Тим­ча­сів­ка для зер­на

До­сту­пні рі­ше­н­ня, що є на рин­ку, да­ють змо­гу при­три­ма­ти вро­жай бо­дай на кіль­ка мі­ся­ців, однак не га­ран­ту­ють йо­го збе­ре­же­н­ня від бу­ре­ві­їв і зло­ді­їв

AgroMarket - - ТЕХНІКА Й ТЕХНОЛОГІЇ - Яро­слав ЛЕВИЦЬКИЙ, екс­перт аграр­но­го рин­ку

По­слу­ги су­ча­сно­го си­ло­сно­го еле­ва­то­ра пов­но­го те­хно­ло­гі­чно­го ци­клу (при­йма­н­ня зер­на, ла­бо­ра­тор­ний ана­ліз, чи­ще­н­ня, су­ші­н­ня, збе­рі­га­н­ня, від­ван­та­же­н­ня) об­хо­дя­ться сіль­го­спви­ро­бни­ко­ві від 40 до 200 дол. США в роз­ра­хун­ку на тон­ну зер­на. Втім, роз­ра­хун­ко­ва оку­пність бу­дів­ни­цтва вла­сних по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня (7–12 ро­ків) є не­аби­яким стри­му­валь­ним чин­ни­ком для вла­сни­ка аграр­но­го го­спо­дар­ства. В си­лу рі­зних об’єктив­них і суб’єктив­них об­ста­вин стра­те­гі­чне пла­ну­ва­н­ня для ба­га­тьох так і є гар­ною те­о­рі­єю.

Рік у рік в га­ря­чу по­ру на ча­сі опе­ра­цій­ні кло­по­ти.

Ва­рі­ан­тів дій, за ве­ли­ким ра­хун­ком, на­лі­чу­є­ться ли­ше три. Пер­ший — про­да­ти зер­но від­ра­зу, «з ко­ліс», не пе­ре­йма­ю­чись тим, як йо­го до­ро­бля­ти й на­да­лі збе­рі­га­ти. В роз­пал жнив за­ку­пі­вель­ні ці­ни на збіж­жя най­ниж­чі в се­зо­ні, тож і ви­го­да від про­да­жів зер­на з по­ля най­ниж­ча від ті­єї, яку ви­ро­бник міг би отри­ма­ти зго­дом, ко­ли ри­нок під впли­вом се­зон­них чин­ни­ків пі­де вго­ру. Втім, охо­чих швид­ко про­да­ти зі­бра­не не мен­шає, й та­ка мар­ке­тин­го­ва по­ве­дін­ка має свою ло­гі­ку. Що­ра­зу фер­мер чи ке­рів­ник го­спо­дар­ства сам зі­став­ляє роз­мір мо­жли­вої впу­ще­ної ви­го­ди від ран­ньо­го про­да­жу зер­на з роз­мі­ром об­слу­го­ву­ва­н­ня сво­їх фі­нан­со­вих зо­бов’язань. Що ж до збе­рі­галь­них по­ту­жно­стей, то остан­нім ча­сом на рин­ку з’яви­ло­ся чи­ма­ло до­сту­пних рі­шень.

Мо­біль­ні схо­ви­ща

Для їх обла­шту­ва­н­ня не по­трі­бно ані окре­мої зе­мель­ної ді­лян­ки, ані до­зво­лу на бу­дів­ни­цтво. Най­про­сті­ше та­ке схо­ви­ще яв­ляє со­бою кіль­це з оцин­ко­ва­ної жер­сті з ви­со­тою бор­ту до 1–1,5 м й схо­же на окре­мий се­гмент си­ло­сної ба­шти. Вста­но­ви­ти йо­го мо­жна на­віть на по­лі, де щой­но зі­бра­ли вро­жай — по­пе­ре­дньо по­трі­бно ли­ше ви­рів­ня­ти й утрам­бу­ва­ти май­дан­чик і за­сте­ли­ти йо­го бре­зен­том, по­лі­ві­ні­ло­вою чи по­лі­ети­ле­но­вою плів­кою. На неї все­ре­ди­ну кіль­ця зси­па­ють зер­но, а по за­пов­нен­ню звер­ху йо­го на­кри­ва­ють зно­ву ж та­ки бре­зен­том або плів­кою. Об­сяг збе­рі­га­н­ня в та­ко­му схо­ви­щі зу­мов­ле­ний ді­а­ме­тром кіль­ця (5–8 м), ви­со­тою бор­ту, тов­щи­ною жер­сті й мо­же ста­но­ви­ти 10–25 т. Тер­мін збе­рі­га­н­ня — 2–3 мі­ся­ці за­ле­жно від по­го­дних умов, зокре­ма, тем­пе­ра­ту­ри й во­ло­го­сті по­ві­тря.

Мо­біль­ні схо­ви­ща для зер­на обі­йду­ться го­спо­да­ре­ві від 4 дол./т збе­рі­га­н­ня. Якщо за­кла­сти на збе­рі­га­н­ня 10 т пше­ни­ці на 2 мі­ся­ці, то за умо­ви, що ці­на пше­ни­ці за цей час ви­ро­сте на 50 грн/т, схо­ви­ще вже на­по­ло­ви­ну оку­пить свою вар­тість. Якщо ці­на зро­сте біль­ше або по­го­да до­зво­лить збе­рі­га­ти збіж­жя дов­ше, то во­но на­віть мо­же при­не­сти при­бу­ток. Ясна річ, на на­сту­пний рік роз­гор­та­н­ня та­кої мо­біль­ної си­сте­ми обі­йде­ться вже ли­ше у вар­тість мон­та­жних ро­біт.

Пла­сти­ко­ві ру­ка­ви

Це теж по­пу­ляр­ний ни­ні ва­рі­ант при­три­ма­ти зер­но в по­лі. Та­кий ру­кав ціл­ком прийня­тний за ці­ною (3–5 дол./т збе­рі­га­н­ня за­ле­жно від тов­щи­ни й кіль­ко­сті ша­рів пла­сти­ку) і мо­же вмі­сти­ти до кіль­кох де­ся­тків тонн збіж­жя. Для роз­мі­ще­н­ня ру­ка­вів теж до­ста­тньо ли­ше ви­рів­ня­ної й ущіль­не­ної ді­лян­ки, втім, для їх за­пов­не­н­ня, а зго­дом ви­йма­н­ня зер­на по­трі­бно ма­ти спе­ці­аль­ні за­ван­та­жу­валь­ний і роз­ван­та­жу­валь­ний при­строї, вар­тість яких ра­зом по­чи­на­є­ться від 4000 дол. Що­прав­да, вжи­ва­ну те­хні­ку мо­жна ку­пи­ти де­шев­ше, до то­го ж її мо­жна орен­ду­ва­ти на по­трі­бний час. Гер­ме­ти­чність ру­ка­ва до­зво­ляє збе­рі­га­ти в ньо­му зер­но пів­ро­ку та на­віть біль­ше, а пі­сля ви­ко­ри­ста­н­ня пла­сти­ко­ву обо­лон­ку ути­лі­зу­ють.

Схо­ви­ще на по­двір’ї

Не­зру­чність збе­рі­га­н­ня зер­на в по­лі по­ля­гає в то­му, що по­трі­бно ор­га­ні­зу­ва­ти охо­ро­ну й по­стій­но кон­тро­лю­ва­ти на­яв­ність гри­зу­нів, оскіль­ки про­гриз­ти бре­зент мо­біль­но­го схо­ви­ща чи пла­стик ру­ка­ва для них — аж ні­як не про­бле­ма. Та­кож, зва­жа­ю­чи на від­но­сно не­ве­ли­кий об­сяг збе­рі­га­н­ня в та­ких си­сте­мах для роз­мі­ще­н­ня кіль­кох ти­сяч тонн уро­жаю їх зна­до­би­ться чи­ма­ло. На­то­мість за на­яв­но­сті в го­спо­дар­стві до­ста­тньо­го за пло­щею по­двір’я на ньо­му мо­жна вста­но­ви­ти більш дов­го­ві­чні й на­дій­ні швид­ко­скла­даль­ні схо­ви­ща під­ло­го­во­го збе­рі­га­н­ня зер­на.

Май­дан­чик під та­ку спо­ру­ду ба­жа­но за­а­сфаль­ту­ва­ти чи за­бе­то­ну­ва­ти й уже по­вер­ху змон­ту­ва­ти ме­та­ле­вий кар­кас. Ма­те­рі­ал сті­нок і да­ху на цьо­му кар­ка­сі мо­же бу­ти яким зав­го­дно: плів­ка, пла­стик, оцин­ко­ва­на жерсть, сан­двіч-па­не­лі, їх ком­бі­на­ція. Хо­ча сті­нок і да­ху вза­га­лі мо­же не бу­ти — це якщо ви­бра­ти схо­ви­ще ан­гар­но­го ти­пу. Ви­тра­ти на обла­шту­ва­н­ня та­ко­го схо­ви­ща ста­нов­лять орі­єн­тов­но 7–12 дол./т збе­рі­га­н­ня. За­ле­жно від пло­щі в та­ко­му схо­ви­щі мо­жна збе­рі­га­ти від кіль­кох со­тень до 1,5–2 тис. тонн зер­на. Зро­зумі­ло, що ви­тра­ти не оку­пля­ться за кіль­ка мі­ся­ців, за­те й спо­ру­да про­слу­жить на­ба­га­то дов­ше.

По­за аль­тер­на­ти­вою

Збе­рі­га­н­ня зер­на в по­лі не убез­пе­чує від до­мі­шок і во­ло­го­сті, які за­зви­чай на кіль­ка від­со­тків ви­щі, ніж пе­ред­ба­че­но дер­жав­ни­ми стан­дар­та­ми для то­вар­но­го зер­на. За ку­пів­лі та­ко­го зер­на роз­ра­хун­ко­ва ці­на зни­жу­є­ться на вар­тість очи­ще­н­ня й до­су­шу­ва­н­ня. Та­кож слід зва­жа­ти, що не­очи­ще­не й не­до­су­ше­не зер­но збе­рі­га­є­ться гір­ше, а че­рез не­мо­жли­вість кон­тро­лю­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру й во­ло­гість у при­сто­со­ва­них при­мі­ще­н­нях імо­вір­ні втра­ти яко­сті або й ча­сти­ни об­ся­гу збе­рі­га­н­ня.

Дов­го­три­ва­ле та які­сне збе­рі­га­н­ня зер­на мо­жли­ве ли­ше в умо­вах те­хно­ло­гі­чно­го схо­ви­ща, че­рез що аль­тер­на­ти­ви пов­но­цін­ним еле­ва­то­рам не­має. Так, еле­ва­тор­ні по­слу­ги об­хо­дя­ться не­де­ше­во: тіль­ки при­йма­н­ня й від­ван­та­же­н­ня тон­ни зер­на на ко­мер­цій­них еле­ва­то­рах ми­ну­ло­го се­зо­ну ко­шту­ва­ли 90–120 грн. Очи­ще­н­ня 1% сміт­тє­вої до­мі­шки ми­ну­ло­го се­зо­ну оці­ню­ва­ло­ся при­бли­зно в 10–15 грн із тон­ни, су­ші­н­ня на 1% зер­на ко­ло­со­вих куль­тур — 30–60 грн із ті­єї са­мої тон­ни, вар­тість са­мо­го збе­рі­га­н­ня — 30–40 грн/т/мі­сяць. Очі­ку­є­ться, що в но­во­му се­зо­ні че­рез під­ви­ще­н­ня вар­то­сті еле­ктро­енер­гії, зро­ста­н­ня за­ро­бі­тної пла­ти то­що еле­ва­тор­ні по­слу­ги по­до­рож­ча­ють що­най­мен­ше на 10–15%. Че­рез це збе­рі­га­н­ня зер­на на ко­мер­цій­но­му еле­ва­то­рі має сенс, ко­ли во­но дов­го­три­ва­ле й про­даж від­бу­ва­є­ться у дру­гій по­ло­ви­ні се­зо­ну, ко­ли ці­ни на збіж­жя на 40–50% ви­щі за стар­то­ві.

На­ра­зі вла­сний еле­ва­тор пов­но­го те­хно­ло­гі­чно­го ци­клу ко­штує до­ро­го. Але те, що не по ки­ше­ні окре­мо­му фер­ме­ру чи не­ве­ли­ко­му го­спо­дар­ству, ціл­ком під­йом­на спра­ва для їх ко­опе­ра­ти­ву чи об’єд­на­н­ня. Яскра­вий при­клад та­кої іні­ці­а­ти­ви — «Пер­ший ко­опе­ра­тив­ний еле­ва­тор», пер­шу чер­гу яко­го бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію мі­сяць то­му на Дні­про­пе­тров­щи­ні. Са­ме в на­пря­мі та­ких рі­шень вар­то ру­ха­ти­ся, оскіль­ки про­даж зер­на з по­ля — це не на­прям і тим па­че не ви­хід.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.