Єв­ро­пей­ській те­хні­ці — єв­ро­пей­ський сер­віс

AgroMarket - - РИНОК -

Ви­со­ко­які­сний те­хні­чний сер­віс із за­сто­су­ва­н­ням но­ві­тніх ме­то­дів і за­со­бів ді­а­гно­сту­ва­н­ня ду­же ва­жли­вий для ефе­ктив­но­го за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сної сільгосптехніки. Щоб опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти на звер­не­н­ня клі­єн­тів, сер­ві­сні цен­три по ре­мон­ту с/г те­хні­ки ком­па­нії «Цеп­пе­лін Україна» ді­ють у Льво­ві й Пол­та­ві, Кро­пив­ни­цько­му й Одесі, Він­ни­ці та Ки­є­ві. Ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­ні сер­ві­сні ін­же­не­ри зда­тні про­ве­сти ді­а­гно­сти­ку та ре­монт те­хні­ки, що ком­па­нія ре­пре­зен­тує на ві­тчи­зня­но­му рин­ку. Се­ред них, зокре­ма, продукція та­ких все­сві­тньо­ві­до­мих брен­дів, як Fendt, Challenger, Massey Ferguson, Gregoire Besson, Rabe, Capello, Bourgault, Berthoud і Krampe. Та­кож «Цеп­пе­лін Україна» є екс­клю­зив­ним офі­цій­ним ди­ле­ром на укра­їн­сько­му рин­ку те­хні­ки й дви­гу­нів все­сві­тньо­ві­до­мої ком­па­нії Caterpillar. Уве­де­н­ня цих ма­шин в екс­плу­а­та­цію, їх на­ла­шту­ва­н­ня й ре­гу­лю­ва­н­ня, те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня в га­ран­тій­ний і пі­сля­га­ран­тій­ний пе­рі­о­ди — все це від­по­від­аль­ність слу­жби те­хні­чно­го сер­ві­су.

Ко­жен сер­ві­сний центр має май­стер­ню, що пов­ні­стю осна­ще­на всім не­об­хі­дним обла­дна­н­ням й ін­стру­мен­та­ми, а та­кож склад за­па­сних ча­стин, де зав­жди є по­трі­бні ви­тра­тні ма­те­рі­а­ли, де­та­лі чи ву­зли, що не­об­хі­дні для про­ве­де­н­ня ре­мон­тів. Спе­ці­а­лі­зо­ва­ні ав­то­мо­бі­лі, що за­крі­пле­ні за ко­жним сер­ві­сним ін­же­не­ром ком­па­нії, теж обла­дна­но ре­мон­тним і спе­ці­аль­ним ді­а­гно­сти­чним обла­дна­н­ням. Отож у ра­зі не­справ­но­сті спе­ці­а­ліст слу­жби те­хні­чно­го сер­ві­су при­бу­де про­тя­гом до­би в за­зна­че­не мі­сце з на­бо­ром «пер­шої до­по­мо­ги». Не­за­ле­жно від то­го, чи пе­ре­бу­ває ма­ши­на ще на га­ран­тії, чи га­ран­тій­ний пе­рі­од вже збіг, у прі­о­ри­те­ті — ре­монт агре­га­та, і ли­ше пі­сля цьо­го з’ясо­ву­ва­ти­муть, із чи­єї ви­ни ви­ни­кла не­справ­ність.

Як свід­чить до­свід, при­бли­зно 70% усіх про­блем, що тра­пля­ю­ться з те­хні­кою, є очі­ку­ва­ни­ми. Тож аби ви­яви­ти мо­жли­ві від­мо­ви ма­шин, у най­менш на­пру­же­ний пе­рі­од ро­ку сер­ві­сні ін­же­не­ри ком­па­нії при­їжджа­ють у го­спо­дар­ства, де пра­цює те­хні­ка на­ших клі­єн­тів щоб її про­ді­а­гно­сту­ва­ти й спро­гно­зу­ва­ти за­ли­шко­вий ре­сурс. За­га­лом сер­ві­сний ін­же­нер ком­па­нії у сво­є­му ре­гіо­ні чі­тко знає, чо­го мо­жна очі­ку­ва­ти най­ближ­чим ча­сом від ті­єї чи ін­шої ма­ши­ни.

Аби ма­кси­маль­но по­дов­жи­ти ре­сурс скла­дно­го обла­дна­н­ня (дви­гу­ни са­мо­хі­дних ма­шин, ко­роб­ки пе­ре­дач, агре­га­ти гі­дро­си­сте­ми то­що) ком­па­нія за­про­ва­ди­ла про­гра­му з ана­лі­зу проб масла на на­яв­ність у них ці­лої низ­ки мі­кро­еле­мен­тів, про­ду­ктів спра­цю­ва­н­ня, охо­ло­джу­валь­ної рі­ди­ни, во­ди чи на змі­шу­ва­н­ня ро­бо­чих олив із рі­зних від­сі­ків. Пі­сля від­бо­ру про­би ве­зуть у Ні­меч­чи­ну, де їх про­тя­гом п’яти днів пе­ре­ві­ряє спе­ці­а­лі­зо­ва­на ла­бо­ра­то­рія. В ра­зі не­га­тив­но­го ре­зуль­та­ту ми ре­ко­мен­ду­є­мо зу­пи­ни­ти тра­ктор чи ком­байн та про­ве­сти не­об­хі­дний менш за­тра­тний по­пе­ре­джу­валь­ний ре­монт, що дасть змо­гу вла­сни­ку під­три­му­ва­ти йо­го те­хні­ку в ро­бо­чо­му ста­ні та за­оща­ди­ти ко­шти.

По­стій­не вдо­ско­на­ле­н­ня те­хні­ки по­тре­бує по­стій­но­го під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції опе­ра­то­рів, які пра­цю­ють на ній. Від­так «Цеп­пе­лін Україна» ор­га­ні­зо­вує та про­во­дить між­се­зон­ні тре­нін­ги для опе­ра­то­рів з-по­між сво­їх клі­єн­тів (у го­спо­дар­ствах або в на­вчаль­них цен­трах ком­па­нії). Це до­зво­ляє впев­не­но й те­хні­чно гра­мо­тно ке­ру­ва­ти за­крі­пле­ною за ни­ми те­хні­кою, а від­по­від­но й збіль­ши­ти про­ду­ктив­ність, змен­ши­ти ви­тра­ти па­ли­ва, ро­бо­чо­го часу та ко­штів на екс­плу­а­та­цію ма­шин. За ре­зуль­та­та­ми тре­нін­гів опе­ра­то­рам ви­да­ють сер­ти­фі­ка­ти-під­твер­дже­н­ня мо­жли­во­сті пра­цю­ва­ти на від­по­від­них ви­дах те­хні­ки.

З усі­ма сво­ї­ми клі­єн­та­ми спе­ці­а­лі­сти сер­ві­сної слу­жби ком­па­нії «Цеп­пе­лін Україна» під­три­му­ють до­брі сто­сун­ки і зав­жди го­то­ві при­йти на до­по­мо­гу.

Ігор БОНДАРЕНКО, ке­рів­ник від­ді­лу пі­сля­про­да­жно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня ком­па­нії «Цеп­пе­лін Україна»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.