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних про­це­сах ви­ро­щу­ва­н­ня агро­куль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.