На ча­сі пе­ре­о­сна­ще­н­ня агро­ви­ро­бни­цтва

AgroMarket - - КОМПЕТЕНТНО -

Фон­до­озбро­є­ність пра­ці та фон­до­о­сна­ще­ність угідь у сіль­сько­му го­спо­дар­стві України (з роз­ра­хун­ку на 100 га сіль­го­сп­зе­мель) в 1,6–15,6 ра­за ниж­чі, ніж у Ве­ли­кій Бри­та­нії, Поль­щі, Бі­ло­ру­сі чи Ро­сії. Та­ко­го ви­снов­ку ді­йшли на­у­ков­ці Ін­сти­ту­ту аграр­ної еко­но­мі­ки.

За під­ра­хун­ка­ми за­ві­ду­ва­ча від­ді­лу рин­ку МТР, до­кто­ра еко­но­мі­чних на­ук Оле­ксан­дра За­хар­чу­ка, за­без­пе­че­ність сіль­госп­під­при­ємств рі­зни­ми ви­да­ми те­хні­ки за 5 ро­ків (2010–2015) змен­ши­ла­ся на 10–20%. Цей спад по­сту­по­во ком­пен­су­є­ться зро­ста­н­ням по­ту­жно­сті са­мо­хі­дної те­хні­ки та про­ду­ктив­но­сті при­чі­пно­го обла­дна­н­ня. Ска­жі­мо, се­ре­дня по­ту­жність дви­гу­на тра­кто­ра ста­но­ви­ла 94,1 кВт (про­ти 83 кВт у 2010-му й 64,7 кВт у 2000му). Во­дно­час про­сте­жу­є­ться тен­ден­ція до зро­ста­н­ня рів­ня те­хні­чно­го осна­ще­н­ня осо­би­стих се­лян­ських го­спо­дарств — пе­ре­ва­жно за ра­ху­нок ку­пів­лі мі­ні-тра­ктор­ві і мо­то­бло­ків ки­тай­сько­го по­хо­дже­н­ня. Втім, у фер­мер­ських го­спо­дар­ствах Поль­щі на один тра­ктор при­па­дає 9,4 га, в до­мо­го­спо­дар­ствах України — 21,2 га.

Ве­ли­ке рі­зно­ма­ні­т­тя ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних умов, ор­га­ні­за­цій­них форм го­спо­да­рю­ва­н­ня й еко­но­мі­чно­го ста­ну сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків зу­мо­ви­ли рі­зний рі­вень їх те­хні­ко-те­хно­ло­гі­чно­го за­без­пе­че­н­ня. Це по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти в на­дан­ні агра­рі­ям дер­жав­ної підтримки з онов­ле­н­ня їх ма­шин­но-тра­ктор­но­го пар­ку, за­ува­жує Оле­ксандр За­хар­чук. На йо­го дум­ку, прі­о­ри­тет має бу­ти на­да­но ку­пів­лі зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів, тра­кто­рів се­ре­дньої та ви­со­кої по­ту­жно­сті, ґрун­то­об­ро­бно-удо­брю­валь­но­по­сів­них ком­пле­ксів, те­хні­чних за­со­бів для пі­сля­зби­раль­ної оброб­ки зер­но­вих і на­сі­н­ня олій­них куль­тур, обла­дна­н­ня для ферм.

За роз­ра­хун­ка­ми на­у­ков­ців Ін­сти­ту­ту аграр­ної еко­но­мі­ки, нор­ма­тив­на по­тре­ба в основ­них за­со­бах на ви­ро­бни­цтво сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції на пе­рі­од до 2025 ро­ку для всіх ка­те­го­рій го­спо­дарств ста­но­вить 1532,7 млрд грн. На­то­мість ре­аль­на вар­ті­сна на­яв­ність з ура­ху­ва­н­ням до­оцін­ки ли­ше 523,3 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.