Ін­но­ва­ції для про­гре­сив­но­го бі­зне­су

AgroMarket - - АКЦЕНТИ - Ва­лен­ти­на БОЛОХОВСЬКА, ла­у­ре­ат Дер­жав­ної пре­мії Укра­ї­ни в га­лу­зі на­у­ки й те­хні­ки, спів­за­снов­ник «БТУ-Центр»

На мою дум­ку, ни­ні бі­знес на­ба­га­то біль­ше го­то­вий ін­ве­сту­ва­ти в на­у­ку, ніж 10 ро­ків то­му. Зві­сно, є ви­пад­ки, ко­ли лю­ди вкла­да­ють гро­ші в те, про що їм ду­же до­бре роз­по­від­а­ють, й обі­ця­но­го ре­зуль­та­ту не отри­му­ють. Не див­но, що всі ін­ші, на­віть ре­аль­но пер­спе­ктив­ні, роз­роб­ки во­ни на­да­лі спри­йма­ти­муть із не­до­ві­рою. Як на ме­не, для успі­шно­го пар­тнер­ства на­у­ки й бі­зне­су по­трі­бні роз­ра­ху­нок, здо­ро­вий пра­гма­тизм і — не­о­дмін­но! — по­ря­дність. На­у­ко­вець по­ви­нен про­по­ну­ва­ти рин­ку те, чо­го він по­тре­бує. До то­го ж са­мої ли­ше ідеї не­до­ста­тньо — тре­ба, щоб во­на да­ва­ла еко­но­мі­чний ефект і бу­ла на від­по­від­но­му те­хно­ло­гі­чно­му рів­ні. Що ж до по­тен­цій­но­го спо­жи­ва­ча на­у­ко­вих роз­ро­бок, то, за­ми­слю­ю­чись над пер­спе­кти­ва­ми сво­го бі­зне­су при­найм­ні че­рез 15–20 ро­ків, вла­сник одно­зна­чно при­йде до усві­дом­ле­н­ня то­го, що йо­му по­трі­бні ін­но­ва­ції. На­ша ком­па­нія, до сло­ва, ви­бу­до­вує свою ді­яль­ність са­ме на та­ких прі­о­ри­те­тах.

Як на­у­ко­вець я маю ба­га­то на­пра­цю­вань що­до мі­кро­бних біо­по­лі­ме­рів. На цю те­му я за­хи­ща­ла ди­сер­та­цію. Зго­дом ви­вча­ла їх рі­зно­бі­чні вла­сти­во­сті для на­фто­вої й хар­чо­вої га­лу­зей, для по­лі­пше­н­ня еко­ло­гії, для текс­тиль­ної про­ми­сло­во­сті — 2001 ро­ку за цей цикл на­у­ко­вих ро­біт ми бу­ли удо­сто­є­ні Дер­жав­ної пре­мії. До сло­ва, са­ме цей на­у­ко­вий до­свід став чу­до­вим під­ґрун­тям для на­бу­т­тя бі­зне­со­во­го до­сві­ду. За­сну­вав­ши ра­зом із ро­ди­ною й одно­дум­ця­ми під­при­єм­ство, ми роз­ро­бля­ли та про­по­ну­ва­ли рин­ку до­слі­дні пар­тії рі­зних фер­мен­тних і мі­кро­бних пре­па­ра­тів, а якось на­віть ви­го­то­ви­ли пар­тію мий­них за­со­бів із на­ши­ми мі­кро­бни­ми по­лі­ме­ра­ми. Усі ці роз­роб­ки на свій час бу­ли ду­же ін­но­ва­цій­ни­ми. Із 2006-го прі­о­ри­те­том ком­па­нії є по­до­ла­н­ня про­блем зем­ле­роб­ства. Ми бу­ли одни­ми з пер­ших, хто за­про­по­ну­вав рин­ку ін­но­ва­цій­ні ком­пле­ксні рі­ше­н­ня для оздо­ров­ле­н­ня ґрун­ту. На­ші біо­де­стру­кто­ри при­гні­чу­ють па­то­ге­ни, роз­кла­да­ють по­жнив­ні реш­тки, а ор­га­ні­ку пе­ре­тво­рю­ють на цін­не до­бри­во. Ти не отри­ма­єш та­ко­го ре­зуль­та­ту, ма­ю­чи про­сто якийсь «ама­тор­ський пре­па­рат» — по­трі­бна те­хно­ло­гія. І це справ­жній про­рив, ко­ли та­ка те­хно­ло­гія пра­цює на ве­ли­ких ма­си­вах.

Ко­ли ти ма­єш асор­ти­мент і за­ван­та­же­ні по­ту­жно­сті, є мо­жли­вість фор­му­ва­ти кон­ку­рен­тну ці­ну. Ми теж ма­є­мо та­ку кон­ку­рен­тну пе­ре­ва­гу, бо ство­ри­ли ши­ро­ку лі­ній­ку біо­пре­па­ра­тів — від мі­кро­біо­ло­гі­чних до­брив для ґрун­ту й для ро­слин до біо­фун­гі­ци­дів і біо­ін­се­кти­ци­дів, біо­при­ли­па­чів і біо­і­но­ку­лян­тів, а бі­о­пре­па­ра­ти для за­хи­сту й жив­ле­н­ня роз­ро­би­ли під ко­жну окре­му куль­ту­ру. За­га­лом дер­жав­ну сер­ти­фі­ка­цію про­йшли вже по­над 25 про­ду­ктів.

Вла­сне, без на­у­ки в та­кій ді­яль­но­сті — ні­як. Актив­но спів­пра­цю­ю­чи з ін­сти­ту­та­ми, по­лі­пшу­ю­чи фор­му­лу на­ших пре­па­ра­тів для оброб­ки на­сі­н­ня, і ни­ні ма­є­мо ве­ли­че­зний ар­се­нал біо­ло­гі­чних фун­гі­ци­дів, які на на­сін­ні пра­цю­ють на­ба­га­то кра­ще, ніж ці­ла низ­ка про­труй­ни­ків (це вже не­о­дно­ра­зо­во до­ве­де­но). Зві­сно, якщо на­сі­н­ня за­ра­же­не більш ніж на 50%, без «хі­мії» не обі­йти­ся, але якщо її по­єд­на­ти з «біо­ло­гі­єю», у го­спо­да­ря є не­аби­які шан­си зі­бра­ти гі­дний уро­жай. Що ж до ор­га­ні­чно­го зем­ле­роб­ства, де за­сто­со­ву­ють тіль­ки біо­ло­гі­чні пре­па­ра­ти, то це сьо­го­дні ре­аль­ний тренд. Ду­же до­бре пам’ятаю, що 7–8 ро­ків то­му сер­ти­фі­ко­ва­них під ор­га­ні­ку зе­мель в Укра­ї­ні бу­ло 300 тис. ге­кта­рів, а цьо­го­річ уже на­зи­ва­ли ци­фри від 420 до 450 га. Оскіль­ки зро­стає по­пит на та­ку про­ду­кцію, ви­щою стає по­тре­ба рин­ку й у на­ших пре­па­ра­тах. В ате­сто­ва­ній ла­бо­ра­то­рії на­шої ком­па­нії фа­хів­ці ре­тель­но від­би­ра­ють са­ме ті шта­ми мі­кро­ор­га­ні­змів, що від­по­від­а­ють кон­кре­тно­му пре­па­ра­ту. Ми по­стій­но ве­де­мо те­сту­ва­н­ня, аби во­ни бу­ли по­трі­бної кон­цен­тра­ції й із по­трі­бни­ми вла­сти­во­стя­ми — від па­то­ге­нів, гри­бів і на­віть від ві­ру­сних хво­роб. Пра­виль­но пі­ді­бра­ні, во­ни пра­цю­ють без­умов­но. До ре­чі, про­гре­сив­ний бі­знес де­да­лі актив­ні­ше ін­ве­стує в ін­но­ва­ції. Вла­сне, а чо­му б і ні? Ці те­хно­ло­гії — за­по­ру­ка агро­ви­ро­бни­цтва, що пе­ред­усім орі­єн­ту­ва­ти­ме­ться на по­тре­би лю­ди­ни й еко­си­сте­ми, у яких во­на жи­ве.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.