Що­ро­ку бу­ду­є­мо со­бі но­ве зер­но­схо­ви­ще

AgroMarket - - ТЕХНІКА Й ТЕХНОЛОГІЇ -

Іван ПАВЛЕНКО, ди­ре­ктор ПП «Агро­си­сте­ма-Плюс» (Те­ті­їв­ський р-н, Ки­їв­ська обл.):

— Не вір­те то­му, що зер­но з по­ля про­да­ють ні­би­то че­рез по­тре­бу в гро­шах чи від­су­тність схо­вищ для збе­рі­га­н­ня. Про­да­ють із по­ля ли­ше ті, хто не ба­жає пла­ти­ти по­да­тків, — це так зва­ний чор­ний ри­нок зер­на. Ті фер­ме­ри й го­спо­дар­ства, що пра­цю­ють че­сно й до­ро­жать сво­єю пра­цею, зна­хо­дять мо­жли­вість збе­рі­га­ти ви­ро­ще­не й про­да­ва­ти вро­жай то­ді, ко­ли за ньо­го да­ють прийня­тні гро­ші. Ми чо­мусь що­ро­ку бу­ду­є­мо со­бі но­ве зер­но­схо­ви­ще. Вже ма­є­мо їх п’ять, і в нас для цьо­го є і час, і гро­ші. То­му див­но чу­ти, що ко­мусь там чо­гось не ви­ста­чає!

Ни­ні є рі­зні мо­жли­во­сті, зокре­ма й еко­ном­ні

Ва­силь ЛУКОВИНА, при­ва­тний фер­мер (м. Бі­ла Цер­ква, Ки­їв­ська обл.):

— Так, збу­ду­ва­ти вла­сний еле­ва­тор ко­штує не­де­ше­во, але не обов’яз­ко­во ж бу­ду­ва­ти са­ме еле­ва­тор із си­ло­са- ми. Та й тим­ча­со­ві схо­ви­ща, я вва­жаю, бу­ду­ва­ти не вар­то, бо ду­же во­ни не­на­дій­ні й за­ле­жать від примх по­го­ди. От не­що­дав­но по рі­зних обла­стях у нас про­йшли­ся бу­ре­вії, тож уявіть, якщо та­кий ві­зьме й під­хо­пить у по­ві­тря лег­кий на­мет із зер­ном! То­му бу­ду­ва­ти слід щось ка­пі­таль­не, і для цьо­го ни­ні є рі­зні мо­жли­во­сті, зокре­ма й еко­ном­ні. На­при­клад, сьо­го­дні ба­га­то про­по­зи­цій вжи­ва­них бе­тон­них бло­ків, із яких мо­жна швид­ко й не­до­ро­го зі­бра­ти склад для зер­на на кіль­ка ти­сяч тонн. А зго­дом йо­го мо­жна обла­дна­ти всі­єю не­об­хі­дною те­хні­кою. Одним сло­вом — бу­ло б ба­жа­н­ня!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.