МИХАЙЛО КОСЮХНО, ди­ре­ктор ТОВ «Со­жам Україна»

AgroMarket - - ЗАКОН: БУКВА І ДУХ -

«Ком­па­нія SOJAM роз­ро­бляє обла­дна­н­ня, вра­хо­ву­ю­чи кон­стру­кцій­ні осо­бли­во­сті зер­но­схо­ви­ща, до­став­ку, мон­таж і на­ла­шту­ва­н­ня від­по­від­но до по­ту­жно­стей окре­мо­го еле­ва­то­ра та на­вчає пра­ців­ни­ків. На сьо­го­дні по­над 30 агро­хол­дин­гів і сіль­го­спви­ро­бни­ків ко­ри­сту­ю­ться ці­єю те­хно­ло­гі­єю й за­до­во­ле­ні її ефе­ктив­ні­стю».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.