БЕЗПЕЧНЕ ЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ ДЛЯ РО­СЛИ­НИ

В УКРА­Ї­НІ ПРО­ДА­ЖІ СПЕ­ЦІ­АЛЬ­НИХ ДО­БРИВ МА­ЮТЬ СВОЇ ОСО­БЛИ­ВО­СТІ В КО­ЖНО­МУ ВИ­РО­БНИ­ЦТВІ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРО­ДУ­КЦІЇ.

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Ком­па­нія «Агрі­те­кно» про­по­нує ді­є­ві рі­ше­н­ня для рі­зних се­гмен­тів ро­слин­ни­цтва в сіль­сько­му го­спо­дар­стві. Рі­зно­ма­ні­т­тя ви­ро­бле­ної про­ду­кції свід­чить про те, що на­ша ком­па­нія мо­же за­до­воль­ни­ти по­тре­би не ли­ше ово­чів­ни­цтва чи по­льо­вих куль­тур. За­ле­жно від осо­бли­во­стей та спе­ци­фі­ки ко­жної області України продукція ком­па­нії «Агрі­те­кно» бу­де ці­ка­ва будь-яким фер­ме­рам і сіль­ським го­спо­дар­ствам рі­зних на­пря­мів. Це і ово­чів­ни­цтво (за­кри­тий і від­кри­тий ґрунт), і са­дів­ни­цтво, і по­льо­ві куль­ту­ри.

Ді­яль­ність ком­па­нії «Агрі­те­кно» на­ці­ле­на на за­без­пе­че­н­ня ви­со­ко­які­сно­го сер­ві­су та про­ду­ктів для рі­зних сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств у всіх ре­гіо­нах.

На сьо­го­дні біль­шою мі­рою ми пред­став­ле­ні у За­хі­дній Укра­ї­ні (Львів­ська, Тер­но­піль­ська, Хмель­ни­цька і Іва­но-Фран­ків­ська області). Го­лов­не пред­став­ни­цтво роз­та­шо­ва­не у Льво­ві, де і роз­мі­ще­ні на­ші скла­ди. Ми актив­но роз­ви­ва­є­мо дистри­бу­цію і в ін­ших ре­гіо­нах, тоб­то мо­же­мо на­да­ва­ти які­сний сер­віс по всій Укра­ї­ні. Спіль­но з на­ши­ми дистриб’юто­ра­ми та спе­ці­а­лі­ста­ми з Іспа­нії від ви­ро­бни­ка про­во­ди­мо се­мі­на­ри з обмі­ну до­сві­дом та ви­вче­н­ня те­хно­ло­гії.

Тор­го­вий дім «Лем­берг» екс­клю­зив­но про­по­нує укра­їн­ським сіль­го­спви­ро­бни­кам ви­со­ко­які­сні єв­ро­пей­ські рід­кі ор­га­ні­чні до­бри­ва Іспан­ської ком­па­нії «Агрі­те­кно Фор­ті­лі­зан­тес». Ком­па­нія по­над 15 ро­ків ви­ро­бляє ор­га­ніч- ні до­бри­ва, біо­сти­му­ля­то­ри ро­сту і мі­кро­ну­трі­єн­ти. Бу­ду­чи сві­то­вим лі­де­ром в цьо­му на­пря­мі, ком­па­нія ви­пу­скає ори­гі­наль­ну про­ду­кцію, яка від­по­від­ає най­ви­щим сві­то­вим стан­дар­там. Продукція ком­па­нії «Агрі­те­кно Фор­ті­лі­зан­тес» на­ці­ле­на на за­до­во­ле­н­ня по­треб аграр­но­го се­кто­ра, а са­ме – за­без­пе­че­н­ня жив­ле­н­ня ро­слин як в тра­ди­цій­но­му, так і в еко­ло­гі­чно­му ти­пі ве­де­н­ня сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Це до­зво­ляє отри­му­ва­ти ба­га­ті уро­жаї з ви­со­ки­ми по­ка­зни­ка­ми яко­сті і з впев­не­ні­стю у еко­ло­гі­чній без­пе­ці.

Ви­со­кий рі­вень про­фе­сіо­на­лі­зму Агрі­те­кно на­дає мо­жли­вість ком­па­нії те­пер про­да­ва­ти по­над 35 рі­зно­ма­ні­тних про­ду­ктів най­ви­щої яко­сті:

• лис­тко­ві зро­шу­валь­ні біо

сти­му­ля­то­ри; • біо­сти­му­ля­то­ри для оброб

ки на­сі­н­ня; • ко­ре­не­ві сти­му­ля­то­ри; • жи­виль­ні мі­кро­еле­мен­ти; • сти­му­ля­то­ри та ін­тен­си­фі

ка­то­ри за­хи­сту ро­слин; • атра­ктан­ти. За­по­ру­кою ефе­ктив­но­сті пре­па­ра­ту є гли­бо­ке ви­вче­н­ня актив­них ін­гре­ді­єн­тів і си­ро­ви­ни та ма­кси­маль­не за­сто­су­ва­н­ня цих знань.

Гли­бо­ке зна­н­ня біо­ло­гі­чних і хі­мі­чних вла­сти­во­стей си­ро­ви­ни до­зво­ляє ви­зна­чи­ти, оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти і збе­рег­ти осо­бли­ві ді­ю­чі ін­гре­ді­єн­ти, які до­по­ма­га­ють спри­чи­ни­ти у ро­слин по­трі­бні фі­зіо­ло­гі­чні ре­а­кції.

Ком­па­нія «Агрі­те­кно» у ви­ро­бни­цтві пре­па­ра­тів як си­ро­ви­ну ви­ко­ри­сто­вує ро­слин­ні екс­тра­кти вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, отри­ма­ні уні­каль­ним шля­хом. Уні­каль­ність на­ших пре­па­ра­тів, що від­рі­зняє їх з по­між ін­ших, по­ля­гає в то­му що си­ро­ви­на ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня мі­стить ком­по­нен­ти з та­ки­ми ж ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми, як і у ро­сли­ни, що ро­бить її ма­кси­маль­но ефе­ктив­ною. Пре­па­ра­ти Агрі­те­кно ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться ви­со­ким вмі­стом L-амі­но­ки­слот і зба­лан­со­ва­ною амі­но­гра­мою, яка пов­ні­стю збі­га­є­ться з ро­слин­ною амі­но­гра­мою.

Для отри­ма­н­ня амі­но­ки­слот ви­ко­ри­сто­ву­є­ться уні­каль­ний ен­зим­ний гі­дро­ліз. Біль­шість ком­па­ній ви­ко­ри­сто­ву­ють хі­мі­чний гі­дро­ліз, під час за­сто­су­ва­н­ня яко­го амі­но­ки­сло­ти руй­ну­ю­ться. Тоб­то у скла­ді во­ни є, але не у та­ко­му ви­гля­ді як у ро­сли­ні.

От­же, основ­ною при­чи­ною ви­со­кої ефе­ктив­но­сті пре­па­ра­тів є уні­каль­ність си­ро­ви­ни для їх ви­го­тов­ле­н­ня.

Основ­ні пе­ре­ва­ги про­ду­ктів ком­па­нії «Агрі­те­кно»:

• по­ту­жний ефект сти­му­ля­ції

ро­сту і роз­ви­тку ро­слин; • мі­стять ком­плект при­ро­дних по­жив­них еле­мен­тів для ве­ге­та­тив­но­го роз­ви­тку ро­слин; • мі­стять ор­га­ні­чні ре­чо­ви­ни; • на­яв­ність віль­них ро­слин

них амі­но­ки­слот;

• рід­ка фор­ма (во­дний роз

чин);

• пра­кти­чно пов­на су­мі­сність в ба­ко­вих су­мі­шах з пе­сти­ци­да­ми і до­бри­ва­ми; • по­си­ле­н­ня ефе­кту дії пес

ти­ци­дів;

• зня­т­тя не­га­тив­но­го впли­ву гер­бі­ци­дів на куль­тур­ні ро­сли­ни.

Зви­чай­но, ко­жен го­спо­дар че­кає зав­жди хо­ро­ших вро­жа­їв, що за­без­пе­чує ви­со­ку еко- но­мі­чну ефе­ктив­ність ді­яль­но­сті. Зві­сно, вне­се­н­ня до­брив це не па­на­цея, але го­спо­дар, який хо­че отри­му­ва­ти більш які­сний уро­жай і з ро­зу­мом під­хо­дить до ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур, усві­дом­лює, що їх за­сто­су­ва­н­ня є не­об­хі­дним. По­я­сне­н­ня цьо­му є про­стим і во­дно­час над­зви­чай­но ва­жли­вим. Йде­ться про зда­тність ро­сли­ни за­сво­ю­ва­ти ко­ри­сні та по­жив­ні ре­чо­ви­ни на ко­жній фа­зі сво­го роз­ви­тку. Адже роз­ки­да­ні у ґрунт до­бри­ва в мі­не­раль­ній фор­мі по­тра­пля­ють у ро­сли­ну з ко­ри­стю ли­ше 40−50 від­со­тків. То­му у про­це­сі за­сво­є­н­ня по­жив­них ре­чо­вин ро­сли­ні не­об­хі­дно «до­по­мог­ти» вча­сно та пов­ною мі­рою спо­жи­ти ма­кро- і мі­кро­еле­мен­ти. За­сто­су­ва­н­ня біо­сти­му­ля­то­рів та­кож ні­ве­лює не­га­тив­ний вплив стре­со­вих си­ту­а­цій, та­ких як не­до­ста­тність во­ло­ги чи пе­ре­зво­ло­же­н­ня, ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри. Це так зва­на «ві­та­мін­ка» для роз­кри­т­тя по­тен­ці­а­лу ро­сли­ни, без чо­го не­мо­жли­во уяви­ти су­ча­сне сіль­ське го­спо­дар­ство.

У скла­ді ком­па­нії ство­ре­на агро­хі­мі­чна слу­жба. Що на­дає кон­суль­та­цій­ну під­трим­ку із за­сто­су­ва­н­ня пре­па­ра­тів. У ра­зі не­об­хі­дно­сті агро­но­ми-кон­суль­тан­ти мо­жуть роз­ро­би­ти ін­ди­ві­ду­аль­ні ре­ко­мен­да­ції під кон­кре­тні умо­ви та зав­да­н­ня, що мо­жуть ви­ни­кну­ти в го­спо­дар­ствах. На­ша ком­па­нія ін­ди­ві­ду­аль­но під­хо­дить до ко­жно­го клі­єн­та і мо­же на­да­ти йо­му ефе­ктив­ні рі­ше­н­ня. Зви­чай­но, ви­рі­шаль­ною під час ви­бо­ру пар­тне­ра є не тіль­ки якість, але й ці­на, то­му ми зав­жди го­то­ві йти клі­єн­там на­зу­стріч та роз­ро­бля­ти си­сте­ми зни­жок.

Основ­ним на­шим зав­да­н­ням на 2017 рік є за­кла­де­н­ня де­мо­по­лів для то­го щоб по­ка­за­ти ре­зуль­та­тив­ність дії на­ших пре­па­ра­тів. Най­пер­ше, це до­не­сти ін­фор­ма­цію про про­ду­кти та їх ефе­ктив­ність. Для цьо­го пла­ну­є­мо се­рію се­мі­на­рів для фер­ме­рів, на які за­про­шу­є­мо спе­ці­а­лі­стів з Іспа­нії. Се­мі­на­ри сто­су­ва­ти­му­ться рі­зних куль­тур, на яких ми змо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти рі­ше­н­ня для рі­зно­ма­ні­тних про­блем фер­ме­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.