ЯКІ У ГРИВНІ ПЕР­СПЕ­КТИ­ВИ? ЩО І ЯК ВПЛИВАТИМЕ НА ВАЛЮТНИЙ КУРС

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Та­рас ГОЛОВЕШКО, екс­перт

Го­лов­не дже­ре­ло еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня в Укра­ї­ні — це вну­трі­шній по­пит, що фор­му­є­ться ви­да­тка­ми спо­жи­ва­чів, кор­по­ра­тив­но­го се­кто­ру й уря­ду. По­ча­ток ро­ку був важ­ким для пе­ре­сі­чно­го укра­їн­ця. Хо­ча мі­ні­маль­на за­ро­бі­тна плата бу­ла по­дво­є­на, про­те ви­со­кі тем­пи ін­фля­ції сут­тє­во да­ва­ли­ся взна­ки, аж до­ки не за­вер­шив­ся опа­лю­валь­ний се­зон. Са­ме цих два чин­ни­ки — зро­ста­н­ня до­хо­дів на­се­ле­н­ня на тлі змен­ше­н­ня ви­да­тків на опла­ту ко­му­наль­них по­слуг — ма­ли ви­зна­чаль­ний вплив, що ком­пен­су­вав не­га­тив­ні еко­но­мі­чні чин­ни­ки.

Ста­ном на кві­тень но­мі­наль­на за­ро­бі­тна плата про­ти кві­тня ми­ну­ло­го ро­ку зро­сла на 36% й ста­но­ви­ла 6659 грн. З ура­ху­ва­н­ням зро­ста­н­ня ін­де­ксу спо­жив­чих цін на 12,2% рік до ро­ку ре­аль­на за­ро­бі­тна плата — ре­аль­на ку­пі­вель­на спро­мо­жність се­ре­дньо­ста­ти­сти­чно­го спо­жи­ва­ча, зро­сла від­по­від­но на 23,8%. Зро­зумі­ло, що змі­ни в ку­пі­вель­ній спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня від­дзер­ка­лю­ю­ться на по­ка­зни­ку роз­дрі­бних про­да­жів, що зріс у кві­тні рік до ро­ку на 6,1% (да­ні за тра­вень по­ка­за­ли ще істо­тні­ше зро­ста­н­ня — на 10,7%). Са­ме роз­дрі­бна тор­гів­ля і є ни­ні го­лов­ним ру­ші­єм еко­но­мі­ки, що ду­же до­бре ви­дно, по­рів­ню­ю­чи цей по­ка­зник зі змі­на­ми ін­де­ксу про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва мі­сяць до мі­ся­ця. По­чи­на­ю­чи з по­ча­тку цьо­го ро­ку про­ми­сло­ве ви­ро­бни­цтво ру­ха­є­ться в уні­сон, по­вто­рю­ю­чи на­прям ди­на­мі­ки роз­дрі­бних про­да­жів. Ура­хо­ву­ю­чи, що за оцін­ка­ми прем’єр-мі­ні­стра се­ре­дня за­ро­бі­тна плата на кі­нець гру­дня має по­до­ла­ти ру­біж у 7000 грн, а з жов­тня ще й зро­стуть пен­сії, на тлі мен­шої, ніж то­рік, ін­фля­ції — спо­жив­чий по­пит у дру­го­му пів­річ­чі бу­де до­ста­тньо силь­ним, щоб під­три­му­ва­ти про­ми­сло­вість і на­да­лі. Хо­ча сіль­ське го­спо­дар­ство не на­дасть під­трим­ки ВВП цьо­го ро­ку, зва­жа­ю­чи на мен­ший уро­жай, про­те вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня та при­швид­ше­н­ня екс­пор­ту має бу­ти до­ста­тньо, щоб утри­ма­ти зро­ста­н­ня на рів­ні близь­ко­му до 2%.

Ці­ка­во, що пе­ре­сі­чний спо­жи­вач утри­мує у ви­схі­дно­му трен­ді не ли­ше еко­но­мі­ку кра­ї­ни, а і її ва­лю­ту. Не­зва­жа­ю­чи на пев­не змен­ше­н­ня над­хо­джень від екс­пор­ту ме­та­ло­про­ду­кції від по­ча­тку бло­ка­ди, грив­ня впев­не­но змі­цню­є­ться на між­бан­ку. Одна з го­лов­них при­чин си­ли на­ціо­наль­ної ва­лю­ти — це по­лі­пше­н­ня спо­жив­чих на­стро­їв і, як на­слі­док, змен­ше­н­ня се­ред на­се­ле­н­ня по­пи­ту на ва­лю­ту як за­со­бу стра­ху­ва­н­ня від важ­чих ча­сів і, нав­па­ки, збіль­ше­н­ня її про­по­зи­ції. На­при­клад, у бе­ре­зні до­да­тне саль­до ку­пів­лі-про­да­жу ва­лю­ти ста­но­ви­ло 191 млн до­ла­рів, у кві­тні на­се­ле­н­ня про­да­ло вже на 356 млн біль­ше, ніж ку­пи­ло, а в трав­ні до­да­тне саль­до здійня­ло­ся до при­го­лом­шли­вих 449 млн до­ла­рів. Для по­рів­ня­н­ня: «На­фто­газ» уже актив­но за­ку­по­вує газ у га­зо­схо­ви­ща, го­ту­ю­чись до но­во­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну й ро­бить це ін­тен­сив­ні­ше, ніж то­рік. У се­ре­дньо­му ком­па­нія за­ку­по­вує 1,5 млрд ку­бо­ме­трів на мі­сяць за ці­ною, мен­шою ніж 250 до­ла­рів за 1000 ку­бо­ме­трів. От­же, чи­ста до­да­тна про­по­зи­ція ва­лю­ти на­се­ле­н­ням про­тя­гом остан­ніх мі­ся­ців пе­ре­ви­щує по­тре­бу у ва­лю­ті «На­фто­га­зу»!

Мо­же­мо при­пу­сти­ти, спи­ра­ю­чись на при­клад ми­ну­ло­го ро­ку, що в дру­го­му пів­річ­чі про­по­зи­ція ва­лю­ти від на­се­ле­н­ня бу­де де­що мен­шою, ніж за пер­ші шість мі­ся­ців, але одна­ко­во ве­ли­кою (у 2016 про­тя­гом дру­гої по­ло­ви­ни ро­ку на­се­ле­н­ня про­да­ло на 915 млн до­ла­рів біль­ше, ніж ку­пи­ло). От­же, цей чин­ник впли­ву й на­да­лі під­три­му­ва­ти­ме грив­ню.

У ве­ре­сні кра­ї­на має здій­сни­ти ви­пла­ти з об­слу­го­ву­ва­н­ня єв­ро­облі­га­цій в об­ся­зі близь­ко 500 млн до­ла­рів, то­му кі­нець серпня — по­ча­ток ве­ре­сня бу­дуть важ­ки­ми для гривні. Про­те вже з дру­гої по­ло­ви­ни ве­ре­сня на­ціо­наль­на ва­лю­та зно­ву бу­де мі­цною й На­ціо­наль­ний банк ви­му­ше­ний бу­де актив­но ви­ку­по­ву­ва­ти ва­лю­ту, по­во­лі за­ва­лю­ю­чи грив­ню. Опа­лю­валь­ний се­зон зно­ву зі­псує на­стрій пе­ре­сі­чно­го спо­жи­ва­ча й еко­но­мі­ка все біль­ше за­ле­жа­ти­ме від ви­да­тків уря­ду та екс­порт­но орі­єн­то­ва­них га­лу­зей. Са­ме з огля­ду на не­об­хі­дність під­три­му­ва­ти остан­ні, НБУ бу­де ви­му­ше­ний за­хи­ща­ти до­лар. Однак го­лов­ні ри­зи­ки для на­ціо­наль­ної ва­лю­ти ма­ють справ­ди­ти­ся вже на­при­кін­ці ли­сто­па­да, ко­ли уряд по­чне актив­но ви­ко­ну­ва­ти ви­да­тко­ву ча­сти­ну бю­дже­ту. У цей час про­по­зи­ція гривні на рин­ку швид­ко зро­ста­ти­ме, на­то­мість се­ред ін­ших чин­ни­ків про­по­зи­ція ва­лю­ти від на­се­ле­н­ня ско­ро­ти­ться. Грив­ня ма­ти­ме всі під­ста­ви пе­ре­ві­ри­ти рі­вень 28,5 на кі­нець ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.