Курс — на но­вий уро­жай!

AgroMarket - - РИНОК - Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБіП

Свя­тко­вий тра­вень про­май­нув швид­ко, а з ним і по­бо­ю­ва­н­ня за май­бу­тній вро­жай че­рез не­що­дав­ні за­мо­роз­ки. Ні­би­то зна­чної шко­ди по­сі­вам зер­но­вих та олій­них не зав­да­но, втім є пев­на за­трим­ка їх роз­ви­тку. А спри­я­тли­ві про­гно­зи що­до вро­жа­їв і де­яке укрі­пле­н­ня на­шої національної ва­лю­ти все ж та­ки зни­зи­ло ці­ни у грив­не­во­му екві­ва­лен­ті. Пше­ни­ця

1 трав­ня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) під­ско­чи­ли на 7 дол./т під впли­вом ін­фор­ма­ції про мо­жли­ві за­мо­роз­ки в одно­му зі шта­тів США. Про­те вже 4 трав­ня ко­ти­ру­ва­н­ня обва­ли­ли­ся на та­ку са­му ве­ли­чи­ну, оскіль­ки не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви не ста­ли на за­ва­ді роз­ви­тку по­сі­вів і в окре­мих аме­ри­кан­ських шта­тах про­гно­зу­ва­ло­ся зна­чне під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті, як по­рів­ня­ти із се­ре­дньоп’яти­рі­чним рів­нем. У дру­гій по­ло­ви­ні мі­ся­ця ці­ни де­що під­ви­щи­ли­ся, про­те не пе­ре­ви­щи­ли по­зна­чки 4,4 дол./бу­шель або 161 дол./т.

Укра­їн­ська пше­ни­ця втра­ча­ла у ці­ні про­тя­гом трав­ня. Одні­єю із сут­тє­вих при­чин є за­вер­ше­н­ня екс­порт­них про­грам по пше­ни­ці вро­жаю-2016, ста­ном на 25 трав­ня екс­пор­то­ва­но 16,6 млн тонн, що на 8% біль­ше то­рі­шньо­го рів­ня. Не­зва­жа­ю­чи на ве­сня­ні за­мо­роз­ки, на­дії на но­вий уро­жай пше­ни­ці та­кож опти­мі­сти­чні. То­му за тра­вень ці­ни втра­ти­ли 100 грн/т, про­до­воль­ча пше­ни­ця 3-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 4500–4700 грн/т, а фу­ра­жна — за ці­на­ми 4300–4600 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-елеватор.

На но­вий уро­жай пше­ни­ці фор­вар­дні ці­ни та­кож за­зна­ли зни­же­н­ня (мі­нус 4–6 дол./т) про­ти ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду ми­ну­ло­го мі­ся­ця й озву­чу­ва­ли­ся на рів­ні 166–169 дол./т на умо­вах FOB із по­ста­ча­н­ням у ли­пні-сер­пні. Кон­тра­кти за та­ки­ми ці­на­ми укла­да­ли до­сить в’яло. На­да­лі ці­ни зна­чною мі­рою за­ле­жа­ти­муть від ін­фор­ма­ції про стан по­сі­вів пше­ни­ці.

Ячмінь

Для українського ячме­ню тра­вень від­зна­чив­ся зна­чни­ми тем­па­ми па­ді­н­ня — за мі­сяць ці­ни втра­ти­ли аж 400–500 грн/т і ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 3800–4000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-елеватор. Це пов’яза­но з де­яким укрі­пле­н­ням національної ва­лю­ти та змен­ше­н­ням екс­порт­но­го по­пи­ту на тлі на­яв­них за­ли­шків в 1 млн тонн, що ви­ще на 19% за то­рі­шній рі­вень.

Ек­спорт­ні ці­ни сут­тє­во зни­зи­ли­ся за мі­сяць — на 6–9 дол./т, і фор­вар­дні кон­тра­кти на ячмінь укла­да­ли за ці­на­ми 157–160 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB.

На­бли­жа­є­ться зби­раль­на кам­па­нія по зер­но­вих куль­ту­рах. Ози­мий ячмінь до­зрі­ває най­швид­ше се­ред ре­шти зер­но­вих куль­тур. У 2017 ро­ці вро­жай ози­мо­го ячме­ню у сві­ті очі­ку­є­ться най­мен­шим за остан­ні 4 ро­ки. Єв­ро­пей­ське агент­ство з мо­ні­то­рин­гу (MARS) де­що зни­зи­ло про­гноз уро­жай­но­сті зер­но­вих куль­тур, і зокре­ма ячме­ню, в окре­мих кра­ї­нах ЄС че­рез брак во­ло­ги для роз­ви­тку йо­го по­сі­вів. То­му є на­дія, що ці­ни на ячмінь в Укра­ї­ні від­нов­ля­ться, ко­ли з’яв­ля­ться ре­аль­ні об­ся­ги вро­жаю 2017 ро­ку. А це вже, як мо­ви­ться, не за го­ра­ми.

Ку­ку­ру­дза

Пі­сля не­спо­кій­но­го кві­тня тра­вень був від­но­сно спо­кій­ним — бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзя­но­го ф’ючер­су на Чи­казь­кій бір­жі (СВОТ) ко­ли­ва­ли­ся в бо­ко­во­му трен­ді, пев­ною мі­рою по­вто­рю­ю­чи ко­ли­ва­н­ня цін на пше­ни- цю, але з мен­шою ам­плі­ту­дою. Пі­сля па­ді­н­ня ко­ти­ру­вань 4 трав­ня до кін­ця мі­ся­ця во­ни ко­ли­ва­ли­ся у вузь­ко­му ді­а­па­зо­ні 3,65–3,75 дол./бу­шель або 144– 148 дол./т.

В Укра­ї­ні ці­ни на ку­ку­ру­дзу про­сі­ли на 100 грн/т — до 4350–4550 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-елеватор. На ці­ни ти­снуть ви­клю­чно вну­трі­шні чин­ни­ки: на­дли­шко­ва про­по­зи­ція (за­па­си ку­ку­ру­дзи ли­ша­ю­ться на рів­ні, що в 1,6 ра­за ви­щий за ми­ну­лий рік), де­яке укрі­пле­н­ня національної ва­лю­ти. Тем­пи сів­би ку­ку­ру­дзи, які ще у кві­тні зна­чно від­ста­ва­ли, при­швид­ши­ли­ся й до кін­ця трав­ня на­здо­гна­ли то­рі­шні, по­сів­на кам­па­нія з ку­ку­ру­дзи до­бі­гає кін­ця.

На екс­порт­но­му рин­ку ці­ни за­ли­ши­ли­ся без змін — 170–173 дол./т, що є під­три­му­валь­ним чин­ни­ком для вну­трі­шніх цін. На ча­сі екс­пор­то­ва­но по­над 18 млн тонн ку­ку­ру­дзи, про­те ек­спорт­ні про­гра­ми ще не за­вер­ше­но й трей­де­ри й да­лі за­ку­по­ву­ють зер­но, хоч і зна­чно мен­ши­ми тем­па­ми.

Со­є­ві бо­би

У пер­шій по­ло­ви­ні трав­ня ринок со­є­вих бо­бів був та­ким са­мим не­по­хи­тним і спо­кій­ним, як і у кві­тні. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ли­пне­во­го ф’ючер­су на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT) би­ли­ся об лі­нію спро­ти­ву — 9,75 дол./бу­шель (358 дол./т), але так і не змо­гли пе­ре­ви­щи­ти цей рі­вень. Про­те 18 трав­ня ці­ни на сою обва­ли­ли­ся че­рез де­валь­ва­цію бра­зиль­ської ва­лю­ти що­до до­ла­ра та ви­со­кі тем­пи збу­ту сої бра­зиль­ськи­ми фер­ме­ра­ми, а, від­по­від­но, подаль­ше збіль­ше­н­ня її про­по­зи­ції на сві­то­во­му рин­ку. На­при­кін­ці мі­ся­ця бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня сої ще про­сі­ли че­рез па­ді­н­ня цін на рин­ку со­є­вої олії та шро­ту, при­чо­му шрот ді­йшов по­зна­чки ці­но­во­го мі­ні­му­му за остан­ній рік. Та­кож свій вплив ма­ли про­гно­зи роз­ши­ре­н­ня площ під со­єю вна­слі­док не­до­сі­ву ку­ку­ру­дзи аме­ри­кан­ськи­ми фер­ме­ра­ми.

В Укра­ї­ні за­вер­шу­є­ться по­сів­на кам­па­нія по сої, за­сі­я­ні пло­щі на­бли­жа­ю­ться до 1,9 млн тонн. Ці­ни на сою на фі­зи­чно­му рин­ку України сут­тє­вих змін не за­зна­ли, на­при­кін­ці мі­ся­ця во­ни ко­ли­ва­ли­ся в ді­а­па­зо­ні 11 400–11 700 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-елеватор. Як ми за­зна­ча­ли, соя вва­жа­є­ться пер­спе­ктив­ним то­ва­ром з огля­ду на по­пит із бо­ку ім­пор­те­рів на неї та про­ду­кти пе­ре­роб­ки. Пе­рі­о­ди­чно з’яв­ля­є­ться ін­фор­ма­ція про на­мі­ри або ре­аль­ні ін­ве­сти­ції в бу­дів­лю но­вих за­во­дів пе­ре­роб­ки сої в Укра­ї­ні.

Рі­пак

У трав­ні рі­па­ко­вий ф’ючерс мав ви­ра­же­ний спа­дний тренд, зре­штою бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF) опу­сти­ли­ся ниж­че за рі­вень 360 дол./т, що є ці­но­вим мі­ні­му­мом за остан­ній рік. Зни­же­н­ня цін зу­мов­ле­но оці­ню­ва­н­ня­ми ви­що­го рів­ня ви­ро­бни­цтва рі­па­ку у сві­ті, а та­кож зни­же­н­ня цін в остан­ній де­ка­ді трав­ня на со­є­ву олію, на­фту. Ра­зом із тим в остан­ні дні мі­ся­ця все ж по­ча­ла над­хо­ди­ти ін­фор­ма­ція про очі­ку­ва­не зни­же­н­ня вро­жай­но­сті рі­па­ку у Цен­траль­ній Єв­ро­пі, Гер­ма­нії та Поль­щі, по­ві­дом­ляє Єв­ро­пей­ське агент­ство з мо­ні­то­рин­гу вро­жа­їв (MARS).

Що­до України, то тут очі­ку­ва­н­ня вро­жаю 2017 ро­ку опти­мі­сти­чні. Про­ти не­вро­жай­но­го 2016-го, ко­ли не вда­ло­ся за­сі­я­ти за­пла­но­ва­ні пло­щі че­рез за­су­ху, по­то­чно­го ро­ку си­ту­а­ція під час по­сів­ної кам­па­нії скла­ла­ся більш спри­я­тли­во. Ве­сня­ні за­мо­роз­ки де­що на­шко­ди­ли по­сі­вам рі­па­ку, про­те ва­ло­вий збір очі­ку­є­ться на рів­ні близь­ко 2 млн тонн про­ти 1,2 млн то­рік.

Під ти­ском но­во­го вро­жаю, сві­то­вих цін й укрі­пле­н­ня укра­їн­ської грив­ні, рі­пак зни­зив­ся у ці­ні з 11 300–11 700 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-елеватор на­при­кін­ці кві­тня до 10 200–10 800 грн/т на­при­кін­ці трав­ня. Мен­шою мі­рою зни­зи­ли­ся ек­спорт­ні ці­ни, втра­тив­ши всьо­го 5 дол./т, і во­ни ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 390–400 дол./т за по­ста­ча­н­ня на умо­вах FOB у ли­пні.

Со­ня­шник

Не­по­хи­тні до цьо­го часу ці­ни на со­ня­шник у трав­ні та­ки по­хи­тну­ли­ся в бік зни­же­н­ня — мі­нус 100 грн/т. Со­ня­шник тор­гу­вав­ся за ці­на­ми 10 400–10 700 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-елеватор. При­чо­му це від­бу­ло­ся, не­зва­жа­ю­чи на зро­ста­н­ня цін со­ня­шни­ко­вої олії, яку збу­ва­ли по 735–745 дол./т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB у пор­тах Чор­но­го мо­ря про­ти 710–720 дол./т на­при­кін­ці бе­ре­зня.

Зни­же­н­ня цін на со­ня­шник по­ясню­є­ться змі­цне­н­ням грив­ні та до­ста­тні­ми за­па­са­ми олій­ної (в 1,4 ра­за ви­ще за то­рі­шній рі­вень), які сфор­му­ва­ли пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства та які ще є в сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств, адже то­рі­шній уро­жай був най­ви­щим в істо­рії України.

Мі­на­гро­по­лі­ти­ки відзві­ту­ва­ло про за­вер­ше­н­ня по­сів­ної кам­па­нії із со­ня­шни­ку — за­сі­я­но 5,4 млн тонн про­ти 5,9 ми­ну­ло­го ро­ку, то­му вро­жай очі­ку­є­ться де­що мен­шим.

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, бе­ре­зень-тра­вень, 2017 рік

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, бе­ре­зень-тра­вень 2017.

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), сер­пне­вий кон­тракт, бе­ре­зень-тра­вень, 2017 рік

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, бе­ре­зень-тра­вень, 2017 рік

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.