П’ять но­ви­нок се­зо­ну

«ЛО­ЗІВ­СЬКІ МА­ШИ­НИ» ре­пре­зен­ту­ють рин­ку енер­го­ефе­ктив­ні агре­га­ти, що роз­ро­бле­ні з ура­ху­ва­н­ням по­треб укра­їн­ських агра­рі­їв

AgroMarket - - ПОДРОБИЦІ -

Як ві­до­мо, «во­се­ни й кур­ча­та кур­ми бу­дуть». Тож ми не ста­ли че­ка­ти «зо­ло­тої по­ри» й у пе­рі­од між по­сів­ни­ми й зби­раль­ни­ми ро­бо­та­ми ви­рі­ши­ли пред­ста­ви­ти вам яскра­ві но­вин­ки «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН» 2017 ро­ку. А по­хва­ли­ти­ся є чим — п’ять но­ви­нок цьо­го се­зо­ну, п’ять ви­со­ко­які­сних енер­го­ефе­ктив­них агре­га­тів, які, ми впев­не­ні, ста­нуть на­дій­ни­ми по­мі­чни­ка­ми для ко­жно­го агра­рія в бо­роть­бі за збіль­ше­н­ня вро­жай­но­сті й змен­ше­н­ня її со­бі­вар­то­сті.

Ди­ско­ва бо­ро­на «ДУКАТ-6» — РЕ­ЗУЛЬ­ТАТ ЗА ОДИН ПРО­ХІД!

Слі­дом за но­вин­кою 2016 ро­ку — ди­ско­вою бо­ро­ною «ДУКАТ-3» — «ЛО­ЗІВ­СЬКІ МА­ШИ­НИ» цьо­го­річ про­дов­жи­ли мо­дель­ний ряд ди­ска­то­рів 6-ме­тро­вою бо­ро­ною «ДУКАТ-6».

Оби­дві цих ди­ско­вих бо­ро­ни — «ДУКАТ-3» й «ДУКАТ-6» орі­єн­то­ва­ні як на укра­їн­ський, так і на єв­ро­пей- ський рин­ки. Агре­га­ти від­рі­зня­ю­ться ви­со­кою швид­кі­стю оброб­ки ґрун­тів за низь­кої спо­жи­ва­ної по­ту­жно­сті. Одна з го­лов­них пе­ре­ваг цих бо­рін, яку га­ран­то­ва­но оці­нить спо­жи­вач, — ма­ши­ни аб­со­лю­тно не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ва­н­ня.

Се­крет у то­му, що ди­ска­то­ри «ДУКАТ» не ма­ють жо­дної то­чки зма­ще­н­ня. Вла­сни­ку агре­га­тів не до­ве­де­ться до­кла­да­ти жо­дних зу­силь, а от­же, він уни­кне до­да­тко­вих ви­трат: не по­трі­бно ні зма­щу­ва­ти, ні ре­гу­лю­ва­ти, а ли­ше отри­му­ва­ти «ди­ві­ден­ди» у ви­гля­ді швид­ко та які­сно обро­бле­но­го ґрун­ту.

«ДУКАТ-6» при­зна­че­но для ро­бо­ти з тра­кто­ра­ми по­ту­жні­стю від 170 к. с. У ком­пле­кта­цію ди­ско­вої бо­ро­ни вхо­дять 50 ди­сків пре­мі­ум-кла­су ді­а­ме­тром 566 мм, які ви­го­тов­ле­но із за­гар­то­ва­ної борв­мі­сної ста­лі. Від­стань між ди­ска­ми — 125 мм, що ра­зом із по­пе­ре­чни­ми ко­ли­ва­н­ня­ми стій­ки за­без­пе­чує оброб­ку ґрун­ту без бо­ро­зен і гре­бе­нів.

«ДУКАТ» ви­ко­нує які­сний пе­ре­д­по­сів­ний обро­бі­ток, змі­шу­ю­чи ґрунт з ро­слин­ни­ми реш­тка­ми, а та­кож рів­но­мір­но роз­по­ді­ляє со­ло­му. Зав­дя­ки за­сто­су­ван­ню рі­зно­ма­ні­тних си­стем ко­пі­ю­ва­н­ня й рів­но­мір­но­му роз­по­ді­лу на­ван­та­же­н­ня по ро­бо­чих ор­га­нах «ДУКАТ-6» ефе­ктив­ний на­віть на по­лях зі скла­дним ре­льє­фом.

Важ­ка ди­ско­ва бо­ро­на «ДУКАТ GOLD» — ЗОЛОТИЙ СТАН­ДАРТ ДИ­СКУ­ВА­Н­НЯ

Аб­со­лю­тною но­вин­кою на рин­ку Укра­ї­ни ста­ла важ­ка ди­ско­ва бо­ро­на «ДУКАТ GOLD» із ши­ри­ною за­хва­ту 8 м. Та­ке зна­ря­д­дя ще не бу­ло пред­став­ле­не на рин­ку Укра­ї­ни.

«ДУКАТ GOLD» осна­ще­но дво­ма ря­да­ми ви­рі­зних на­пів­сфе­ри­чних ди­сків («ро­ма­шка») ді­а­ме­тром 726 мм і зав­тов­шки 6 мм, які за­без­пе­чу­ють ін­тен­сив­не пе­ре­мі­шу­ва­н­ня ґрун­ту й ро­слин­ної ма­си та зда­тні пра­цю­ва­ти на гли­би­ну до 20 см.

Осо­бли­вість агре­га­та — си­ме­три­чне роз­та­шу­ва­н­ня ди­сків, що пов­ні­стю ви­клю­чає бі­чне від­ве­де­н­ня зна­ря­д­дя в ро­бо­ті на ве­ли­кій гли­би­ні. Ве­ли­кий ді­а­метр ди­сків за на­ван­та­же­н­ня на диск 260 кг до­зво­ляє зна­ряд­дю лег­ко справ­ля­ти­ся з будь-яки­ми по­жнив­ни­ми реш­тка­ми, зокре­ма ку­ку­ру­дзи.

Ба­га­то­рі­чний успі­шний до­свід екс­плу­а­та­ції агре­га­тів лі­ній­ки «ДУКАТ» по­ка­зує чу­до­вий еко­но­мі­чний ефект: за­сто­су­ва­н­ня енер­го­ефе­ктив­них не­об­слу­го­ву­ва­них під­ши­пни­ко­вих ву­злів HARP AGRO UNIT і ін­ди­ві­ду­аль­них пру­жних 3D-сті­йок до­зво­ляє до­сяг­ти в 1,5 ра­за біль­шої про­ду­ктив­но­сті й за- оща­ди­ти до 30% па­ли­ва, як по­рів­ня­ти з тра­ди­цій­ни­ми ди­ска­то­ра­ми.

Важ­ка зу­бо­ва бо­ро­на «ЛІРА XL» — ПРО­ДОВ­ЖЕ­Н­НЯ ЛЕГЕНДИ

Ще одним про­ри­вом ро­ку став роз­ви­ток лі­ній­ки ле­ген­дар­них зу­бо­вих бо­рін «ЛІРА» важ­кою зу­бо­пру­жин­ною бо­ро­ною «ЛІРА XL» у ви­ко­нан­ні 15 і 21 м, які мо­жна при­дба­ти в ком­пле­кта­ції зі шлейф-бо­ро­на­ми «ЛАРІ».

Осно­ва «ЛІРА ХL» — це ра­ма з п’ятьма ря­да­ми зу­бів ді­а­ме­тром 16 мм і зав­ви­шки 762 мм, уста­нов­ле­них на па­ра­ле­ло­гра­мі.

Як і всі зна­ря­д­дя лі­ній­ки зу­бо­вих бо­рін «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН», зуб «ЛІРИ XL» має під­ви­ще­ну зно­со­стій­кість і ви­со­кий ре­сурс екс­плу­а­та­ції — втри­чі ви­щий, ніж в ін­ших ви­ро­бни­ків.

Та­кож се­ред пе­ре­ваг но­ви­нок — ре­гу­льо­ва­ний кут ата­ки зу­ба — 45–90° і мо­жли­вість ре­гу­лю­ва­н­ня ти­ску пру­жин на ґрунт від 400 до 860 кг.

Уні­каль­ність «ЛІРИ XL» по­ля­гає в то­му, що во­на до­зво­ляє ви­ко­ну­ва­ти п’ять опе­ра­цій за один про­хід. На­при­клад, ран­ньо­ве­сня­не бо­ро­ну­ва­н­ня й роз­пу­шу­ва­н­ня по­верх­не­во­го ша­ру на гли­би­ну 2–10 см одно­ча­сно: за­кри­ває во­ло­гу; про­во­кує бур’яни на про­ро­ста­н­ня з на­сту­пним їх зни­ще­н­ням; ви­рів­нює по­верх­ню по­ля й го­тує ґрунт до сів­би; за­кла­дає до­бри­ва й пе­сти­ци­ди; рів­но­мір­но роз­по­ді­ляє по­жнив­ні реш­тки.

Па­ра­ле­ло­грам­ний під­віс не­за­ле­жних один від одно­го ро­бо­чих се­кцій зна­ря­д­дя збе­рі­гає кон­такт із ґрун­том на­віть за не­рів­но­го ре­льє­фу. Та­ким чи­ном, сту­пінь ко­пі­ю­ва­н­ня ґрун­ту істо­тно ви­щий, ніж за під­ві­су се­кцій на ли­сто­вих ре­со­рах. Агра­рії отри­му­ють рів­но­мір­ний за тов­щи­ною ґрун­то­вий шар і на­дій­но за­кла­де­не на­сі­н­ня.

Низ­ка кон­стру­ктор­ських рі­шень, ре­а­лі­зо­ва­них в агре­га­тах, зна­чно під­ви­щу­ють про­ду­ктив­ність важ­ких зу­бо­вих бо­рін — до 25 га/год!

Усі агре­га­ти «ЛОЗІВСЬКИХ МА­ШИН» роз­ро­бля­ють з ура­ху­ва­н­ням по­треб укра­їн­ських агра­рі­їв, а то­му ада­пто­ва­ні до ві­тчи­зня­ної тя­го­вої те­хні­ки. Зокре­ма, «ЛІРА XL-15» агре­га­ту­є­ться з тра­кто­ром від 160 к. с., а «ЛІРА XL21» — з тра­кто­ром від 300 к. с.

Важ­ка шлейф-бо­ро­на «ЛАРІ» — ІДЕ­АЛЬ­НО РІВНЕ ПО­ЛЕ

Важ­ка шлейф-бо­ро­на «ЛАРІ» у ви­ко­нан­ні 15 і 21 м. при­зна­че­на для роз­пу­шу­ва­н­ня ґрун­ту, ви­рів­ню­ва­н­ня по­ля й роз­пу­шу­ва­н­ня по­верх­ні для збе­ре­же­н­ня во­ло­ги в ґрун­ті, по­дрі­бне­н­ня гру­док, зни­ще­н­ня схо­дів бур’янів на по­сі­вах зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, а та­кож для бо­роть­би зі схо­да­ми зи­му­ю­чих бур’янів в осін­ній пе­рі­од. Бо­ро­на та­кож ефе­ктив­на для руй­ну­ва­н­ня кір­ки на по­сі­вах ози­мих куль­тур ран­ньою ве­сною й зни­ще­н­ня одно­рі­чних бур’янів на па­ро­вих по­лях.

Шлейф-бо­ро­на «ЛАРІ» скла­да­є­ться зі шлей­фа 16 (8 + 8) ря­дів зу­бо­вих се­кцій. Гну­чке з’єд­на­н­ня се­кцій бо­рін до­зво­ляє іде­аль­но ко­пі­ю­ва­ти по­верх­ню по­ля й уни­ка­ти за­би­ва­н­ня.

Зу­би бо­ро­ни ви­го­тов­ле­но з ви­со­ко­які­сно­го про­філь­но­го ма­те­рі­а­лу зі спе­ці­аль­ним ку­том ата­ки, за­без­пе­чує які­сний обро­бі­ток ґрун­ту на гли­би­ну до 8 см.

Для ре­гу­лю­ва­н­ня сту­пе­ня впли­ву на ґрунт і ро­слин­ні реш­тки є мо­жли­вість уста­нов­лю­ва­ти по­ло­же­н­ня зу­бів у кіль­кох ре­жи­мах: актив­но­му й па­сив­но­му. Агре­сив­ність же оброб­ки змі­ню­є­ться шля­хом змі­ни ку­та на­хи­лу зу­бів. Кут на­хи­лу на 40° від вер­ти­ка­лі (50° від­но­сно зем­лі) під­хо­дить для біль­шо­сті умов ро­бо­ти, не має обме­жень за швид­кі­стю, опти­маль­но го­тує ґрунт для сів­би. Агре­сив­ні­ший кут на­хи­лу зу­бів ста­но­вить 22° від вер­ти­ка­лі (68° від­но­сно зем­лі).

«ЛАРІ» дає змо­гу ви­їха­ти в по­ле за будь-якої по­го­ди й на­ба­га­то ра­ні­ше ін­ших агре­га­тів. На­при­клад, на від­мі­ну від пе­ре­д­по­сів­но­го куль­ти­ва­то­ра шлейф-бо­ро­на пра­кти­чно не чу­тли­ва до во­ло­го­сті ґрун­ту, бо в її кон­стру­кції про­сто не­має чо­му за­ли­па­ти й за­би­ва­ти­ся. З до­по­мо­гою «ЛАРІ» за­зда­ле­гідь і вча­сно ви­ко­нав­ши за­кри­т­тя во­ло­ги, зі­рвав­ши кір­ку й ство­рив­ши іде­аль­но рівне по­ля для лег­ко­го про­хо­дже­н­ня по ньо­му на­сту­пних сіль­го­сп­зна­рядь, агра­рії не­о­дмін­но при­мно­жать свій май­бу­тній уро­жай!

Ро­та­цій­на бо­ро­на «ДИНАР» — ЗАДОВОЛЬНИ ҐРУНТ ПОВІТРЯМ

Ро­та­цій­на бо­ро­на «ДИНАР-6,4» скла­да­є­ться з 72 ко­ліс-зі­ро­чок на ба­лан­со­ва­но­му під­ві­сі. Ко­жна су­ціль­но­ли­та зі­ро­чка ви­го­тов­ле­на з ви­со­ко­мі­цно­го ча­ву­ну ді­а­ме­тром 534 мм. За­сто­со­ву­є­ться та­ка важ­ка бо­ро­на для обро­бі­тку по­сі­вів про­са­пних, те­хні­чних і зер­но­вих куль­тур. Агре­га­ту­є­ться «ДИНАР» з будь-яким тра­кто­ром по­ту­жні­стю 110 к. с., ши­ри­на йо­го за­хва­ту — 6, 4 м.

На від­мі­ну від жорс­тко­го під­ві­су ба­лан­сир­на уста­нов­ка зі­ро­чок за­без­пе­чує їх по­стій­ний кон­такт із ґрун­том і зни­жує ди­на­мі­чні на­ван­та­же­н­ня на під­ши­пни­ки. Ви­ко­ри­ста­н­ня зі­ро­чок із ко­сим зу­бом дає мо­жли­вість ва­рі­ю­ва­ти ін­тен­сив­ні­стю оброб­ки зна­ря­д­дям. Так, у пер­шо­му ре­жи­мі зі­ро­чки з ко­сим зу­бом за­без­пе­чу­ють вер­ти­каль­не вхо­дже­н­ня в ґрунт — від­бу­ва­є­ться «мі­кро­ви­бух», але по­шко­дже­н­ня куль­тур­них ро­слин за про­хо­ду «ДИНАР» ста­но­вить усьо­го до 1%, що на­ба­га­то мен­ше, ніж в ін­ших зна­рядь цьо­го ти­пу. Ґрунт ря­сно на­си­чу­є­ться ки­снем. Дру­гий ре­жим за­без­пе­чує під­ви­ще­ну ін­тен­сив­ність впли­ву на ґрунт, що іде­аль­но для оброб­ки стер­ні.

Для ви­чі­су­ва­н­ня бур’янів у фа­зу «бі­лої ни­тки» при­стрій до­да­тко­во ком­пле­кту­є­ться пру­жин­ни­ми зу­ба­ми. Крім то­го, вже в ба­зо­вій ком­пле­кта­ції бо­ро­на обла­дна­на спе­ці­аль­ни­ми ко­ле­са­ми, що до­зво­ля­ють кон­тро­лю­ва­ти гли­би­ну за­ну­ре­н­ня зі­ро­чок в ґрунт.

Не­зва­жа­ю­чи на те що «ДИНАР» — но­вин­ка на рин­ку сіль­гос­пте­хні­ки, де­які агра­рії вже ви­про­бу­ва­ли йо­го на пра­кти­ці. Ке­ру­ю­чий від­ді­ле­н­ням «АПК До­ку­ча­єв­ські чор­но­зе­ми» (Пол­тав­ська обл., р. Кар­лів­ка) Оле­ксандр Єв­ге­но­вич Дом­ніч роз­по­вів про до­свід за­сто­су­ва­н­ня «ДИНАР»: «На від­мі­ну від про­са­пних куль­ти­ва­то­рів, яки­ми ми ко­ри­сту­ва­ли­ся ра­ні­ше, бо­ро­на не по­шко­джує ко­ре­не­ву си­сте­му ро­слин, агре­га­том мо­жна спо­кій­но пра­цю­ва­ти на схи­лах. А ще «ДИНАР» іде­аль­но справ­ля­є­ться з кір­кою та бур’яна­ми». Ві­дзна­чив Оле­ксандр Єв­ге­но­вич й еко­но­мі­чність бо­ро­ни: «За одну змі­ну цим агре­га­том мо­жна обро­би­ти близь­ко 60 га, за ви­тра­ти па­ли­ва від 1,8–2,5 лі­тра на оди­ни­цю пло­щі. Для по­рів­ня­н­ня: ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи про­са­пний куль­ти­ва­тор, ви­тра­ча­є­ться 4 лі­три на ге­ктар. Еко­но­мія оче­ви­дна».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.