Про­сті ре­чі, яки­ми не­хту­ють

Що ро­би­ти ке­рів­ни­ко­ві агро­під­при­єм­ства, аби уни­кну­ти рейдерської атаки та ба­наль­но­го шахрайства

AgroMarket - - СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ -

Без­сум­нів­но най­ва­жли­ві­шим акти­вом для ве­де­н­ня агро­бі­зне­су є зем­ля. Са­ме то­му на­два­жли­во за­хи­сти­ти цей актив як у юри­ди­чній, так і фа­кти­чній пло­щи­нах. Аби ра­птом зе­мель­ний банк не ві­ді­йшов до кон­ку­рен­та (яко­го ни­ні мо­же на­віть і не бу­ти, але який зне­на­цька з’яви­ться зав­тра, за рік чи два), слід гра­мо­тно оформ­лю­ва­ти свої орен­дні від­но­си­ни з вла­сни­ка­ми зем­лі.

За­ре­є­стро­ва­не пра­во орен­ди на зем­лю, ре­єстр до­го­во­рів орен­ди, своє­ча­сна ви­пла­та орен­дної пла­ти — ці всі пи­та­н­ня ма­ють бу­ти в прі­о­ри­те­ті!

Якщо до­го­во­ри орен­ди оформ­ле­но не­на­ле­жним чи­ном, якщо по­ру­шу­є­те стро­ки ви­пла­ти орен­дної пла­ти, якщо не зна­є­те, ко­ли тер­мін ці­єї орен­ди за­кін­чу­є­ться, то са­мі ж і да­є­те ко­зи­рі в ру­ки кон­ку­рен­там. Це на­віть не мо­жна на­зва­ти ша­храй­ством, швид­ше не­дба­лі­стю й не­ува­жні­стю, що ча­сто за­гро­жу­ють фа­таль­ни­ми на­слід­ка­ми для бізнесу.

Про від­по­від­аль­ність і на­слід­ки

Якщо кон­ку­рент ді­знав­ся, що ча­сти­ну ва­ших до­го­во­рів не вне­се­но в но­вий ре­єстр, і шви­день­ко за­ре­є­стру­вав на ці зем­лі своє пра­во орен­ди, то­ді це справ­ді про­бле­ма. Не по­трі­бно бу­ти про­вид­цем, аби за­яви­ти, що вам сві­тять три­ва­лі су­до­ві про­це­си. Про­те та­кі, м’яко ка­жу­чи, не­при­єм­ні си­ту­а­ції мо­жли­во (й по­трі­бно) пе­ред­ба­чи­ти, аби за­по­біг­ти їм чи при­найм­ні мі­ні­мі­зу­ва­ти на­слід­ки.

Іде­аль­но бу­ло б, аби всі пра­ва на зем­лю бу­ло за­ре­є­стро­ва­но в но­во­му ре­є­стрі. Про­те не зав­жди до­ціль­но роз­ри­ва­ти «ста­рі» до­го­во­ри й на­галь­но їх пе­ре­ре­є­стро­ву­ва­ти. Чо­му б не за­про­ва­ди­ти по­са­ду упов­но­ва­же­но­го ку­ра­то­ра в ко­жно­му се­лі чи ра­йо­ні, де ви обро­бля­є­те зем­лю? Та­кий фа­хі­вець кон­та­кту­вав би з ва­ши­ми орен­до­дав­ця­ми та три­мав би вас у кур­сі всіх по­дій і про­блем. Окрім цьо­го, вам вар­то зу­стрі­ча­ти­ся з орен­до­дав­ця­ми ча­сті­ше, ніж раз на рік, ко­ли ви­пла­чу­є­те орен­дну пла­ту, бра­ти участь у жит­ті сіль­ської гро­ма­ди. Па­йо­ви­ки ма­ють осо­би­сто зна­ти то­го, хто го­спо­да­рює на їхній зем­лі. Зда­ва­ло­ся б, ні­чо­го скла­дно­го — про­сті ре­чі, але ке­рів­ни­ки ча­сто ни­ми не­хту­ють.

Оскіль­ки ж зем­ля пе­ре­бу­ває в пе­рі­о­ди­чній ро­та­ції, ва­жли­во, щоб до­го­во­ра­ми орен­ди опі­ку­вав­ся окре­мий пра­ців­ник. Йо­го від­по­від­аль­ність — це вча­сне пе­ре­укла­да­н­ня до­го­во­рів й онов­ле­н­ня їх ре­є­стру. Що ма­є­мо на­то­мість? Ду­же ча­сто на­віть на ве­ли­ких під­при­єм­ствах цю фун­кцію ви­ко­нує (ра­зом із «ен­ною» кіль­кі­стю ін­ших) бух­гал­тер. Це не­пра­виль­но й ма­ло­ефе­ктив­но.

Без­пе­ка по­чи­на­є­ться не з пе­ре­ві­рок

«Важ­ко­ва­го­ві» си­ту­а­ції, чи то пак ре­аль­ні рей­дер­ські дії, умов­но мо­жна по­ді­ли­ти на фа­кти­чні та «па­пе­ро­ві». До фа­кти­чних на­ле­жать збір уро­жаю з чу­жих по­лів, бло­ку­ва­н­ня в’їзду на по­ля, вчи­не­н­ня дій, що зни­щу­ють або сут­тє­во по­шко­джу­ють по­сі­ви, вро­жай. У та­кій си­ту­а­ції вкрай ва­жли­во гра­мо­тно зре­а­гу­ва­ти. Пе­ред­усім до­ку­мен­таль­но за­фі­ксу­ва­ти по­ру­ше­н­ня з пред­став­ни­ка­ми мі­сце­вої вла­ди та пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми. Не зав­жди вар­то від­ра­зу са­мо­стій­но про­ти­ді­я­ти — ли­ше в тих ви­пад­ках, ко­ли шко­да пря­ма й ви мо­же­те її усу­ну­ти без за­сто­су­ва­н­ня си­ли, на­при­клад, га­сі­н­ня по­же­жі на по­лі чи на фер­мі то­що. «Па­пе­ро­ве» рей­дер­ство ду­же ча­сто під­па­дає під дії, від­по­від­аль­ність за які ре­гла­мен­ту­є­ться Кри­мі­наль­ним ко­де­ксом (під­роб­ка, ви­кра­де­н­ня до­ку­мен­тів, бло­ку­ва­н­ня до­сту­пу до ко­штів до бан­ків­ських ра­хун­ків під­при­єм­ства).

Щоб мі­ні­мі­зу­ва­ти ри­зи­ки, слід по­дба­ти про кор­по­ра­тив­ну без­пе­ку на під­при­єм­стві. Во­на, зві­сно ж, по­чи­на­є­ться не з пе­ре­ві­рок і то­таль­но­го сте­же­н­ня за ко­жним. Не за­ва­ди­ло б ство­ри­ти умо­ви, за яких пра­ців­ни­ки бу­дуть ло­яль­ні до ком­па­нії (йде­ться не ли­ше про кон­ку­рен­тні умо­ви пра­ці, а й про ін­ші не­ма­те­рі­аль­ні за­охо­че­н­ня). Ком­па­нії «ро­блять» лю­ди. То­му не ство­рюй­те умов, що про­во­ку­ва­ти­муть пра­ців­ни­ків ді­я­ти не­до­бро­со­ві­сно.

Ви­гра­ти час у по­да­тко­вої

Як убе­рег­ти­ся від фі­нан­со­во­го рей­дер­ства? Від­по­відь на це за­пи­та­н­ня є до­во­лі про­стою й скла­дною во­дно­час — мо­ва про не­за­ле­жний зов­ні­шній фі­нан­со­вий ау­дит ді­яль­но­сті ва­шо­го під­при­єм­ства. Вла­сник бізнесу не мо­же де­таль­но роз­би­ра­ти­ся в усіх пи­та­н­нях, осо­бли­во вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­них. Тож аби пе­ре­ві­ри­ти, як які­сно та до­бро­со­ві­сно ви­ко­ну­ють свою ро­бо­ту шта­тні пра­ців­ни­ки, зов­ні­шній ау­дит (раз на рік) бу­де не­зай­вим. По-пер­ше, ви ма­ти­ме­те уяв­ле­н­ня, чи ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють ко­шти й фор­му­ють ви­тра­ти на під­при­єм­стві. Ви отри­ма­є­те від­по­відь на за­пи­та­н­ня, чи не злов­жи­ває пер­со­нал пря­мим до­сту­пом до ко­штів ком­па­нії. І, по-дру­ге, ви змо­же­те ви­яви­ти про­блем­ні мо­мен­ти до пе­ре­ві­рок по­да­тко­вої, ін­спе­кції пра­ці, а от­же, ма­ти­ме­те час, щоб ма­кси­маль­но вла­дна­ти все з до­ку­мен­та­ми, мо­жли­во на­віть по­да­ти уто­чне­н­ня до вже по­да­ної зві­тно­сті. Тоб­то та­ким чи­ном ке­рів­ник змо­же вбе­рег­ти­ся від ре­аль­них штра­фів з бо­ку кон­троль­них ор­га­нів. Слід за­ува­жи­ти, що біль­ша ком­па­нія, то біль­шою є по­тре­ба у про­ве­ден­ні та­ко­го ау­ди­ту.

Ша­блон «під усіх» не діє

На­сту­пне, клю­чо­ве пи­та­н­ня — це пра­виль­ний роз­по­діл і кон­троль пра­ці на під­при­єм­стві. Вар­то по­дба­ти про те, щоб про­це­си, які від­бу­ва­ю­ться на під­при­єм­стві, бу­ли стан­дар­ти­зо­ва­ні й ав­то­ма­ти­зо­ва­ні. Це за­без­пе­чу­є­ться вве­де­н­ням по­са­до­вих ін­стру­кцій і чі­тким роз­по­ді­лом осо­би­стої від­по­від­аль­но­сті та як і хто ухва­лю­ва­ти­ме го­лов­ні рі­ше­н­ня. Де-фа­кто всі ці про­це­си, зві­сно, на­ла­го­дже­но на ко­жно­му під­при­єм­стві. Про­те вар­то опи­са­ти їх де-юре. Тут слід бу­ти вкрай обе­ре­жни­ми, щоб стан­дар­ти й по­ря­док не пе­ре­тво­ри­ли­ся на па­пе­ро­ву бю­ро­кра­тію. Ви, як вла­сник бізнесу, по­вин­ні зна­ти й ро­зу­мі­ти, скіль­ки по­трі­бно за­ку­пи­ти ви­ро­бни­чих фа­кто­рів, які нор­ми їх екс­плу­а­та­ції, який пра­ців­ник від­по­від­ає за ту чи ін­шу ді­лян­ку ро­бо­ти на під­при­єм­стві. Зві­сно ж, пер­со­на­лу по­трі­бно обов’яз­ко­во за­без­пе­чи­ти без­пе­ку пра­ці, а со­бі — без­пе­ку від пер­со­на­лу. У ке­рів­ни­ка має бу­ти вла­сна слу­жба без­пе­ки. У цій си­ту­а­ції не­має ша­блон­ної схе­ми «під всіх», ор­га­ні­за­ція вну­трі­шньо­го про­це­су вза­є­мо­дії між пра­ців­ни­ка­ми під­при­єм­ства, зе­мель­ни­ми кла­сте­ра­ми зав­жди є уні­каль­ною та ви­бу­до­ву­є­ться й апро­бу­є­ться під ко­жне під­при­єм­ство окре­мо.

*** Ша­храй­ство в аграр­ній га­лу­зі має свою спе­ци­фі­ку, все пе­ре­ба­чи­ти й усьо­го уни­кну­ти не мо­жна. Під­су­му­є­мо ті аксі­о­ми, що не­о­дмін­но тре­ба взя­ти на озбро­є­н­ня. Пер­ше — лад і по­ря­док із до­го­во­ра­ми орен­ди як у пи­та­н­нях ре­є­стра­ції пра­ва орен­ди, так і у фор­му­ван­ні єди­но­го еле­ктрон­но­го ре­є­стру та­ких до­го­во­рів. Дру­ге — на під­при­єм­стві має бу­ти упов­но­ва­же­ний пра­ців­ник, що опі­ку­ва­ти­ме­ться ви­клю­чно пи­та­н­ня­ми ді­ло­вод­ства за та­ки­ми до­го­во­ра­ми: від­по­від­а­ти­ме за онов­ле­н­ня ре­є­стру, за своє­ча­сне на­прав­ле­н­ня ли­стів-по­ві­дом­лень вла­сни­кам зем­лі, який бу­де зна­ти «все і біль­ше» про ваш зе­мель­ний банк. Тре­тє — стан­дар­ти­за­ція й ав­то­ма­ти­за­ція всіх про­це­сів на під­при­єм­стві, осо­бли­во в ча­сти­ні ви­ро­бни­цтва. Ви по­вин­ні зна­ти, скіль­ки та чо­му при­дба­но до­брив, на­сі­н­ня, і до­ступ до та­кої ін­фор­ма­ції має бу­ти про­стим. Уже сьо­го­дні є ба­га­то су­ча­сних еле­ктрон­них си­стем, що до­зво­лять кон­тро­лю­ва­ти та­кі про­це­си в ре­жи­мі ре­аль­но­го часу. На­сту­пне — зов­ні­шній фі­нан­со­вий ау­дит, що про­де­мон­струє ре­аль­ну си­ту­а­цію з ви­ко­ри­ста­н­ня ва­ших гро­шей і до­зво­лить уни­кну­ти в май­бу­тньо­му за­хмар­них штра­фів від кон­троль­них ор­га­нів. Украй ва­жли­во за­без­пе­чи­ти на­яв­ність на під­при­єм­стві ефе­ктив­ної слу­жби без­пе­ки.

На­го­ло­шу­є­мо, всі ці еле­мен­ти пра­цю­ють в ком­пле­ксі, і їх ре­аль­не по­єд­на­н­ня та за­сто­со­ву­ва­н­ня має здій­сню­ва­ти­ся уні­каль­но, тіль­ки під ва­ше під­при­єм­ство і не іна­кше. В ін­шо­му ра­зі ви ри­зи­ку­є­те пе­ре­тво­ри­ти свій бі­знес на де­мо­вер­сію кан­це­ляр­ської бю­ро­кра­тії. Нев­же ви цьо­го пра­гну­ли?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.