Но­ві ін­стру­мен­ти сти­му­лю­ють до вдо­ско­на­ле­н­ня

AgroMarket - - СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ - Ро­ман ПАРХОМЕНКО, спів­вла­сник ком­па­нії «Гло­би­но Агро»

Аби по­до­ла­ти кра­діж­ки на під­при­єм­стві, пів­то­ра ро­ку то­му я упро­ва­див ІТ-си­сте­му. Во­на да­ла змо­гу сто­від­со­тко­во кон­тро­лю­ва­ти обіг ре­сур­сів (па­ли­ва, на­сі­н­ня, вро­жаю, до­брив) і бу­ти в кур­сі, хто та як ви­ко­ри­сто­вує свій ро­бо­чий час. Окрім то­го, пла­ну­ва­н­ня ді­яль­но­сті, по­ста­нов­ка зав­дань і збір да­них для ана­лі­зу те­пер від­бу­ва­є­ться ав­то­ма­ти­чно. Це до­по­ма­гає го­спо­да­рю­ва­ти ефе­ктив­ні­ше.

Якщо ра­ні­ше ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли 200 тис. ку­бів ди­зель­но­го паль­но­го на рік, то те­пер, ко­ли зе­мель­ний банк збіль­шив­ся на 17%, — 187 тис. А це по­над 300 тис. гри­вень еко­но­мії. До ре­чі, спо­ча­тку тра­кто­ри­сти не ві­ри­ли, що впо­ра­є­мо­ся з кра­діж­ка­ми. Про­те з да­тчи­ка­ми паль­но­го та GPS-на­ві­га­то­ра­ми все ви­яви­ло­ся ду­же про­сто.

То­рік ми сі­я­ли ку­ку­ру­дзу. Ви­їжджа­є­мо в се­зон на по­ле й ба­чи­мо, що схо­ди не­рів­но­мір­ні. У чо­му про­бле­ма? Ра­ні­ше ска­за­ли б, що по­го­да під­ве­ла. Сьо­го­дні ми ма­є­мо ана­лі­ти­чний ін­стру­мент. Він по­ка­зує, що тра­кто­рист за­сі­вав по­ле на швид­ко­сті 18 км/год (хо­ча за те­хно­ло­гі­єю ма­ло бу­ти 12 км/год), тоб­то на 40% (!) швид­кість бу­ла пе­ре­ви­ще­на. Ось так ми ви­яви­ли, чо­му по­стра­жда­ла якість сів­би. А в на­сту­пно­му се­зо­ні за­вча­сно про­ін­стру­кту­ва­ли тра­кто­ри­стів і по­пе­ре­ди­ли про штра­фи в ра­зі по­ру­ше­н­ня те­хно­ло­гії.

Та­кою ж бу­ла й си­ту­а­ція із ЗЗР та мі­не­раль­ни­ми до­бри­ва­ми. Ми ку­пу­є­мо тіль­ки до­ро­гі за­со­би, тож, від­по­від­но, роз­ра­хо­ву­є­мо на на­ле­жний ефект від за­сто­су­ва­н­ня. Та ра­ні­ше, бу­ва­ло, при­їдеш на по­ле — а сої там на­віть не ви­дно, за­те бур’яни по по­яс. Мо­жна тіль­ки здо­га­ду­ва­ти­ся, чо­му не спра­цю­ва­ла які­сна хі­мія і як нею роз­по­ря­ди­ли­ся від­по­від­аль­ні осо­би. За­раз усі ма­те­рі­а­ли, які від­прав­ля­ти­ме­мо в по­ле, про­мар­ко­ва­ні, а їх ви­тра­ти кон­тро­лю­ю­ться че­рез IT-си­сте­му.

За­га­лом но­вий ін­стру­мент кон­тро­лю змі­нив на­ше став­ле­н­ня до бі­знес-про­це­сів на під­при­єм­стві. Ми чі­тко по­ба­чи­ли ті про­бле­ми, про які ра­ні­ше тіль­ки здо­га­ду­ва­ли­ся. У нас на ви­ро­бни­цтві пра­ців­ни­ки отри­му­ють від 9–13 тис. гри­вень зар­пла­ти про­тя­гом 7–8 мі­ся­ців. Во­дно­час лю­ди го­то­ві по­жер­тву­ва­ти сво­єю ре­пу­та­ці­єю й ста­біль­ним до­хо­дом за­ра­ди то­го, щоб ри­зи­кну­ти й по­цу­пи­ти ди­зель­но­го паль­но­го на 200 грн. Кра­діж­ки — це бі­да сіль­сько­го го­спо­дар­ства. А то­му з лю­дьми по­трі­бно пра­цю­ва­ти: під­ви­щу­ва­ти ква­лі­фі­ка­цію пер­со­на­лу, дба­ти про на­ле­жну мо­ти­ва­цію.

Ко­ли я тіль­ки мрі­яв про впро­ва­дже­н­ня IT, я по­бо­ю­вав­ся, що цей про­цес ду­же скла­дний. Однак уже ро­зу­мію: якщо впро­ва­дже­н­ня IT су­про­во­джу­є­ться не ли­ше уста­нов­кою да­тчи­ків й ін­шо­го обла­дна­н­ня, а і які­сним су­про­во­дом — під­го­тов­кою пер­со­на­лу й ви­пи­са­ни­ми ал­го­ри­тма­ми дій — ке­рів­ник ду­же швид­ко отри­му­ва­ти­ме ре­аль­ну ін­фор­ма­цію про стан і обіг ре­сур­сів сво­го го­спо­дар­ства. Сьо­го­дні я за­хо­джу у Forland із бу­дья­ко­го комп’юте­ра, де б я не пе­ре­бу­вав, і ба­чу, що зро­бле­но за по­пе­ре­дню змі­ну, що від­бу­ва­є­ться на цей мо­мент часу. Я від­чу­ваю се­бе більш віль­ним, а під­при­єм­ство те­пер кра­ще кон­тро­льо­ва­не. Втім, чі­тке ро­зу­мі­н­ня про­блем на­ла­што­вує на но­ві по­шу­ки, а су­ча­сні те­хно­ло­гії сти­му­лю­ють до ви­бо­ру на­йопти­маль­ні­ших бі­знес-ме­то­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.