Ці­но­ві тен­ден­ції В Укра­ї­ні за­вер­шу­є­ться 2016/17 мар­ке­тин­го­вий рік, на ча­сі пе­рі­од жнив. Чо­го очі­ку­ва­ти по­то­чно­го ро­ку? Чи й да­лі три­ва­ти­ме чин­на п’яти­рі­чна тен­ден­ція зни­же­н­ня цін, яка отри­мує но­вий по­штовх до спа­ду са­ме в пе­рі­од над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю?

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них у 2016/17 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці: ди­на­мі­ка та про­гноз

AgroMarket - - БІРЖІ -

Пше­ни­ця

Пі­сля па­ді­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) на по­ча­тку мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (під час зби­раль­ної кам­па­нії), увесь 2016/17 мар­ке­тин­го­вий рік во­ни так і не змо­гли по­вер­ну­ти со­бі втра­че­ний рі­вень і ко­ли­ва­ли­ся в до­сить вузь­ко­му ці­но­во­му ді­а­па­зо­ні 4,25–4,75 дол./ бу­шель або 156–175 дол./т. Спро­ба «би­ків» за­фі­ксу­ва­ти під­ви­ще­н­ня цін, яке роз­по­ча­ло­ся ран­ньою ве­сною під впли­вом не­ви­зна­че­но­сті що­до площ, уро­жаю, кур­су до­ла­ра то­що, не увін­ча­ла­ся дов­го­три­ва­лим успі­хом, і ці­ни зно­ву пі­шли до­ни­зу. Одним з основ­них чин­ни­ків низь­ких цін — ви­со­кий рі­вень пе­ре­хі­дних за­ли­шків, який що­рі­чно ли­ше під­ви­щу­є­ться й ви­сить да­мо­кло­вим ме­чем над рин­ком.

Укра­їн­ські ці­но­ві трен­ди на пше­ни­цю ма­ли свої осо­бли­во­сті й не над­то чі­тко ко­ре­лю­ва­ли зі сві­то­ви­ми ко­ти­ру­ва­н­ня­ми. Пі­сля тра­ди­цій­но­го спа­ду цін в пе­рі­од над­хо­дже­н­ня но­во­го вро­жаю ці­ни на пше­ни­цю зро­ста­ли во­се­ни 2016-го, при­чо­му не ли­ше в грив­не­во­му екві­ва­лен­ті (під впли­вом де­валь­ва­ції гривні), а й у пе­ре­ра­хун­ку на до­ла­ро­вий екві­ва­лент. Це від­бу­ва­ло­ся зав­дя­ки актив­но­му екс­пор­ту пше­ни­ці, бо­ро­шна з Укра­ї­ни, за­лу­чен­ню ме­ха­ні­зму по­вер­не­н­ня ПДВ екс­пор­те­рам, які в свою чер­гу за­про­по­ну­ва­ли де­що ви­щу ці­ну на вну­трі­шньо­му рин­ку.

Но­вий спад бір­жо­вих ко­ти­ру­вань у бе­ре­зні й укрі­пле­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти (по­чи­на­ю­чи з кві­тня) теж не змо­гли сер­йо­зно по­хи­тну­ти укра­їн­ські ці­ни. І ли­ше в трав­ні по за­вер­шен­ню біль­шо­сті екс­порт­них про­грам вну­трі­шні ці­ни на пше­ни­цю в Укра­ї­ні по­ча­ли зни­жу­ва­ти­ся. На­при­кін­ці МР пше­ни­ця 2-го кла­су тор­гу­ва­ла­ся в Укра­ї­ні за ці­на­ми по­над 4400– 4700 грн/т, пше­ни­ця 3-го кла­су — 4100–4400, фу­ра­жна пше­ни­ця — по­над 3900–4200 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

Чо­го ж очі­ку­ва­ти влі­тку? По­пер­ше, вро­жай мо­же ви­яви­ти­ся де­що мен­шим, ніж очі­ку­є­ться. При­найм­ні остан­ні но­ви­ни з по­лів свід­чать про пев­ні про­бле­ми в окре­мих ре­гіо­нах. У США стан по­сі­вів ози­мої пше­ни­ці не­по­га­ний, але все ж гір­ший, ніж то­рік і ще й очі­ку­ю­ться до­щі, які мо­жуть за­шко­ди­ти по­сі­вам. В Ро­сії очі­ку­є­ться змен­ше­н­ня вро­жаю. В Укра­ї­ні в пів­ден­них обла­стях фер­ме­ри по­ві­дом­ля­ють про за­су­ху, цен­траль­ні та за­хі­дні обла­сті та­кож стра­жда­ють від бра­ку во­ло­ги, то­му екс­пер­ти го­во­рять про мо­жли­ву втра­ту 10–20% уро­жаю.

По-дру­ге, є ще один над­зви­чай­но ва­жли­вий чин­ник: аме­ри­кан­ська ва­лю­та во­че­видь слаб­шає вже про­тя­гом пів­ро­ку, а це на ко­ристь то­вар­ним рин­кам. То­му, якщо ця тен­ден­ція утри­му­ва­ти­ме­ться, мо­жли­во, вда­сться уни­кну­ти тра­ди­цій­но­го спа­ду цін на бір­жо­ві куль­ту­ри. На­ре­шті, по­ра вже від­штов­ху­ва­ти­ся від ці­но­во­го дна.

Ячмінь

2016/17 МР для укра­їн­сько­го ячме­ню був до­сить вда­лим. Ре­кор­дний уро­жай на тлі менш уро­жай­них ін­ших кра­їн до­зво­лив екс­пор­ту­ва­ти ре­кор­дний об­сяг ячме­ню по­над 5,5 млн тонн, успі­шно за­мі­ща­ю­чи ні­шу тих кра­їн, що не змо­гли за­про­по­ну­ва­ти рин­ку зер­но­ву в до­ста­тній кіль­ко­сті. Як­би не Ав­стра­лія, яка та­кож вир­ва­ла­ся в лі­де­ри з при­ро­сту ви­ро­бни­цтва й екс­пор­ту, то Укра­ї­на бу­ла б №1 по об­ся­гах екс­пор­ту ячме­ню.

Ці­ни на ячмінь в Укра­ї­ні ма­ли най­ви­щий рі­вень у лю­то­му-кві­тні — 4100–4400 грн/т, а на­при­кін­ці мар­ке­тин­го­во­го ро­ку зни­зи­ли­ся до 3500–3750 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор че­рез низ­ку чин­ни­ків: ре­валь­ва­цію гривні, за­вер­ше­н­ня екс­порт­них про­грам, ви­щі то­рі­шні за­ли­шки та на­бли­же­н­ня зби­раль­ної кам­па­нії.

Що ж до май­бу­тньо­го вро­жаю, то він очі­ку­є­ться у сві­ті най­мен- шим за остан­ні 4 ро­ки, а пе­ре­хі­дні за­ли­шки — най­мен­ши­ми за остан­ні n-ро­ків. В Укра­ї­ні очі­ку­є­ться мен­ший за то­рі­шній уро­жай ячме­ню, то­му й об­ся­ги екс­пор­ту про­гно­зу­ю­ться на рів­ні 3,6 млн тонн. Екс­пер­ти Stategie Grains по­пе­ре­джа­ють про зни­же­н­ня вро­жаю в Іспа­нії, Фран­ції та Гер­ма­нії. З огля­ду на за­зна­че­не, пер­спе­кти­ви ефе­ктив­но­го про­да­жу ячме­ню в на­сту­пно­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці є до­сить опти­мі­сти­чни­ми.

Ку­ку­ру­дза

Бір­жо­вий ри­нок ку­ку­ру­дзи у 2016/17 МР був на­про­чуд ста­біль­ним і без будь-яких екс­це­сів. Єди­ною по­ді­єю, що збу­ри­ло ри­нок, бу­ло па­ді­н­ня цін на по­ча­тку зби­раль­ної кам­па­нії до ці­но­во­го мі­ні­му­му за остан­ні 5 ро­ків — 3 дол./бу­шель, але три­ва­ло це не­дов­го (аж 3 дні). Ре­шту мар­ке­тин­го­во­го ро­ку бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) ко­ли­ва­ли­ся у вузь­ко­му ці­но­во­му ді­а­па­зо­ні 3,50–3,90 дол./бу­шель, або 138–154 дол./т.

На­при­кін­ці мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ко­ти­ру­ва­н­ня де­що під­тя­гли­ся під впли­вом черв­не­вих оці­нок МСГ США що­до май­бу­тньо­го вро­жаю та сві­то­вих за­па­сів. Во­ни очі­ку­ю­ться мен­ши­ми за то­рі­шні на 30 млн тонн, на­сам­пе­ред че­рез Ки­тай, де змен­ше­н­ня ста­но­ви­ти­ме 20 млн тонн.

В лю­то­му-кві­тні 2017-го ці­ни на спо­то­во­му рин­ку Укра­ї­ни утри­му­ва­ли­ся на рів­ні 4500– 4700 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор зав­дя­ки актив­но­му екс­порт­но­му по­пи­ту. Змен­ше­н­ня цін до 4300–4500 грн/т від­бу­ло­ся у трав­ні-черв­ні че­рез зна­чні пе­ре­хі­дні за­ли­шки зер­но­вої та вже дов­го­три­ва­лу тен­ден­цію укрі­пле­н­ня укра­їн­ської гривні.

На­да­лі бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня за­ле­жа­ти­муть від кур­су до­ла­ра (який слаб­шає), ста­ну по­сі­вів ку­ку­ру­дзи та цін на на­фту й ета­нол. У США очі­ку­є­ться мен­ший за то­рі­шній уро­жай ку­ку­ру­дзи. Про­те він мо­же ви­яви­ти­ся ще мен­шим, оскіль­ки за остан­ні­ми до­слі­дже­н­ня­ми по­лів, по­сі­ви аме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи пе­ре­бу­ва­ють у гір­шо­му ста­ні, ніж то­рік, і ніж се­ре­дні по­ка­зни­ки за остан­ні 10 ро­ків че­рез не­спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви в шта­ті Іл­лі­нойс та Ін­ді­а­на. А це до­сить сер­йо­зний чин­ник впли­ву з огля­ду на пер­ше мі­сце США в екс­порт­ній тор­гів­лі.

Со­є­ві бо­би

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів в ми­ну­ло­му мар­ке­тин­го­во­му ро­ці де­мон­стру­ва­ли тра­ди­цій­ну для цьо­го рин­ку во­ла­тиль­ність, оскіль­ки за­зви­чай пе­ре­бу­ва­ють під впли­вом рі­зно­ма­ні­тних чин­ни­ків, що по­стій­но сми­ка­ють їх униз-уверх. На­при­кін­ці ро­ку бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT) тор­кну­ли­ся ці­но­во­го мі­ні­му­му за остан­ній рік (9,25 дол./бу­шель) і да­лі ко­ли­ва­ли­ся в ці­но­во­му ко­ри­до­рі 9,25–9,50 дол./бу­шель, або 340–350 дол./т. На ці­ни ти­снуть ви­со­кі пе­ре­хі­дні за­ли­шки на тлі очі­ку­вань ре­кор­дних уро­жа­їв сої у Пів­ден­ній Аме­ри­ці, низь­кі ці­ни на на­фту, які у черв­ні тор­кну­ли­ся по­зна­чки 46,5 дол./ба­рель (мар­ка Brent).

В Укра­ї­ні на сою був зна­чний по­пит як із бо­ку екс­пор­те­рів, так і з бо­ку вну­трі­шніх пе­ре­ро­бни­ків. На екс­порт від­прав­ле­но ре­кор­дний об­сяг со­є­вих бо­бів — близь­ко 2,8 млн тонн. Вну­трі­шні ці­ни не зав­жди ко­ре­лю­ва­ли із зов­ні­шні­ми: ко­ли бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня зни­жу­ва­ли­ся, укра­їн­ські спо­то­ві ці­ни три­ма­ли рі­вень і на­віть під­ви­щу­ва­ли­ся. На­при­кін­ці мар­ке­тин­го­во­го ро­ку укра­їн­ська соя все ж сут­тє­во втра­ти­ла в ці­ні й тор­гу­ва­ла­ся на рів­ні 10 600–11 000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXWе­ле­ва­тор.

Рі­пак

Ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ці­ни на рі­пак бу­ли, так би мо­ви­ти, «при на­дії» і у ви­схі­дно­му трен­ді зав­дя­ки ниж­чим об­ся­гам уро­жаю ці­єї куль­ту­ри то­рік і зав­дя­ки зро­стан­ню цін на на­фту взим­ку до 59 дол./ба­рель. Про­те вже з дру­гої по­ло­ви­ни лю­то­го під впли­вом сут­тє­во­го зни­же­н­ня цін на ро­слин­ні олії та енер­го­но­сії; під впли­вом ін­фор­ма­ції про стан пе­ре­зи­мів­лі ози­мо­го рі­па­ку та май­бу­тній уро­жай, бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку на Па­ризь­кій бір­жі (MATIF) по­ча­ли упев­не­но зни­жу­ва­ти­ся й на кі­нець мар­ке­тин­го­во­го ро­ку пе­ре­йшли по­зна­чку 360 єв­ро/т у черв­ні 2017-го.

Рі­пак в Укра­ї­ні був у де­фі­ци­ті й мав зна­чний по­пит, то­му ці­ни три­ма­ли­ся дов­ше, ніж на сві­то­во­му рин­ку, й ще в лю­то­му-бе­ре­зні ся­га­ли 11 700–12 100 грн/т. У кві­тні ці­ни по­ча­ли зни­жу­ва­ти­ся, а на­при­кін­ці черв­ня на но­вий уро­жай рі­па­ку во­ни бу­ли на рів­ні 10 500–10 000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор.

У 2017-му очі­ку­є­ться по­над 2 млн тонн уро­жаю про­ти не­вро­жай­но­го ми­ну­ло­го ро­ку — 1,1 млн тонн.

Со­ня­шник

По­при ре­кор­дний уро­жай ми­ну­ло­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку й низь­кі ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію про­тя­гом ро­ку стій­ко три­ма­ли­ся в ме­жах 400 дол./т (в пе­ре­ра­хун­ку на до­ла­ро­вий екві­ва­лент) ці­ни на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку. Цьо­му спри­яв актив­ний екс­порт­ний по­пит як на олію, так і на на­сі­н­ня. Якщо на со­ня­шни­ко­ву олію вже зви­чним є зро­ста­н­ня екс­порт­но­го по­пи­ту, роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії тор­гів­лі, то на­сі­н­ня ще тіль­ки за­во­йо­вує рин­ки. Про­те по­то­чно­го ро­ку об­ся­ги екс­пор­ту на­сі­н­ня вже вдві­чі біль­ші, ніж то­рік.

Без­пре­це­ден­тно низь­ки­ми бу­ли екс­порт­ні ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію, які з лю­то­го зни­зи­ли­ся ниж­че за по­зна­чку 750 дол./т і на­віть опу­ска­ли­ся до рів­ня 720 дол. /т на умо­вах по­ста­ча­н­ня FOB пор­ти Чор­но­го мо­ря. Та­кий низь­кий рі­вень цін на со­ня­шни­ко­ву олію за­вер­шу­вав мар­ке­тин­го­вий рік. З дру­го­го бо­ку, рі­вень цін на укра­їн­ську со­ня­шни­ко­ву олію був до­сить при­ва­бли­вим для за­ку­пни­ків, то­му вда­ло­ся ре­а­лі­зу­ва­ти екс­порт­ний по­тен­ці­ал і сут­тє­во збіль­ши­ти об­ся­ги її збу­ту.

На­сту­пно­го мар­ке­тин­го­во­го се­зо­ну вро­жай со­ня­шни­ку й екс­порт со­ня­шни­ко­вої олії та на­сі­н­ня со­ня­шни­ку з Укра­ї­ни очі­ку­є­ться не мен­шим за то­рі­шні по­ка­зни­ки. Ра­зом із тим сві­то­ві за­па­си змен­ша­ться з 2,4 до 2,1 млн тонн, що на ко­ристь укра­їн­ським ви­ро­бни­кам. Про­те ва­жли­вим чин­ни­ком є рі­вень цін на олій­них рин­ках.

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, ли­пень (2016) — чер­вень (2017)

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, ли­пень (2016) — чер­вень (2017)

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­пне­вий кон­тракт, ли­пень (2016) — чер­вень (2017)

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), сер­пне­вий кон­тракт, ли­пень (2016) — чер­вень (2017)

Лю­бов ПАНКРАТОВА, до­цент ка­фе­дри бір­жо­вої ді­яль­но­сті НУБіП

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.