Про­гно­зу­ю­чи май­бу­тнє...

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

До­бі­гає кін­ця мар­ке­тин­го­вий рік, і, мо­жли­во, при­йшов час фор­му­ва­ти но­ві про­гно­зи на рік на­сту­пний. А що є най­кра­щим під­ґрун­тям для про­гно­зу на май­бу­тнє, як не ана­ліз ми­ну­ло­го?

Усі по­дії, що впли­ва­ли остан­нім ча­сом на ці­но­утво­ре­н­ня на то­вар­них рин­ках, роз­гля­да­ли­ся ін­ве­сто­ра­ми че­рез при­зму їх впли­ву на мо­не­тар­ну по­лі­ти­ку аме­ри­кан­ської ФРС. Еко­но­мі­ка США вві­йшла в пе­рі­од, ко­ли зро­ста­н­ня ВВП су­про­во­джу­є­ться при­швид­ше­н­ням зро­ста­н­ня ін­фля­цій­но­го ти­ску в еко­но­мі­ці. Най­по­ту­жні­ша зброя, що за­сто­со­ву­є­ться ФРС для упо­віль­не­н­ня зро­ста­н­ня цін, — це під­ня­т­тя від­со­тко­вої став­ки. Зро­ста­н­ня вар­то­сті кре­ди­тів ав­то­ма­ти­чно змен­шує по­пит на них, і, як на­слі­док, змен­шу­є­ться по­пит на то­ва­ри та по­слу­ги. Про­тя- гом по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку став­ка під­ні­ма­ла­ся вже дві­чі.

Під­ня­т­тя від­со­тко­вої став­ки має і по­бі­чний ефект — змі­цне­н­ня до­ла­ра. Тоб­то якщо ФРС під­ні­має став­ку, то від­по­від­но зро­стає й при­бу­тко­вість но­вих роз­мі­щень ко­штів у де­но­мі­но­ва­них у до­ла­рах акти­вах із фі­ксо­ва­ною при­бу­тко­ві­стю, на­при­клад, облі­га­цій і де­по­зи­тів. Ін­ве­сто­ри по­рів­ню­ють при­бу­тко­вість облі­га­цій Єв­ро­зо­ни та США й ро­блять ви­бір на ко­ристь остан­ніх. Ко­шти з єв­ро пе­ре­ті­ка­ють у до­ла­ри. А да­лі спра­цьо­вує за­галь­но­ві­до­мий фе­но­мен — що до­рож­чий до­лар, то де­шев­ші то­вар­ні акти­ви.

Ін­ве­сто­ри, зві­сно, не че­ка­ють, ко­ли без­по­се­ре­дньо зро­сте став­ка (як си­гнал, аби ске­ру­ва­ти ко­шти в де­но­мі­но­ва­ні в до­ла­рах акти­ви). На­то­мість — ро­блять став­ки на очі­ку­ва­н­нях. Са­ме то­му го­лов­ний етап змі­цне­н­ня до­ла­ра від­був­ся ще до по­ча­тку пе­рі­о­ду під­ня­т­тя ста- вок ФРС, а са­ме з ли­пня 2014-го по бе­ре­зень 2015 ро­ку. Про­тя­гом на­сту­пних двох ро­ків до­лар фа­кти­чно ру­хав­ся в бі­чно­му трен­ді, ко­ли­ва­ю­чись у від­по­відь на ва­го­мі по­лі­ти­чні по­дра­зни­ки. Та­ки­ми зна­чу­щи­ми чин­ни­ка­ми впли­ву про­тя­гом по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ста­ли ре­фе­рен­дум у Ве­ли­кій Бри­та­нії що­до її член­ства у ЄС та пре­зи­дент­ські ви­бо­ри у США. Ко­ли ста­ли ві­до­мі ре­зуль­та­ти бри­тан­сько­го ре­фе­рен­ду­му, світ був при­го­лом­ше­ний. До­лар змі­цнив­ся що­до єв­ро з рів­ня 1,14 до по­зна­чки 1,09. Сіль­сько­го­спо­дар­ські то­вар­ні акти­ви опи­ни­ли­ся під ти­ском. Про­те зго­дом трей­де­ри вра­ху­ва­ли, що зро­ста­н­ня во­ла­тиль­но­сті на сві­то­вих рин­ках під­ви­щує ри­зи­ки, які ма­ють утри­ма­ти ФРС від під­ви­ще­н­ня став­ки на при­йде­шніх за­сі­да­н­нях. До­лар по­чав слаб­ша­ти, а зер­но­ві до­ся­гли сво­го ці­но­во­го дна на­при­кін­ці сер­пня.

Тим ча­сом світ уже був за­хо­пле­ний ін­шим шоу, що на­би­ра­ло обер­ти у США, — пре­зи­дент­ськи­ми пе­ре­го­на­ми. За­зви­чай ФРС під час пре­зи­дент­ських ви­бо­рів ке­ру­є­ться ін­те­ре­са­ми чин­но­го пре­зи­ден­та й не під­ні­має став­ку. Це утри­му­ва­ло до­лар під ти­ском і до­зво­ли­ло зер­но­вим і да­лі зро­ста­ти. Про­те пе­ре­мо­га До­наль­да Трам­па у ко­ро­тко­три­ва­лій пер­спе­кти­ві зі­гра­ла на ко­ристь до­ла­ру, що ство­рю­ва­ло не­спри­я­тли­ві умо­ви для би­ків на зер­но­во­му рин­ку.

Зві­сно, ми оці­ню­є­мо вплив по­лі­ти­чних чин­ни­ків ві­дір­ва­но від фун­да­мен­таль­ної кар­ти­ни, що ха­ра­кте­ри­зу­ва­ла­ся ве­ли­ки­ми пе­ре­хі­дни­ми за­ли­шка­ми, які ста­ли оче­ви­дни­ми вже на­при­кін­ці зи­ми. Про­те не­га­тив­ний вплив на­дли­шку про­по­зи­ції зер­но­вих у сві­ті сут­тє­во ком­пен­су­вав­ся трен­дом на зде­шев­ле­н­ня до­ла­ра, що роз­по­чав­ся вже із сі­чня цьо­го ро­ку. Ін­ве­сто­ри зре­штою вра­ху­ва­ли, що ін­фля­ція у Спо­лу­че­них Шта­тах зро­стає швид­ше, ніж став­ка, як на­слі­док, «зе­ле­ний» по­чав втра­ча­ти свою при­ва­бли­вість.

Зга­дай­те, ба­га­то хто про­гно­зу­вав па­ри­тет до­ла­ра в па­рі із єв­ро вже у дру­го­му квар­та­лі 2017 ро­ку. Про­те так не ста­ло­ся. Са­ме слаб­кі­ший, ніж то­го очі­ку­ва­ла біль­шість, до­лар й утри­му­ва­ти­ме зер­но­ві від тра­ди­цій­но­го «лі­тньо­го» обва­лу мас­шта­бу ми­ну­ло­го ро­ку. Справ­ді, ве­ли­кі пе­ре­хі­дні за­ли­шки з по­єд­на­н­ням очі­ку­ван- ня одно­ча­сно­го ви­хо­ду на рин­ки ве­ли­кої про­по­зи­ції збіж­жя, пі­сля збо­ру вро­жаю в США, ма­ли б обва­ли­ти ці­ни на но­ві мі­ні­му­ми за остан­ні де­сять ро­ків. Про­те ймо­вір­на слаб­кість аме­ри­кан­ської ва­лю­ти при­вер­та­ти­ме ува­гу до то­вар­них рин­ків, і, як на­слі­док, па­ді­н­ня вар­то­сті зер­но­вих має зна­чно упо­віль­ни­ти­ся.

За­зи­ра­ю­чи в на­сту­пний мар­ке­тин­го­вий рік, мо­жна зро­би­ти ціл­ком об­ґрун­то­ва­не при­пу­ще­н­ня, що, не­зва­жа­ю­чи на при­сут- ність по­лі­ти­чних ри­зи­ків (імо­вір­ні ви­бо­ри в Іта­лії, по­тен­цій­не за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції дов­ко­ла Пів­ні­чної Ко­реї, не­ви­зна­че­ність що­до за­про­ва­дже­н­ня фі­скаль­них ме­то­дів сти­му­лю­ва­н­ня еко­но­мі­ки у США), зер­но­ві по­ка­жуть кра­щу ці­но­ву ди­на­мі­ку, ніж по­то­чно­го ро­ку. Го­лов­на при­чи­на — по­сту­по­ва де­валь­ва­ція до­ла­ра, при­швид­ше­н­ня ін­фля­ції у США та по­вер­не­н­ня ін­ве­сто­рів на то­вар­ні рин­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.