Ка­са по­тре­бує ди­сци­плі­ни

Які по­ру­ше­н­ня у під­при­єм­ців най­ча­сті­ше ви­яв­ля­ють по­да­тко­ві ін­спе­кто­ри

AgroMarket - - ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ -

Пра­виль­не оформ­ле­н­ня ка­со­вих опе­ра­цій ва­жли­ве не ли­ше для вну­трі­шньо­го обліку го­тів­ки під­при­ємств, а й то­му, що за по­ру­ше­н­ня норм ре­гу­лю­ва­н­ня обі­гу го­тів­ки пе­ред­ба­че­но ко­ло­саль­ні штра­фні сан­кції (п’яти­кра­тний роз­мір ви­яв­ле­ної не­о­при­бу­тко­ва­ної го­тів­ки).

Мо­жли­во са­ме зна­чні штра­фи спо­ну­ка­ють по­да­тко­вих ін­спе­кто­рів при­ді­ля­ти та­ку ува­гу ка­со­вій ди­сци­плі­ні під­при­ємств і про­во­ди­ти де­да­лі біль­ше фа­кти­чних пе­ре­ві­рок за цим на­пря­мом.

Які ж най­ча­сті­ші по­ру­ше­н­ня ви­яв­ля­ють ін­спе­кто­ри та чи справ­ді та­кі дії під­при­ємств під­па­да­ють під по­ня­т­тя «по­ру­ше­н­ня ка­со­вої ди­сци­плі­ни»?

РРО та ка­со­ва кни­га

Ко­жне під­при­єм­ство, що здій­снює роз­ра­хун­ки у сфе­рі тор­гів­лі за го­тів­ку, має ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ре­є­стра­тор роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій (РРО) у здій­снен­ні та­ких роз­ра­хун­ків зі спо­жи­ва­ча­ми. Пев­ні ви­ня­тки із цьо­го пра­ви­ла пе­ред­ба­че­ні За­ко­ном Укра­ї­ни «Про за­сто­су­ва­н­ня ре­є­стра­то­рів роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій (РРО) у сфе­рі тор­гів­лі, гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня та по­слуг» — на­при­клад, ФОП з обо­ро­том до 1 млн грн має пра­во не ко­ри­сту­ва­ти­ся РРО.

Крім то­го, по­ло­же­н­ням про ве­де­н­ня ка­со­вих опе­ра­цій у на­ціо­наль­ній ва­лю­ті в Укра­ї­ні, за­твер­дже­ним по­ста­но­вою НБУ №637 ( да­лі — По­ло­же­н­ня №637) пе­ред­ба­че­но, ко­жне під­при­єм­ство, що має касу, ве­де одну ка­со­ву кни­гу для обліку опе­ра­цій із го­тів­кою в на­ціо­наль­ній ва­лю­ті.

Опри­бу­тку­ва­н­ням го­тів­ки в ка­сах під­при­ємств, що про­во­дять го­тів­ко­ві роз­ра­хун­ки з оформ­ле­н­ням їх ка­со­ви­ми ор­де­ра­ми й ве­де­н­ням ка­со­вої кни­ги від­по­від­но до ви­мог гла­ви 4 По­ло­же­н­ня №637, є здій­сне­н­ня обліку го­тів­ки в пов­ній су­мі її фа­кти­чних над­хо­джень у ка­со­вій кни­зі на під­ста­ві при­бу­тко­вих ка­со­вих ор­де­рів.

У ра­зі про­ве­де­н­ня го­тів­ко­вих роз­ра­хун­ків із за­сто­су­ва­н­ням РРО або ви­ко­ри­ста­н­ням РК опри­бу­тку­ва­н­ням го­тів­ки є здій­сне­н­ня обліку за­зна­че­них го­тів­ко­вих ко­штів у пов­ній су­мі їх фа­кти­чних над­хо­джень у кни­зі обліку роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій на під­ста­ві фі­скаль­них зві­тних че­ків РРО (да­них РК).

Тоб­то, ви­хо­дя­чи із по­ло­жень за­ко­ну та По­ло­же­н­ня №637, фа­кти­чно на під­при­єм­ство по­кла­да­є­ться обов’язок ве­сти ка­со­ву кни­гу й оформ­лю­ва­ти опе­ра­ції ка­со­ви­ми ор­де­ра­ми та па­ра­лель­но ма­ти РРО для фі­кса­ції роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій.

Ви­да­ча роз­мін­ної мо­не­ти має обов’яз­ко­во оформ­лю­ва­ти­ся ка­со­ви­ми ор­де­ра­ми

Якщо йде­ться про ве­ли­ку ме­ре­жу ма­га­зи­нів, біль­шість із яких є від­окрем­ле­ни­ми під­роз­ді­ла­ми під­при­єм­ства, то ве­де­н­ня та­ко­го до­ку­мен­то­обо­ро­ту мо­же бу­ти до­сить скла­дно для бух­гал­те­ра під­при­єм­ства. То­му по­стає за- пи­та­н­ня, чи мо­жуть та­кі від­окрем­ле­ні під­роз­ді­ли не ве­сти ка­со­ву кни­гу, а оформ­лю­ва­ти опе­ра­ції тіль­ки че­рез РРО.

І най­го­лов­ні­ше, чи не при­зве­дуть та­кі дії до ви­зна­н­ня го­тів­ки в ка­сі під­при­єм­ства не­о­при­бу­тко­ва­ною?

На­справ­ді — так, мо­жуть при­зве­сти. Це пря­мо про­пи­са­но у п. 4.2. По­ло­же­н­ня: від­окрем­ле­ні під­роз­ді­ли під­при­ємств, які здій­сню­ють го­тів­ко­ві роз­ра­хун­ки із за­сто­су­ва­н­ням РРО або РК та ве­де­н­ням КОРО, але не про­во­дять опе­ра­цій з при­йма­н­ня (ви­да­чі) го­тів­ки за ка­со­ви­ми ор­де­ра­ми, а та­кож під­при­єм­ці ка­со­вої кни­ги не ве­дуть.

Най­го­лов­ні­ше — обра­ти пев­ний вид опри­бу­тку­ва­н­ня го­тів­ко­вих ко­штів, який до­зво­ле­но По­ло­же­н­ням №637. Під­при­єм­ство зо­бов’яза­не ве­сти ка­со­ву кни­гу й опри­бу­тко­ву­ва­ти го­тів­ку на під­ста­ві при­бу­тко­вих ка­со­вих ор­де­рів. На­то­мість від­окрем­ле­ний під­роз­діл має пра­во не ве­сти ка­со­ву кни­гу, а опри­бу­тку­ва­н­ня го­тів­ки мо­же здій­сню­ва­ти­ся на під­ста­ві фі­скаль­них зві­тних че­ків РРО.

Якщо під час ві­зи­ту по­да­тків­ців з’ясо­ву­є­ться, що во­ни ма­ють ін­шу дум­ку, звер­ніть їхню ува­гу на су­до­ву пра­кти­ку із цьо­го пи­та­н­ня. На­при­клад, Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд Укра­ї­ни (да­лі — ВАСУ) в Ухва­лі від 12.04.2017 по спра­ві №820/1094/16 за­зна­чає, що

«по­ря­док опри­бу­тку­ва­н­ня ко­штів по­став­ле­но в пря­му за­ле­жність від обра­но­го суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня та за­ко­но­дав­чо до­зво­ле­но­го спосо­бу роз­ра­хун­ків, як на­слі­док, ті го­спо­дар­чі суб’єкти, що про­во­дять опе­ра­ції з при­йма­н­ня (ви­да­чі) го­тів­ки за ка­со­ви­ми ор­де­ра­ми ви­ко­ри­сто­ву­ють ка­со­ву кни­гу. За­сто­су­ва­н­ня суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня РРО або ви­ко­ри­ста­н­ня РК зу­мов­лює обов’язок ве­де­н­ня кни­ги обліку роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій (КОРО). На­сам­кі­нець ті, що при про­ве­ден- ні опе­ра­цій з при­йма­н­ня (ви­да­чі) го­тів­ки не за­сто­со­ву­ють, ані РРО та РК, ані ка­со­ві ор­де­ри, ви­ко­ри­сто­ву­ють кни­гу обліку».

Ви­да­ча роз­мін­ної мо­не­ти на ка­си

Пе­ред по­ча­тком ро­бо­чо­го дня в ка­сі ма­га­зи­ну має бу­ти го­тів­ка для здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків із пер­ши­ми по­ку­пця­ми. Ду­же ва­жли­вим є пра­виль­не оформ­ле­н­ня ви­да­чі роз­мін­ної мо­не­ти в касу під­при­єм­ства та йо­го від­окрем­ле­них під­роз­ді­лів для уни­кне­н­ня не­по­ро­зу­мі­н­ня з по­да­тків­ця­ми.

Якщо йде­ться про від­окрем­ле­ний під­роз­діл, що не ве­де ка­со­ву кни­гу, то слід звер­ну­ти­ся до по­ло­жень По­ряд­ку ре­є­стра­ції та за­сто­су­ва­н­ня ре­є­стра­то­рів роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій, що за­сто­со­ву­ю­ться для ре­є­стра­ції роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій за то­ва­ри, які за­твер­дже­но на­ка­зом Мін­фі­ну №547.

Від­по­від­но до п. 6 роз­ді­лу ІІІ По­ряд­ку №547, уне­се­н­ня чи ви­да­ча го­тів­ки з мі­сця про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків ма­ють ре­є­стру­ва­ти­ся че­рез РРО з ви­ко­ри­ста­н­ням опе­ра­цій «слу­жбо­ве вне­се­н­ня» та «слу­жбо­ва ви­да­ча», якщо та­кі вне­се­н­ня чи ви­да­ча не пов’яза­ні з про­ве­де­н­ням роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій.

Крім то­го, опе­ра­цію «слу­жбо­ве вне­се­н­ня» за­сто­со­ву­ють для ре­є­стра­ції су­ми го­тів­ки, що збе­рі­га­є­ться на мі­сці про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків на мо­мент ре­є­стра­ції пер­шої роз­ра­хун­ко­вої опе­ра­ції, яка від­бу­ва­є­ться пі­сля ви­ко­на­н­ня Z-зві­ту.

Якщо го­во­ри­ти про під­при­єм­ство, що ве­де ка­со­ву кни­гу, то ви­да­ча роз­мін­ної мо­не­ти має обов’яз­ко­во оформ­лю­ва­ти­ся ка­со­ви­ми ор­де­ра­ми.

Тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли від­окрем­ле­ний під­роз­діл ве­де ка­со­ву кни­гу й ви­ко­ри­сто­вує при­бу­тко­ві та ви­да­тко­ві ка­со­ві ор­де­ри за вла­сним ба­жа­н­ням. У та­ко­му ра­зі ви­да­ча роз­мін­ної мо­не­ти має оформ­лю­ва­ти­ся із за­сто­су­ва­н­ням ка­со­вих ор­де­рів.

Зда­ча ко­штів ін­ка­са­то­рам

Обов’язок під­при­єм­ства — пе­ре­да­ва­ти гро­шо­ві ко­шти до бан­ків­ських уста­нов, зокре­ма че­рез від­по­від­ні слу­жби, яким згі­дно із за­ко­но­дав­ством на­да­но пра­во на пе­ре­ве­зе­н­ня ва­лю­тних цін­но­стей та ін­ка­са­цію ко­штів, пе­ред­ба­че­ний п. 2.8. По­ло­же­н­ня №647. Во­дно­час не ко­жне під­при­єм­ство має мо­жли­вість зда­ва­ти ви­ру­чку в банк ко­жно­го дня. Що ж ро­би­ти з го­тів­кою, яка вже опри­бу­тко­ва­на, але ще не зда­на в банк? Про­бле­ма по­ля­гає у то­му, що біль­шість під­при­ємств збе­рі­га­ють та­ку ви­ру­чку в сей­фі або в ка­сі під­при­єм­ства до мо­мен­ту зда­чі ін­ка­са­то­рам.

Від­по­від­но до п. 13 ст. 3 За­ко­ну про РРО, суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня, які здій­сню­ють роз­ра­хун­ко­ві опе­ра­ції в го­тів­ко­вій та/або в без­го­тів­ко­вій фор­мі у сфе­рі тор­гів-

лі, гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня та по­слуг, а та­кож опе­ра­ції з при­йма­н­ня го­тів­ки для подаль­шо­го її пе­ре­ка­зу зо­бов’яза­ні за­без­пе­чу­ва­ти від­по­від­ність сум го­тів­ко­вих ко­штів на мі­сці про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків су­мі ко­штів, яка за­зна­че­на в ден­но­му зві­ті ре­є­стра­то­ра роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій.

За­зна­че­ним по­ло­же­н­ням ко­ри­сту­ю­ться кон­троль­ні ор­га­ни під час про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок. Зокре­ма, в ра­зі ви­яв­ле­н­ня у під­при­єм­ства не­ін­ка­со­ва­них ко­штів, кон­троль­ні ор­га­ни ствер­джу­ва­ти­муть про не­від­по­від­ність сум го­тів­ко­вих ко­штів на мі­сці про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків су­мі ко­штів, яка за­зна­че­на в ден­но­му зві­ті ре­є­стра­то­ра роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій. Про це свід­чить чи­слен­на су­до­ва пра­кти­ка: Ухва­ла ВАСУ від 22.10.2014 по спра­ві №2а-

191/10/2670, Ухва­ла ВАСУ від 27.02.2014 по спра­ві №2а534/10/13/0170.

Яким же чи­ном і де по­трі­бно збе­рі­га­ти ко­шти до зда­чі ін­ка­са­то­рам, щоб уни­кну­ти про­блем із по­да­тко­вою?

Най­кра­щим спосо­бом уни­кне­н­ня за­зна­че­но­го ри­зи­ку є здій­сне­н­ня опе­ра­ції «слу­жбо­ве вне­се­н­ня» на РРО або за до­по­мо­гою ка­со­вих ор­де­рів у ра­зі ве­де­н­ня ка­со­вої кни­ги.

Ін­шим ва­рі­ан­том уни­кне­н­ня за­зна­че­но­го ри­зи­ку, який є менш ефе­ктив­ним, є до­ве­де­н­ня у ра­зі ви­ни­кне­н­ня спо­ру, що ко­шти, які не бу­ли ін­ка­со­ва­ні в по­пе­ре­дній день, зна­хо­дя­ться не в мі­сці про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків.

Від­по­від­но до ст. 2 За­ко­ну Про РРО мі­сце про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків — мі­сце, де здій­сню­ю­ться роз­ра­хун­ки з по­ку­пцем за про­да­ні то­ва­ри (на­да­ні по­слу­ги) й збе­рі­га­ю­ться отри­ма­ні за ре­а­лі­зо­ва­ні то­ва­ри (на­да­ні по­слу­ги) го­тів­ко­ві ко­шти, а та­кож мі­сце отри­ма­н­ня по­ку­пцем по­пе­ре­дньо опла­че­них то­ва­рів (по­слуг) із за­сто­су­ва­н­ням пла­ті­жних кар­ток, пла­ті­жних че­ків, же­то­нів то­що.

Як свід­чить су­до­ва пра­кти­ка, до­ве­сти за­зна­че­не до­во­лі скла­дно. За­зви­чай це має бу­ти окре­ме при­мі­ще­н­ня із сей­фом, ви­зна­че­не вну­трі­шні­ми до­ку­мен­та­ми на під­при­єм­стві як та­ке, що не є мі­сцем про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків. На­при­клад, Ухва­ла ВАСУ від 27.02.2014 по спра­ві №2а-534/10/13/0170, Ухва­ла ВАСУ від 07.06.2012 по спра­ві №К-20701/10-С.

З огля­ду на су­до­ву пра­кти­ку, до­ка­за­ми від­су­тно­сті по­ру­шень з бо­ку під­при­єм­ства бу­дуть та­кі до­ку­мен­ти:

1. За­сто­су­ва­н­ня опе­ра­цій «слу­жбо­ве вне­се­н­ня» та «слу­жбо­ва ви­да­ча» для ви­да­чі й уне­се­н­ня го­тів­ки в касу під­при­єм­ства.

2. Друк фі­скаль­но­го зві­ту й кон­троль­них стрі­чок, у яких ма­ють бу­ти від­обра­же­ні за­зна­че­ні опе­ра­ції.

До го­тів­ки, яка вже опри­бу­тко­ва­на, але ще не зда­на ін­ка­са­то­рам, слід за­сто­со­ву­ва­ти «слу­жбо­ве вне­се­н­ня» на РРО або збе­рі­га­ти за до­по­мо­гою ка­со­вих ор­де­рів у ра­зі ве­де­н­ня ка­со­вої кни­ги

3. КОРО під­при­єм­ства, у якій та­кож ма­ють бу­ти від­обра­же­ні за­зна­че­ні опе­ра­ції.

4. Збе­рі­га­н­ня гро­шо­вих ко­штів, що бу­дуть пе­ре­да­ні на ін­ка­са­цію в окре­мих сей­фах в окре­мих кім­на­тах.

5. На­каз по під­при­єм­ству, у яко­му бу­де пе­ред­ба­че­но, що сей­фи в ма­га­зи­ні не вва­жа­ю­ться «мі­сцем про­ве­де­н­ня роз­ра­хун­ків», а та­кож пе­ред­ба­че­но, що у зв’яз­ку з не­мо­жли­ві­стю збе­рі­га­н­ня всі­єї су­ми го­тів­ко­вих гро­шо­вих ко­штів від ре­а­лі­за­ції в гро­шо­во­му ящи­ку ре­є­стра­то­ра роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­цій, до­зво­ля­є­ться збе­рі­га­н­ня в сей­фі го­тів­ко­вих гро­шо­вих ко­штів, ви­ве­де­них із РРО опе­ра­ці­єю «слу­жбо­ва ви­да­ча» й опри­бу­тко­ва­них за до­по­мо­гою РРО до мо­мен­ту їх ін­ка­са­ції в банк або за до­по­мо­гою ка­со­вих ор­де­рів.

По­ря­док опри­бу­тку­ва­н­ня ко­штів по­став­ле­но в пря­му за­ле­жність від обра­но­го суб’єктом го­спо­да­рю­ва­н­ня та за­ко­но­дав­чо до­зво­ле­но­го спосо­бу роз­ра­хун­ків

Іри­на КАЛЬНИЦЬКА, стар­ший юрист GOLAW

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.