Га­стро­но­ми в он­лай­ні

Актив­ний роз­ви­ток ін­тер­нет-торгівлі від­кри­ває но­ві ка­на­ли дистри­бу­ції для тих, хто ін­ве­стує у вла­сний бренд

AgroMarket - - МАРКЕТИНГ -

Вве­де­н­ня то­ва­ру під вла­сною тор­го­вою мар­кою до роз­дрі­бної ме­ре­жі — ще та мо­ро­ка. І це не ка­жу­чи про умо­ви подаль­шої спів­пра­ці. Біль­шість ме­реж хо­чуть «дов­гу» роз­стро­чку (від 45 до 90 днів), «ви­тра­ти на мар­ке­тинг» 14–20% про­да­жів, плюс трей­дмар­ке­тин­го­ві за­хо­ди (7–8% про­да­жів). Де­які то­ва­ро­ви­ро­бни­ки схиль­ні зви­ну­ва­чу­ва­ти тор­го­ві ме­ре­жі в нав’язу­ван­ні зо­бов’язань. Однак і де­ко­трі пред­став­ни­ки рі­тей­лу на­рі­ка­ють на не­зда­тність кон­тр­аген­тів ви­ко­ну­ва­ти умо­ви, з яки­ми кон­ку­рен­ти лег­ко да­ють со­бі ра­ду. Не­хай там як, ко­жна зі сто­рін за­хи­щає свої еко­но­мі­чні ін­те­ре­си, тож на­вряд чи є сенс шу­ка­ти вин­но­го. До то­го ж у ви­ро­бни­ка те­пер є не­аби­яка аль­тер­на­ти­ва, що дає змо­гу сут­тє­во ско­ро­ти­ти лан­цюг по­ста­ча­н­ня.

Тор­го­вий дім «До­бро­дія Фудз», що вхо­дить до скла­ду Agricom Group, ви­пу­скає про­ду­кцію під трьо­ма тор­го­ви­ми мар­ка­ми, що пред­став­ле­ні на 90% те­ри­то­рії України та при­су­тні май­же у всіх ме­ре­же­вих мар­ке­тах, а та­кож у не­кон­тро­льо­ва­но­му роз­дро­бі (рин­ки,

ба­за­ри й дрі­бні тор­го­ві то­чки). А то­рік бу­ло укла­де­но уго­ду про спів­пра­цю з одним із найбільших ін­тер­нет-ма­га­зи­нів України. Осво­ю­ю­чи но­ві мар­ке­тин­го­ві го­ри­зон­ти «ін­тер­нет-дистри­бу­ції», ком­па­нія з опти­мі­змом пла­нує май­бу­тнє сво­їх тор­го­вих ма­рок і спо­ді­ва­є­ться, що до­да­на цін­ність про­ду­кту спри­я­ти­ме роз­ши­рен­ню йо­го ці­льо­вої ау­ди­то­рії. За­до­во­ле­н­ня по­треб клі­єн­та.

Актив­но пра­цю­ю­чи з ін­тер­не­тко­ри­сту­ва­ча­ми на рі­зних ре­сур­сах, ми зро­зумі­ли, що се­ред них до­сить ба­га­то на­ших по­ку­пців. Зі зро­ста­н­ням кіль­ко­сті уча­сни­ків офі­цій­них сто­рі­нок тор­го­вих ма­рок у со­ці­аль­них ме­ре­жах, зро­ста­ла й кіль­кість за­пи­тів на при­дба­н­ня то­ва­рів із до­став­кою. Не ба­жа­ю­чи від­мов­ля­ти клі­єн­ту, ме­не­дже­ри з про­да­жу осо­би­сто скла­да­ли в па­ке­ти «Но­вої по­шти» за­мов­ле­н­ня та від­прав­ля­ли адре­са­ту. Зві­сно, будь-яка еко­но­мі­чна до­ціль­ність у цьо­му бу­ла від­су­тня, оскіль­ки слу­жба про­да­жів за- зви­чай фор­мує за­мов­ле­н­ня пар­ті­я­ми від па­ле­ти.

Ідея вла­сно­го ін­тер­нет-ма­га­зи­ну по­ки що так і бу­ла іде­єю до сьо­го­дні. Пі­дра­ху­вав­ши ви- тра­ти на роз­роб­ку й під­трим­ку сай­ту, адмі­ні­стру­ва­н­ня, ло­гі­сти­ку та про­су­ва­н­ня, а з дру­го­го бо­ку, про­ана­лі­зу­вав­ши да­ні до­слі­джень спо­жи­ва­чів, ста­ло оче­ви­дним, що ми не змо­же­мо ефе­ктив­но кон­ку­ру­ва­ти з обме­же­ним асор­ти­мен­том у 50 SKU з май­дан­чи­ка­ми, які про­по­ну­ють клі­єн­там ти­ся­чі рі­зних то­ва­рів.

Ско­ро­че­н­ня ви­трат. На від­мі­ну від тра­ди­цій­но­го рі­тей­лу в ра­зі спів­пра­ці з он­лайн-пар­тне­ром не пе­ред­ба­ча­ю­ться так зва­ні «ви­тра­ти на мар­ке­тинг», об­сяг яких у стру­кту­рі со­бі­вар­то­сті про­ду­кту до­сить сут­тє­вий. А от­же, це мо­жли­вість для ви­ро­бни­ка спря­му­ва­ти звіль­не­ний гро­шо­вий ре­сурс, ска­жі­мо, на акції чи ре­кла­му у то­му са­мо­му ін­тер­не­ті. Ре­кла­ма. Ве­ли­кі ін­тер­нет-ма­га­зи­ни до­зво­ля­ють не ли­ше про­да­ва­ти, а й ре­кла­му­ва­ти про­ду­кцію, про­мо­ту­ва­ти її за до­по­мо­гою акцій для ці­льо­вої ау­ди­то­рії. Всім ві­до­мо, що най­біль­ша цін­ність — це ін­фор­ма­ція. У на­шо­му ви­пад­ку — ін­фор­ма­ція про по­ку­пця. Ве­ли­че­зні об­ся­ги да­них, до яких ма­ють до­ступ он­лайн-ком­па­нії до­зво­ля­ють зро­би­ти ко­ри­сту­ва­чу са­ме ту про­по­зи­цію, що від­по­від­ає йо­го цін­но­стям, ін­те­ре­сам, спосо­бу жи­т­тя, не ка­жу­чи вже про де­мо­гра­фі­чні по­ка­зни­ки та гео­гра­фію.

Сьо­го­дні кіль­кість лю­дей, які ку­пу­ють хар­чо­ві про­ду­кти че­рез ін­тер­нет, до­сить не­зна­чна про­ти тих, хто ску­по­ву­є­ться в су­пер­мар­ке­тах, про­те во­на швид­ко ро­сте. Так, пер­ші пів­ро­ку на­шої спів­пра­ці з ін­тер­нет-ма­га­зи­ном да­ва­ли при­ріст у 50% що­мі­ся­ця.

Про­ни­кне­н­ня ін­тер­не­ту в Укра­ї­ні у 2017 ро­ці до­ся­гло 65%. Це від­кри­ває пе­ред на­ши­ми спів­ві­тчи­зни­ка­ми но­ві мо­жли­во­сті, фор­мує но­ві зви­чки. Об­ся­ги ін­тер­нет-про­да­жів на одно­му май­дан­чи­ку за­ле­жно від ви­дів актив­но­сті мо­жна по­рів­ня­ти з де­ся­тьма се­ре­дні­ми тор­го­ви­ми то­чка­ми. Цей ка­нал сьо­го­дні не мо­же ком­пен­су­ва­ти тра­ди­цій­ний роз­дріб, про­те йо­го по­тен­ці­ал до­сить зна­чний, що під­твер­джу­є­ться на­шим до­сві­дом і не ли­ше сло­ва­ми, а й ді­я­ми ві­до­мо­го гу­ру у сві­ті бізнесу Вор­ре­на Баф­фет­та. Він на по­ча­тку 2017 ро­ку про­дав май­же на мі­льярд до­ла­рів акцій Walmart — за­ко­но­дав­ця мо­ди та без­пе­ре­чно­го лі­де­ра у сві­ті рі­тей­лу, за­явив­ши: «Уні­вер­ма­ги те­пер в он­лай­ні». Ми ж, пра­гну­чи ло­гі­чно­го про­дов­же­н­ня, до­да­мо: «І га­стро­но­ми теж»…

Про­ни­кне­н­ня ін­тер­не­ту в Укра­ї­ні у 2017 ро­ці до­ся­гло 65%. Це від­кри­ває пе­ред на­ши­ми спів­ві­тчи­зни­ка­ми но­ві мо­жли­во­сті, фор­мує но­ві зви­чки Пер­ші пів­ро­ку на­шої спів­пра­ці з ін­тер­нет-ма­га­зи­ном да­ва­ли при­ріст у 50% що­мі­ся­ця

Га­ли­на ГОРБАНЬ, ке­рів­ник на­пря­му мар­ке­тин­гу та управ­лі­н­ня про­е­кта­ми Agricom Group

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.