По­во­ро­жи­мо… на пше­ни­ці

Як роз­ви­ва­ти­ме­ться си­ту­а­ція на зер­но­во­му рин­ку в но­во­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці

AgroMarket - - ПРОГНОЗИ - Ма­рія КОЛЕСНИК, екс­перт аграр­но­го рин­ку

Но­вий мар­ке­тин­го­вий рік роз­по­ча­то. Жни­ва — у роз­па­лі. Агра­рі­ям, як то ка­жуть, ні­ко­ли й очі до­го­ри під­ве­сти, а в ана­лі­ти­ків та екс­пер­тів при­йшла по­ра під­би­ва­ти під­сум­ки та ро­би­ти про­гно­зи на май­бу­тнє. Зві­сно, пе­ред­ба­ча­ти ці­ни в умо­вах на­шо­го мін­ли­во­го сві­ту — спра­ва ду­же нев­дя­чна. Втім, за­мість во­ро­жі­н­ня «на ка­ві», спро­бу­є­мо про­ана­лі­зу­ва­ти всі чин­ни­ки, що впли­ва­ти­муть на подаль­ший роз­ви­ток си­ту­а­ції на зер­но­во­му рин­ку.

Що бу­ло?

Ні для ко­го вже не є но­ви­ною, що в 2016/17 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці Укра­ї­на отри­ма­ла ре­кор­дний уро­жай зер­на — 65,6 млн тонн, з яких 64,3 млн тонн да­ли три основ­ні куль­ту­ри: пше­ни­ця, ку­ку­ру­дза та ячмінь. Ми­ну­лий рік ви­явив­ся вкрай спри­я­тли­вим для укра­їн­ської пше­ни­ці та ячме­ню, що, на жаль, не мо­жна бу­ло ска­за­ти про ку­ку­ру­дзу. Так, де­які фер­ме­ри на­віть за­ли­ши­ли її зи­му­ва­ти в по­лі че­рез не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви для жнив во­се­ни. Фа­кти­чно впер­ше за остан­ні ро­ки в Укра­ї­ні вро­жай пше­ни­ці пра­кти­чно зрів­няв­ся з уро­жа­єм ку­ку­ру­дзи, що до­зво­ли­ло агра­рі­ям пе­ре­вер­ши­ти всі по­пе­ре­дні про­гно­зи екс­пор­ту укра­їн­сько­го зер­на на зов­ні­шні рин­ки. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми ві­тчи­зня­но­го Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, на зов­ні­шні рин­ки про­да­ли по­над 43,5 млн тонн зер­на укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня. Зокре­ма, екс­порт пше­ни­ці ста­но­вив 17,6 млн тонн, ячме­ню — 5,3 млн тонн, а ку­ку­ру­дзи по­над 20 млн тонн.

Актив­на зов­ні­шня тор­гів­ля до­зво­ли­ла Укра­ї­ні утри­му­ва­ти шо­сте мі­сце се­ред основ­них кра­їн — по­ста­чаль­ни­ків пше­ни­ці. А на лі­дер­ську по­зи­цію — впер­ше за остан­ні чо­ти­ри ро­ки — ви­йшли США з по­ка­зни­ком у 28,2 млн тонн, по­ті­снив­ши ЄС. Основ­ною при­чи­ною та­кої ро­кі­ров­ки се­ред про­від­них кра­їн-екс­пор­те­рів зер­на ста­ла ці­на (а то­чні­ше її зни­же­н­ня) на аме­ри­кан­ське зер­но.

Так, у 2015/16 МР че­рез мі­цний до­лар аме­ри­кан­ський пше­ни­чний екс­порт впав до най­ниж­чої по­зна­чки за остан­ні 40 ро­ків, бо там­те­шні трей­де­ри бу­ли не­спро­мо­жні пе­ре­би­ти ці­но­ву про­по­зи­цію екс­пор­те­рів з ЄС та кра­їн При­чор­но­мор’я. Та у 2016/17 МР об­сяг ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці в кра­ї­нах ЄС ско­ро­тив­ся че­рез не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви у Фран­ції. На­то­мість кра­ї­ни Пів­ні­чної Афри­ки, зокре­ма Ма­рок­ко та Ал­жир, сут­тє­во на­ро­сти­ли ім­порт уна­слі­док силь­ної по­су­хи, що та­кож збіль­ши­ло по­пит на аме­ри­кан­ське зер­но.

На рин­ку ячме­ню че­рез різ­ке ско­ро­че­н­ня екс­пор­ту з бо­ку кра­їн ЄС Укра­ї­на по­сі­ла дру­ге мі­сце пі­сля Ав­стра­лії, яка екс­пор­ту­ва­ла 8,7 млн тонн. Що ж до сві­то­вої тор­гів­лі ку­ку­ру­дзою, то, за оцін­ка­ми Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США, лі­де­ри пра­кти­чно не змі­ни­ли­ся. Пер­ше мі­сце (із ве­ли­ким від­ри­вом і ре­кор­дним по­ка­зни­ком у 56 млн тонн) — США, дру­ге — Ар­ген­ти­на, тре­тє — Бра­зи­лія (їх екс­порт­ні по­ка­зни­ки, від­по­від­но, ста­но­ви­ли 27 та 23 млн тонн). Укра­ї­на на че­твер­то­му мі­сці, а на­здо­гна­ти одну із цих пів­ден­но­а­ме­ри­кан­ських кра­їн змо­же ли­ше в се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві за умов різ­ко­го збіль­ше­н­ня вро­жай­но­сті або вна­слі­док яко­гось фор­сма­жо­ру в ко­гось із най­ближ­чих кон­ку­рен­тів.

От­же, з одно­го бо­ку, під­сум­ки се­зо­ну чу­до­ві й мо­жна з по­лег­ше­н­ням спо­гля­да­ти в май­бу­тнє, з дру­го­го, всі агра­рії ро­зу­мі­ють: ко­ли є вал, то за­зви­чай не­має ці­ни. Так, за оцін­ка­ми «Кон­сал­тин­го­вої Аген­ції ААА» в 2016/17 МР се­ре­дня ці­на на про­до­воль­чу пше­ни­цю 3-го кла­су в Укра­ї­ні бу­ла 179 дол./т за ба­зи­су по­ста­ча­н­ня СРТ-порт Чор­не мо­ре, із ма­кси­маль­ни­ми зна­че­н­ня­ми у 195 дол./т на­ве­сні по­то­чно­го ро­ку та тра­ди­цій­ним мі­ні­му­мом в ли­пні ми­ну­ло­го в роз­мі­рі 156 дол./т зер­на. Ці­но­ва си­ту­а­ція на рин­ку ячме­ню бу­ла ана­ло­гі­чною, з ті­єю рі­зни­цею, що се­ре­днє зна­че­н­ня на­віть тро­хи не до­тя­гло до 160 дол./т. Ячмінь тра­ди­цій­но йде у фар­ва­те­рі пше­ни­чно­го трен­ду з не­зна­чни­ми від­хи­ле­н­ня­ми в пе­рі­од Ра­ма­да­ну.

Що­до ці­но­во­го трен­ду на ку­ку­ру­дзу, то оскіль­ки зби­ра­ти її по­чи­на­ють у ве­ре­сні, то й мі­ні­маль­на ці­на та­кож від­по­від­ає са­ме по­ча­тку осе­ні. Цьо­го се­зо­ну на умо­вах по­ста­ча­н­ня СРТ-порт во­на стар­ту­ва­ла з 155 дол./т і по­сту­по­во зро­ста­ла до сьо­го­дні­шніх 180 дол./т зер­на.

Що є?

Ще на по­ча­тку ве­сни чи­ма­ло сві­то­вих й укра­їн­ських ана­лі­ти­ків про­гно­зу­ва­ли збе­ре­же­н­ня ве­дме­жо­го ці­но­во­го трен­ду на на­сту­пний се­зон че­рез на­дли­шок сві­то­вої про­по­зи­ції та ве­ли­че­зну кіль­кість пе­ре­хі­дних за­ли­шків. На той час ози­ми­на в біль­шо­сті кра­їн­то­ва­ро­ви­ро­бни­ків ви­йшла із зи­ми пе­ре­ва­жно в хо­ро­шо­му ста­ні, то­му сут­тє­вих по­бо­ю­вань не ви­ни­ка­ло. Справ­ді, сві­то­ве ви­ро­бни­цтво пше­ни­ці в 2016/17 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці, за оцін­ка­ми USDA, ста­но­вить 754 млн тонн, а рі­вень пе­ре­хі­дних за­ли­шків є ре­кор­дним і до­рів­ню­ва­ти­ме 256,4 млн тонн зер­на.

Однак не так ста­ло­ся, як га­да­ло­ся. При­йшла ве­сна й при­не­сла по­го­дні не­га­ра­зди в рі­зні ча­сти­ни сві­ту. Сні­го­ві за­ме­ти й при­мо­роз­ки в кві­тні-трав­ні спо­сте­рі­га­лись як у Єв­ро­пі й кра­ї­нах ба­сей­ну Чор­но­го мо­ря, так і в США. Во­дно­час най­гір­ше, що на змі­ну одним не­га­ра­здам, при­йшли ін­ші. Так, на­ра­зі і низ­ка ре­гіо­нів-ви­ро­бни­ків ярої пше­ни­ці у Шта­тах, і кра­ї­ни При­чор­но­мор’я по­тер­па- ють від по­су­хи. А от­же, ті про­гно­зи, що бу­ли опри­лю­дне­ні на по­ча­тку черв­ня, швид­ше за все бу­дуть ко­ри­гу­ва­ти­ся в бік їх змен­ше­н­ня.

Ска­жі­мо, в Укра­ї­ні по­ча­ли фі­ксу­ва­ти по­су­шли­ві яви­ща ще в дру­гій по­ло­ви­ні трав­ня, по­чи­на­ю­чи із пів­ден­них ре­гіо­нів, а до се­ре­ди­ни черв­ня ґрун­то­ва по­су­ха спо­сте­рі­га­лась вже в усіх пів­ден­них та пів­ден­но-за­хі­дних ре­гіо­нах. Во­дно­час по­су­шли­ві яви­ща про­су­ну­лись углиб кра­ї­ни і охо­пи­ли її цен­траль­ну ча­сти­ну. Черв­не­ві зли­ви сут­тє­во­го зво­ло­же­н­ня не при­не­сли, оскіль­ки во­да по­тра­пля­ла в роз­пе­че­ні ґрун­ти і ду­же швид­ко ви­па­ро­ву­ва­ла­ся. Хоч як це див­но, але кра­ща си­ту­а­ція спо­сте­рі­га­є­ться в су­сі­дній Ро­сії. Во­на, за про­гно­за­ми Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США, мо­же цьо­го ро­ку ви­йти на дру­ге мі­сце в сві­ті за екс­пор­том пше­ни­ці з по­ка­зни­ком у 29 млн тонн зер­на. У ве­сня­ний пе­рі­од у пів­ден­них ре­гіо­нах Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції та­кож спо­сте­рі­га­лись не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви, але до се­ре­ди­ни черв­ня си­ту­а­ція більш-менш ста­бі­лі­зу­ва­ла­ся, то­му об­сяг ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці но­во­го вро­жаю ро­сі­я­на­ми по­ки оці­ню­є­ться у 69 млн тонн.

Сві­то­ве ви­ро­бни­цтво пше­ни­ці в 2017/18 МР USDA оці­нює (у сво­є­му черв­не­во­му про­гно­зі) на рів­ні 739,5 млн тонн про­ти 754,1 млн тонн у 2016/18 МР. Утім, по­го­дні ка­та­клі­зми мо­жуть сут­тє­во ско­ри­гу­ва­ти цей про­гноз у бік змен­ше­н­ня (на­віть до рів­ня по­ка­зни­ка 2015/16 МР — 737 млн тонн). Зокре­ма, че­рез по­го­дний чин­ник про­гно­зи ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці в США ско­ри­го­ва­но до скром­них 49,6 млн тонн (про­ти то­рі­шніх 62,9 млн тонн). Це вже ста­ло при­чи­ною то­го, що про­тя­гом черв­ня бір­жо­ва вар­тість аме­ри- кан­ської пше­ни­ці зро­сла до сво­го дво­рі­чно­го ма­кси­му­му. Єди­ний чин­ник, який по­ки що стри­мує ці­но­ве ра­лі, — це най­ви­щий за остан­ні 29 ро­ків рі­вень пе­ре­хі­дних за­ли­шків пше­ни­ці в США. За по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, він ста­но­вить 31,6 млн тонн.

Се­ред тих, хто цьо­го ро­ку, швид­ше за все, ви­грає основ­ні ди­ві­ден­ди пше­ни­чно­го рин­ку, бу­де Єв­ро­па. Во­на має не­аби­які шан­си по­вер­ну­ти со­бі лі­дер­ські по­зи­ції се­ред кра­їн-екс­пор­те­рів. У кра­ї­нах ЄС про­гно­зу­ють ви­со­кий уро­жай об­ся­гом 150,8 млн тонн, а ви­ро­бни­ки з ЄС ма­ти­муть пе­ре­ва­гу че­рез про­бле­ми у най­ближ­чих кон­ку­рен­тів. Про­грає, зокре­ма, Укра­ї­на, бо в ра­зі мен­шо­го вро­жаю про­во­ди­ти дем­пін­го­ву по­лі­ти­ку трей­де­рам бу­де на­ба­га­то скла­дні­ше. До­да­тко­вий тиск укра­їн­ське зер­но від­чу­ва­ти­ме з бо­ку ро­сій­сько­го, оскіль­ки на­дли­шок про­по­зи­ції у на­ших пів­ні­чних су­сі­дів за­зви­чай су­про­во­джу­є­ться жорс­тким дем­пін­гом та агре­сив­ною тор­го­вою по­лі­ти­кою.

По­пе­ре­дні про­гно­зи ана­лі­ти­ків що­до об­ся­гів ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці в Укра­ї­ні в 2017 ро­ці ко­ли­ва­ю­ться в ді­а­па­зо­ні 23,5–25,5 млн тонн. Хоч як це не при­кро, але цьо­го­річ я схи­ля­ю­ся до більш пе­си­мі­сти­чно­го сце­на­рію: ва­ло­вий збір — на рів­ні 23,9 млн тонн, а май­бу­тній пше­ни­чний екс­порт — до 13,5 млн тонн. Не кра­ща си­ту­а­ція очі­ку­є­ться й на рин­ку ячме­ню, де об­сяг ви­ро­бни­цтва, швид­ше за все, впа­де до 7,5 млн тонн. Як на­слі­док, увесь за­про­по­но­ва­ний на екс­порт ячмінь бу­де ви­ве­зе­но ще до се­ре­ди­ни лю­то­го.

Ро­би­ти про­гно­зи що­до май­бу­тньо­го вро­жаю ку­ку­ру­дзи тро­хи за­ра­но, оскіль­ки най­впли­во­ві­шим чин­ни­ком бу­де тем­пе­ра­тур­ний ре­жим під час цві­ті­н­ня. На­ра­зі є ви­со­ка ймо­вір­ність, що са­ме во­на, як це вже бу­ло у 2013–2015 ро­ках ста­не ті­єю ря­тів­ною па­ли­чкою, яка ви­тя­гне наш май­бу­тній зер­но­вий екс­порт.

Що ж до ці­ни, то тут, схо­же, не все так по­га­но, як за­зви­чай сіль­го­спви­ро­бни­кам зда­є­ться на стар­ті но­во­го се­зо­ну. Ма­є­мо при­ріст за­ку­пі­вель­ної ці­ни: май­же на 20% на про­до­воль­чу пше­ни­цю в пор­то­вих еле­ва­то­рах (у пе­ре­ра­хун­ку на іно­зем­ну ва­лю­ту) й на 15% на фу­ра­жне зер­но (пше­ни­цю та ячмінь) про­ти та­ко­го ж пе­рі­о­да то­рік. По­рів­ню­ва­ти по­то­чні ці­ни на ку­ку­ру­дзу із ана­ло­гі­чни­ми ста­ном на кі­нець черв­ня ми­ну­ло­го ро­ку не­до­ціль­но, оскіль­ки цей ри­нок ще пе­ре­бу­ває під ти­ском чин­ни­ка ре­кор­дно­го ви­ро­бни­цтва і більш зро­зумі­ла си­ту­а­ція бу­де ви­ма­льо­ву­ва­ти­ся ближ­че до но­во­го се­зо­ну.

Що по­пе­ре­ду?

Під­су­мо­ву­ю­чи всі ті плю­си й мі­ну­си, про які йшло­ся, мо­жна з упев­не­ні­стю кон­ста­ту­ва­ти, що з ви­со­кою ймо­вір­ні­стю май­бу­тній мар­ке­тин­го­вий рік при­не­се ви­щі за­ку­пі­вель­ні ці­ні на пше­ни­цю та ячмінь. Най­ці­ка­ві­ші по­дії роз­гор­та­ти­му­ться на пше­ни­чно­му рин­ку, де зі­штов­ху­ю­ться ін­те­ре­си най­по­ту­жні­ших грав­ців — США та ЄС. Са­ме пше­ни­ця ви­кли­кає ни­ні най­біль­ше за­не­по­ко­є­н­ня се­ред ана­лі­ти­ків і са­ме її ці­но­вий тренд є най­більш важ­ко про­гно­зо­ва­ним.

Стрім­ко­го ра­лі очі­ку­ва­ти не вар­то, оскіль­ки на по­ни­же­н­ня бу­дуть гра­ти з одно­го бо­ку фа­ктор Ро­сії, а з ін­шо­го ре­кор­дні пе­ре­хі­дні за­ли­шки зер­на в сві­ті. Збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва Ін­ді­єю май­же на 9 млн тонн бу­де час­тко­во ні­ве­льо­ва­ний збіль­ше­н­ням вла­сно­го спо­жи­ва­н­ня в цій кра­ї­ні, то­му впливатиме на ці­ни епі­зо­ди­чно, а не гло­баль­но.

На­дли­шок зер­на у сві­ті ро­бить ці­ни на ньо­го та­кож час­тко­во за­ле­жни­ми від тен­ден­цій на сві­то­во­му на­фто­во­му рин­ку. Так, на тлі низь­ких цін на фу­раж ба­га­то кра­їн у се­зо­ні 2016/17 МР сут­тє­во на­ро­сти­ли об­ся­ги ви­ро­бни­цтва біо­па­ли­ва, зняв­ши та­ким чи­ном до­да­тко­ві об­ся­ги зер­на з про­до­воль­чо­го рин­ку.

За по­пе­ре­дні­ми про­гно­за­ми се­ре­дня сві­то­ва ці­на на про­до­воль­чу пше­ни­цю за на­сту­пний мар­ке­тин­го­вий рік мо­же зро­сти до 15% за під­сум­ка­ми ро­ку. Во­дно­час ска­за­ти, на які пе­рі­о­ди при­па­де пі­ко­ве зро­ста­н­ня, а на які — пев­ні від­ско­ки та ко­ре­кція, важ­ко. Єди­не, що з упев­не­ні­стю мо­жна спро­гно­зу­ва­ти, це по­ве­дін­ку укра­їн­ських фер­ме­рів. Так, у ра­зі зро­ста­н­ня ці­но­во­го трен­ду во­ни від­ра­зу по­чнуть при­три­му­ва­ти вро­жай спо­ді­ва­ю­чись ви­ра­ху­ва­ти най­при­бу­тко­ві­ший для про­да­жів пе­рі­од. А з ура­ху­ва­н­ням то­го, що ве­ли­ка кіль­кість май­бу­тньо­го укра­їн­сько­го зер­на вже за­кон­тра­кто­ва­на на по­ста­ча­н­ня в лі­тні мі­ся­ці та по­ча­ток осе­ні, то трей­де­рам вар­то за­зда­ле­гідь по­дба­ти про фор­му­ва­н­ня то­вар­них пар­тій.

Що ж сто­су­є­ться укра­їн­ських цін на ячмінь, то най­швид­ше на цьо­му рин­ку впро­довж лі­та-осе­ні спо­сте­рі­га­ти­ме­мо по­сту­по­ве ду­же по­віль­не зро­ста­н­ня з пе­рі­о­ди­чни­ми ви­хо­да­ми на по­ло­чку, в пе­рі­о­ди, ко­ли екс­порт­на актив­ність спа­да­ти­ме.

Се­ред тих, хто цьо­го ро­ку, швид­ше за все, ви­грає основ­ні ди­ві­ден­ди пше­ни­чно­го рин­ку, бу­де Єв­ро­па. Тут про­гно­зу­ють ви­со­кий уро­жай об­ся­гом 150,8 млн тонн, а ви­ро­бни­ки з ЄС ма­ти­муть пе­ре­ва­гу че­рез про­бле­ми у най­ближ­чих кон­ку­рен­тів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.