На­сту­пний кі­бе­ру­дар мо­же бу­ти сер­йо­зні­шим

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Код вірусу Petya.A, що дня­ми ма­со­во ата­ку­вав ін­фор­ма­цій­ні си­сте­ми в Укра­ї­ні, а зго­дом і по всьо­му сві­ту, роз­ши­фру­ва­ли фа­хів­ці ком­па­нії ISSP (Information Systems Security Partners). І те, на що зда­тний цей ві­рус, вра­зи­ло на­віть про­фе­сіо­на­лів у сфе­рі кі­бер­без­пе­ки.

— Пе­ред­усім за­ува­жу, що, зва­жа­ю­чи на на­яв­ні да­ні, від­но­ви­ти за­ши­фро­ва­ні ві­ру­сом фай­ли на ура­же­но­му жорс­тко­му ди­ску не­мо­жли­во, — на­го­ло­шує кон­суль­тант з ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки Сер­гій Не­сте­рен­ко. — Хі­ба, мо­же, ко-

Як захиститися від вірусу?

До­три­муй­те­ся про­сто­го прин­ци­пу «осо­би­стої комп’ютер­ної гі­гі­є­ни». Обе­ре­жно пе­ре­ходь­те по зов­ні­шніх по­си­ла­н­нях, які мо­гли на­ді­йти на­віть від зна­йо­мих чи ко­лег. Ціл­ком імо­вір­но, що комп’ютер ва­шо­го ді­ло­во­го пар­тне­ра вже ін­фі­ко­ва­ний і те­пер ві­рус на­ма­га­є­ться роз­по­всю­ди­ти­ся. Ко­ри­стуй­те­ся ан­ти­ві­ру­сом, не під­клю­чай­те не­пе­ре­ві­ре­ні фле­шки й мо­біль­ні де­вай­си. Пе­рі­о­ди­чно ство­рюй­те ре­зерв­ні ко­пії всіх да­них. Не збе­рі­гай­те всю ва­жли­ву ін­фор­ма­цію в одно­му мі­сці. лись у май­бу­тньо­му, ко­ли ре­аль­ні­стю ста­нуть кван­то­ві комп’юте­ри. А по­ки що зі втра­че­ни­ми да­ни­ми до­ве­де­ться по­про­ща­ти­ся. Крім то­го, ві­рус Petya.A по­ши­рю­є­ться по всій ло­каль­ній ме­ре­жі й за­ра­жує її.

Екс­пер­ти при­пу­ска­ють, що ни­ні­шня мо­ди­фі­ка­ція сум­но­зві­сно­го вірусу — це не про­сто кри­мі­наль­ний ін­стру­мент і кі­бер­зброя — во­на мо­же ма­ти кіль­ка ці­лей. По-пер­ше, при­хо­ву­ва­ти на­слід­ки по­пе­ре­дніх атак (тоб­то не ви­клю­че­но, що комп’юте­ри бу­ли за­ра­же­ні й ра­ні­ше, хо­ча яку са­ме шко­ду за­вда­ло їм оте про­грам­не за­без­пе­че­н­ня, те­пер уже ні­хто не ді­зна­є­ться). То­му по­стра­жда­лим від ата­ки не за­ва­дить ре­тель­но пе­ре­ві­ри­ти свої жорс­ткі ди­ски. По-дру­ге, ці­л­лю ці­єї ата­ки мо­гло бу­ти тре­ну­ва­н­ня що­до ма­сив­но­го ско­ор­ди­но­ва­но­го кі­берв­тор­гне­н­ня. По­тре­тє, ви­про­бо­ву­ю­чи но­ву кі­бер­зброю, її роз­ро­бни­ки ма­ли на ме­ті пе­ре­ві­ри­ти мо­жли­во­сті си­стем без­пе­ки про­ти­сто­я­ти ата­ці. По-че­твер­те, під­го­ту­ва­ти­ся до на­сту­пної ата­ки й ма­со­во­го ско­ор­ди­но­ва­но­го кі­берв­тор­гне­н­ня в ком­бі­на­ції з еле­мен­та­ми гі­бри­дної вій­ни. На­сту­пний кі­бе­ру­дар мо­же бу­ти на­ба­га­то сер­йо­зні­шим, ніж той, що став­ся. Тож слід ви­ко­ри­ста­ти весь на­яв­ний час, аби під­го­ту­ва­ти­ся й від­би­ти цю ата­ку з мі­ні­маль­ни­ми втра­та­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.