Ви­би­ра­ю­чи свій ва­рі­ант

Що по­трі­бно зна­ти про пла­ну­ва­н­ня по­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня та мі­ні­мі­за­цію юри­ди­чних ри­зи­ків на стар­ті ро­бо­ти агро­бі­зне­су

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист

Не­хай там який зе­мель­ний банк у вас в обро­бі­тку, на стар­ті ро­бо­ти агро­бі­зне­су, як і на­да­лі, пи­та­н­ня з пи­тань — як гра­мо­тно опти­мі­зу­ва­ти по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня, або хо­ча б не пе­ре­пла­ти­ти по­да­тків там, де мо­жна за­кон­но на них за­оща­ди­ти.

Єди­ний по­да­ток че­твер­та гру­па, що звіль­няє від обов’яз­ку спла­чу­ва­ти по­да­ток на при­бу­ток, зе­мель­ний по­да­ток, на­дає піль­гу по по­да­тку на не­ру­хо­мість, не­до­сту­пний у пер­ший рік (рік ство­ре­н­ня) ва­шо­го під­при­єм­ства. Слід ці­лий рік від­пра­цю­ва­ти так, щоб ви­ру­чка від по­ста­ча­н­ня сіль­госп­про­ду­кції бу­ла на рів­ні 75% і біль­ше від усіх фі­нан­со­вих над­хо­джень. Ну й зві­сно, має бу­ти аде­ква­тне спів­від­но­ше­н­ня за­ре­є­стро­ва­но­го пра­ва орен­ди (ін­шо­го ко­ри­сту­ва­н­ня) на зем­лю, з ті­єю зем­лею, що з пев­них при­чин не мо­же бу­ти за­ре­є­стро­ва­на, або ж із цим ви­ни­ка­ють тру­дно­щі.

По­стає ло­гі­чне за­пи­та­н­ня: з якою си­сте­мою опо­да­тку­ва­н­ня пра­цю­ва­ти весь цей рік. Зві­сно, мо­жна бу­ло вчи­ни­ти ро­зум­но й ство- ри­ти ком­па­нію в се­ре­ди­ні або під кі­нець ро­ку. В та­ко­му ра­зі ви мо­гли б пе­ре­бу­ва­ти на за­галь­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня, за­ку­по­ву­ю­чи всі по­трі­бні ви­ро­бни­чі за­со­би й фор­му­ю­чи свої ви­тра­ти, а в лю­то­му на­сту­пно­го ро­ку пе­ре­йти на єди­ний по­да­ток че­твер­ту гру­пу й спо­кій­но про­да­ва­ти сіль­госп­про­ду­кцію, не спла­чу­ю­чи по­да­ток на при­бу­ток. Утім, із ба­га­тьох при­чин ком­па­нії ство­рю­ють і на по­ча­тку ро­ку. То як у та­ко­му ра­зі гра­мо­тно спла­ну­ва­ти свої ви­тра­ти на по­да­тки?

На стар­ті мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти або за­галь­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня, або єди­ний по­да­ток тре­тю гру­пу, або спро­бу­ва­ти ско­ри­ста­ти­ся піль­гою по­да­тку на при­бу­ток.

За­галь­на си­сте­ма опо­да­тку­ва­н­ня

Тут, як мо­ви­ться, ні­чо­го но­во­го. По­да­тко­ва став­ка 18% від ва­шо­го до­хо­ду мі­нус ви­тра­ти. Основ­ні ню­ан­си по­ля­га­ють в та­ко­му: в іде­аль­но­му сві­ті ви­тра­ти ма­ють пе­ре­ви­щу­ва­ти ва­ші до­хо­ди від про­даж (бо ж хоч щось з агро­про­ду­кції про­да­ти та­ки по­трі­бно) для то­го, аби пе­ре­йти на че­твер­ту гру­пу (по­да­тко­ва не­га­тив­но ста­ви­ться до си­ту­а­ції, ко­ли про­да­жі вза­га­лі від­су­тні). В не іде­аль­но­му сві­ті ми ре­ко­мен­ду­є­мо вра­хо­ву­ва­ти ту об­ста­ви­ну, що з чи­сто­го до­хо­ду все ж та­ки до­ве­де­ться спла­ти­ти по­да­ток на при­бу­ток. Як для під­твер­дже­н­ня сфор­мо­ва­них ви­трат, так і для під­твер­дже­н­ня сум по­да­тко­во­го кре­ди­ту кон­це­пту­аль­но ва­жли­во ма­ти всі пер­вин­ні бух­гал­тер­ські до­ку­мен­ти. І во­ни не обме­жу­ю­ться до­го­во­ром, акта­ми, по­да­тко­ви­ми й ви­да­тко­ви­ми на­кла­дни­ми. По­трі­бно ма­ти всі до­ку­мен­ти, на які є по­си­ла­н­ня в до­го­во­рах. На пра­кти­ці в агра­рі­їв ви­ни­ка­ють тру­дно­щі з на­да­н­ням сер­ти­фі­ка­тів яко­сті й те­хні­чної до­ку­мен­та­ції. Осо­бли­ва ува­га до до­ку­мен­тів, які під­твер­джу­ють рух то­вар­но-ма­те­рі­аль­них цін­но­стей (то­вар­но-транс­порт­них на­кла­дних, за­лі­зни­чних на­кла­дних, ко­но

са­мен­тів). Єди­ний ва­рі­ант, ко­ли їх мо­же не бу­ти, — якщо до вас пе­ре­йшло пра­во вла­сно­сті на тон­ни агро­про­ду­кції че­рез склад­ське сві­до­цтво. В усіх ін­ших ви­пад­ках слід обов’яз­ко­во під­твер­ди­ти пе­ре­мі­ще­н­ня про­ду­кції. Якщо у під­при­єм­ства є свої ав­то, то обов’яз­ко­во тре­ба оформ­лю­ва­ти від­ря­дже­н­ня на пра­ців­ни­ків — ма­ють бу­ти на­ка­зи на від­ря­дже­н­ня, ко­што­рис ви­трат, звіт про ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів. Ав­то­мо­біль «Ла­да» не мо­же пе­ре­вез­ти з Тер­но­по­ля до Оде­си на­віть тон­ну пше­ни­ці, а на пра­кти­ці бу­ває й та­ке...

Ре­ко­мен­ду­є­мо звер­ну­ти ува­гу на пра­виль­ність за­пов­не­н­ня та­ких до­ку­мен­тів. Окрім до­три­ма­н­ня всіх фор­маль­но­стей, тре­ба по­дба­ти про те, щоб да­ні від­по­від­а­ли ре­а­лі­ям. Ска­жі­мо, транс­порт­ний за­сіб пе­ре­ві­зни­ка по­ви­нен ма­ти те­хні­чну мо­жли­вість транс­пор­ту­ва­ти ва­шу про­ду­кцію. Про­сти­ми сло­ва­ми, ав­то­мо­біль «Ла­да» не мо­же пе­ре­вез­ти з Тер­но­по­ля до Оде­си на­віть тон­ну пше­ни­ці… а на пра­кти­ці бу­ває й та­ке.

От­же, го­лов­не пра­ви­ло для за­галь­ної си­сте­ми на пер­шо­му ро­ці ро­бо­ти ком­па­нії — біль­ше ку­пуй­те ви­ро­бни­чих фа­кто­рів, кон­тро­люй­те ва­ші ви­тра­ти й до­хо­ди та скру­пу­льо­зно оформ­ляй­те та ви­ма­гай­те від кон­тр­аген­тів усі пер­вин­ні до­ку­мен­ти.

Єди­ний по­да­ток тре­тя гру­па

На стар­ті бі­зне­су цей ва­рі­ант мо­же сут­тє­во за­оща­ди­ти ва­ші гро­ші: ви не спла­чу­є­те зе­мель­ний по­да­ток і по­да­ток на при­бу­ток. Умо­ви пе­ре­бу­ва­н­ня на тре­тій гру­пі єди­но­го по­да­тку є та­ки­ми: 1) рі­чний до­хід не біль­ше як 5 млн грн; 2) від­су­тні ви­мо­ги що­до кіль­ко­сті пра­ців­ни­ків і роз­мі­ру за­ро­бі­тної пла­ти;

3) існує обме­же­н­ня за ви­да­ми ді­яль­но­сті, але та­ке обме­же­н­ня за­зви­чай не сто­су­є­ться агро­під­при­ємств.

За­яву на за­сто­су­ва­н­ня тре­тьої гру­пи по­трі­бно по­да­ти не пі­зні­ше як за 15 ка­лен­дар­них днів до по­ча­тку но­во­го квар­та­лу. Втім, аби обі­йти це пра­ви­ло, вар­то по­да­ва­ти за­яву на за­сто­су­ва­н­ня спро­ще­ної си­сте­ми під час ре­є­стра­ції ком­па­нії. Ана­ло­гі­чно й що­до за­сто­су­ва­н­ня ПДВ. До по­ча­тку ство­ре­н­ня ком­па­нії слід чі­тко ви­зна­чи­ти­ся, яку си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня пла­ну­є­те за­сто­со­ву­ва­ти, а якщо вам ви­гі­дно ста­ти пла­тни­ком ПДВ, то з яко­го са­ме пе­рі­о­ду. Ці дрі­бні ню­ан­си обов’яз­ко­во ма­ють бу­ти про­ра­хо­ва­ні на­пе­ред.

Став­ка 0% із по­да­тку на при­бу­ток

Для за­сто­су­ва­н­ня цьо­го ва­рі­ан­та не­об­хі­дно, щоб під­при­єм­ство:

1) ма­ло рі­чний до­хід не біль­ше як 3 млн грн і про­тя­гом 2017 ро­ку не пе­ре­тну­ло цей лі­міт;

2) за­ро­бі­тна плата пра­ців­ни­ків ФГ має ста­но­ви­ти не мен­ше як дві мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних пла­ти на одно­го пра­ців­ни­ка (3200 грн — одна мі­ні­маль­на ЗП, тоб­то во­на має бу­ти 6400 грн і ви­ще);

3) є обме­же­н­ня за ви­да­ми ді­яль­но­сті. Го­лов­ні — під­при­єм­ство не мо­же екс­пор­ту­ва­ти про­ду­кцію й здій­сню­ва­ти опто­вий про­даж. Тоб­то ре­а­лі­за­ція сіль­госп­про­ду­кції має йти на кін­це­вих спо­жи­ва­чів у не­ве­ли­ких об­ся­гах.

Як збе­рег­ти єди­ний по­да­ток че­твер­тої гру­пи

Мо­ва, зро­зумі­ло, про на­сту­пні зві­тні пе­рі­о­ди. Ва­жли­во — оформ­ле­н­ня від­но­син із пра­ців­ни­ка­ми та кон­тр­аген­та­ми. Остан­нім ча­сом спо­сте­рі­га­є­ться актив­ність ін­спе­кції з пра­ці, штра­фи якої за по­ру­ше­н­ня тру­до­во­го за­ко­но­дав­ства є до­во­лі ви­со­ки­ми, а ін­фор­ма­ція що­до ре­зуль­та­тів пе­ре­вір­ки мо­же на­да­ва­ти­ся по­да­тко­вим ор­га­нам. То­му по­трі­бно укла­да­ти з ре­аль­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми тру­до­ві до­го­во­ри, із се­зон­ни­ми — стро­ко­ві тру­до­ві до­го­во­ри. Тим па­че, що ко­ли ро­бо­то­да­вець — юри­ди­чна осо­ба, то по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня як у тру­до­вих від­но­си­нах, так і ци­віль­но-пра­во­вих уго­дах одна­ко­ві­сінь­ке.

Для по­да­тко­вих ці­лей у шта­ті агро­під­при­єм­ства ма­ють бу­ти пе­ре­бда­че­ні по­са­ди агро­но­ма, тра­кто­ри­ста, ком­бай­не­ра (якщо у вла­сно­сті під­при­єм­ства є від­по­від­на те­хні­ка або ж її бе­руть в орен­ду) то­що. Від кон­тр­аген­тів слід ви­ма­га­ти всі пер­вин­ні до­ку­мен­ти що­до про­ду­кції та що­до са­мої ком­па­нії. Це до­зво­лить мі­ні­мі­зу­ва­ти ро­бо­ту з ком­па­ні­я­ми, що ма­ють сум­нів­ну ре­пу­та­цію, пра­цю­ють із «по­да­тко­ви­ми яма­ми» або са­мі є та­ки­ми.

1

Якщо під­при­єм­ство вже пе­ре­бу­ває на че­твер­тій гру­пі, то слід ро­зу­мі­ти, що на­да­н­ня сіль­госп­по­слу­ги не вра­хо­ву­ю­ться до пи­то­мої ва­ги 75%. Їх ура­ху­ва­н­ня мо­же бу­ти ли­ше в ра­зі ре­ор­га­ні­за­ції під­при­єм­ства. 2

Спла­чу­ю­чи якісь по­да­тки на­пе­ред, а та­ке ча­сто ро­блять під­при­єм­ці на про­ха­н­ня по­да­тків­ців, у ча­сти­ні ПДФО вар­то по­да­ти за­вча­сно за­яву про за­ра­ху­ва­н­ня та­ких ко­штів у ра­ху- нок ПДФО на май­бу­тні пе­рі­о­ди. Дрі­бни­ця, але якщо ви цьо­го не зро­би­те, то у вас «сві­ти­ти­ме­ться» по­да­тко­вий борг, і ви не під­твер­ди­те ста­тус пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку че­твер­тої гру­пи.

3

Має бу­ти одна­ко­ва зві­тність і да­ні для всіх ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди. Ду­же про­сте пра­ви­ло, яким ча­сто не­хту­ють і це при­зво­дить до то­го, що в сіль­ської ра­ди одна ін­фор­ма­ція по зе­мель­но­му бан­ку, а в по­да­тко­вих ор­га­нів зов­сім ін­ша. На­слід­ки не над­то опти­мі­сти­чні — не­д­опла­та єди­но­го по­да­тку че­твер­тої гру­пи. 4

Пе­ре­дав­ши зе­мель­ну ді­лян­ку в су­б­орен­ду, ви спла­чу­є­те за та­ку зем­лю зе­мель­ний по­да­ток, бо не ви­ко­ри­сто­ву­є­те її в сіль­го­сп­ді­яль­но­сті. Якщо ви пе­ре­да­є­те в орен­ду не­ру­хо­мість сіль­госп­при­зна­че­н­ня, за неї слід спла­ти­ти по­да­ток на не­ру­хо­мість. Не­хту­ва­н­ня та­ки­ми ню­ан­са­ми при­зве­де до на­яв­но­сті по­да­тко­во­го бор­гу, що є пе­ре­шко­дою для під­твер­дже­н­ня ста­ту­су пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку че­твер­тої гру­пи. Ва­жли­во щоб на 1 сі­чня ко­жно­го ро­ку під­при­єм­ство не ма­ло жо­дних бор­гів пе­ред дер­жав­ним бю­дже­том. Пе­ре­дав­ши ді­лян­ку в су­б­орен­ду, ви спла­чу­є­те за неї зе­мель­ний по­да­ток, бо не ви­ко­ри­сто­ву­є­те її в сіль­го­сп­ді­яль­но­сті 5 Отри­му­ю­чи по­во­ро­тну фі­нан­со­ву до­по­мо­гу, слід кон­тро­лю­ва­ти стро­ки її на­да­н­ня. Якщо строк до­го­во­ру за­кін­чив­ся, а ко­шти не по­вер­ну­ті, то та­кий фі­нан­со­вий до­хід мо­же сут­тє­во впли­ну­ти на роз­ра­ху­нок пи­то­мої ва­ги, а са­ме вра­хо­ву­є­ться як до­хід від по­ста­ча­н­ня не сіль­госп­про­ду­кції.

Та­ким чи­ном, на по­ча­тку ор­га­ні­за­ції агро­під­при­єм­ства вар­то ви­зна­чи­ти­ся з «тим­ча­со­вою» си­сте­мою опо­да­тку­ва­н­ня на пер­ший рік ро­бо­ти. Пі­сля пе­ре­хо­ду на єди­ний по­да­ток че­твер­ту гру­пу по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти всі дрі­бні мо­мен­ти, адже по­да­тків­ці мо­жуть як і не під­твер­ди­ти ваш спе­ці­аль­ний по­да­тко­вий ре­жим на на­сту­пний рік, так і ска­су­ва­ти йо­го дію зі зво­ро­тною си­лою, що озна­чає, що за ми­ну­лі ро­ки, де ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся єди­ний по­да­ток че­твер­та гру­па від чи­сто­го до­хо­ду, який аб­со­лю­тно не кон­тро­лю­вав­ся під­при­єм­цем, слід бу­де спла­ти­ти по­да­ток на при­бу­ток, а та­кож спла­ти­ти й зе­мель­ний по­да­ток, і по­да­ток на не­ру­хо­мість з усі­ма штра­фа­ми та пе­нею за весь пе­рі­од про­стро­че­н­ня.

За­яву на за­сто­су­ва­н­ня тре­тьої гру­пи по­трі­бно по­да­ти не пі­зні­ше як за 15 ка­лен­дар­них днів до по­ча­тку но­во­го квар­та­лу

Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.