Ре­кор­ди укра­їн­сько­го льо­ну

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО - Юлія ІВАНИЦЬКА, ана­лі­тик ІА «АПК-Ін­форм»

За остан­ні пів­ро­ку — аж до черв­ня 2017-го — вна­слі­док ре­кор­дних екс­пор­ту й пе­ре­роб­ки олій­ний льон по­сту­по­во від­нов­лює втра­че­ні то­рік ці­но­ві по­зи­ції. У сі­чні ці­ни по­пи­ту трей­де­рів, за­ле­жно від ре­гіо­ну, ва­рі­ю­ва­ли­ся в ме­жах 8000– 8700 грн/т EXW і 8600–9000 грн/т СРТ. За да­ни­ми пе­ре­ро­бних під­при­ємств, че­рез ви­со­кі ви­тра­ти на до­став­ку ці­на на олій­ний льон до­ся­га­ла 9400–9800 грн/т СРТ-під­при­єм­ство. Про­тя­гом лю­то­го-кві­тня на­ле­жний по­пит на льон на зов­ні­шньо­му рин­ку на­дав сут­тє­ву під­трим­ку ці­нам на вну­трі­шньо­му. Зокре­ма, на по­ча­ток трав­ня ці­ни по­пи­ту екс­порт­но-орі­єн­то­ва­них ком­па­ній на умо­вах EXW зро­сли й, за­ле­жно від ре­гіо­ну ви­ро­бни­цтва, ва­рі­ю­ва­ли­ся в ме­жах 9300–10 350 грн/т EXW. Най­ви­щі ці­ни за­зна­че­но­го ді­а­па­зо­ну бу­ли в пів­ден­них і цен­траль­них обла­стях. Ці­ни по­пи­ту пе­ре­ро­бни­ків на умо­вах СРТ в основ­но­му ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 10 000–10 200 грн/т. Уна­слі­док змен­ше­н­ня екс­порт­ної актив­но­сті у трав­ні за­ку­пі­вель­ні ці­ни на льон зни­зи­ли­ся в се­ре­дньо­му на 200 грн/т. Ці­ни про­по­зи­ції агра­рії в основ­но­му не пе­ре­гля­да­ли й на­зи­ва­ли їх у ді­а­па­зо­ні 10 500–11 200 грн/т EXW.

За­га­лом у 2016/17 МР в Укра­ї­ні до­ся­гну­то ре­кор­дних по­ка­зни­ків ви­ро­бни­цтва ці­єї куль­ту­ри — зі­бра­но близь­ко 90 тис. тонн із пло­щі 68 тис. ге­кта­рів за се­ре­дньої вро­жай­но­сті 13,5 ц/га. Об­ся­ги пе­ре­роб­ки й екс­пор­ту, за під­сум­ка­ми се­зо­ну, про­гно­зу­ю­ться від­по­від­но на рів­ні 21,8 і 65 тис. тонн. За дев’ять мі­ся­ців се­зо­ну (ве­ре­сень-тра­вень) екс­порт льо­ну пе­ре­ви­щив 56 тис. тонн, що на 55% біль­ше за та­кий по­ка­зник по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну. Зокре­ма, в гру­дні-сі­чні бу­ло екс­пор­то­ва­но ре­кор­дні для цих мі­ся­ців об­ся­ги олій­ної, а в лю­то­му-трав­ні — близь­кі до ре­кор­дних, що зу­мов­лює очі­ку­ва­н­ня істо­ри­чно ма­кси­маль­но­го екс­пор­ту за під­сум­ка­ми 2016/17 МР (за про­гно­зом ІА «АПК-Ін­форм») — 65 тис. тонн.

По­ло­ви­ну всьо­го екс­пор­то­ва­но­го льо­ну від­ван­та­же­но у В’єтнам. Та­кож йо­го актив­но ку­пу­ва­ли Поль­ща (8,9 тис. тонн), Ту­реч­чи­на (5,2 тис. тонн) і ще ма­ло не пів­со­тні кра­їн. У той час, як на рин­ки ЄС (у Поль­щу, Бель­гію, Ні­меч­чи­ну, Іта­лію й ін.) на­ді­йшло близь­ко 18,5 тис. тонн олій­ної куль­ту­ри, Єги­пет, що ра­ні­ше по­сі­дав дру­ге мі­сце в спи­ску ім­пор­те­рів укра­їн­сько­го льо­ну, ско­ро­тив йо­го за­ку­пів­лю до 0,8 тис. тонн.

По­ді­єю се­зо­ну-2016/17 став ре­кор­дний екс­порт з Укра­ї­ни про­ду­ктів пе­ре­роб­ки льо­ну. Зокре­ма, 11,1 тис. тонн лля­но­го шро­ту/ма­ку­хи та 5,73 тис. тонн лля­ної олії (за ве­ре­сень-тра­вень), що, від­по­від­но, вдві­чі та на 30% ви­ще, ніж за та­кий пе­рі­од по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну. У ли­сто­па­ді 2016-го за­фі­ксо­ва­но аб­со­лю­тний мі­ся­чний ма­кси­мум з екс­пор­ту лля­но­го шро­ту/ма­ку­хи — близь­ко 3 тис. тонн на мі­сяць. А в трав­ні 2017-го — 1,54 тис. тонн лля­но­го шро­ту/ ма­ку­хи — ре­кор­дний для цьо­го мі­ся­ця об­сяг. Екс­порт в Іта­лію зни­зив­ся на 20%, на­то­мість у Ні­меч­чи­ну ви­ріс у 5,4 ра­за, а се­ред но­вих рин­ків збу­ту лля­но­го шро­ту — Ту­реч­чи­на й Ін­дія. В трав­ні основ­ний об­сяг бу­ло екс­пор­то­ва­но в Ла­твію (920 т).

Що­до лля­ної олії — істо­ри­чний екс­порт­ний ма­кси­мум бу­ло за­фі­ксо­ва­но в бе­ре­зні 2017 ро­ку — май­же 1,6 тис. тонн. За­га­лом ри­нок збу­ту лля­ної олії до­сить вузь­кий і обме­жу­є­ться 2–5 ве­ли­ки­ми й се­ре­дні­ми кра­ї­на­ми-ім­пор­те­ра­ми. Но­вим пар­тне­ром Укра­ї­ни, що швид­ко ви­йшов у лі­де­ри на цьо­му рин­ку у 2016/17 МР, ста­ла Ли­тва (2,5 тис. тонн за ве­ре­сень­тра­вень), що по­ті­сни­ла фла­гма­на ми­ну­ло­го се­зо­ну — Ки­тай (КНР ско­ро­тив ім­порт укра­їн­ської олії за 9 мі­ся­ців МР у 2,4 ра­за — до 1,8 тис. тонн). А от Ін­дія, куди ра­ні­ше укра­їн­ська лля­на олія не по­ста­ча­ла­ся, ім­пор­ту­ва­ла у по­то­чно­му се­зо­ні вже по­над 800 тонн, по­сів­ши тре­тю схо­дин­ку.

У най­ближ­чій пер­спе­кти­ві уча­сни­ки рин­ку в се­гмен­ті на­сі­н­ня льо­ну очі­ку­ють збе­ре­же­н­ня по­мір­ної тор­гів­лі. Ці­ни по­пи­ту/про­по­зи­ції, ймо­вір­но, зна­чним ко­ри­гу­ва­н­ням не під­да­ва­ти­му­ться. На­да­лі во­ни ви­зна­ча­ти­му­ться кіль­кі­стю пе­ре­хі­дних за­ли­шків і сві­то­вим по­пи­том на льон. На фор­му­ва­н­ня стар­то­вих цін на вро­жай-2017 та­кож впливатиме об­сяг по­сів­них площ, офі­цій­ні да­ні що­до яких очі­ку­ю­ться в ли­пні. До сло­ва, по­при зро­ста­н­ня цін на льон на укра­їн­сько­му рин­ку в сі­чні-кві­тні чи­ма­ло агра­рі­їв ува­жа­ли сфор­мо­ва­ні ці­ни по­пи­ту не­прийня­тно низь­ки­ми. То­му в та­ких умо­вах не ви­клю­ча­ють пе­ре­хід на ви­ро­щу­ва­н­ня більш ви­со­ко­рен­та­бель­них куль­тур. За по­пе­ре­дні­ми про­гно­за­ми, у 2017/18 МР, ви­ро­бни­цтво льо­ну мо­же ско­ро­ти­ти­ся на 13%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.