У но­гу з ча­сом

Ни­ні фа­хів­ці IT-се­кто­ру зда­тні за­про­по­ну­ва­ти ін­те­гро­ва­ні рі­ше­н­ня для ко­жної лан­ки хар­чо­во­го лан­цю­га. Чи го­то­вий агро­бі­знес?

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня в агро­га­лу­зі, що зда­ва­ли­ся ра­ні­ше ма­ло не фу­ту­ри­сти­чни­ми, ни­ні є ціл­ком зви­чною бу­ден­ні­стю. Го­спо­дар­ства по­слу­го­ву­ю­ться дро­на­ми та ро­бо­ти­зо­ва­ни­ми си­сте­ма­ми по­ли­ву, ви­ко­ри­сто­ву­ють рі­зно­го ро­ду сен­со­ри й пе­ре­до­ве про­грам­не за­без­пе­че­н­ня. До­ся­гне­н­ня IT де­да­лі глиб­ше про­ни­ка­ють у сіль­го­спви­ро­бни­цтво й ста­ють не­за­мін­ни­ми для тих, хто пра­гне всти­га­ти за ди­на­мі­кою рин­ку та кро­ку­ва­ти в но­гу з ча­сом. Що на нас че­кає у най­ближ­чі де­ся­ти­лі­т­тя?

«Кон­ку­рен­ція ди­ктує свої умо­ви — ви­жи­ва­ють ли­ше най­ефе­ктив­ні­ші ком­па­нії, що опти­мі­зу­ють ви­тра­ти й ма­кси­мі­зу­ють при­бу­тки», — на­го­ло­сив Юрій Пе­трук, го­ло­ва асо­ці­а­ції AgTech Ukraine, ре­пре­зен­ту­ю­чи ви­со­кі те­хно­ло­гії аграр­ній спіль­но­ті на ви­став­ці АГРО-2017. Цьо­го­річ під одним да­хом на AgTech Forum 2017, при­свя­че­но­му ви­со­ким те­хно­ло­гі­ям для агро­се­кто­ру, зі­бра­ли­ся пред­став­ни­ки про­гре­сив­них агро­під­при­ємств і за­ці­кав­ле­них вен­чур­них фон­дів. Озна­йо­ми­ти­ся з но­ві­тні­ми роз­роб­ка­ми укра­їн­ських ІТ-спе­ці­а­лі­стів і по­спіл­ку­ва­ти­ся з по­тен­цій­ни­ми пар­тне­ра­ми в Ки­їв при­ле­ті­ли го­сті з Ав­стрії, Ізра­ї­лю, Ка­на­ди й Ні­дер­лан­дів. У па­нель­ній дис­ку­сії за­хо­ду взя­ли участь ви­со­ко­по­са­дов­ці та пред­став­ни­ки ди­пло­ма­ти­чних пред­став­ни­цтві.

Елі­за­бет Со­лов­йов, тор­го­вий ата­ше Дер­жа­ви Ізра­їль в Укра­ї­ні, роз­по­ві­ла про про­гра­ми дер­жав­ної під­трим­ки те­хно­ло­гі­за­ції агро­се­кто­ру та про ін­ве­сти­ції в на­у­ко­ві роз­роб­ки й R&D цен­три. Ка­ро­лін

Спа­анс, ра­дник по­сла з пи­тань сіль­сько­го го­спо­дар­ства По­соль­ства Ко­ро­лів­ства Ні­дер­лан­дів в Укра­ї­ні, — про дер­жав­ну по­лі­ти­ку й ін­ве­сти­ції в до­слі­дже­н­ня та про­гра­ми під­трим­ки стар­та­пів у Ні­дер­лан­дах, про успі­шний роз­ви­ток агро­ін­но­ва­цій. Про бі­знес-іні­ці­а­ти­ву для ре­аль­ної вза­є­мо­дії ІТ-сфе­ри та пе­ре­до­вих агро­ком­па­ній в Укра­ї­ні роз­по­вів Сер­гій

Ти­хо­нов, те­хні­чний ди­ре­ктор про­е­кту Agro Core. Він, зокре­ма, на­го­ло­сив, що май­бу­тнє агро­се­кто­ру, як і в будь-яко­му ін­шо­му бі­зне­сі, — за ін­те­гра­ці­єю те­хно­ло­гій і цен­тра­лі­зо­ва­ним управ­лі­н­ням, а на рин­ку за­ли­ша­ти­му­ться ли­ше ті ком­па­нії, що вмі­ють швид­ко транс­фор­му­ва­ти­ся й го­то­ві до спів­пра­ці.

Во­ло­ди­мир Ба­бій, за­сту­пник ке­рів­ни­ка управ­лі­н­ня з пи­тань ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій гру­пи ком­па­ній UkrLandFarming, по­ді­лив­ся пра­кти­чним до­сві­дом за­про­ва­дже­н­ня низ­ки те­ле­ме­три­чних те­хно­ло­гій (кон­троль ро­бо­ти й пе­ре­мі­ще­н­ня те­хні­ки, облік паль­но­го, ви­ко­ри­ста­н­ня ме­тео­стан­цій, кон­троль ро­бо­ти при­чі­пно­го обла­дна­н­ня, мо­ні­то­ринг зби­ра­н­ня вро­жаю) та най­по­ши­ре­ні­ши­ми про­бле­ма­ми, які вда­ло­ся іден­ти­фі­ку­ва­ти й мі­ні­мі­зу­ва­ти з їх до­по­мо­гою.

Ма­ксим Єре­щен­ко, ди­ре­ктор ком­па­нії MicroTronic, роз­по­вів про за­сто­су­ва­н­ня актив­них ра­діо­мі­ток для іден­ти­фі­ка­ції при­чі­пної те­хні­ки та «сво­їх» ма­шин для від­ван­та­же­н­ня вро­жаю з ком­бай­нів на при­кла­ді АФ «Сві­та­нок». Зга­дав і про хи­тро­щі, до яких вда­ю­ться не­до­бро­со­ві­сні пра­ців­ни­ки, на­ма­га­ю­чись обі­йти те­хно­ло­гію, та ме­то­ди бо­роть­би з ни­ми. А Дми­тро Сур­ду, за­снов­ник ком­па­нії Kray Technologies, ре­пре­зен­ту­вав мо­жли­вість уне­се­н­ня пе­сти­ци­дів за до­по­мо­гою про­ми­сло­во­го дро­на-об­при­ску­ва­ча.

Ми­хай­ло Ку­цен­ко, ме­не­джер по ро­бо­ті з пар­тне­ра­ми ком­па­нії SAP в Укра­ї­ні, роз­по­вів про мо­жли­во­сті про­грам­но­го ком­пле­ксу як ін­но­ва­цій­ної пла­тфор­ми для транс­фор­ма­ції агро­бі­зне­су. Вла­сне, якщо ста­ви­ти­ся до агро­бі­зне­су як до ці­лі­сної за­мкне­ної си­сте­ми — food value chain, — фа­хів­ці IT-се­кто­ру зда­тні за­про­по­ну­ва­ти ін­те­гро­ва­ні рі­ше­н­ня для ко­жної лан­ки цьо­го хар­чо­во­го лан­цю­га. Та­кий ін­стру­мент мо­же ефе­ктив­но об’єд­ну­ва­ти лю­дей, те­хні­ку й про­це­си в IT-си­сте­мі агро­хол­дин­гів і ве­ли­ких го­спо­дарств. І цей тренд не­мо­жли­во ігно­ру­ва­ти тим ком­па­ні­ям, що хо­чуть бу­ти при­бу­тко­ви­ми в ча­си, ко­ли швид­кість ухва­ле­н­ня рі­шень стає кри­ти­чним чин­ни­ком успі­ху.

Зві­сно ж, за­про­ва­джу­ю­чи ІТ-те­хно­ло­гії, ва­жли­во це ро­би­ти пра­виль­но. Пе­ред­усім — пе­ре­тво­ри­ти свій сайт на пов­но­цін­ний ка­нал для про­да­жів і пра­виль­но під­во­ди­ти клі­єн­тів до по­ку­пки за до­по­мо­гою ци­фро­вих ін­стру­мен­тів (та­ким до­сві­дом по­ді­лив­ся ке­рів­ник від­ді­лу мар­ке­тин­гу ТД «Со­є­вий вік» Пав­ло

Гор­ба­чов), а та­кож роз­ши­рю­ва­ти зна­н­ня рин­ку про ін­но­ва­ції (про по­бу­до­ву ци­фро­вих ка­на­лів для ко­му­ні­ка­ції з клі­єн­та­ми роз­по­вів Оле­ксій Дол­го­ду­шев, ке­рів­ник гру­пи Digital-мар­ке­тин­гу ком­па­нії Syngenta). До сло­ва, для ма­лих і се­ре­дніх фер­ме­рів цьо­го­річ за­пу­ска­є­ться без­ко­штов­ний он­лайн-ін­стру­мент, що по­лег­шу­ва­ти­ме отри­ма­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня й фі­нан­су­ва­н­ня. Як по­ясни­ла Лю­дми­ла

Ти­мо­шен­ко, кон­суль­тант IFC і пар­тнер про­е­кту Agri Analytica, ця про­гра­ма до­по­ма­га­ти­ме ав­то­ма­ти­зу­ва­ти ство­ре­н­ня бі­знес-пла­нів і роз­ра­хо­ву­ва­ти фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки на осно­ві фа­кти­чних ви­ро­бни­чих да­них. Оле­ксан­дра Ба­ра­шко, ме­не­джер із роз­ви­тку бі­зне­су ком­па­нії Luxoft, ре­пре­зен­ту­ва­ла ба­че­н­ня гло­баль­но­го рин­ку AgTech з по­гля­ду роз­ро­бни­ків про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня та роз­по­ві­ла про роз­роб­ки про­грам­них про­ду­ктів для ві­до­мих брен­дів те­хні­ки й ви­ро­бни­ків на­сі­н­ня. А Сер­гій Риж­ков, ди­ре­ктор ІТ-де­пар­та­мен­ту ком­па­нії «Про­гре­сив­ні Фер­ми», пред­ста­вив спіль­но­ті си­сте­ми ав­то­ма­ти­за­ції ке­ру­ва­н­ня ра­ціо­ном ВРХ. До ре­чі, вже є ре­аль­ні при­кла­ди за­сто­су­ва­н­ня ці­єї те­хно­ло­гії на фер­мах, де си­сте­ма за­без­пе­чи­ла ви­рів­ню­ва­н­ня пе­ре­па­дів про­ду­ктив­но­сті та при­ріст на­до­їв.

Тим ча­сом у де­мо­зо­ні фо­ру­му бу­ло ре­пре­зен­то­ва­но низ­ку ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних про­е­ктів. Зокре­ма, пу­блі­чно був пре­зен­то­ва­ний пер­ший у сві­ті дрон — об­при­ску­вач про­ми­сло­во­го при­зна­че­н­ня для хі­мі­чної оброб­ки по­льо­вих куль­тур. Про­ект-пе­ре­мо­жець Все­укра­їн­сько­го Ха­ка­то­ну Аграр­них Ін­но­ва­цій 2017 пред­ста­вив уста­нов­ку для ге­не­ра­ції во­ди з по­ві­тря з про­гно­зо­ва­ною про­ду­ктив­ні­стю. Та­кож охо­чі мо­гли озна­йо­ми­ти­ся з ро­бо­тою аграр­ної он­лайн-бір­жі, ско­ри­ста­ти­ся да­ни­ми пу­блі­чної ін­фор­ма­цій­ної ба­зи ви­ко­ри­ста­н­ня зeмeль сіль­госп­при­зна­чe­н­ня чи ви­про­бу­ва­ти в дії мо­біль­ний екс­пре­с­ана­лі­за­тор хар­чо­вих про­ду­ктів на на­яв­ність то­кси­нів. Ек­спо­зи­цію до­пов­ню­ва­ли стен­ди ком­па­ній із те­ле­ме­три­чним обла­дна­н­ням і ме­тео­рі­ше­н­ня­ми, а та­кож ці­лий парк рі­зно­ма­ні­тних дро­нів і пре­зен­та­ції кор­по­ра­тив­них про­грам­них рі­шень.

«Ефе­ктив­не вті­ле­н­ня те­хно­ло­гі­чних рі­шень у ви­ро­бни­чі про­це­си мо­же від­бу­ва­ти­ся ли­ше за умо­ви пар­тнер­ства між дер­жа­вою, бі­зне­сом і роз­ро­бни­ка­ми но­ві­тніх те­хно­ло­гій», — пе­ре­ко­на­на Оль­га

Тро­фім­це­ва, за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки й про­до­воль­ства Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції. За її сло­ва­ми, Укра­ї­на має за­по­зи­чи­ти до­свід тих дер­жав, які є над­зви­чай­но успі­шни­ми са­ме у сфе­рі ви­со­ких те­хно­ло­гій в аграр­ній га­лу­зі. Тож на ча­сі ство­ре­н­ня ін­но­ва­цій­них агро­ха­бів чи те­хно­ло­гі­чних агро­кла­сте­рів, які бу­дуть зо­се­ре­дже­н­ням ідей, но­вих під­хо­дів в агро­бі­зне­сі та ру­ші­я­ми про­гре­су в аграр­но­му се­кто­рі та в еко­но­мі­ці за­га­лом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.