НА ОБЛІКУ БЮДЖЕТНА ДОТАЦІЯ. ЯК УНИ­КНУ­ТИ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ

Як отри­му­ва­чу бю­дже­тної до­по­мо­ги уни­кну­ти не­по­ро­зу­мінь із ор­га­на­ми кон­тро­лю

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У2017–2021 ро­ках що­рі­чний об­сяг ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту, що спря­мо­ву­ва­ти­му­ться на ви­пла­ту бю­дже­тної до­та­ції, по­ви­нен ста­но­ви­ти не мен­ше як 1% ви­пу­ску сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. У 2017 ро­ці це 4,8 млрд грн, із яких 90% (близь­ко 4,3 млрд грн) за­пла­но­ва­но спря­му­ва­ти на бю­дже­ту до­та­цію для роз­ви­тку сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ків.

По­ря­док роз­по­ді­лу бю­дже­тної до­та­ції

Згі­дно з По­ряд­ком роз­по­ді­лу бю­дже­тної до­та­ції, пра­во на її отри­ма­н­ня ма­ють юри­ди­чні та фі­зи­чні осо­би — під­при­єм­ці, основ­ною ді­яль­ні­стю яких є по­ста­ча­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів (гру­пи 1–24 УКТ ЗЕД), ви­ро­бле­них ни­ми на вла­сних або орен­до­ва­них основ­них за­со­бах. Пи­то­ма ва­га вар­то­сті та­ких то­ва­рів має ста­но­ви­ти не мен­ше як 75% су­ку­пної вар­то­сті всіх то­ва­рів, по­став­ле­них про­тя­гом по­пе­ре­дніх 12 по­слі­дов­них зві­тних по­да­тко­вих пе­рі­о­дів.

Ця нор­ма до­зво­ляє ко­жно­му сіль­го­спви­ро­бни­ку ви­ко­ну­ва­ти 75%-й кри­те­рій шля­хом ре­а­лі­за­ції як не­до­та­цій­них (на­при­клад, зер­но­ві, те­хні­чні куль­ту­ри), так і до­та­цій­них (на­при­клад, сви­ни­на, мо­ло­ко, цукро­вий бу­ряк) ви­дів сіль­госп­про­ду­кції, а до­та­цію отри­му­ва­ти за ре­зуль­та­та­ми ре­а­лі­за­ції ви­клю­чно до­та­цій­них ви­дів про­ду­кції.

Слід пам’ята­ти про те, що дже­ре­лом ви­пла­ти бю­дже­тної до­та­ції є ПДВ, спла­че­не за до­та­цій­ни­ми ви­да­ми ді­яль­но­сті. То­му в окре­мо­му по­то­чно­му по­да­тко­во­му пе­рі­о­ді не мо­жуть отри­му­ва­ти бю­дже­тну до­та­цію всі ті сіль­го­спви­ро­бни­ки, які за да­ни­ми по­да­тко­вої де­кла­ра­ції з ПДВ за цей пе­рі­од ма­ють за­галь­не від’єм­не зна­че­н­ня, або ж ма­ють від’єм­не зна­че­н­ня в «до­та­цій­но­му» до­да­тку 9 до де­кла­ра­ції з ПДВ.

Су­ми бю­дже­тної до­та­ції для ко­жно­го отри­му­ва­ча що­мі­ся­чно об­чи­слює ДФС Укра­ї­ни (про­тя­гом трьох ро­бо­чих днів пі­сля гра­ни­чно­го стро­ку спла­ти ПДВ). Ор­га­ни Дер­жав­ної ка­зна­чей­ської слу­жби здій­сню­ють ав­то­ма­тич- ний пе­ре­ра­ху­нок цих ко­штів на по­то­чні ра­хун­ки сіль­го­спви­ро­бни­ків.

У роз­ра­хун­ку сум бю­дже­тної до­та­ції мо­жли­ві два ва­рі­ан­ти:

1. Пта­хів­ни­ки:

Спла­че­не ПДВ пта­хів­ни­ки 50% Аси­гну­вань = 50% Аси­гну­вань

Спла­че­не ПДВ пта­хів­ни­ки 50% Аси­гну­вань = 50% Аси­гну­вань

2. Ін­ші сіль­го­спви­ро­бни­ки:

Спла­че­не ПДВ ін­ши­ми Аси­гну­ва­н­ня – БД пта­хів­ни­ки = Аси­гну­ва­н­ня – БД пта­хів­ни­ки

Спла­че­не ПДВ ін­ши­ми Аси­гну­ва­н­ня – БД пта­хів­ни­ки = Спла­че­не ПДВ ін­ши­ми

Як ба­чи­мо, з одно­го бо­ку, су­ми бю­дже­тної до­та­ції обме­жу­ю­ться об­ся­га­ми бю­дже­тних аси­гну­вань (сіль­го­спви­ро­бни­ки не мо­жуть отри­ма­ти біль­ше ко­штів, ніж ви­ді­ле­но з держ­бю­дже­ту в кон­кре­тно­му по­да­тко­во­му пе­рі­о­ді). З дру­го­го бо­ку, су­ми до­та­ції обме­жу­ю­ться об­ся­га­ми спла­че­но­го ПДВ за до­та­цій­ни­ми ви­да­ми ді­яль­но­сті (сіль­го­спви­ро­бни­ки не мо­жуть отри­ма­ти біль­ше ко­штів, ніж бу­ло спла­че­но ПДВ з ре­а­лі­за­ції до­та­цій­ної сіль­госп­про­ду­кції в кон­кре­тно­му по­да­тко­во­му пе­рі­о­ді). Це озна­чає, що, за­де­кла­ру­вав­ши су­му по­зи­тив­но­го зна­че­н­ня в до­та­цій­но­му до­да­тку 9 до де­кла­ра­ції з ПДВ, то­ва­ро­ви­ро­бник мо­же отри­ма­ти у цьо­му пе­рі­о­ді мен­шу су­му. Не­до­о­три­ма­ну су­му він змо­же отри­ма­ти в на­сту­пних по­да­тко­вих пе­рі­о­дах у ме­жах бю­дже­тно­го ро­ку. Що­прав­да, ли­ше за умо­ви на­яв­но­сті до­ста­тніх об­ся­гів аси­гну­вань і до­ста­тніх об­ся­гів спла­ти ПДВ за до­та­цій­ни­ми ви­да­ми ді­яль­но­сті. Оче­ви­дно, що при­чи­ною не­о­три­ма­н­ня всі­єї су­ми за­де­кла­ро­ва­ної бю­дже­тної до­та­ції є на­яв­ність у сіль­го­спви­ро­бни­ків від’єм­них зна­чень ПДВ ми­ну­лих по­да­тко­вих пе­рі­о­дів і від­по­від­на не­спла­та ПДВ до держ­бю­дже­ту.

Ве­де­н­ня Ре­є­стру отри­му­ва­чів бю­дже­тної до­та­ції

За­я­ва про вне­се­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка до Ре­є­стру отри­му­ва­чів бю­дже­тної до­та­ції (1-РОБД) по­да­є­ться до ор­га­ну ДФС про­тя­гом п’яти ка­лен­дар­них днів пі­сля за­кін­че­н­ня гра­ни­чно­го стро­ку по­да­н­ня по­да­тко­вої де­кла­ра­ції з ПДВ за зві­тний по­да­тко­вий пе­рі­од (мі­сяць), у яко­му до­ся­гну­то не­об­хі­дних об­ся­гів ді­яль­но­сті (тоб­то з 21-го по 25-те чи­сло ко­жно­го мі­ся­ця).

Про ре­зуль­та­ти роз­гля­ду за­яви ор­га­ном ДФС (про­тя­гом трьох ро­бо­чих днів) сіль­го­спви­ро­бни­ку над­си­ла­є­ться кви­тан­ція в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді на еле­ктрон­ну адре­су, з якої на­ді­йшла за­я­ва.

Якщо за да­ни­ми Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру сіль­го­спви­ро­бник змі­нив ви­ди ді­яль­но­сті, вклю­че­ні до Ре­є­стру, але у ви­зна­че­ний строк не по­дав до ор­га­ну ДФС за­яву для вне­се­н­ня змін до Ре­є­стру, пі­сля спли­ву остан­ньо­го дня та­ко­го стро­ку до Ре­є­стру вно­си­ться від­мі­тка про не­від­по­від­ність да­них про ви­ди ді­яль­но­сті із да­ни­ми ЄДР. Остан­нє по­збав­ляє та­ко­го то­ва­ро­ви­ро­бни­ка на отри­ма­н­ня до­та­ції до усу­не­н­ня та­ких не­від­по- від­но­стей. На­при­клад, якщо при по­ста­нов­ці в Ре­єстр отри­му­ва­чів бю­дже­тної до­та­ції у бе­ре­зні 2017 ро­ку сіль­го­спви­ро­бник за­яв­ляв ре­а­лі­за­цію цукро­во­го бу­ря­ка як до­та­цій­ний вид сво­єї ді­яль­но­сті, але не по­са­див цукро­вий бу­ряк у тер­мін, ви­зна­че­ний те­хно­ло­гі­єю ви­ро­щу­ва­н­ня, то він зо­бов’яза­ний зня­ти цей КВЕД із ЄДР і по­да­ти но­ву за­яву за ви­зна­че­ною фор­мою. У цій за­яві (фор­ма 1-РОБД) з по­зна­чкою «Пе­ре­ре­є­стра­ція» сіль­го­спви­ро­бник по­ви­нен за­зна­чи­ти тіль­ки ті до­та­цій­ні ви­ди КВЕД, які в ньо­го за­ли­ши­ли­ся.

По­ря­док за­пов­не­н­ня фор­ми 1-РОБД роз­гля­не­мо у фра­гмен­ті 1.

Як ба­чи­мо, у фор­мі 1-РОБД Мін­фін при­пу­стив­ся по­мил­ки в гра­фі 3, вка­зав­ши по­ряд із то­ва­ра­ми ще й по­слу­ги, що не від­по­від­ає По­ряд­ку на­да­н­ня бю­дже­тної до­та­ції. Ду­же спо­ді­ва­є­мо­ся, що цю по­мил­ку бу­де швид­ко ви­прав­ле­но не ли­ше у фор­мі 1-РОБД, ай у по­да­тко­вій зві­тно­сті з ПДВ.

Від­обра­же­н­ня бю­дже­тної до­та­ції в бух­гал­тер­сько­му обліку

Ко­шти бю­дже­тної до­та­ції облі­ко­ву­ю­ться на ра­хун­ку 48 «Ці­льо­ве фі­нан­су­ва­н­ня і ці­льо­ві над­хо­дже­н­ня» і під­ля­га­ють ви­знан­ню у скла­ді по­то­чних до­хо­дів у пе­рі­о­ді їх отри­ма­н­ня (су­бра­ху­нок 718 «До­хід від без­опла­тно одер­жа­них обо­ро­тних акти­вів») (та­бли­ця 1).

По­да­тко­ва зві­тність що­до бю­дже­тної до­та­ції

Сіль­го­спви­ро­бни­ки, які до­лу­чи­ли­ся до ме­ха­ні­зму до­та­ції, до­да­ють до де­кла­ра­ції з ПДВ до­да­ток 9 (при­клад йо­го за­пов­не­н­ня — у фра­гмен­ті 2).

За­уваж­те! Якщо при­дба­ні то­ва­ри/ по­слу­ги, не­о­бо­ро­тні акти­ви час­тко­во ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в до­та­цій­них ви­дах ді­яль­но­сті, а час­тко­во — ні, в ряд­ку «Су­ма по­да­тко­во­го кре­ди­ту» та­бли­ці 1 (ДС9) (до­да­ток 9) від­обра­жа­є­ться су­ма по­да­тко­во­го кре­ди­ту, ви­хо­дя­чи із час­тки пи­то­мої ва­ги вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­рів, ви­го­тов­ле­них у ре­зуль­та­ті здій­сне­н­ня вка­за­них ви­дів ді­яль­но­сті, роз­ра­хо­ва­ної від­по­від­но до гра­фи 4 та­бли­ці

2 (ДС9) (до­да­ток 9).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.