ДО РЕ­ЧІ

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО -

При­бу­тко­вий ко­лись те­хні­чний льон (дов­гу­нець) — «облич­чя» по­лі­сько­го сіль­го­спви­ро­бни­цтва й, зре­штою, і всі­єї Укра­ї­ни, че­рез низ­ку чин­ни­ків пе­ре­став ці­ка­ви­ти укра­їн­ських агра­рі­їв як дже­ре­ло до­хо­ду, а от­же, май­же пов­ні­стю зник із кар­ти по­сі­вів. Як ка­же ди­ре­ктор ПП «ЕКО2» та ФОП «ВЕГА-Агро» Во­ло­ди­мир Га­бе­нець із Бру­си­ло­ва (в ньо­го за пле­ча­ми май­же де­ся­ти­рі­чний до­свід ви­ро­щу­ва­н­ня на Жи­то­мир­щи­ні льо­ну-дов­гун­ця), ця ви­ба­гли­ва до кіль­ко­сті во­ло­ги куль­ту­ра по­ча­ла втра­ча­ти свою рен­та­бель­ність че­рез по­сту­по­ву змі­ну клі­ма­ту й змен­ше­н­ня се­ре­дньої кіль­ко­сті опа­дів. Зокре­ма, на По­ліс­сі з мі­ні­маль­но не­об­хі­дних для льо­ну-дов­гун­ця 600 до не­до­ста­тніх 500 мм на рік. Са­ме в цей пе­рі­од ста­ли­ся змі­ни й на рин­ку збу­ту. Тож по­сту­по­во ко­ли­шні льо­на­рі пе­ре­орі­єн­ту­ва­ли­ся на ви­ро­щу­ва­н­ня ін­ших куль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.