Від зер­на с по­ля – до му­ки, круп та пла­стів­ців на сто­лі

СУ­ЧА­СНІ ТЕ­ХНО­ЛО­ГІ­ЧНІ РІ­ШЕ­Н­НЯ РЕ­АЛЬ­НО ЗДА­ТНІ ПІД­ВИ­ЩИ­ТИ ЕФЕ­КТИВ­НІСТЬ ГО­СПО­ДА­РЮ­ВА­Н­НЯ В АГРО­СЕ­КТО­РІ. ЦЕ НЕ­О­ДНО­РА­ЗО­ВО ДОВОДИЛА СВО­ЇМ КЛІЄНТАМ І ПАРТНЕРАМ КОМ­ПА­НІЯ «ОЛИС», ЩО СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ НА ВИ­РО­БНИ­ЦТВІ ТЕ­ХНІ­КИ ДЛЯ РО­БО­ТИ З ЗЕР­НОМ.

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ -

Вже тра­ди­цій­но на ви­став­ці АГРО-2017 в екс­по­зи­ції цьо­го ві­тчи­зня­но­го ма­ши­но­бу­дів­ни­ка бу­ла пред­став­ле­на про­ду­кто­ва лі­ній­ка еле­ва­тор­но­го, зер­но­очи­сно­го, зер­но­пе­ре­ро­бно­го та ла­бо­ра­тор­но­го обла­дна­н­ня, що дає вла­сни­кам одра­зу ці­лу низ­ку кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг на рин­ку. Йде­ться не тіль­ки про збе­ре­же­н­ня і які­сну до­роб­ку зер­на, а та­кож і про йо­го пе­ре­роб­ку в му­ку, кру­пи та пла­стів­ці. Про­ду­кція з до­да­ною вар­ті­стю, без­умов­но, зни­жує еко­но­мі­чні ри­зи­ки, пов’яза­ні з ко­ли­ва­н­ням цін на си­ро­вин­них рин­ках. Окрім цьо­го, те­хно­ло­гі­чно озбро­їв­шись, ви­ро­бник зда­тний сут­тє­во роз­ши­ри­ти сфе­ри ді­яль­но­сті і отри­ма­ти до­стой­ні по­вер­не­н­ня на ін­ве­сти­ції.

Окре­ме пи­та­н­ня, як за­ува­жує ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор ТОВ «ОЛИС» Во­ло­ди- мир Че­гло­то­нєв, — енер­го­за­тра­тність те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня. Ви­со­ка вар­тість енер­го­ре­сур­сів сут­тє­во впли­ває на со­бі­вар­тість сіль­го­спви­ро­бни­цтва й пе­ре­роб­ки зер­но­вих. То­му ни­ні го­спо­дар­ства на­ма­га­ю­ться мі­ні­мі­зу­ва­ти цей чин­ник і ви­би­ра­ють те­хні­ку з низь­ки­ми енер­го­за­тра­та­ми. Се­ред рі­зно­ма­ні­т­тя пред­став­ле­них сіль­го­спви­ро­бни­кам агре­га­тів для очи­ще­н­ня зер­на ду­же до­бре се­бе за­ре­ко­мен­ду­ва­ла лі­ній­ка ком­па­ктних зер­но­вих се­па­ра­то­рів «Го­ри­зонт-К» (із про­ду­ктив­ні­стю 40, 80 або 120 т/год). До ре­чі, роз­мі­сти­ти та­ке обла­дна­н­ня мо­жна на­віть у не­ве­ли­чко­му при­мі­щен­ні (пло­щею 15 м2). Се­па­ра­тор «Го­ри­зонт — К-24», при­зна­че­ний для очи­ще­н­ня зер­на рі­зно­ма­ні­тних сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур від ве­ли­ких, дрі­бних та лег­ких до­мі­шок, ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють у го­спо­дар­ствах та на олі­єекс­тра­кцій­них за­во­дах (аби ре­тель­но очи­сти­ти на­сі­н­ня со­ня­шни­ку й рі­па­ку). За стан­дар­тної ком­пле­кта­ції се­па­ра­тор скла­да­є­ться з си­то­во­го ку­зо­ва. До­да­тко­во мо­жна вста­но­ви­ти по­ві­тря­ний се­па­ра­тор за­мкну­то­го ци­клу до си­то­во­го ку­зо­ва та аспі­ра­цій­ну ко­лон­ку пі­сля ньо­го. У ра­зі та­ко­го до­о­сна­ще­н­ня зер­но про­хо­дить три рів­ні очи­ще­н­ня, що спри­яє зни­жен­ню на­ван­та­же­н­ня на ре­ші­тну ча­сти­ну зер­но­во­го се­па­ра­то­ра, збіль­шен­ню про­ду­ктив­но­сті та ви­со­кій яко­сті про­ду­кції на ви­хо­ді.

А ось за­галь­на пло­ща очи­сних сит та ре­шіт се­па­ра­то­ра ПСО-6 ста­но­вить всьо­го 6 м2. За не­ве­ли­ких га­ба­ри­тних роз­мі­рів і низь­ко­го рів­ня спо­жи­ва­н­ня еле­ктро­енер­гії цей про­ду­ктив­ний агре- гат (обро­бляє 30-40 т/год) — не­за­мін­ний у го­спо­дар­стві, що пе­ре­йма­є­ться ефе­ктив­ним очи­ще­н­ням сво­го зер­на. Тим па­че, що енер­гії та­кий се­па­ра­тор спо­жи­ває всьо­го ли­ше 1,32 кВт, а вста­но­ви­ти йо­го на те­хно­ло­гі­чну лі­нію мо­жна без до­да­тко­вих за­трат на пе­ре­о­бла­дна­н­ня не­су­чих кон­стру­кцій (по­трі­бно ли­ше 4 м2 пло­щі).

На аграр­ній ви­став­ці ТМ «ОЛИС» вко­тре ре­пре­зен­ту­ва­ла сіль­го­спви­ро­бни­кам і пе­ре­ро­бни­кам го­то­ві про­ду­кти й те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня для ефе­ктив­но­го бі­зне­су. Як по­ка­зує до­свід, ві­тчи­зня­ні зер­но­очи­сні ком­пле­кси, кру­по­за­во­ди, бо­ро­шно­мель­ні лі­нії, се­па­ра­то­ри та ін­ша те­хні­ка дає змо­гу на­віть в умо­вах най­по­ту­жні­шої кон­ку­рен­ції го­спо­да­рю­ва­ти в при­бу­ток.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.