KSG Agro дбає про си­нер­гію стра­те­гі­чних прі­о­ри­те­тів

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Зов­ні­шні про­да­жі тва­рин­ни­цької про­ду­кції KSG Agro, за ре­зуль­та­та­ми 2016-го, зро­сли на 4%. Час­тка ком­па­нії в екс­пор­ті сви­ней у жи­вій ва­зі ста­но­вить 22%. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва ра­ди ди­ре­кто­рів KSG Agro Сер­гій Ка­сья­нов, на­го­ло­сив­ши, що роз­ви­ток сви­нар­ства то­рік був прі­о­ри­те­том ком­па­нії. «Ми в цьо­му се­гмен­ті по­чу­ва­є­мо­ся до­сить ком­фор­тно. То­му, за­до­воль­ня­ю­чи по­пит на­ших по­ку­пців в Укра­ї­ні й за кор­до­ном, по­сту­по­во збіль­шу­є­мо об­ся­ги про­да­жів», — за­ува­жує пан Ка­сья­нов. За йо­го сло­ва­ми, у ком­па­нії є пла­ни збіль­шу­ва­ти по­го­лів’я та про­дов­жу­ва­ти мо­дер­ні­за­цію сви­но­ком­пле­ксу, та­кож роз­гля­да­ю­ться мо­жли­во­сті сто­сов­но до­ро­щу­ва­н­ня сви­ней у Гру­зії.

Про­тя­гом 2016/2017 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ком­па­нія ре­а­лі­зо­ву­ва­ла стра­те­гію по­сту­паль­но­го роз­ви­тку, сфо­ку­су­вав­шись на си­нер­гії го­лов­них бі­знес-на­пря­мів — тва­рин­ни­цтва й ро­слин­ни­цтва. Па­ра­лель­но KSG Agro актив­но впро­ва­джує про­ект те­пло­ге­не­ра­ції з аль­тер­на­тив­но­го па­ли­ва. Ко­тель­ня, що пра­цює на пе­ле­тах, уже в пер­ший рік ро­бо­ти да­ла змо­гу сіль­ській гро­ма­ді ско­ро­ти­ти ви­тра­ти на енер­го­но­сії май­же на 40% (за­оща­ди­ти 400 тис. грн). Цьо­го­річ обла­што­ву­ва­ти­муть ще сім та­ких ко­те­лень. За сло­ва­ми Сер­гія Ка­сья­но­ва, про­ект дає змо­гу ство­рю­ва­ти но­ві ро­бо­чі мі­сця та ви­бу­до­ву­ва­ти кон­стру­ктив­ний діа­лог із гро­ма­да­ми, чиї зем­лі обро­бляє ком­па­нія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.