По­зи­чи­ти тра­ктор. У лі­зинг

На та­ких умо­вах то­рік укра­їн­ські аграрії оно­ви­ли те­хно­парк сільгосптехніки на 8 млрд грн. У чо­му ви­го­да?

AgroMarket - - КОМПЕТЕНТНО - Ан­тон ЛИВАК, по­мі­чник адво­ка­та IMG Partners

Не­ста­біль­ність рин­ку фі­нан­со­вих по­слуг сти­му­лює до еко­но­мії зна­чно біль­ше, ніж будь-які по­ра­ди чи за­сте­ре­же­н­ня. А втім, ниж­чі ці­ни — не зав­жди за­по­ру­ка ефе­ктив­но­сті. Пе­ред­усім в агро­се­кто­рі, що ни­ні як ні­ко­ли по­тре­бує рен­та­бель­но­го го­спо­да­рю­ва­н­ня.

За ста­ти­сти­кою про­тя­гом кіль­кох ми­ну­лих ро­ків спи­са­но вдві­чі мен­ше сільгосптехніки, ніж то­го ви­ма­гає ві­тчи­зня­не за­ко­но­дав­ство (від­по­від­но до чин­них ре­гла­мен­тів її тер­мі­нів екс­плу­а­та­ції). Хто б спе­ре­чав­ся: мо­раль­но зно­ше­ний те­хно­парк — це, від­по­від­но, пе­ре­ви­тра­ти паль­но­го, не­до­бір уро­жаю й пе­ре­ви­ще­н­ня стро­ків по­льо­вих ро­біт. Тож, оскіль­ки не ко­жно­му ни­ні по ки­ше­ні но­ві агре­га­ти, чи­ма­ло хто ку­пує вжи­ва­ну ім­порт­ну те­хні­ку. Втім, є й та­кі, що ко­ри­сту­ю­ться сіль­гос­пте­хні­кою за до­го­во­ром лі­зин­гу. Чи ви­гі­дно це?

Про що по­дба­ла дер­жа­ва

Лі­зин­го­ва опе­ра­ція по­ля­гає в на­дан­ні за до­го­во­ром лі­зин­гу одні­єю сто­ро­ною (лі­зин­го­дав­цем) у ви­клю­чне ко­ри­сту­ва­н­ня дру­гій сто­ро­ні (лі­зин­го­одер­жу­ва­чу) на ви­зна­че­ний строк май­на, що на­ле­жить лі­зин­го­дав­цю або на­бу­ва­є­ться ним у вла­сність за до­ру­че­н­ням чи по­го­дже­н­ням лі­зин­го­одер­жу­ва­ча у від­по­від­но­го по­ста­чаль­ни­ка (про­дав­ця) май­на, за умо­ви спла­ти лі­зин­го­одер­жу­ва­чем пе­рі­о­ди­чних лі­зин­го­вих пла­те­жів.

Хо­ті­ло­ся б ви­окре­ми­ти са­ме лі­зинг на умо­вах дер­жав­ної про­гра­ми, зві­сно ж, що­до сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва. Це пев­ною мі­рою ін­ве­сту­ва­н­ня з бо­ку дер­жа­ви, яка отри­му­ва­ти­ме за це лі­зин­го­ві пла­те­жі.

Крім цьо­го, уряд вко­тре іні­ці­ю­вав дер­жав­ну про­гра­му час­тко­во­го від­шко­ду­ва­н­ня вар­то­сті при­дба­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Ка­бі­нет Мі­ні­стрів України 1 бе­ре­зня цьо­го ро­ку ухва­лив по­ста­но­ву №130, якою за­твер­див По­ря­док ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, пе­ред­ба­че­них у дер­жав­но­му бю­дже­ті для час­тко­вої ком­пен­са­ції вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки та обла­дна­н­ня ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва. Йде­ться про час­тко­ву ком­пен­са­цію (20%) вар­то­сті те­хні­ки й обла­дна­н­ня, що при­дба­ні сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми. Однак, щоб її отри­ма­ти, тре­ба ви­ко­на­ти низ­ку ви­мог дер­жа­ви. Зокре­ма, ку­пу­ва­ти ві­тчи­зня­ну сіль­гос­пте­хні­ку слід че­рез дер­жав­ний банк. Пі­сля цьо­го по­трі­бно ра­зом із за­яв­кою про на­да­н­ня час­тко­вої ком­пен­са­ції на­да­ти під­твер­джу­валь­ні до­ку­мен­ти про опла­ту й сві­до­цтво про дер­жав­ну ре­є­стра­цію те­хні­ки дер­жав­но­му бан­ку.

Що­прав­да, вар­тість ві­тчи­зня­ної те­хні­ки, яка ви­ко­ри­сто­ву­є­ться на умо­вах лі­зин­го­вої угоди, не під­ля­гає від­шко­ду­ван­ню.

Що про­по­ну­ють при­ва­тні ком­па­нії

Агра­рі­ям, які на­да­ють пе­ре­ва­гу ім­порт­ній сіль­гос­пте­хні­ці, слід звер­ну­ти ува­гу на умо­ви, які про­по­ну­ють при­ва­тні лі­зин­го­ві ком­па­нії. Про­тя­гом 2016 ро­ку від­бу­ва­ло­ся по­сту­по­ве зни­же­н­ня від­со­тко­вих ста­вок і від­со­тків аван­су за пре­дмет лі­зин­гу. Крім цьо­го, най­біль­ші лі­зин­го­ві ком­па­нії в Укра­ї­ні ма­ють пар­тнер­ські про­гра­ми з основ­ни­ми іно­зем­ни­ми та ві­тчи­зня­ни­ми ви­ро­бни­ка­ми сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, що та­кож спри­яє зни­жен­ню від­со­тко­вих ста­вок. Як на­слі­док — вар­тість до­го­во­рів фі­нан­со­во­го лі­зин­гу ся­гну­ла то­рік 8 млрд грн (!).

На від­мі­ну від кре­ди­ту­ва­н­ня лі­зин­го­ві ком­па­нії го­то­ві ко­ри­гу­ва­ти умо­ви сво­їх про­грам, під­ла­што­ву­ю­чи їх під осо­бли­во­сті ді­яль­но­сті окре­мої аграр­ної ком­па­нії. Стан­дар­тні умо­ви лі­зин­го­вої про­гра­ми

роз­ра­хо­ва­но на тер­мін до 7 ро­ків. Однак сіль­го­спви­ро­бник мо­же в будь-який мо­мент пе­ре­гля­ну­ти гра­фік по­га­ше­н­ня, ско­ро­ти­ти строк або за­вча­сно по­га­си­ти свої зо­бов’яза­н­ня. Се­ред най­по­ши­ре­ні­ших про­грам для агро­се­кто­ра — фі­нан­со­вий лі­зинг стро­ком до трьох ро­ків, що до­зво­ляє спла­чу­ва­ти лі­зин­го­ві пла­те­жі се­зон­но.

Зві­сно ж, під­при­єм­ство має на­да­ти лі­зин­го­вій ком­па­нії за­ві­ре­ні уста­нов­чі до­ку­мен­ти юри­ди­чної осо­би; ін­фор­ма­цію про рух ко­штів на ра­хун­ках лі­зин­го­одер­жу­ва­ча за остан­ній рік; під­твер­дже­н­ня ста­ту­су пла­тни­ка ПДВ та\або IV гру­пи єди­но­го по­да­тку; до­ка­зи від­су­тно­сті/на­яв­но­сті по­да­тко­во­го бор­гу (на­ра­зі мо­жна отри­ма­ти он­лайн), об­тя­жень на май­но, зо­бов’язань за кре­ди­та­ми та пев­ної фі­нан­со­вої зві­тно­сті юри­ди­чної осо­би. До­сить ча­сто від по­тен­цій­но­го лі­зин­го­одер­жу­ва­ча ви­ма­га­ють бі­знес-план ве­де­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті з ви­ко­ри­ста­н­ням пре­дме­ту лі­зин­гу.Та­кож обов’яз­ко­во агро­під­при­єм­ство по­вин­но під­твер­ди­ти від­по­від­ни­ми до­ку­мен­та­ми пра­ва вла­сно­сті або пра­ва ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми.

Про­гре­сив­на аль­тер­на­ти­ва?

За­га­лом суть лі­зин­го­вої угоди прин­ци­по­во не від­рі­зня­є­ться від кре­ди­тної, але має кіль­ка сут­тє­вих від­мін­но­стей від кре­ди­ту. По-пер­ше, укла­да­ю­чи до­го­вір лі­зин­гу, пра­во вла­сно­сті на від­по­від­ну те­хні­ку за­ли­ша­є­ться у лі­зин­го­дав­ця (а в ра­зі кре­ди­ту­ва­н­ня — пе­ре­хо­дить до бор­жни­ка в мо­мент ку­пів­лі й подаль­шо­го оформ­ле­н­ня те­хні­ки), во­дно­час го­спо­дар­ство ста­вить її на ба­ланс сво­го під­при­єм­ства й мо­же на­ра­хо­ву­ва­ти амор­ти­за­цій­ні від­ра­ху­ва­н­ня. Ці­ка­во, що на­кла­де­н­ня аре­шту або будь-які стя­гне­н­ня не мо­жуть сто­су­ва­ти­ся те­хні­ки, що отри­ма­на на умо­вах лі­зин­го­вої про­гра­ми. По-дру­ге, по­ря­док ви­пла­ти лі­зин­го­вих пла­те­жів ви­зна­ча­є­ться з ура­ху­ва­н­ням се­зон­но­го ха­ра­кте­ру ді­яль­но­сті окре­мо­го аграр­но­го під­при­єм­ства. Та­кі про­гра­ми ду­же гну­чкі: з се­зон­ни­ми гра­фі­ка­ми пла­те­жів і прийня­тни­ми умо­ва­ми стра­ху­ва­н­ня. У пла­тни­ків по­да­тку на до­да­ну вар­тість є до­да­тко­ва пе­ре­ва­га: по­да­тко­вий кре­дит на­ра­хо­ву­ва­ти­ме­ться від­ра­зу від пов­ної вар­то­сті від­по­від­ної те­хні­ки, а не на роз­мір ко­жно­го лі­зин­го­во­го пла­те­жу окре­мо. Тоб­то агра­рій

має мо­жли­вість по­кла­сти все лі­зин­го­ве обла­дна­н­ня на ви­тра­ти й по­да­тко­вий кре­дит з ПДВ.

Лі­зин­го­ві про­гра­ми пе­ред­ба­ча­ють мо­жли­вість ви­бо­ру ва­лю­ти фі­нан­су­ва­н­ня. І якщо в бан­ках від ва­лю­тних по­зи­чаль­ни­ків за­зви­чай ви­ма­га­ють на­яв­ність ва­лю­тної ви­ру­чки, то лі­зин­го­ві ком­па­нії та­кої умо­ви не ви­су­ва­ють, а за­ста­вою ви­сту­пає сам пре­дмет лі­зин­гу. Від­со­тко­ві став­ки в рам­ках лі­зин­го­вих про­грам за­ле­жать від умов. Якщо це стан­дар­тні умо­ви, став­ка ста­но­ви­ти­ме 19–23% рі­чних у грив­ні (9–14% у до­ла­рах). Однак ве­ли­кі лі­зин­го­ві ком­па­нії ма­ють пар­тнер­ські про­гра­ми з ди­ле­ра­ми сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, і в та­ко­му ра­зі став­ки зни­жу­ю­ться до 11–16% рі­чних у грив­ні (1–6% в до­ла­рах).

Ще один аль­тер­на­тив­ний ва­рі­ант при­дба­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки — це укла­де­н­ня аграр­ної роз­пи­ски. З її до­по­мо­гою, за­ли­ша­ю­чи в за­ста­ву свій май­бу­тній уро­жай, агро­під­при­єм­ство мо­же отри­ма­ти від будь-якої юри­ди­чної осо­би об­умов­ле­ну су­му, зокре­ма й на при­дба­н­ня те­хні­ки. По­вер­ну­ти борг мо­жна або вро­жа­єм, або ж ко­шта­ми, отри­ма­ни­ми пі­сля про­да­жу сво­го вро­жаю. Та­кою мо­жли­ві­стю вже ско­ри­ста­ло­ся чи­ма­ло сіль­го­спви­ро­бни­ків (під 86 аграр­них роз­пи­сок за­лу­че­но 716 млн грн). Тож, схо­же, по­при скру­тну еко­но­мі­чну си­ту­а­цію мо­жли­во­сті для при­бу­тко­во­го го­спо­да­рю­ва­н­ня агро­бі­знес та­ки має.

ТІЛЬ­КИ ЦИФРИ

За вер­сі­єю Асо­ці­а­ції лі­зин­го­дав­ців України, у 2016-му стру­кту­ра лі­зин­го­во­го рин­ку ма­ла та­кий ви­гляд: 28% — лі­зинг сіль­сько­го­спо­дар­ської і спе­цте­хні­ка, 70% — лі­зинг лег­ко­вих та ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів. Об­ся­ги на­да­н­ня по­слуг фі­нан­со­во­го лі­зин­гу у рі­зних сфе­рах за да­ни­ми На­цком­фін­по­слуг у 2017 ро­ці ма­ють та­ке спів­ві­дно­ше­н­ня: транс­порт­на га­лузь — 7,9 млрд грн; сіль­ське го­спо­дар­ство — 5,6 млрд грн; до­був­на про­ми­сло­вість — 1,6 млрд грн; бу­дів­ни­цтво — близь­ко 1 млрд грн; хар­чо­ва про­ми­сло­вість — 0,43 млрд грн; хі­мі­чна про­ми­сло­вість — 0,13 млрд грн. Аграр­ні під­при­єм­ства, що то­рік ско­ри­ста­ли­ся лі­зин­го­ви­ми про­гра­ма­ми, су­мар­но отримали по­над 640 пре­дме­тів лі­зин­гу на 2 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.