ІСПАНСЬКИЙ СЛІД ПІД УКРА­ЇН­СЬКИМ ПЛУ­ГОМ:

те­хно­ло­гія збе­ре­же­н­ня во­ло­ги за гли­бо­ко­го роз­пу­ше­н­ня ґрун­ту чи­зе­лем JYMPA

AgroMarket - - ДУМКИ З ПРИВОДУ -

КУДИ СЯ­ГАЄ КО­РІ­Н­НЯ. На гір­ських схи­лах при­бе­ре­жної зо­ни Пор­ту­га­лії кіль­ка сто­літь то­му рим­ля­ни, а пі­зні­ше іспан­ці й пор­ту­галь­ці, ви­ру­бу­ва­ли лі­си, щоб бу­ду­ва­ти ко­ра­блі та роз­чи­сти­ти пло­щі під ріль­ни­цтво. Ни­ні це — ро­дю­чі зем­лі про­він­ції Естре­ма­ду­ри. Во­дно­час цін­ні по­ро­ди скель­них ду­бів, що здав­на тут ро­сли, ги­нуть че­рез зне­во­дне­н­ня ґрун­тів, ви­ми­ва­н­ня з них ко­ри­сних ре­чо­вин і фі­зи­чну еро­зію. Від­так за сто­лі­т­тя іспан­ці не ли­ше пе­ре­гля­ну­ли прин­ци­пи сіль­сько­го го­спо­дар­ства, а й роз­ро­би­ли ін­стру­мен­та­рій для еко­ло­гі­чно­го ріль­ни­цтва.

Те­хно­ло­гію на­си­че­н­ня ґрун­ту во­ло­гою іспан­ська ком­па­нія JYMPA Maquinaria Agricola вті­ли­ла в спе­ці­аль­но роз­ро­бле­ній лі­ній­ці сіль­гос­пте­хні­ки. За­вод JYMPA, за­сно­ва­ний 1970 ро­ку в мі­сті Ка­стель­се­рі ка­та­лон­ської про­він­ції Ле­ри­да, ви­ро­бляє гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі, по­лі­до­зе­ри, куль­ти­ва­то­ри, ди­ско­ві бо­ро­ни, ма­ши­ни для зби­ра­н­ня ка­мі­н­ня то­що.

Агре­га­ти для обро­бі­тку ґрун­ту до­бре до­ла­ють важ­кі, щіль­ні, гли­ни­сті, пі­ща­ні, кам’яни­сті ґрун­ти, від­нов­лю­ю­чи та по­лі­пшу­ю­чи їх стру­кту­ру, ство­рю­ють спри­я­тли­ві умо­ви для дре­на­жу й про­ни­кно­сті по­ві­тря, що не­об­хі­дні не ли­ше для ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­гос­пкуль­тур, а й збе­ре­же­н­ня спри­я­тли­во­го агро­фо­ну для ро­слин­но­сті в ре­гіо­ні.

Тож гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі, що до­не­дав­на вва­жа­ли­ся не­об­хі­дни­ми су­то в зо­нах ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства та в осво­єн­ні не­о­ра­них зе­мель, мо­жуть бу­ти ко­ри­сни­ми по всій Укра­ї­ні — для ре­ге­не­ра­ції ґрун­тів і їх за­хи­сту від во­дної й ві­тро­вої еро­зії за умов ін­тен­сив­ної по­верх­не­вої оброб­ки.

ТЕ­ХНО­ЛО­ГІЯ. По­при по­пу­ляр­ність ну­льо­вої те­хно­ло­гії обро­біт- ку де­да­лі ча­сті­ше ви­ни­кає по­тре­ба в за­сто­су­ван­ні агре­га­тів без­від­валь­но­го ри­хле­н­ня ґрун­ту: під час дов­го­три­ва­ло­го обро­бі­тку за кла­си­чною те­хно­ло­гі­єю куль­ти­ва­ції з подаль­шою оран­кою, а та­кож в умо­вах ви­ро­щу­ва­н­ня сіль­госп­про­ду­кції на зро­шу­ван­ні, за по­тре­би онов­ле­н­ня лу­гів і па­со­вищ для тва­рин­ни­цьких го­спо­дарств. Чи­зе­лю­ва­н­ня за­сто­со­ву­ють як для пі­сля­зби­раль­но­го роз­пу­ше­н­ня ґрун­ту, так і для пе­ре­д­по­сів­ної під­го­тов­ки ґрун­ту, вкри­то­го муль­чою або стер­нею.

Роз­пу­ше­ний ґрунт дає біль­ше си­ли ро­сли­нам в бо­роть­бі з бур’яна­ми. За га­ря­чої по­ри лег­ше ба­лан­сує тем­пе­ра­тур­ний ре­жим, стає більш під­да­тли­вим для подаль­шої оброб­ки, зав­дя­ки чо­му мо­жна за­оща­ди­ти на ПММ і зни­зи­ти зно­ше­н­ня агре­га­тів. Ефект роз­у­щіль­не­н­ня ґрун­ту збе­рі­га­є­ться про­тя­гом 2–3 ро­ків.

Екс­пер­ти звер­та­ють ува­гу на більш які­сний ре­зуль­тат від за­сто­су­ва­н­ня гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чів не на пря­мій, а на ви­гну­тій (па­ра­бо­лі­чній) стій­ці paraplow, яка фор­мує роз­га­лу­же­ну ме­ре­жу щі­лин у ґрун­ті. ЕКСПЕРИМЕНТИ ІЗ ЗА­СТО­СУ­ВА­Н­НЯМ. Уже ни­ні на спе­ці­а­лі­зо­ва­них фо­ру­мах де­да­лі ча­сті­ше мо­жна отри­ма­ти пра­кти­чну по­ра­ду (а ча­сом і не одну) що­до за­сто­су­ва­н­ня агре­га­та та йо­го вплив на вро­жай­ність. Хтось пра­кти­кує «під­рив» зле­жа­них ша­рів ґрун­ту че­рез пев­ний пе­рі­од ча­су, ін­ший — пі­сля пев­них куль­тур. Прин­ци­по­вим є те, що для ко­жної мі­сце­во­сті — вла­сний ре­цепт, і ко­жна куль­ту­ра по­тре­бує «сво­єї» оброб­ки.

Як роз­по­від­а­ють го­спо­да­рі з Дні­про­пе­тров­щи­ни, від­да­ча від за­сто­су­ва­н­ня чи­зе­ля бу­де, якщо во­се­ни обро­би­ти під со­ня­шник або бу­ря­ки. Під ку­ку­ру­дзу — кра- ще оран­ка. Під зер­но­ві ви­ста­чить ди­ску­ва­н­ня. Всі по­го­джу­ю­ться, що за лі­тньої спе­ки +40 °С не має зна­че­н­ня, як обро­бле­но ґрунт во­се­ни. Однак пра­гне­н­ня ма­кси­маль­но на­ко­пи­чи­ти во­ло­гу в осін­ньо-зи­мо­вий пе­рі­од ро­бить гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач де­да­лі більш за­пи­ту­ва­ним. ВА­РІ­АН­ТИ КОН­СТРУ­КЦІЇ. Ви­ро­бни­ки гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чів JYMPA що­ро­ку вдо­ско­на­лю­ють агре­гат та роз­ши­рю­ють лі­ній­ку про­ду­кції. Не­змін­ною осно­вою кон­стру­кції є ра­ма, ви­го­тов­ле­на з ви­со­ко­мі­цної ста­лі. Дов­жи­на лап як основ­но­го ро­бо­чо­го еле­мен­та мо­же ва­рі­ю­ва­ти­ся та за­ле­жить від гли­би­ни роз­та­шу­ва­н­ня ша­ру ґрун­ту, що по­тре­бує роз­пу­ше­н­ня. Мо­дуль­на кон­стру­кція ра­ми до­зво­ляє ре­гу­лю­ва­ти ви­со­ту сті­йок. Кут на­хи­лу сті­йок за­без­пе­чує зру­чне й швид­ке про­ни­кне­н­ня лап у ґрунт.

Лі­ній­ка гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чів JYMPA охо­плює агре­га­ти, що зда­тні обро­бля­ти зем­лю на гли­би­ну від 25 до 80 см.

Мо­ди­фі­ка­ції агре­га­тів за­ле­жать від кон­стру­кції. Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач із фі­ксо­ва­ною оди­нар­ною чи по­двій­ною ра­мою мо­же бу­ти осна­ще­но зуб­ча­тим ка­тком, що за­без­пе­чує ви­рів­ню­ва­н­ня та лег­ке ущіль­не­н­ня ґрун­ту. При чо­му роз­та­шу­ва­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів у два ря­ди зна­чно змен­шує утво­ре­н­ня гре­бе­нів на по­верх­ні під час обро­бі­тку ґрун­ту. «V-обра­зна» ра­ма вби­рає тя­го­ву по­ту­жність та рів­но­мір­но роз­по­ді­ляє її по кор­пу­су чи­зе­ля. По­си­ле­ний зчі­пний при­стрій ре­гу­лю­є­ться по ви­со­ті для ада­пта­ції до рі­зних ви­дів тра­кто­рів та умов ро­бо­ти. Ро­бо­ча ши­ри­на агре­га­тів вз фі­ксо­ва­ною ра­мою ся­гає від 0,7 до 5,7 ме­трів. Від­по­від­но для про­ве­де­н­ня ро­біт бу­де не­об­хі­дний тра­ктор по­ту­жні­стю від 40 до 450 к.с. за­ле­жно від мо­де­лі роз­ри­хлю­ва­ча.

На май­дан­чи­ку ГК «ТРІА» мо­жна огля­ну­ти опти­маль­ні для умов укра­їн­ських по­лів агре­га­ти – гли­бо­ко­ро­зри­хлю­ва­чі JYMPA із по­двій­ною ра­мою та ка­тком для оро­бі­тку на гли­би­ну до 70 см, уком­пле­кто­ва­ні 7-ма або 9-ма стій­ка­ми, ро­бо­чою ши­ри­ною 3,5 та 4,8 м, що по­тре­бу­ють для агре­га­ції тра­кто­ри по­ту­жні­стю від 200 та 300 к.с. від­по­від­но.

Більш лег­кий та енер­го­збе­рі­га­ю­чий ва­рі­ант гли­бо­ко­ро­зри­хлю­ва­ча JYMPA – мо­дель BRAVO TILL із при­ка­ту­ю­чим ка­тком. Ві­дмін­ність ці­єї ма­ши­ни в то­му, що при за­хва­ті ґрун­ту гли­би­ною до 50 см во­на до­зво­ляє пра­цю­ва­ти із біль­шою швид­кі­стю. Мо­де­лі SJ-7-2F-BT та SJ-9R-2F- BT осна­ще­ні від­по­від­но 7 та 9 стій­ка­ми, ро­бо­ча ши­ри­на скла­дає 3,5 та 4,75, та по­тре­бу­ють агре­га­ції з тра­кто­ра­ми від 160 та 300 к.с. від­по­від­но.

Пов­на від­су­тність бол­то­вих з’єд­нань ро­бить гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач на­дій­ни­ми і ви­три­ва­ли­ми, бо фа­кти­чно у цьо­му агре­га­ті ла­ма­ти­ся не­має чо­му.

ВИ­БІР ЗА ПОТРЕБАМИ Й МОЖ

ЛИВОСТЯМИ. Ви­ро­бни­ки чи­зе­лів JYMPA та до­свід­че­ні ко­ри­сту­ва­чі за­ува­жу­ють, що оби­ра­ю­чи агре­гат, вар­то звер­ну­ти ува­гу на на­сту­пні па­ра­ме­три: га­ба­ри­тні ро­змі­ри й ма­са ма­ють від­по­від­а­ти по­ту­жно­сті ва­шо­го тра­кто­ра.

Крім то­го, пе­ред за­сто­су­ва­н­ням не зай­вим бу­де про­ве­сти фі­зи­чне до­слі­дже­н­ня ґрун­ту для ви­зна­че­н­ня не­об­хі­дної гли­би­ну оброб­ки та ви­ра­ху­ва­ти опти­маль­ну ши­ри­ну за­хва­ту (тоб­то ши­ри­ну ра­ми та кіль­кість сті­йок і лап) для роз­ра­хун­ку про­ду­ктив­но­сті обро­бі­тку Ва­шої ді­лян­ки.

ГК «ТРІА» є ди­ле­ром те­хні­ки JYMPA й по­ста­чає гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чі в Укра­ї­ну з 2010 ро­ку. Озна­йо­ми­ти­ся з агре­га­та­ми мо­жна на май­дан­чи­ках на ба­зі офі­сів ГК «ТРІА» в Ми­ко­ла­є­ві та Хар­ко­ві, а по­ба­чи­ти агре­га­ти в ро­бо­ті мо­жна на ви­став­ко­вих за­хо­дах, у яких ком­па­нія по­стій­но бе­ре участь, зокре­ма на­сту­пно­го мі­ся­ця — 18 серпня 2017 ро­ку в пар­тнер­стві з ТД «Со­є­вий вік» у Кро­пив­ни­цько­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.