ОСО­БЛИ­ВО­СТІ ЕФЕ­КТИВ­НО­ГО ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ СОЇ

AgroMarket - - ПОДРОБИЦІ -

С. По­лян­чи­ков, ди­ре­ктор із роз­ви­тку О. Ка­пі­тан­ська, на­у­ко­вий кон­суль­тант із жив­ле­н­ня ро­слин А. Ков­бель, агро­ном-кон­суль­тант ТОВ«НВК»КВАДРАТ»

Сві­то­вий по­пит на сою та про­ду­кти її пе­ре­роб­ки бу­де про­дов­жу­ва­ти ро­сти про­тя­гом на­сту­пно­го де­ся­ти­лі­т­тя. За про­гно­за­ми в 2017 ро­ці уро­жай сої в Укра­ї­ні збе­руть з пло­щі 1,9 млн. га, об’єм ви­ро­бни­цтва при цьо­му скла­де близь­ко 4,2 млн. тонн. По­пу­ляр­ність ці­єї куль­ту­ри пе­ред­усім пов’яза­на з її ви­со­кою рен­та­бель­ні­стю. Ви­тра­ти на її ви­ро­щу­ва­н­ня оку­по­ву­є­ться фа­кти­чно одні­єю тон­ною вро­жаю. Бе­ру­чи до ува­ги той факт, що се­ре­дня вро­жай­ність куль­ту­ри не ниж­че 1,6–1,7 т/га, її рен­та­бель­ність скла­дає 60–100% і ви­ще при ви­со­ко­му рів­ні ре­сур­сно­го за­без­пе­че­н­ня. Крім то­го, соя по­кра­щує стру­кту­ру ґрун­ту, зба­га­чує йо­го азо­том і ор­га­ні­чною ре­чо­ви­ною, по­лі­пшу­ю­чи фі­зи­чні та хі­мі­чні вла­сти­во­сті. Во­на зда­тна за­сво­ю­ва­ти до 450 кг азо­ту з по­ві­тря. В умо­вах зро­ше­н­ня се­ре­днє зна­че­н­ня фі­кса­ції мо­ле­ку­ляр­но­го азо­ту над­зем­ною ча­сти­ною ро­слин ста­но­вить близь­ко 175 кг N/га (близь­ко 248 кг, вклю­ча­ю­чи ко­рі­н­ня), в бо­гар­них умо­вах — 100 кг N/га (142 кг, з ко­рі­н­ням).

Близь­ко 50–60% сво­єї по­тре­би в азо­ті соя за­до­воль­няє шля­хом біо­ло­гі­чної фі­кса­ції азо­ту за до­по­мо­гою сим­біо­ти­чних мі­кро­ор­га­ні­змів. Пе­ре­ві­ри­ти опти­маль­ність умов азо­тфі­кса­ції до­зво­ляє ко­лір ко­ре­не­вих утво­рень, азот зда­тні фі­ксу­ва­ти тіль­ки буль­бо­чки ро­же­во­го ко­льо­ру, в яких ло­ка­лі­зо­ва­ний чер­во­ний пі­гмен­тний бі­лок — лег­ге­мо­гло­бін (рис.1).

Ефе­ктив­на си­сте­ма удо­бре­н­ня сої по­вин­на бу­ти спря­мо­ва­на на ство­ре­н­ня опти­маль­них умов для про­хо­дже­н­ня про­це­сів азо­тфі­кса­ції та зба­лан­со­ва­не за­без­пе­че­н­ня по­сі­вів фо­сфо­ром, ка­лі­єм (при їх не­ста­чі різ­ко при­гні­чу­є­ться роз­ви­ток буль­бо­чко­вих ба­кте­рій) та мі­кро­еле­мен­та­ми. Для пла­ну­ва­н­ня по­за­ко­ре­не­вих піджив­лень сої ма­кро­еле­мен­та­ми тре­ба вра­ху­ва­ти, що кри­ти­чним пе­рі­о­дом в за­без­пе­чен­ні азо­том вва­жа­ють 2–3 ти­ждень пі­сля цві­ті­н­ня сої, а фо­сфо­ром — пер­ший мі­сяць ро­сту ро­слин.

З мі­кро­еле­мен­тів у фор­му­ван­ні ви­со­ко­го вро­жаю сої осо­бли­ву роль ві­ді­гра­ють В, Мо та Со, які акти­ву­ють про­це­си, що за­без­пе­чу­ють сим­біоз буль­бо­чко­вих ба­кте­рій з куль­ту­рою. Бор (В) не­об­хі­дний ро­сли­нам впро­довж усі­єї ве­ге­та­ції. Він за­без­пе­чує транс­порт аси­мі­лян­тів у ро­сли­ні. Оскіль­ки бор від­по­від­ає за ди­фе­рен­ці­а­цію клі­тин і фор­му­ва­н­ня клі­тин­них сті­нок при йо­го де­фі­ци­ті осо­бли­во стра­жда­ють мо­ло­ді ро­сту­чі ор­га­ни, від­бу­ва­є­ться від­ми­ра­н­ня то­чок ро­сту. Бор збіль­шує кіль­кість кві­ток і пло­дів. Без ньо­го по­ру­шу­є­ться про­цес до­сти­га­н­ня на­сі­н­ня. Цей мі­кро­еле­мент по­кра­щує над­хо­дже­н­ня в ро­сли­ни азо­ту. По­за­ко­ре­не­ве підживлення бо­ром осо­бли­во ва­жли­ве на ки­слих (рН<5,5) та лу­жних (рН>7,5) ґрун­тах.

Соя ду­же чу­тли­ва куль­ту­ра до вне­се­н­ня мо­лі­бде­нов­мі­стних до­брив. Мо­лі­бден

(Мо) спри­яє ро­сту ко­ре­нів, при­ско­рює роз­ви­ток і сти­му­лює ді­яль­ність буль­бо­чко­вих ба­кте­рій, під­си­лює син­тез хло­ро­фі­лу. Мо вхо­дить до скла­ду фер­мен­ту ні­тро­ге­на­за, який спри­яє біо­ло­гі­чній фі­кса­ції азо­ту атмо­сфе­ри. Спе­ци­фі­чна роль мо­лі­бде­ну в про­це­сі азо­тфі­кса­ції об­умов­лює по­кра­ще­н­ня азо­тно­го жив­ле­н­ня бо­бо­вих куль­тур, під­ви­щує ефе­ктив­ність фо­сфор­них та ка­лій­них до­брив. При цьо­му по­ряд з ро­стом уро­жай­но­сті під ді­єю мо­лі­бде­ну під­ви­щу­є­ться вміст біл­ка.

Ко­бальт (Со), як ком­по­нент ві­та­мі­ну В (ко­бо­ла­мі­ну), та­кож не­об­хі­дній для 12 фі­кса­ції азо­ту у бо­бо­вих ро­слин. Він під­ви­щує ін­тен­сив­ність за­сво­є­н­ня азо­ту з по­ві­тря, спри­яє роз­мно­жен­ню буль­бо­чко­вих ба­кте­рій, акти­вує біо­син­тез хло­ро­фі­лу та сти­му­лює клі­тин­ну ре­про­ду­кцію ли­стя.

Слід вра­хо­ву­ва­ти, що соя дає ви­со­кі вро­жаї при ви­ро­щу­ван­ні на ба­га­тих ор­га­ні­чною ре­чо­ви­ною ґрун­тах з ней­траль­ною ре­а­кці­єю се­ре­до­ви­ща. На ки­слих ґрун­тах по­ру­шу­є­ться за­сво­є­н­ня та спо­сте­рі­га­ю­ться де­фі­цит фо­сфо­ру, ка­лію, ма­гнію, каль­цію та мо­лі­бде­ну. На лу­жних є в до­ста­тній кіль­ко­сті ка­лій, каль­цій, ма­гній та азот, але бу­дуть бло­ку­ва­ти­ся бор, мар­га­нець, мідь, фо­сфор. Ча­сто при ва­пну­ван­ні бор і мар­га­нець ста­ють важ­ко­до­сту­пни­ми для бо­бо­вих. По­тре­ба бо­бо­вих у мі­кро­до­бри­вах зро­стає пі­сля за­сто­су­ва­н­ня під­ви­ще­них норм мі­не­раль­них до­брив. Са­ме в та­ких умо­вах по­за­ко­ре­не­ві підживлення мі­кро­до­бри­ва­ми є обов’яз­ко­вим.

РАННІ ВЕГЕТАТИВНІ ЕТАПИ

Соя на по­ча­тку ве­ге­та­ції роз­ви­ва­ю­ться по­віль­но, ко­ре­не­ва си­сте­ма ще сла­бо роз­ви­не­на, і осо­бли­ве зна­че­н­ня для фор­му­ва­н­ня май­бу­тньо­го вро­жаю має по­за­ко­ре­не­ве підживлення су­мі­ша­ми мі­кро­еле­мен­тів. Те­хно­ло­гія підживлення сої ком­пле­кса­ми до­брив ТМ «Quantum» ґрун­ту­є­ться на про­ве­ден­ні по­за­ко­ре­не­вої оброб­ки в кри­ти­чні етапи ро­сту куль­ту­ри при яких спо­сте­рі­га­є­ться най­біль­ша по­тре­ба в еле­мен­тах жив­ле­н­ня (рис. 2).

Пер­шим ва­жли­вим ета­пом у роз­ви­тку сої є фа­за 3–5 трій­ча­стих лис­тків (ВВСН 14–16). За­сто­су­ва­н­ня в цей пе­рі­од ком­пле­ксно­го до­бри­ва Кван­тум — ТЕХНІЧНІ з до­да­ва­н­ням Кван­тум — БОР АКТИВ з мо­лі­бде­ном до­зво­лить опти­мі­зу­ва­ти основ­ні фі­зіо­ло­гі­чні про­це­си, сти­му­лю­ва­ти про­цес фо­то­син­те­зу та роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­сте­ми, по­си­ли­ти ви­ко­ри­ста­н­ня ро­сли­на­ми еле­мен­тів жив­ле­н­ня з ґрун­ту і до­брив та акти­ву­ва­ти ді­яль­ність буль­бо­чко­вих ба­кте­рій.

Вар­то від­мі­ти­ти, що вне­се­н­ня бо­ру на цьо­му ета­пі є ді­є­вим при­йо­мом під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті сої, оскіль­ки від­бу­ва­ю­ться за­клад­ка за­ча­тків бі­чних па­го­нів та су­цвіть.

ЦВІ­ТІ­Н­НЯ ТА УТВОРЕННЯ БО­БІВ

У пе­рі­од бу­то­ні­за­ції та цві­ті­н­ня (ВВСН 51-69) сим­біо­ти­чна ді­яль­ність по­сі­ву сої до­ся­гає ма­кси­му­му. То­му для акти­ва­ції ді­яль­но­сті сим­біо­ти­чних ба­кте­рій та під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті азо­тфі­кса­ції по­за­ко­ре­не­во вно­сять Кван­тум — ХЕЛАТ

МО­ЛІ­БДЕ­НУ. В яко­сті обов’яз­ко­вої оброб­ки, для сти­му­лю­ва­н­ня за­пи­ле­н­ня та роз­ви­тку ре­про­ду­ктив­них ор­га­нів, ре­ко­мен­ду­є­ться про­во­ди­ти підживлення до­бри­вом Кван­тум — БОР АКТИВ.

На пі­зніх ета­пах ре­про­ду­ктив­но­го роз­ви­тку, у фа­зу фор­му­ва­н­ня бо­бів (ВВСН 71-79) у зв’яз­ку з по­ча­тком від­то­ку по­жив­них ре­чо­вин з ли­стя в на­сі­н­ня соя різ­ко зни­жує актив­ність ко­ре­не­вої си­сте­ми. По­за­ко­ре­не­ві підживлення до­бри­вом Кван­тум — ТЕХНІЧНІ в цей пе­рі­од про­дов­жу­ють тер­мін фун­кціо­ну­ва­н­ня фо­то­син­те­ти­чно­го апа­ра­ту, спри­я­ють на­ко­пи­чен­ню біо­ма­си та як ре­зуль­тат, під­ви­щен­ню вро­жай­но­сті.

Крім то­го в кін­ці ре­про­ду­ктив­ної ста­дії роз­ви­тку для по­кра­ще­н­ня на­ли­ву на­сі­н­ня та сти­му­лю­ва­н­ня ре­у­ти­лі­за­ції по­жив­них ре­чо­вин до бо­бів вар­то за­сто­со­ву­ва­ти кон­цен­тро­ва­не ка­лій­не до­бри­во з ор­га­ні­чни­ми ки­сло­та­ми та мі­кро­еле­мен­та­ми «Кван­тум —

К36» .

На про­тя­зі пе­рі­о­ду ве­ге­та­ції та осо­бли­во в фа­зу цві­ті­н­ня, ро­сли­ни ду­же чу­тли­ві до ура­же­н­ня хво­ро­ба­ми. В яко­сті про­фі­ла­кти­ки за­хво­рю­ва­но­сті та за­без­пе­че­н­ня ро­слин до­сту­пни­ми фор­ма­ми фо­сфо­ру та ка­лію до­ціль­но за­сто­со­ву­ва­ти до­бри­во з фун­гі­ци­дни­ми ефе­ктом «Кван­тум-ФІТОФОС» . Фо­сфі­ти пре­па­ра­ту галь­му­ють ріст па­то­ген­них ор­га­ні­змів та спри­я­ють фор­му­ван­ню за­хи­сно­го ме­ха­ні­зму ро­слин у від­по­відь на дію не­спри­я­тли­вих умов нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща.

В ра­зі на­яв­но­сті за­гро­зи ви­ни­кне­н­ня те­пло­вих, во­дних або ін­ших стре­сів та для змен­ше­н­ня пе­сти­ци­дно­го на­ван­та­же­н­ня ре­ко­мен­ду­ю­ться по­за­ко­ре­не­ві підживлення біо­ло­гі­чно-актив­ни­ми пре­па­ра­та­ми з ви­со­ким вмі­стом гу­мі­но­вих ре­чо­вин ( «Кван­тум

ГУМАТ» ), амі­но­ки­слот ( «Кван­тум-Амі­но

Макс» ) та ком­пле­кса­ми на осно­ві ви­со­ко до­сту­пних спо­лук крем­нію ( «Кван­тум

Аква­Сил» ).

Та­ким чи­ном, ро­зу­мі­н­ня фі­зіо­ло­гі­чних по­треб куль­ту­ри, ра­ціо­наль­не та об­ґрун­то­ва­не за­сто­су­ва­н­ня по­за­ко­ре­не­вих піджив­лень не­об­хі­дни­ми ма­кро-, мі­кро­еле­мен­та­ми та біо­ло­гі­чно актив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми дає мо­жли­вість зна­чно під­ви­щи­ти вро­жай­ність та рен­та­бель­ність ви­ро­щу­ва­н­ня сої.

Рис. 2. Ре­ко­мен­до­ва­на схе­ма за­сто­су­ва­н­ня до­брив ТМ «Quantum» для позакореневого підживлення сої.

Рис. 1. Здо­ро­ві буль­бо­чко­ві ба­кте­рії, які ефе­ктив­но фі­ксу­ють азот

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.