NOTA BENE

AgroMarket - - КОМПЕТЕНТНО -

У пе­ре­лі­ку по­рад, що мо­жуть ста­ти у при­го­ді ви­ро­бни­ко­ві, мо­же­мо ви­окре­ми­ти, зокре­ма, та­кі: пе­ре­ходь­те на до­го­во­ри ем­фі­тев­зи­су — це пе­ре­д­усім га­ран­тія по­дов­же­н­ня жи­т­тя ва­шо­го аграр­но­го бі­зне­су, а не при­хо­ва­ний про­даж, як ре­кла­му­ють йо­го про­тив­ни­ки; шу­кай­те акти­ві­ста у мі­сце­вій гро­ма­ді, аби до­ру­чи­ти йо­му управ­лі­н­ня зе­мель­ним бан­ком; слід­куй­те за ді­я­ми ва­ших су­сі­ді­ва­гра­рі­їв; ді­йте на ви­пе­ре­дже­н­ня кон­ку­рен­тів: бе­ріть участь у со­ці­аль­но­му жит­ті ва­шої гро­ма­ди; пла­нуй­те ви­тра­ти на управ­лі­н­ня зе­мель­ним бан­ком і на со­ці­аль­ні про­е­кти, які обов’яз­ко­во по­вер­ну­ться в кіль­ка ра­зів у ви­гля­ді ре­пу­та­ції на­дій­но­го ін­ве­сто­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.