На облі­ку — до­та­ція

AgroMarket - - ПО­ДРО­БИ­ЦІ -

Тоб­то якщо сіль­го­спви­ро­бник ку­пує еле­ктро­енер­гію, що ви­ко­ри­сто­ву­є­ться і у ви­ро­щу­ван­ні не­до­та­цій­ної про­ду­кції ро­слин­ни­цтва, і у від­го­до­ву­ван­ні до­та­цій­ної про­ду­кції тва­рин­ни­цтва, а її час­тка ста­но­вить, на­при­клад, 3% в об­ся­гах по­ста­ча­н­ня (без ПДВ), то в мі­ся­ці ви­зна­н­ня по­да­тко­во­го кре­ди­ту з ПДВ за ку­пле­ною еле­ктро­енер­гі­єю сіль­го­спви­ро­бник по­ви­нен 3% цьо­го по­да­тко­во­го кре­ди­ту вклю­чи­ти до ряд­ка 2 табл. 1 до­да­тку 9. Це зна­йде від­обра­же­н­ня і в до­да­тку 5 до де­кла­ра­ції з ПДВ (фра­гмент 3).

Оскіль­ки допу­ще­ні по­мил­ки мо­жуть при­зве­сти до за­ви­ще­н­ня сум бю­дже­тної до­та­ції, роз­по­діл по­да­тко­во­го кре­ди­ту з ПДВ між до­та­цій­ни­ми та не­до­та­цій­ни­ми ви­да­ми ді­яль­но­сті бу­де під при­скі­пли­вим на­гля­дом ор­га­нів кон­тро­лю. А то­му, аби уни­кну­ти з ни­ми не­по­ро­зу­мінь, бух­гал­те­рам слід за­сто­со­ву­ва­ти всі ці нор­ми ду­же ува­жно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.