ПІДШИПНИКИ HARP

одне з най­кра­щих рі­шень для ефе­ктив­но­го фер­мер­ства та сіль­го­спма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня

AgroMarket - - ЗАКОН: БУКВА І ДУХ -

У СУЧАСНОМУ СВІ­ТІ ПРА­КТИ­ЧНО ЖОДНЕ ВИ­РО­БНИ­ЦТВО ОБЛА­ДНА­Н­НЯ, МЕ­ХА­НІ­ЗМІВ І ТРАНС­ПОРТ­НИХ ЗА­СО­БІВ НЕ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ ВИ­КО­РИ­СТА­Н­НЯ ПІДШИПНИКІВ ЧИ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ. І СІЛЬСЬКЕ ГО­СПО­ДАР­СТВО — НЕ ВИНЯТОК

При цьо­му до підшипників для аграр­ної га­лу­зі (будь то ґрун­то­об­ро­бна те­хні­ка або тра­кто­ри з ком­бай­на­ми) ви­су­ва­ють одні з най­ви­щих ви­мог до яко­сті, мі­цно­сті й дов­го­ві­чно­сті. Це й не див­но, якщо зга­да­ти, у яких важ­ких умо­вах пра­цює сіль­гос­пте­хні­ка. Пил, бруд, во­ло­га, ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри та по­за­ме­жні на­ван­та­же­н­ня в се­зон — це ли­ше де­я­кі тру­дно­щі, які до­ве­де­ться до­ла­ти агро­під­ши­пни­кам.

Про те, яки­ми ма­ють бу­ти підшипники для сіль­го­спма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня, як ні­хто ін­ший зна­ють фа­хів­ці Хар­ків­сько­го під­ши­пни­ко­во­го за­во­ду, що ви­пу­скає під- ши­пни­ки під тор­го­вою мар­кою HARP. Май­же 70 ро­ків кон­стру­ктор­сько­го й ви­ро­бни­чо­го до­сві­ду до­зво­ля­ють під­при­єм­ству ство­рю­ва­ти одні з най­кра­щих підшипників у сві­ті. Фа­хів­ці за­во­ду вра­ху­ва­ли спе­ци­фі­ку ро­бо­ти агра­рі­їв і ство­ри­ли лі­ній­ку про­ду­кції для сіль­го­спга­лу­зі — підшипники HARP-AGRО і під­ши­пни­ко­ві ву­зли HARP AGRO UNIT.

Підшипники ці­єї лі­ній­ки по­ка­за­ли се­бе як мі­цні, на­дій­ні й зно­со­стій­кі. А гер­ме­ти­чність і то­чність роз­мі­рів дає мо­жли­вість за­сто­со­ву­ва­ти ці де­та­лі у ву­злах і сіль­гос­пте­хні­ки, роз­ра­хо­ва­них на по­за- ме­жні на­ван­та­же­н­ня. Для ще біль­шо­го за­хи­сту підшипники HARP-AGRО ви­пу­ска­ють із по­си­ле­ним ущіль­не­н­ням під­ви­ще­ної гер­ме­ти­чно­сті X-SHIELD (в но­ме­рі під­ши­пни­ка по­зна­че­но ін­де­ксом К10).

Ущіль­не­н­ня під­ви­ще­ної гер­ме­ти­чно­сті X-SHIELD — це уні­каль­на роз­роб­ка HARP, що до­зво­ляє під­ши­пни­кам ефе­ктив­но фун­кціо­ну­ва­ти на­віть в екс­тре­маль­них для сіль­гос­пте­хні­ки умо­вах: ма­кси­маль­но за­пи­ле­но­му, бру­дно­му або во­ло­го­му се­ре­до­ви­щі. До­ся­га­є­ться та­ка зно­со­стій­кість зав­дя­ки то­му, що крім вну­трі­шньо­го ка­се­тно­го ущіль­не­н­ня із су­ча­сни­ми ма­сти­ла­ми зов­ні­шній бік під­ши­пни­ка ме­та­ле­вий, а от­же, мо­жли­вість по­тра­пля­н­ня со­ло­ми й бру­ду в йо­го вну­трі­шню по­ро­жни­ну аб­со­лю­тно не­мо­жли­ве.

До­да­тко­ва пе­ре­ва­га та­ких підшипників в то­му, що се­па­ра­тор для них ви­го­тов­ле­но з по­лі­а­мі­ду. Не­ве­ли­ка ва­га й осо­бли­ва ела­сти­чність цьо­го ма­те­рі­а­лу зна­чно під­ви­щу­ють екс­плу­а­та­цій­ні мо­жли­во­сті під­ши­пни­ка під час галь­му­ва­н­ня, при­швид­ше­н­ня та під­ви­ще­них на­ван­та­же­н­нях, а та­кож за вза­єм­но­го пе­ре­ко­су кі­лець.

Підшипники се­рії HARP AGRO ви­ко­ри­сто­ву­ють ба­га­то ві­до­мих ви­ро­бни­ків сіль­гос­пте­хні­ки. Ком­бай­ни ROSTSELMASH і тра­кто­ра ХТЗ, ав­то­мо­бі­лі AVTOKRAZ і сі­вал­ки ELVORTY, ґрун­то­об­ро­бна те­хні­ка LOZOVA MACHINERY — це ли­ше не­ве­ли­кий перелік ви­зна­них про­ми­сло­вих гі­ган­тів, які ком­пле­кту­ють свою про­ду­кцію ци­ми ви­со­ко­які­сни­ми під­ши­пни­ка­ми.

ГОТОВЕ РІ­ШЕ­Н­НЯ ДЛЯ ВИ­РО­БНИ­КІВ І КО­РИ­СТУ­ВА­ЧІВ ДИ­СКО­ВИХ БОРІН й ін­ших сіль­го­спа­гре­га­тів

Ще одна ін­но­ва­цій­на роз­роб­ка HARP — лі­ній­ка ма­то­чин­них підшипникових вузлів HARP AGRO UNIT. Це ці­лі­сні не­об­слу­го­ву­ва­ні ву­зли, роз­ро­бле­ні спе­ці­аль­но для ґрун­то­об­ро­бної та по­сів­ної те­хні­ки.

Осо­бли­ва на­дій­ність HARP AGRO UNIT до­ся­га­є­ться за­сто­су­ва­н­ням три­рів­не­во­го за­хи­сту:

• Для за­по­бі­га­н­ня ви­со­ко­го ти­ску ґрун­ту на ущіль­не­н­ня за­сто­со­ву­є­ться ла­бі­рин­тний роз­сі­кач;

• За­хист від ме­ха­ні­чних по­шко­джень за­без­пе­чує ка­се­тне ущіль­не­н­ня Freudenberg Sealing Technologies (Simrit);

• За­хист від агре­сив­них умов се­ре­до­ви­ща (во­ло­гість, пил, бруд), вла­сти­вих для ро­біт з обро­бі­тку ґрун­тів, до­ся­га­є­ться спе­ці­аль­ним ра­ді­аль­ним ущіль­не­н­ням, вбу­до­ва­ним у під­ши­пник.

Без­пе­ре­чною пе­ре­ва­гою ву­зла для ко­ри­сту­ва­чів є про­сто­та йо­го вста­нов­ле­н­ня, яке мо­жна ви­ко­на­ти на­віть у по­льо­вих умо­вах.

Ще одна ва­жли­ва пе­ре­ва­га — мо­жна за­мі­ни­ти під­ши­пник, не за­мі­ню­ю­чи кор­пус! У HARP AGRO UNIT за­мі­ни­ти під­ши­пник зов­сім не скла­дно, це мо­жна зро­би­ти в будь-якій май­стер­ні.

Сам під­ши­пник, який уста­нов­ле­но у ву­злі, за­слу­го­вує на окре­му ува­гу. Йо­го ре­сурс ста­но­вить не мен­ше ніж 6000 мо­то­го­дин. Під­ши­пник не по­тре­бує зма­щу­ва­н­ня, а за­го­тов­ки йо­го кі­лець ви­го­тов­ле­но ме­то­дом га­ря­чо­го штам­пу­ва­н­ня, що зна­чно під­ви­щує йо­го зно­со­стій­кість.

КОРПУСНІ ПІД­ШИ­ПНИ­КО­ВІ ВУ­ЗЛИ

Ви­пу­скає HARP і підшипники Y-ти­пу — ана­ло­ги YAR, YET, YEL і кор­пу­сних вузлів на їхній ба­зі. Це но­ве по­ко­лі­н­ня підшипників, яке роз­ро­бле­но для за­сто­су­ва­н­ня в по­сів­ній, ґрун­то­об­ро­бній і зби­раль­ній те­хні­ці та­ких про­від­них сві­то­вих ви­ро­бни­ків, як John Deere, Claas, Case, New Holland, Lemken й ін­ших.

У роз­роб­ці ці­єї лі­ній­ки бу­ло вра­хо­ва­но всі осо­бли­во­сті кон­стру­кції сіль­гос­пте­хні­ки про­від­них ви­ро­бни­ків, а та­кож осо­бли­ві умо­ви за­сто­су­ва­н­ня підшипників і вузлів. Про­ду­кти ці­єї лі­ній­ки не бо­я­ться ні ви­со­ких тем­пе­ра­тур, ні екс­тре­маль­них зов­ні­шніх умов, адже ці підшипники зда­тні пра­цю­ва­ти за під­ви­ще­них на­ван­та­жень і ма­ють ши­ро­кий спектр за­сто­су­ва­н­ня.

Осо­бли­вість ці­єї лі­ній­ки в то­му, що під­ши­пник і кор­пус пов­ні­стю вза­є­мо­за­мін­ні. А ущіль­не­н­ня під­ви­ще­ної гер­ме­ти­чно­сті X-SHIELD і ста­ле­ва за­хи­сна шай­ба ро­блять під­ши­пник не­д­ося­жним для пи­лу, бру­ду, во­ло­ги, ча­сто­чок ґрун­ту й ін­ших агре­сив­них ком­по­нен­тів зов­ні­шньо­го се­ре­до­ви­ща.

Крім та­ко­го на­дій­но­го за­хи­сту підшипники та під­ши­пни­ко­ві ву­зли нової се­рії осна­ще­но прес-ма­зни­чка­ми для по­да­чі ма­стиль­но­го ма­те­рі­а­лу. Це но­во­вве­де­н­ня звіль­няє спо­жи­ва­чів від по­тре­би пе­рі­о­ди­чно зма­щу­ва­ти підшипники, а та­кож зна­чно збіль­шує тер­мін їх екс­плу­а­та­ції.

HARP до­вів, що як ні­хто ін­ший ро­зу­міє по­тре­би агра­рі­їв й осо­бли­во­сті при­строю сіль­гос­пте­хні­ки. Йо­го ін­но­ва­цій­ні роз­роб­ки у цій га­лу­зі — пря­ме свід­че­н­ня то­го, що ві­тчи­зня­ні підшипники мо­жуть бу­ти які­сни­ми, мі­цни­ми й на­дій­ни­ми. І що ва­жли­во, про­ти ім­порт­них ана­ло­гів ці­ни на цю про­ду­кцію для спо­жи­ва­ча на­ба­га­то до­сту­пні­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.