«Астар­та» відкрила пер­ший в Укра­ї­ні кор­мо­центр для ВРХ

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

У по­шу­ку шля­хів роз­ви­тку мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва — фа­хів­ці хол­дин­гу «Астар­та-Ки­їв» при­йшли до ці­ка­вих та ін­но­ва­цій­них для ві­тчи­зня­них ре­а­лій рі­шень. Одна з та­ких но­ва­цій — пер­ший в Укра­ї­ні центр з ви­ро­бни­цтва го­то­вих кор­мів для ху­до­би. Но­во­вве­де­н­ня «ви­про­бо­вує» на со­бі ТОВ «Агро­фір­ма ім. Дов­жен­ка», що на Пол­тав­щи­ні. По­ту­жно­сті кор­мо­цен­тру до­зво­ля­ють го­ту­ва­ти кор­мо­су­міш на 10 тис. го­лів ВРХ. Окрім при­го­ту­ва­н­ня до сфе­ри від­по­від­аль­но­сті цен­тру вхо­дить за­го­тів­ля та збе­рі­га­н­ня кор­мів. Як на­го­ло­шує ку­ра­тор цьо­го гло­баль­но­го ін­фра­стру­ктур­но­го про­е­кту, за­сту­пник ке­рів­ни­ка де­пар­та­мен­ту сіль­го­спви­ро­бни­цтва з тва­рин­ни­цтва Ель­ман Ору­джов, до 2020 ро­ку ком­па­нія має на­мір на­ро­сти­ти дій­не ста­до до 20 тис. го­лів та, збіль­шив­ши про­ду­ктив­ність ко­рів, до­ве­сти на­дої до 700 т мо­ло­ка на до­бу.

Іні­ці­а­ти­ва «Астар­ти» вже за­ці­ка­ви­ла й ін­ші ком­па­нії. Так, Cargill за­про­по­ну­вав обла­дна­ти ла­бо­ра­то­рію для ви­зна­че­н­ня яко­сті кор­мів. А фа­хів­ці з Alta Genetics за­про­по­ну­ва­ли ско­ри­ста­ти­ся їх да­тчи­ка­ми для ви­зна­че­н­ня охо­ти в ко­рів. Про­по­ну­ють і спів­пра­цю що­до ку­пів­лі пле­мін­но­го ма­те­рі­а­лу. Втім, за сло­ва­ми па­на Ору­джо­ва, ни­ні го­лов­не зав­да­н­ня — бу­ти кон­ку­рен­то­зда­тни­ми на сві­то­во­му рин­ку. То­му ви­ро­щу­ва­н­ня си­ро­ви­ни й ви­ро­бни­цтво які­сно­го кор­му — ва­го­мий крок до ці­єї ме­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.