Пра­гма­ти­чний по­гляд на про­бле­му про­ти­дії рей­дер­ським ата­кам

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ - Оле­ксандр РУЧКО, ра­дник ALEXANDROV&PARTNERS, адво­кат

Ця не­о­дно­зна­чна си­ту­а­ція ма­ла б на­ла­шту­ва­ти вла­сни­ків бі­зне­су ро­зі­бра­ти­ся в те­хні­чній спра­ві рей­дер­ства та спосо­бах йо­му про­ти­ді­я­ти.

За­зви­чай рей­дер­ській ата­ці пе­ре­дує три­ва­лий етап кро­пі­тко­го збо­ру ін­фор­ма­ції про май­бу­тню жер­тву та на­пра­цю­ва­н­ня пла­ну рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня. План рей­дер­ської ата­ки роз­ро­бля­є­ться не гір­ше за пла­ни вій­сько­вих опе­ра­цій: рей­дер го­тує «бліц­криг», обмір­ко­ву­ю­чи всі мо­жли­ві ва­рі­ан­ти та хо­ди жер­тви. Зде­біль­шо­го (тоб­то пра­кти­чно зав­жди) рей­дер не при­хо­дить у чу­жий бі­знес, щоб йо­го роз­ви­ва­ти. «Аграр­ний» рей­дер, як са­ра­на, — влі­тає на під­при­єм­ство, ма­кси­маль­но швид­ко за­би­рає те, що йо­му ці­ка­во (май­но, ко­шти), й ще­зає. Від­так ду­же ва­жли­во ней­тра­лі­зу­ва­ти го­лов­ну пе­ре­ва­гу рей­де­ра — чин­ник ра­пто­во­сті. Пе­ред­усім слід не­гай­но на­кла­сти аре­шти на май­но ата­ко­ва­но­го під­при­єм­ства, що мо­жли­во здій­сни­ти че­рез кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. Для цьо­го тре­ба не­гай­но звер­ну­ти­ся до ком­пе­тен­тних ор­га­нів (по­лі­ції, про­ку­ра­ту­ри) й на­по­ля­га­ти на ма­кси­маль­но швид­ко­му ви­рі­шен­ні пи­та­н­ня з на­кла­де­н­ням аре­штів. Да­лі роз­по­чи­на­є­ться ро­бо­та з по­вер­не­н­ня прав на май­но до то­го ста­ну, що існу­вав до рей­дер­ської ата­ки.

Рей­дер упев­не­ний у то­му, що змо­же ре­а­лі­зу­ва­ти ко­жну ча­сти­ну сво­го пла­ну, від­так слід за­вча­сно по­дба­ти про за­по­бі­жні юри­ди­чні за­хо­ди. Під­го­тов­ка обо­ро­ни під­ви­щує ва­ші шан­си на те, що рей­дер від­мо­ви­ться від на­мі­рів ата­ку­ва­ти. Най­лі­пше, що мо­жна зро­би­ти на під­при­єм­стві для про­ти­дії рей­де­рам, — про­ве­сти ком­пле­ксну пе­ре­вір­ку слаб­ких місць під­при­єм­ства, че­рез які мо­жли­во здій­сни­ти за­хо­пле­н­ня та впро­ва­ди­ти си­сте­му ан­ти­рей­дер­сько­го за­хи­сту.

У цьо­му кон­текс­ті ва­жли­во роз­ро­би­ти си­сте­ми збе­рі­га­н­ня най­ва­жли­ві­шої ін­фор­ма­ції й до­ку­мен­тів, по­дба­ти про до­да­тко­вий юри­ди­чний за­хист не­ру­хо­мо­го май­на, сфор­му­ва­ти го­тів­ко­ві фон­ди на ви­па­док рей­дер­ства (їх слід збе­рі­га­ти в не­до­сту­пних для на­па­дни­ків мі­сцях), по­си­ли­ти охо­ро­ну під­при­єм­ства.

Якщо ваш бі­знес та­ки став жер­твою рей­дер­ської ата­ки, го­лов­не — збе­рі­га­ти спо­кій, хо­ло­дну го­ло­ву й твер­ду ру­ку. Ді­я­ти слід опе­ра­тив­но. Як по­ка­зує до­свід, ба­га­то вла­сни­ків ата­ко­ва­них під­при­ємств про­сто мо­раль­но не го­то­ві до та­ких по­дій і пев­ний час пе­ре­бу­ва­ють у стре­со­во­му ста­ні, що, зви­чай­но, ли­ше по­гір­шує си­ту­а­цію.

Аби емо­ції не за­ва­жа­ли бо­роть­бі, ду­же ва­жли­во, аби по­руч бу­ла фа­хо­во під­го­тов­ле­на лю­ди­на, яка мо­же ке­ру­ва­ти про­це­сом обо­ро­ни від рей­де­рів. Пе­ре­ва­жно ця роль по­кла­да­є­ться на адво­ка­тів із від­по­від­ним фа­хом.

Крім оче­ви­дно­го пер­шо­го кро­ку — звер­не­н­ня до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, по­трі­бно не­гай­но вжи­ти за­хо­дів, спря­мо­ва­них на за­кла­да­н­ня фун­да­мен­ту юри­ди­чної бо­роть­би — по­скар­жи­ти­ся до «Ан­ти­рей­дер­ської ко­мі­сії» Мі­ні­стер­ства юсти­ції на дії з пе­ре­ре­є­стра­ції май­на, оскар­жи­ти рей­дер­ські рі­ше­н­ня су­дів у вста­нов­ле­но­му про­це­су­аль­ним за­ко­ном по­ряд­ку, оскар­жи­ти за­кон­ність під­ро­бле­них до­ку­мен­тів. Пі­сля вчи­не­н­ня не­від­кла­дних за­хо­дів по­чи­на­є­ться мо­но­тон­на пра­во­ва ро­бо­та з по­вер­не­н­ня май­на за­кон­ним вла­сни­кам.

Украй ва­жли­во та­кож за­без­пе­чи­ти фі­зи­чну охо­ро­ну май­на ата­ко­ва­но­го під­при­єм­ства, для чо­го по­трі­бно за­лу­чи­ти охо­рон­ні стру­кту­ри, які змо­жуть ді­я­ти аде­ква­тно си­ту­а­ції.

Ще один ва­жли­вий спо­сіб у про­ти­дії рей­дер­ській ата­ці — це ма­кси­маль­не пу­блі­чне ви­сві­тле­н­ня то­го, що від­бу­ва­є­ться. По­трі­бна гра­мо­тна ро­бо­та в пу­блі­чно­му про­сто­рі, спря­мо­ва­на на фор­му­ва­н­ня пра­виль­но­го імі­джу по­стра­жда­лої сто­ро­ни, а та­кож для то­го, щоб дер­жав­ні слу­жбов­ці дві­чі по­ду­ма­ли пе­ред тим, як ухва­лю­ва­ти не­за­кон­не рі­ше­н­ня про­ти вас. До­сить ді­є­вим в ан­ти­рей­дер­ській бо­роть­бі є до­ма­га­ти­ся осо­би­сто­го при­йо­му по­са­до­вих осіб ма­кси­маль­но ви­со­ко­го ран­гу, як-то ке­рів­ни­ки обла­сної адмі­ні­стра­ції або мі­ні­стри.

Хто б спе­ре­чав­ся: бо­роть­ба з рей­де­ра­ми — це не­про­сто. Втім, до­ро­гу здо­лає той, хто йде. Одне мо­жу ска­за­ти то­чно: за­по­біг­ти рей­дер­ській ата­ці на­ба­га­то ефе­ктив­ні­ше, ніж бо­ро­ти­ся з її на­слід­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.