На крок по­пе­ре­ду з Lean Six Sigma

AgroMarket - - ПОДРОБИЦІ -

Се­ред ін­но­ва­цій, які ни­ні роз­ви­ває AgroGeneration, — си­сте­ма LeanSixSigma. Її суть у дбай­ли­во­му ви­ро­бни­цтві, змен­шен­ні втрат, удо­ско­на­лен­ні аграр­них те­хно­ло­гій і по­лі­пшен­ні яко­сті ви­ро­бни­цтва. В подаль­шо­му LeanSixSigma має охо­пи­ти ко­жну лан­ку — від топ-ме­не­джмен­ту до най­дрі­бні­шо­го уча­сни­ка ви­ро­бни­чо­го про­це­су. Один із та­ких ва­жли­вих кро­ків на­бли­зив ком­па­нію до то­чно­го зем­ле­роб­ства.

Те­хно­ло­гія від­обра­же­н­ня на еле­ктрон­них кар­тах об’єктів, ко­ор­ди­на­ти яких ви­зна­ча­ю­ться за до­по­мо­гою су­пу­тни­ко­вої на­ві­га­ції, з’яви­ла­ся не вчо­ра — ра­зом із аме­ри­кан­ською си­сте­мою GPS (Global Positioning System — Си­сте­ма Гло­баль­но­го По­зи­ціо­ну­ва­н­ня). Від­так близь­ко 20% укра­їн­ських аграр­них го­спо­дарств вже актив­но ко­ри­сту­ю­ться еле­ктрон­ни­ми кар­та­ми по­лів. Утім, ни­ні до пе­ре­лі­ку до­да­тко­вих дже­рел управ­лін- ської ін­фор­ма­ції до­да­ли­ся ще й су­пу­тни­ко­ві знім­ки. Ще ро­ків із де­сять то­му їх бу­ло до­сить скла­дно за­мо­ви­ти і во­ни до­ро­го ко­шту­ва­ли. У наш час для вла­сно­го ана­лі­зу ча­сти­ну та­ких знім­ків мо­жна отри­ма­ти на­віть без­ко­штов­но (R, G, B, NIR із 30-ме­тро­вим роз­по­ді­лом у пі­ксе­лі). Тож го­спо­дар має змо­гу зна­чно опе­ра­тив­ні­ше й ефе­ктив­ні­ше про­во­ди­ти по­льо­ві до­слі­дже­н­ня (на ма­си­вах від 30 Га). Актив­ний роз­ви­ток рі­шень ди­стан­цій­но­го зон­ду­ва­н­ня зем­лі та пе­ре­хід на сер­ві­сну те­хно­ло­гію по­ста­ча­н­ня знім­ків істо­тно по­лег­шує за­мов­ле­н­ня не­об­хі­дних ма­те­рі­а­лів і дає спо­ді­ва­н­ня, що в не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му до­сту­пні­ши­ми за ці­ною бу­дуть і ін­ші ви­со­ко­ча­сто­тні да­ні.

У сво­їх про­е­ктах ке­ру­ва­н­ня які­стю (за ме­то­да­ми Lean Six Sigma) AgroGeneration актив­но ви­ко­ри­сто­вує ко­смо­з­йом­ку. Ска­жі­мо, за до­по­мо­гою без­ко­штов­них знім­ків із су­пу­тни­ків Landsat 8 та Modis фа­хів­ці ком­па­нії вдо­ско­на­лю­ють си­сте­му кон­тро­лю за то­чні­стю ве­де­н­ня облі­ко­вих да­них. Пе­ред­усім — що­до площ, які є в обро­бі­тку і які від­ве­де­но під ко­жну куль­ту­ру. Це, від­по­від­но, дає змо­гу опти­мі­зу­ва­ти об­ся­ги ви­трат паль­но­го та ЗЗР, не­об­хі­дних для вне­се­н­ня то­що. На пер­шо­му ета­пі про­е­кту за­про­ва­дже­н­ня облі­ко­вих си­стем фа­хів­ці ви­ко­на­ли GPS-обмір кон­ту­ру по­лів, які обро­бляє AgroGeneration. На на­сту­пно­му ета­пі для під­си­ле­н­ня ефе­кту до­лу­чи­ли GPS-тре­ки сіль­гос­пте­хні­ки, якою по­слу­го­ву­є­ться ком­па­нія. Ни­ні три­ває тре­тій етап про­е­кту: уто­чне­н­ня да­них GPS-тре­ків сіль­гос­пте­хні­ки на по­лі шля­хом ана­лі­зу су­пу­тни­ко­вих знім­ків. Це, вла­сне, й дасть змо­гу по­лі­пши­ти кон­троль яко­сті про­це­сів та скла­до­вих агро­те­хно­ло­гії. Так са­мо зі знім­ків фа­хів­ці ком­па­нії отри­му­ють ін­де­кси ве­ге­та­ції NDVI і бу­ду­ють мо­де­лі про­гно­зу­ва­н­ня вро­жаю. Ма­ю­чи всі ці да­ні, зго­дом мо­жна бу­де гли­бо­ко про­ана­лі­зу­ва­ти всі скла­до­ві со­бі­вар­то­сті про­ду­кції, а в подаль­шо­му — по­дба­ти про вдо­ско­на­ле­н­ня кон­кре­тних ла­нок ви­ро­бни­цтва.

На­ра­зі на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі це пер­ший пра­кти­чний до­свід за­про­ва­дже­н­ня си­сте­ми Lean Six Sigma в ін­ду­стрі­аль­не сіль­го­спви­ро­бни­цтво. То­му ре­зуль­та­ти ма­ти­муть ве­ли­че­зну цін­ність не тіль­ки для одно­го окре­мо­го бі­зне­су, а й за­га­лом для подаль­шо­го роз­ви­тку аграр­ної га­лу­зі Укра­ї­ни. До кін­ця 2017 ро­ку AgroGeneration пла­нує ре­а­лі­зу­ва­ти близь­ко 50 про­е­ктів, спря­мо­ва­них на дбай­ли­ве ви­ро­бни­цтво, змен­ше­н­ня ви­трат, удо­ско­на­ле­н­ня аграр­них те­хно­ло­гій і по­лі­пше­н­ня яко­сті ви­ро­бни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.