ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Ла­у­ре­а­тів про­е­кту «Аграр­на Елі­та України» вша­ну­ва­ли ко­ле­ги та пар­тне­ри, ди­пло­ма­ти й бан­кі­ри, ми­тці й гро­мад­ські ді­я­чі

AgroMarket - - КРУПНИЙ ПЛАН -

Уже сьо­мий рік по­спіль зна­ний га­лу­зе­вий жур­нал The Ukrainian Farmer вша­но­вує 100 про­від­них сіль­госп­під­при­ємств, що актив­но роз­ви­ва­ю­ться й до­ся­га­ють зна­чних здо­бу­тків у сво­їй рин­ко­вій ні­ші. За ро­ки спів­пра­ці уча­сни­ки рин­ку не­о­дно­ра­зо­во пе­ре­свід­чу­ва­ли­ся в ав­то­ри­те­тно­сті цьо­го аграр­но­го ме­ді­а­про­е­кту. Тож ста­тус ла­у­ре­а­та й ста­ту­е­тку «Аграр­на Елі­та України» сіль­го­спви­ро­бни­ки вва­жа­ють справ­жнім ви­зна­н­ням їхніх здо­бу­тків у жит­тє­пи­сі но­вої аграр­ної істо­рії України.

На від­мі­ну від ін­ших рей­тин­гів, що біль­шою мі­рою орі­єн­ту­ю­ться на фі­нан­со­ві й еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки ком­па­ній, у цен­трі ува­ги цьо­го про­е­кту пе­ред­усім ви­ро­бни­чий по­ступ, яскра­ві управ­лін­ські рі­ше­н­ня, що не­о­дмін­но ма­ти­муть не­аби­який ре­зо­нанс у май­бу­тньо­му, як-от, при­мі­ром, іні­ці­а­ти­ви із за­про­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій чи роз­ви­ток вла­сної тор­го­вої мар­ки, ви­зна­н­ня ко­лег чи со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність, зда­тність за­по­ча­тку­ва­ти сі­мей­ну спра­ву чи мо­дер­ні­зу­ва­ти ін­фра­стру­кту­ру. Вре­шті, мо­жли­вість кро­ку­ва­ти в но­гу зі сві­то­ви­ми трен­да­ми ве­ли­кою мі­рою за­ле­жить від рів­ня зрі­ло­сті са­мої ком­па­нії та її до­сту­пу до ін­ве­сти­цій. Отож у вель­ми не­про­стих умо­вах на­ші герої на­ма­га­ю­ться вдо­ско­на­ли­ти свої бі­знес-моделі, аби на­да­лі ство­рю­ва­ти ві­тчи­зня­ну про­ду­кцію з до­да­ною вар­ті­стю та фор­му­ва­ти про­ду­ма­ні стра­те­гії її по­зи­ціо­ну­ва­н­ня на зов­ні­шніх рин­ках. Ве­ли­кі й не ду­же, укра­їн­ські та з іно­зем­ним ка­пі­та­лом, вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ні й ті, що тіль­ки роз­по­чи­на­ють ви­бу­до­ву­ва­ти вла­сну бі­зне­смо­дель, — усіх їх смі­ли­во мо­жна вва­жа­ти ге­ро­я­ми нашого часу. Сво­єю са­мо­від­да­ною пра­цею во­ни за­кла­да­ють мі­цний фун­да­мент для до­бро­бу­ту май­бу­тніх по­ко­лінь укра­їн­ців.

Но­мі­нан­тів ви­зна­ча­ла екс­пер­тна ра­да, до скла­ду якої уві­йшли пред­став­ни­ки га­лу­зе­вих асо­ці­а­цій, на­у­ков­ці, бан­кі­ри, ви­со­ко­по­са­дов­ці, гро­мад­ські ді­я­чі, а та­кож ре­да­кто­ри п’яти про­філь­них ви­дань, се­ред яких, зокре­ма, й «Агро­Мар­кет». Цьо­го­рі­чна це­ре­мо­нія на­го­ро­дже­н­ня збі­гла­ся в ча­сі з де­ся­ти­лі­тнім юві­ле­єм жур­на­лу The Ukrainian Farmer. Атмо­сфе­ра в На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії України, де від­бу­ва­ли­ся уро­чи­сто­сті, бу­ла свя­тко­вою й ви­шу­ка­ною — у сти­лі фран­цузь­кої ве­сни. Її ор­га­ні­за­то­рам ім­пре­зи вда­ло­ся вла­шту­ва­ти у пар­тнер­стві з «Во­лин­ською фон­до­вою ком­па­ні­єю», ком­па­ні­єю «КУН-Україна» та пред­став­ни­цтвом кор­по­ра­ції AGCO у Схі­дній Єв­ро­пі. На­го­ро­ди ла­у­ре­а­там вру­ча­ли за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Оль­га Тро­фім­це­ва; ра­дник з пи­тань сіль­сько­го го­спо­дар­ства По­соль­ства Фран­ції в Укра­ї­ні Ні­ко­ля Пер­рен; го­ло­ва Держ­прод­спо­жив­слу­жби Во­ло­ди­мир Ла­па; ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Во­лин­ської фон­до­вої ком­па­нії» Оле­ксандр Спя­щен­ко; ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор ком­па­нії «КУН-Україна» Ана­то­лій Пен­зін, ди­ре­ктор з мар­ке­тин­гу кор­по­ра­ції AGCO у Схі­дній Єв­ро­пі Ан­тон Ко­стир­ко; на­ро­дний ар­тист України, про­фе­сор Дми­тро Оста­пен­ко; ди­ре­ктор з кор­по­ра­тив­но­го бізнесу, МСБ та агрі-агро «Кре­ді Агрі­коль Бан­ку» Ла­ри­са Бон­да­рє­ва; те­ле­ве­ду­ча, актри­са, ре­сто­ра­тор Да­ша Ма­ла­хо­ва й ін­ші. Шар­му уро­чи­сто­стям до­да­ва­ли влу­чні жар­ти ве­ду­чих Юрія Гор­бу­но­ва й Ан­ни За­кле­цької, а та­кож ві­та­н­ня від джаз-ка­ба­ре «За­ба­ва» та ле­ген­дар­но­го Оле­га Скри­пки. Ро­зді­ли­ти з ла­у­ре­а­та­ми ра­дість за­слу­же­но­го ви­зна­н­ня та їх при­ві­та­ти осо­би­сто при­йшли ко­ле­ги і пар­тне­ри: пред­став­ни­ки ко­мер­цій­них ком­па­ній, по­сольств іно­зем­них дер­жав в Укра­ї­ні, бан­ків й ін­ших стру­ктур, які пе­ре­ти­на­ю­ться з аграр­ним бі­зне­сом.

Елі­та агро­се­кто­ра вко­тре за­свід­чи­ла сво­ї­ми звер­ше­н­ня­ми, що мі­цніє та роз­ви­ва­є­ться. Тож ми від­да­є­мо ша­ну май­страм сво­єї спра­ви, про­фе­сіо­на­лам, до­свід і пра­цьо­ви­ті ру­ки яких ро­блять їх справ­жні­ми ге­ро­я­ми. Ге­ро­я­ми нашого часу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.