Пра­гма­ти­чний по­гляд на про­бле­му про­ти­дії рей­дер­ським ата­кам

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Оле­ксандр РУЧКО, ра­дник ALEXANDROV&PARTNERS, адво­кат

До­ста­ток і про­цві­та­н­ня мо­жли­ві ли­ше там, де по­ва­жа­ють пра­во при­ва­тної вла­сно­сті, а бі­знес по­чу­ва­є­ться за­хи­ще­ним від рей­дер­ства. Це га­не­бне яви­ще— один із го­лов­них чин­ни­ків стри­му­ва­н­ня еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку кра­ї­ни. Не див­но, що чи­ма­ло агра­рі­їв ни­ні ре­аль­но за­не­по­ко­є­ні, як убез­пе­чи­ти­ся від рей­дер­ських атак і як ефе­ктив­но з ни­ми бо­ро­ти­ся.

Одним із най­яскра­ві­ших при­кла­дів рей­дер­ства ни­ні­шньо­го лі­та став кон­флікт нав­ко­ло агро­під­при­єм­ства із се­ла Бе­ре­жин­ка в Кі­ро­во­град­ській обла­сті. «Сю­жет» ці­єї істо­рії до­во­лі кла­си­чний. Одно­го ран­ку вла­сник агро­під­при­єм­ства ді­знав­ся, що він біль­ше не вла­сник, а на йо­го го­спо­дар­ство за­йшли не­ві­до­мі мо­ло­ди­ки в су­про­во­ді дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця та «но­во­го ди­ре­кто­ра» йо­го фір­ми. Ав­тор ці­єї стат­ті не опи­су­ва­ти­ме по­лі­ти­чний чи гро­мад­ський бік по­дій у зга­да­но­му кон­флі­кті. Що­прав­да, як адво­кат мо­жу по­ді­ли­ти­ся вла­сни­ми дум­ка­ми що­до йо­го пра­во­во­го аспе­кту.

До­сить ча­сто лю­ди по­мил­ко­во вва­жа­ють, що рей­дер­ство — це ли­ше фі­зи­чне за­хо­пле­н­ня май­на мо­ло­ди­ка­ми спор­тив­ної ста­ту­ри. На­справ­ді все да­ле­ко не так, то­чні­ше, за­сто­су­ва­н­ня фі­зи­чної си­ли свід­чить про за­вер­шаль­ний етап фа­зи за­хо­пле­н­ня під­при­єм­ства. Для ро­зу­мі­н­ня то­го, про що да­лі йти­ме­ться, слід усві­до­ми­ти: спор­тив­ні мо­ло­ди­ки — це, по-пер­ше, най­ниж­ча лан­ка в іє­рар­хії рей­де­рів; по-дру­ге, во­ни ви­ко­ну­ють ли­ше «те­хні­чну» ро­бо­ту, тоб­то є про­сти­ми ви­ко­нав­ця­ми пла­ну, який був роз­ро­бле­ний тим, хто і є справ­жнім рей­де­ром.

Пра­цю­ю­чи з про­бле­ма­ти­кою рей­дер­ства, ми ба­чи­мо, що з ко­жним ро­ком рей­дер­ські ата­ки ста­ють де­да­лі ін­те­ле­кту­аль­ні­ши­ми та юри­ди­чно скла­дні­ши­ми, від­так фа­хо­вий юри­ди­чний за­хист — чи не най­го­лов­ні­ша умо­ва для то­го, аби убез­пе­чи­ти свій бі­знес від рей­де­рів, не допу­стив­ши ата­ки, або да­ти їм гі­дну від­січ, якщо все ж ата­ка від­бу­ла­ся.

За­зви­чай ата­ку ор­га­ні­зо­ву­ють за до­по­мо­гою скла­дно­го ком­плек- су під­ро­бле­них до­го­во­рів, на­ка­зів, до­ві­ре­но­стей, сум­нів­них су­до­вих рі­шень і ре­є­стра­цій­них дій. Усі дії та до­ку­мен­ти в ком­пле­ксі до­ста­тньо прав­до­по­ді­бно імі­ту­ють за­кон­ність пе­ре­хо­ду май­на від ста­рих вла­сни­ків до «но­вих». Так, ко­ли вла­сни­ку під­при­єм­ства в Бе­ре­жин­ці пред’яви­ли до­ку­мен­ти, він ді­знав­ся, що зов­сім не­дав­но… «по­да­ру­вав» свою час­тку в ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі під­при­єм­ства не­ві­до­мій ком­па­нії, що роз­та­шо­ва­на в одно­му з офшо­рів. Па­ра­лель­но бу­ло змі­не­но ди­ре­кто­ра під­при­єм­ства й за шість днів із мо­мен­ту по­да­н­ня по­зо­ву отри­ма­но рі­ше­н­ня су­ду про те, що ком­па­нія-жер­тва вин­на сво­є­му «кон­тр­аген­ту», яко­го ні­ко­ли не ба­чи­ла, кіль­ка міль­йо­нів гри­вень (до ре­чі, са­ме це рі­ше­н­ня й ви­пра­вда­ло на­яв­ність дер­жав­них ви­ко­нав­ців, ко­ли на під­при­єм­ство при­їха­ли «но­ві вла­сни­ки»).

Юри­ди­чно, все має та­кий ви­гляд, ні­би вла­сник по­да­ру­вав свою час­тку в ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі не­ре­зи­ден­ту, який змі­нив ди­ре­кто­ра. А па­ра­лель­но, не пов’яза­но із цим, зі «швид­кі­стю зву­ку» суд ви­но­сить за­о­чне рі­ше­н­ня про стя­гне­н­ня гро­шо­вих ко­штів, що, зви­чай­но, є під­ста­вою за­бра­ти май­но на ко­ристь «кре­ди­то­ра». До то­го ж дер­жав­ний ви­ко­на­вець ра­зом із «при­ва­тною охо­ро­ною», найня­тою но­вим ди­ре­кто­ром, ли­ше ви­ко­нує рі­ше­н­ня су­ду, не по­ру­шу­ю­чи жо­дних за­ко­нів. Та­ке «зов­ні­шнє оформ­ле­н­ня» ни­ні дає під­ста­ви пра­во­охо­рон­цям за­сто­со­ву­ва­ти фор­му­лю­ва­н­ня на кшталт «го­спо­дар­ський кон­флікт» і «скла­дно ро­зі­бра­ти­ся у то­му, хто пра­вий», хо­ча, зви­чай­но, кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за за­явою ста­ро­го вла­сни­ка за­ре­є­стро­ва­не й роз­слі­ду­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.