Зби­тки вже ся­га­ють 8 млрд до­ла­рів

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Ві­рус Petyа.A «по­клав» в Укра­ї­ні по­над 12 тис. комп’юте­рів дер­жав­них і при­ва­тних уста­нов, вклю­чно з Ка­бмі­ном, опе­ра­то­ра­ми мо­біль­но­го зв’яз­ку, енер­ге­ти­чни­ми ком­па­ні­я­ми, ва­жли­ви­ми транс­порт­ни­ми під­при­єм­ства­ми, за­прав­ка­ми, бан­ка­ми, ма­га­зи­на­ми й те­ле­ка­на­ла­ми. Ата­ка збі­гла­ся в ча­сі з пе­рі­о­дом по­да­чі в Укра­ї­ні по­да­тко­вої зві­тно­сті. Та оскіль­ки ві­рус по­зни­щу­вав да­ні на комп’юте­рах бух­гал­те­рів, фір­ми опи­ни­ли­ся під за­гро­зою штра­фів. Пи­та­н­ня обго­во­рю­ва­ти­муть на за­сі­дан­ні гро­мад­ської ра­ди ДФС. Утім, за­ува­жу­ють, що від­тер­мі­ну­ва­н­ня мо­жна бу­де іні­ці­ю­ва­ти тіль­ки пі­сля від­по­від­ної по­ста­но­ви про­філь­но­го ко­мі­те­ту ВР чи Мін­фі­ну.

А тим ча­сом ком­па­нія Cyence, що оці­нює ри­зи­ки, під­ра­ху­ва­ла еко­но­мі­чні втра­ти від ата­ки вірусу Petya.A. З ура­ху­ва­н­ням зби­тків від ата­ки в трав­ні схо­жо­го вірусу WannaCry, що ви­вів із ла­ду по­над 200 тис. комп’юте­рів у 150 кра­ї­нах сві­ту, во­ни ся­га­ють 8 млрд дол.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.