Сiя­ти якiсно

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

Ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур ся­гає одно­го ро­ку, що не ли­ше утру­днює ке­ру­ва­н­ня те­хно­ло­гі­чним про­це­сом і йо­го ко­ри­гу­ва­н­ня на рі­зних ета­пах, але й збіль­шує від­по­від­аль­ність за які­сне ви­ко­на­н­ня ко­жної опе­ра­ції та ро­бо­ти в ці­ло­му. Адже на­віть одна по­мил­ка мо­же змар­ну­ва­ти ро­бо­ту за весь рік і при­зве­сти до ве­ли­ких фі­нан­со­вих втрат. Без­умов­но, ви­зна­чаль­ною для отри­ма­н­ня ви­со­ко­го вро­жаю є і якість сів­би.

Втра­ти вро­жаю від не­які­сної сів­би до­ся­га­ють 30%. То­му сі­я­ти озна­чає не про­сто кла­сти на­сі­н­ня в зем­лю, а ро­би­ти це з до­три­ма­н­ням усіх те­хно­ло­гі­чних ви­мог і з по­трі­бною то­чні­стю.

Для які­сної сів­би по­трі­бно: 1. За­без­пе­чи­ти роз­ра­хо­ва­ну нор­му ви­сі­ву з рів­но­мір­ним роз­по­ді­лом.

2. При­бра­ти ро­слин­ні реш­тки, що мо­жуть за­ва­ди­ти сів­бі.

3. Ви­ко­на­ти сів­бу на за­да­ну гли­би­ну.

4. Кон­тро­лю­ва­ти нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще на­сі­ни­ни для ство­ре­н­ня най­кра­щих умов ве­ге­та­ції.

Ро­змі­сти­ти на­сі­н­ня в ґрунт із фра­гмен­тар­ною стру­кту­рою, що за­без­пе­чить най­кра­щий роз­ви­ток ко­рі­н­ня, зокре­ма вгли­би­ну.

Утім, до­свід­че­ний агра­рій за­ува­жить, що ма­ло бу­ти ро­зум­ним і зна­ти все в те­о­рії. Най­го­лов­ні­ше — ма­ти сі­вал­ку, яка до­зво­лить усі­ма те­хно­ло­гі­чни­ми зна­н­ня­ми ско­ри­ста­ти­ся на по­лі. Від сі­вал­ки за­ле­жить, чи змо­же­те ви сі­я­ти з то­чним до­три­ма­н­ням нор­ми ви­сі­ву в за­да­но­му ді­а­па­зо­ні щіль­но­сті. Її ро­бо­чі ор­га­ни ма­ють за­без­пе­чи­ти то­чне та рів­но­мір­не роз­та­шу­ва­н­ня на­сі­н­ня в ґрун­ті не­за­ле­жно від ме­то­ду пе­ре­д­по­сів­но­го обро­бі­тку (оран­ка чи мі­ні­маль­на те­хно­ло­гія), адже це по­зна­ча­є­ться на рів­но­мір­но­сті роз­ви­тку ро­слин і вро­жаї. За­ле­жить уро­жай та­кож, не­хай і не без­по­се­ре­дньо, від три­ва­ло­сті пе­рерв і лег­ко­сті за­ван­та­же­н­ня й очи­ще­н­ня бун­ке­ра ра­зом із до­зу­валь­ним ме­ха­ні­змом, про­сто­ти та то­чно­сті ре­гу­лю­вань.

Без­умов­но, ме­то­ди ви­ро­щу­ва­н­ня збіж­жя від­рі­зня­ю­ться за­ле­жно від кра­ї­ни, ре­гіо­ну, кон­кре­тної агро­фір­ми. Са­ме то­му ми роз­ро­би­ли ши­ро­кий ряд обла­дна­н­ня, яке від­по­від­ає цим від­мін­но­стям і який мо­же за­до­воль­ни­ти бу­дья­кі по­тре­би.

KUHN про­по­нує 18 рі­зних мо­де­лей сі­ва­лок, із яких 10 є но­ви­ми — для ко­жної сі­вал­ки ха­ра­ктер­ним є на­дій­ність, то­чність і про­сто­та в екс­плу­а­та­ції.

Ро­з­гля­не­мо су­пер­су­ча­сні сі­вал­ки ESPRO 600 RC (фо­то 1) і PREMIA 9000 TRC, що най­біль­ше при­да­тні для на­ших умов.

ESPRO 600 RC скла­да­є­ться з та­ких основ­них ча­стин:

• Двох ря­дів куль­ти­ва­тор­них ди­сків. Уві­гну­ті ди­ски ді­а­ме­тром 460 мм роз­та­шо­ву­ю­ться під ку­том як до го­ри­зон­та­лі, так і вер­ти­ка­лі. Штан­ги, до яких крі­пля­ться ди­ски, мон­ту­ють до фа­сон­ної ра­ми че­рез по­лі­у­ре­та­но­ві стри­жні, спри­я­ю­чи швид­ко­му по­вер­нен­ню штан­ги з ди­ска­ми в ро­бо­че по­ло­же­н­ня пі­сля оги­на­н­ня пе­ре­шко­ди.

До­бри­во вно­сять на по­трі­бну гли­би­ну в між­ря­д­дя (ко­жних 2 ряд­ки) за до­по­мо­гою оди­нар­них ди­сків, гли­би­на вне­се­н­ня ре­гу­лю­є­ться не­за­ле­жно від гли­би­ни ви­сі­ву зер­на.

Мо­жли­во­сті уні­вер­саль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня бун­ке­ра:

Сів­ба + вне­се­н­ня до­брив у між­ря­д­дя.

Сів­ба з усьо­го бун­ке­ра у ви­сів­ний ря­док.

Сів­ба двох рі­зних ви­дів на­сі­н­ня окре­мо (на­при­клад, по­крив­на куль­ту­ра) у ви­сів­ний ря­док й у ря­док до­бри­ва за нор­мою ви­сі­ву.

• Ба­та­рея ущіль­ню­валь­них ко­ліс (20 ко­ліс у 6-ме­тро­вої сі­вал­ки) ді­а­ме­тром 900 мм (для змен­ше­н­ня опо­ру) й зав­шир­шки 215 мм. Су­сі­дні ко­ле­са роз­та­шо­ва­ні із зсу­вом 200 мм для по­лег­ше­н­ня про­хо­дже­н­ня ва­лу ґрун­ту між ко­ле­са­ми та змен­ше­н­ня тя­го­во­го зу­си­л­ля тра­кто­ра. В транс­порт­но­му по­ло­жен­ні цен­траль­ні ко­ле­са під­ні­ма­ю­ться для лі­пшо­го ко­пі­ю­ва­н­ня по­пе­ре­чно­го про­фі­лю до­ро­ги, на­да­н­ня ста­біль­но­сті під час ру­ху, кра­що­го галь­му­ва­н­ня й змен­ше­н­ня зно­су ко­ліс.

• Ви­сів­на бал­ка Crossflex на між­ря­д­дя 15 мм із дво­ди­ско­ви­ми со­шни­ка­ми ді­а­ме­тром 350 мм і від­но­сним зсу­вом ди­сків один до одно­го в 41 мм. Зсув ди­сків спри­яє кра­що­му пе­ре­рі­зан­ню або ви­да­лен­ню ро­слин­них ре­шток і гру­док у лі­нії ви­сі­ву. Ви­сів­ні мо­ду­лі крі­пля­ться до ра­ми за до­по­мо­гою по­лі­у­ре­та­но­вих стри­жнів, які пра­цю­ють, ко­пі­ю­ю­чи ре­льєф по­лів із по­стій­ним ти­ском і гли­би­ною на швид­ко­сті до 17 км/год. До­ван­та­же­н­ня си­сте­ми со­шни­ків здій­сню­є­ться гі­дро­ци­лін­дра­ми. До скла­ду ви­сів­ної бал­ки вхо­дять при­ко­чу­валь­ні на­пів­пнев­ма­ти­чні ко­ле­са з чи­сти­ка­ми, а та­кож за­гор­таль­ні бо­ро­ни, які, зокре­ма, мо­жна ін­ди­ві­ду­аль­но ре­гу­лю­ва­ти за ку­том на­хи­лу.

• Бун­кер міс­ткі­стю 5500 л для 6-ме­тро­вої з від­ки­дною кри­шкою, лю­ком для спо­ро­жне­н­ня, роз­ді­ле­ний на дві ча­сти­ни 40 та 60 %. Не­скла­дне ка­лі­бру­ва­н­ня до­за­то­рів.

• Пульт ке­ру­ва­н­ня ISOBUS із сен­сор­ним ке­ру­ва­н­ням й екран­ни­ми кла­ві­ша­ми для про­сто­го та швид­ко­го до­сту­пу до фун­кцій і вво­ду да­них, без­по­се­ре­днім ке­ру­ва­н­ням біль­шо­сті опе­ра­цій із ка­бі­ни тра­кто­ра. Ін­фор­ма­ція від чи­слен­них рі­зно­ма­ні­тних да­тчи­ків до­зво­ляє зав­жди зна­ти, що від­бу­ва­є­ться й у яко­му ста­ні сі­вал­ка.

• Ро­зра­ху­нок про­ду­ктив­но­сті. За се­ре­дньої швид­ко­сті ру­ху 13 км/год з прийня­тою по­льо­вою про­ду­ктив­ні­стю 80% ви­сі­ва­є­ться 1 га за 1 год одним ме­тром ши­ри­ни сі­вал­ки. Тоб­то ро­бо­ча про­ду­ктив­ність 6-ме­тро­вої сі­вал­ки ста­но­ви­ти­ме 6 га/год, а за ро­бо­чий день у дві змі­ни мо­жна за­сі­я­ти 100 га ріл­лі.

Ме­ха­ні­чна зер­но­ва сі­вал­ка з уне­се­н­ням до­брив PREMIA 9000 TRC

Ро­з­гля­не­мо су­пер­су­ча­сну, на­пів­на­чі­пну, ме­ха­ні­чну, скла­да­ну, зер­но­ву сі­вал­ку з уне­се­н­ням до­брив PREMIA 9000 TRC ви­ро­бни­цтва KUHN, яка чу­до­во під­хо­дить для на­ших умов (фо­то 2).

Ця но­ва 9-ме­тро­ва сі­вал­ка агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ра­ми від 150 к. с. і є СА­МЕ ТИМ зна­ря­д­дям, що від­по­від­ає по­тре­бам ве­ли­ких го­спо­дарств у ви­со­кій про­ду­ктив­но­сті з одно­ча­сним пра­гне­н­ням за­сто­со­ву­ва­ти мен­ші тра­кто­ри.

Premia осна­ще­на ви­сів­ною бал­кою CROSSFLEX із по­двій­ни­ми ди­ска­ми, при­ко­чу­валь­ни­ми ко­тка­ми та за­гор­таль­ни­ми бо­рін­ка­ми. Ви­сів­ні мо­ду­лі крі­пля­ться до хре­сто­по­ді­бної ра­ми за до­по­мо­гою від­різ­ків тру­би ква­дра­тно­го про­фі­лю й по­лі­у­ре­та­но­вих стри­жнів.

Для до­три­ма­н­ня ста­біль­ної гли­би­ни сів­би си­сте­ма со­шни­ків до­ван­та­жу­є­ться гі­дро­ци­лін­дра­ми, зав­дя­ки цьо­му отри­му­є­мо ви­со­кий тиск со­шни­ків на рів­ні 80 кг, що дає мо­жли­вість сі­я­ти зі швид­кі­стю 15 км/год. Ось чо­му сі­вал­ка які­сно сіє на­віть у скла­дних ґрун­то­вих умо­вах на­ших земель із ве­ли­кою кіль­кі­стю ро­слин­них ре­шток.

Сі­вал­ка має 60 ряд­ків для на­сі­н­ня та до­брив із ши­ри­ною між­ря­д­дя 150 мм. Ди­ско­ві со­шни­ки ді­а­ме­тром 350 мм і з зсу­вом 41 мм, що по­лі­пшує са­мо­очи­ще­н­ня, змен­шує вплив зно­су ди­сків на якість по­сі­ву, до­зво­ля­ю­чи пра­цю­ва­ти на­віть за їх сти­ра­н­ня до 320 мм.

До скла­ду ви­сів­ної бал­ки вхо­дять при­ко­чу­валь­ні на­пів­пнев­ма­ти­чні ко­ле­са, які на­дій­но за­без­пе­чу­ють по­тра­пля­н­ня на­сі­н­ня на по­трі­бну гли­би­ну та при­ко­чу­ва­н­ня за­сі­я­них ряд­ків. Во­ни ма­ють ді­а­метр 310 мм й обла­дна­ні чи­сти­ка­ми. Про­цес сів­би за­вер­шує під­пру­жи­не­на за­гор­таль­на бо­рін­ка, яка, зокре­ма, за­по­бі­гає за­му­лю­ван­ню по­верх­ні пі­сля до­щу.

Зав­дя­ки опи­са­ній но­ва­тор­ській кон­стру­кції CROSSFLEX сі­вал­ка збе­рі­гає ви­со­ку то­чність сів­би на­віть на швид­ко­сті 15 км/год й зда­тна одно­ча­сно вно­си­ти на­сі­н­ня та до­бри­ва в один ря­док.

За­без­пе­чи­ти по­трі­бну нор­му ви­сі­ву та вне­се­н­ня до­брив із рів­но­мір­ним роз­по­ді­лом в ряд­ку, за­оща­див­ши до 15% по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, до­зво­ляє за­сто­су­ва­н­ня пе­ре­ві­ре­них на пра­кти­ці при­стро­їв об’єм­но­го до­зу­ва­н­ня HELICA. До­зу­валь­ний при­стрій зда­тний уно­си­ти від 1,5 до 300 кг/га на­сі­н­ня будь-якої фор­ми й роз­мі­ру. Осно­вою до­за­то­рів є ка­про­но­ві (опціо­наль­но ста­ле­ві) ко­ту­шки з роз­та­шо­ва­ни­ми по спі­ра­лі жо­лоб­ка­ми. Во­ни ма­ють ме­ха­ні­чний при­від від хо­до­вих ко­ліс, роз­та­шо­ва­них по бо­ках сі­вал­ки. Цей при­від пра­цює че­рез чо­ти­ри ше­сти­ка­мер­них ва­рі­а­то­ри, яки­ми за­без­пе­чу­є­ться без­пе­рерв­ний по­тік на­сі­н­ня не­за­ле­жно від швид­ко­сті ру­ху й обер­тів до­за­то­ра. Чи­ма­ло де­та­лей при­строю об’єм­но­го до­зу­ва­н­ня HELICA зро­бле­но з не­ір­жав­ної ста­лі для за­без­пе­че­н­ня ма­кси­маль­но­го екс­плу­а­та­цій­но­го пе­рі­о­ду. Пі­сля до­за­то­рів на­сі­н­ня й до­бри­ва змі­шу­ю­ться й пе­ре­да­ю­ться у ви­сів­ні мо­ду­лі че­рез те­ле­ско­пі­чні труб­ки.

Ке­ру­ва­н­ня здій­сню­є­ться че­рез пульт Hector 3000, яким кон­тро­лю­є­ться нор­ма ви­сі­ву та до­ся­гне­н­ня мі­ні­маль­но­го рів­ня ма­те­рі­а­лів у бун­ке­рі, ве­де­ться облік ге­кта­рів, ство­рю­є­ться те­хні­чна ко­лія.

Бун­ке­ри осна­ще­но пе­ре­го­род­ка­ми, яки­ми для на­сі­н­ня ви­ді­ля­є­ться 2430 л (при­бли­зно 60% усьо­го об’єму), а для до­брив 1430 л. До­бри­ва змі­шу­ю­ться з на­сі­н­ням пі­сля про­хо­дже­н­ня че­рез до­за­тор і вно­ся­ться в один ря­док для за­без­пе­че­н­ня по­ту­жно­го стар­ту. Якщо по­трі­бно сі­я­ти без уне­се­н­ня до­бив, роз­діль­ну пе­ре­го­род­ку від­су­ва­ють на­зад — ефе­ктив­на міс­ткість утво­ре­но­го бун­ке­ра до­рів­нює при­бли­зно 95%.

Ко­жна з двох ви­сів­них се­кцій зав­шир­шки 4,5 м крі­пи­ться в одній то­чці з мо­жли­ві­стю не­за­ле­жних ко­ли­вань, га­ран­ту­ю­чи чу­до­ве при­сто­су­ва­н­ня до ре­льє­фу ґрун­ту. За під­ня­т­тя сі­вал­ки в кін­ці по­ля оби­дві се­кції бло­ку­ю­ться для уни­кне­н­ня кон­та­кту з ґрун­том під час роз­во­ро­ту. Пе­ред пе­ре­ве­зе­н­ням се­кції скла­да­ю­ться впе­ред для при­ве­де­н­ня в по­здов­жнє транс­порт­не по­ло­же­н­ня ши­ри­ною всьо­го 3,5 м та дов­жи­ною 10,1 м. За­дні ко­ле­са під­три­му­ють сі­вал­ку під час ро­бо­ти й транс­пор­ту­ва­н­ня.

Ро­зра­ху­нок про­ду­ктив­но­сті сі­вал­ки Premia 9000 TRC по­ка­зує, що за се­ре­дньої швид­ко­сті ру­ху 13 км/год з прийня­тою по­льо­вою про­ду­ктив­ні­стю 80% ви­сі­ва­є­ться 1 га за 1 год одним ме­тром ши­ри­ни сі­вал­ки. Тоб­то ро­бо­ча про­ду­ктив­ність 9-ме­тро­вої сі­вал­ки ста­но­ви­ти­ме 9 га/год, а за ро­бо­чий день у дві змі­ни мо­жна за­сі­я­ти 150 га ріл­лі.

Фо­то 2. Ме­ха­ні­чна зер­но­ва сі­вал­ка з уне­се­н­ням до­брив PREMIA 9000 TRC

Фо­то 1. Ви­со­ко­швид­кі­сний пнев­ма­ти­чний по­сів­ний ком­плекс ESPRO 6000 RC

Пнев­ма­ти­чна си­сте­ма транс­пор­ту­ва­н­ня зер­на-до­брив

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.