ФА­КТИ ПРО ПОГОДУ

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

Ме­те­о­ро­ло­гі­чні спо­сте­ре­же­н­ня свід­чать про змі­ни клі­ма­ту на те­ри­то­рії на­шої кра­ї­ни. Тіль­ки фа­кти від Гі­дро­ме­тцен­тру Укра­ї­ни:

Тем­пе­ра­тур­ний ре­жим. За остан­ні 30 ро­ків за­фі­ксо­ва­но збільшення се­ре­дньо­го рі­чно­го по­ка­зни­ка тем­пе­ра­ту­ри на 1 °С, а в окре­мих ре­гіо­нах, на­при­клад, у Жи­то­ми­рі — на 2 °С. Зда­є­ться, що по­ка­зник не­зна­чний, про­те, які на­слід­ки він при­ніс для Укра­ї­ни!

Тем­пе­ра­тур­ні умо­ви ви­рів­ня­ли­ся по рі­зних клі­ма­ти­чних зо­нах. Як при­клад: аб­со­лю­тний ма­кси­мум тем­пе­ра­тур для Хер­со­на й Чер­ні­го­ва до­рів­нює +41 °С. Щодо се­зон­них зру­шень — лі­тні по­ка­зни­ки по всій кра­ї­ні остан­ніх 15 ро­ків де­мон­стру­ють під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­тур у ли­пні-сер­пні, май­же на 2 °С. Тіль­ки за остан­ні 10 ро­ків бу­ло чо­ти­ри спе­ко­тних лі­та — 2007-го, 2008-го, 2010-го й 2015 ро­ків.

У кла­си­чно­му ме­тео­ро­ло­гі­чно­му ро­зу­мін­ні в Укра­ї­ні вже не­має зи­ми, що пе­ред­ба­чає три­ва­лий пе­рі­од із се­ре­дньо­до­бо­вою тем­пе­ра­ту­рою ниж­чою за 0 ° С. Змі­ни­ли­ся зви­чні тер­мі­ни три­ва­ло­сті зи­ми зі 120–140 до 90 діб. У зи­мо­ві мі­ся­ці ве­ли­ка ча­сти­на ча­су при­па­дає на від­ли­ги. За остан­ні 25 ро­ків се­ре­дня тем­пе­ра­ту­ра сі­чня-лю­то­го ви­ро­сла на 1,5–2,5 °С.

Щодо по­ка­зни­ків кіль­ко­сті опа­дів, то за спо­сте­ре­же­н­ня­ми Гі­дро­ме­тцен­тру Укра­ї­ни, во­ни істо­тно не змі­ни­ли­ся. Ра­зом із тим з огля­ду на під­ви­ще­н­ня тем­пе­ра­тур влі­тку зріс по­ка­зник ви­па­ро­ву­ва­н­ня.

По­су­хи ста­ли ча­сти­ною на­шо­го жи­т­тя й пе­рі­о­ди­чно на­кри­ва­ють рі­зні ре­гіо­ни тим або ін­шим сту­пе­нем ін­тен­сив­но­сті. Якщо зга­да­ти по­су­ху 2015 ро­ку, то її уні­каль­ність по­ля­га­ла в то­му, що во­на об’єд­на­ла від­ра­зу три ви­ди по­су­хи — ґрун­то­ву, атмо­сфер­ну й гі­дро­ло­гі­чну. То­ді бу­ло за­фі­ксо­ва­но най­ниж­чий рі­вень во­дойм — рі­чок, озер, став­ків і ґрун­то­вих вод за весь час ве­де­н­ня гі­дро­ло­гі­чних спо­сте­ре­жень (із 1927 ро­ку).

Сьо­го­дні не мо­жна го­во­ри­ти про тенденції се­зон­но­го пе­ре­роз­по­ді­лу опа­дів. Справ­ді за остан­ні 5–7 ро­ків спо­сте­рі­га­ли­ся пе­рі­о­ди, ко­ли зи­мо­вих опа­дів бу­ло на 15% мен­ше від нор­ми й одно­ча­сно за­фі­ксо­ва­но їх збільшення в жов­тні-ли­сто­па­ді.

Слід та­кож ура­хо­ву­ва­ти чин­ник ви­руб­ки лі­сів і зни­ще­н­ня плав­нів, на­слід­ком яких є змі­на фун­кціо­ну­ва­н­ня си­сте­ми ґрун­то­вих вод.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.