Iн­ве­сту­ю­чи в до­ста­ток Су­ча­сні кон­стру­кції та до­ско­на­лі ви­ро­бни­чі те­хно­ло­гії зро­би­ли плу­ги KUHN най­кра­щи­ми се­ред ана­ло­гів. Всі ро­зу­мі­ють, що май­бу­тнє сіль­сько­го го­спо­дар­ства за­ле­жить від кон­ку­рен­то­зда­тно­сті та рен­та­бель­но­сті. З до­ско­на­лим плу­гом сіль­го­спв

На­пів­на­чі­пний плуг KUHN дає го­спо­да­ре­ві чи­ма­ло кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг і є ва­жли­вим кро­ком до опти­мі­за­ції фі­нан­со­вих ре­зуль­та­тів

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ - Ві­ктор СИЧ, кан­ди­дат те­хні­чних на­ук

KUHN ви­го­тов­ляє на­ві­сні, на­пів­на­ві­сні та при­чі­пні плу­ги, що ма­ють від 2 до 13 кор­пу­сів. Для тра­кто­ра по­ту­жні­стю від 200 до 360 к. с., ми про­по­ну­є­мо на­пів­на­чі­пний обо­ро­тний плуг Leader (від 6 до 8 кор­пу­сів одно­рам­ної кон­стру­кції), а для тра­кто­рів 240–500 к. с. — плуг Challenger (від 7 до 13 кор­пу­сів, дво­рам­ний, із дво­ко­лі­сним віз­ком).

Для кра­щої ада­пта­ції до кон­кре­тни­ху­мов­го­спо­дар­ства­о­би­два плу­га ма­ють чи­слен­ні мо­ди­фі­ка­ції. Так, Leader ви­пу­ска­є­ться в ва­рі­ан­тах Multi (ши­ри­на за­хва­ту на кор­пус 35, 40, 45 або 50 см) та Vari (плав­не ре­гу­лю­ва­н­ня ши­ри­ни з ка­бі­ни тра­кто­ра від 35 до 55 см), з бол­то­вим за­по­бі­жни­ком на від­рив або гі­дро­за­хи­стом non-stop, з ро­бо­тою тра­кто­ра ко­ле­са­ми «в бо­ро­зні» або «по по­лю». Плуг Challenger та­кож має мо­ди­фі­ка­ції з бол­то­ви­ми або гі­драв­лі­чни­ми за­по­бі­жни­ка­ми, «в бо­ро­зні» або «по по­лю», а та­кож опцію для ро­бо­ти плу­га в при­чі­пно­му ва­рі­ан­ті з тра­кто­ра­ми без за­дньої на­ві­ски. Оби­два плу­ги мо­жуть до­да­тко­во ком­пле­кту­ва­тись ко­тком.

Які­сна ро­бо­та з Leader

Плуг (фо­то 1) має ра­му Z-по­ді­бної фор­ми 180 180 мм з клі­рен­сом 80 см та між­кор­пу­сною від­стан­ню 102 мм для віль­но­го про­хо­дже­н­ня зем­лі і ро­слин­них ре­шток, роз­та­шо­ва­не збо­ку ко- ле­со гли­би­ни і транс­пор­ту­ва­н­ня, ши­ро­кий ви­бір зчі­пних при­стро­їв ка­те­го­рії III або IV і змін­них паль­ців, в стан­дар­ті уні­каль­ну си­сте­му гі­драв­лі­чно­го під­йо­му­пе­ре­во­ро­ту, по­слі­дов­ність яко­го ав­то­ма­ти­чно за­без­пе­чу­є­ться спе­ці­аль­ним бло­ком, си­сте­му транс­порт­ної під­ві­ски, по­ли­ці по­дов­же­но­го «скан­ди­нав­сько­го» ти­пу LP. Ма­кси­маль­на по­ту­жність на один кор­пус до­рів­нює 45 к. с.

Зав­дя­ки кон­стру­кції зче­пле­н­ня та ори­гі­наль­но­го шар­нір­но­го з’єд­на­н­ня до­ся­га­є­ться ре­кор­дний кут роз­во­ро­ту в 110° в сму­зі до 15 м. На мал. 1 мо­жна по­ба­чи­ти тя­го­ву бал­ку, шар­ні­ри в го­ри­зон­таль­ній (для ко­пі­ю­ва­н­ня ре­льє­фу) та вер­ти­каль­ній (для роз­во­ро­ту) пло­щи­нах, блок узго­дже­но­го під­йо­му-пе­ре­во­ро­ту (ви­клю­чає не­об­хі­дність ве­ли­кої кіль­ко­сті гі­дро­роз­по­ді­лю­ва­чів), но­вий за­хи­сний утри­му­вач гі­дро­шлан­гів, па­ру сто­я­но­чних опор.

Плав­ний обо­рот плу­га за­без­пе­чу­є­ться дво­ма те­ле­ско­пі­чни­ми гі­дро­ци­лін­дра­ми (мал. 2). Вер­ти­каль­ність плу­га ре­гу­лю­є­ться без ін­стру­мен­ту дво­ма гвин­та­ми з ру­ко­я­тка­ми. Так са­мо про­сто без ін­стру­мен­тів мо­жна на­ла­шту­ва­ти гли­би­ну і ши­ри­ну оран­ки.

Для тих го­спо­дарств, в яких ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться тра­кто­ри на гу­се­ни­чно­му хо­ді або зі спа­ре­ни­ми ко­ле­са­ми, плуг Leader ком­пле­кту­є­ться при­стро­єм для ро­бо­ти «по по­лю». Кон­троль гли­би­ни пе­ре­дніх кор­пу­сів ви­ко­ну­є­ться до­да­тко­вою па­рою ко­ліс ді­а­ме­тром 690 мм з окре­мим ре­гу­лю­ва­н­ням.

За­хист ро­бо­чих ор­га­нів, сті­йок та ра­ми всіх плу­гів KUHN від на­дмір­них на­ван­та­жень, які ви­ни­ка­ють під час ро­бо­ти на по­лях з ка­мі­н­ням, важ­ким чи пе­ре­у­щіль­не­ним ґрун­том або які є на­слід­ком не­рів­но­мір­но­го, з рив­ка­ми ру­ху тра­кто­ра, за­без­пе­чу­є­ться одним із двох ти­пів за­по­бі­жни­ків: бол­то­ви­ми «на від­рив» Т чи гі­драв­лі­чни­ми без­зу­пи­но­чни­ми NSH. Ві­дрив­ні бол­то­ві за­по­бі­жни­ки є ви­на­хо­дом KUHN. Во­ни роз­та­шо­ву­ю­ться не впо­пе­рек, як тра­ди­цій­ні «на зріз», а в на­прям­ку ру­ху, і то­му при спра­цю­ва­н­нях во­ни не роз­би­ва­ють отвір та лег­ко за­мі­ню­ю­ться. Гли­би­на оран­ки за­ли­ша­є­ться ста­біль­ною. Не кли­нить бол­ти, як при зрі­зан­ні — не ла­ма­ю­ться стій­ки. Зу­си­л­ля спра­цю­ва­н­ня на ві­стрі до­ло­та ста­но­вить 4000 кг. Та­ке ду­же про­сте те­хні­чне вдо­ско­на­ле­н­ня над­зви­чай­но по­лі­пши­ло на­дій­ність ро­бо­ти і якість оран­ки.

Пе­ре­ва­ги ком­пле­кта­ції

Плу­ги KUHN ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться та­кож рі­зно­ма­ні­т­тям уні­вер­саль­них ро­бо­чих ор­га­нів: ле­мі­ші, до­ло­та, по­ли­ці, гру­ди­ни по­лиць, по­льо­ві до­шки, пе­ре­д­плу­жни­ки або дер­но­зні­ми, но­жі, в то­му чи­слі ди­ско­ві, роз­ши­рю­ва­чі бо­ро­зни, то­що. Для які­сної і про­ду­ктив­ної ро­бо­ти KUHN ком­пле­ктує плу­ги уні­вер­саль­ни­ми по­ли­ця­ми NP, по­дов­же­ни­ми скан­ди­нав­ськи­ми LP, які з на­шо­го до­сві­ду най­кра­ще під­хо­дять для умов Укра­ї­ни, за­без­пе­чу­ю­чи які­сне кри­ше­н­ня і обо­рот пла­ста, ви­рів­ню­ва­н­ня по­верх­ні і за­орю­ва­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті по­жнив­них ре­шток, стрі­чко­ви­ми по­ли­ця­ми VP, які є не­за­мін­ни­ми в гли­ни­стих або во­ло­гих ґрун­тах, ром­бо­ви­дни­ми по­ли­ця­ми RH із вип’яче­ною гру­ди­ною-па­тен­том KUHN.

Для ви­го­тов­ле­н­ня по­ли­ці KUHN ви­ко­ри­сто­вує, на від­мі- ну від ба­га­тьох ін­ших, три­пле­ксний ма­те­рі­ал з ша­ра­ми не­рів­ної тов­щи­ни. Верх­ній шар ме­та­лу має тов­щи­ну 3,3 мм і твер­дість 900 ві­кер­сів, се­ре­дній з м’яко­го спла­ву — 2,3 мм, і ни­жній твер­дий – 1,5 мм. Та­кий три­плекс збіль­шує пе­рі­од зно­су по­ли­ці на 40–100% і за­без­пе­чує на­дій­ну ро­бо­ту в умо­вах змін­них ди­на­мі­чних на­ван­та­жень. На­віть при по­яві трі­щин від уда­ру по­ли­ця про­дов­жує від­мін­но пра­цю­ва­ти зав­дя­ки зче­плен­ню верх­ньо­го твер­до­го ша­ру з се­ре­днім пла­сти­чним.

Ви­со­ка якість і зно­со­стій­кість ро­бо­чих ор­га­нів плу­гів KUHN без­по­се­ре­дньо ви­зна­ча­ю­ться тех- но­ло­гі­єю їх ви­го­тов­ле­н­ня: на го­лов­но­му за­во­ді KUHN є вла­сне сер­ти­фі­ко­ва­не ли­вар­не ви­ро­бни­цтво, з яко­го і по­чи­на­є­ться дов­гий те­хно­ло­гі­чний лан­цюг, а пре­су­ва­н­ня ле­ме­шів, до­лот та ін­ших ва­жли­вих ор­га­нів від­бу­ва­є­ться на за­во­ді KUHN-Huard на най­біль­шо­му у Фран­ції (один із трьох в Єв­ро­пі) пре­сів по­ту­жні­стю 5500 тонн. На всіх за­во­дах KUHN ефе­ктив­но пра­цює си­сте­ма на­скрі­зно­го кон­тро­лю ви­ро­бни­цтва.

Challenger для по­ту­жних

На­пів­на­чі­пний плуг ви­пу­ска­є­ться вже 20 ро­ків для го­спо­дарств з ве­ли­ким об­ся­гом оран­ки, не­рів­ни­ми ре­льє­фа­ми та важ­ки­ми ґрун­та­ми, за на­яв­но­сті по­ту­жних тра­кто­рів до 500 к. с. То­му Challenger має мо­ди­фі­ка­ції від 7 до 13 кор­пу­сів, ра­му пе­ре­ти­ном 220 220 мм і тов­щи­ною 10 мм із двох ча­стин та віз­ком між ни­ми (фо­то 2).

Як і Leader, плуг Challenger мо­же ком­пле­кту­ва­тись бол­то­ви­ми «на від­рив» або без­зу­пи­но­чни­ми гі­драв­лі­чни­ми за­по­бі­жни­ка­ми, при­стро­єм для ро­бо­ти «по по­лю», при­чі­пни­ми ко­тка­ми. Він має блок ав­то­ма­ти­чно­го під­йо­му-пе­ре­во­ро­ту, уні­каль­ні шар- нір­ні з’єд­на­н­ня, які до­зво­ля­ють отри­ма­ти ре­кор­дний кут роз­во­ро­ту 120°, ши­ро­кий ви­бір ро­бо­чих ор­га­нів, ана­ло­гі­чних плу­гу Leader, про­сті на­ла­шту­ва­н­ня, на­дій­ну кон­стру­кцію і до­ско­на­лу те­хно­ло­гію ви­го­тов­ле­н­ня. Challenger мо­жна пе­ре­тво­ри­ти на при­чі­пний плуг для ро­бо­ти з тра­кто­ра­ми, обла­дна­ни­ми ли­ше крю­ком.

Одна ли­ше осо­бли­вість Challenger, а са­ме, так зва­на «ло­ма­на ра­ма» із пе­ре­дньою та за­дньою ча­сти­на­ми, на­дає йо­му без­ліч пе­ре­ваг по­рів­ня­но з одно­рам­ним плу­гом і ро­бить йо­го най­кра­щим плу­гом у сві­ті, що під­твер­джу­є­ться над­зви­чай­ною по­пу­ляр­ні­стю Challenger се­ред укра­їн­ських агра­рі­їв уже про­тя­гом 18 ро­ків.

Дво­ко­лі­сний ві­зок спри­яє ви­щій стій­ко­сті плу­га при оран­ці та транс­порт­них пе­ре­їздах, біль­шій зба­лан­со­ван­но­сті під час ма­нев­рів. Ко­ле­со віз­ка, яке ру­ха­є­ться у бо­ро­зні, за­без­пе­чує до­да­тко­ву по­пе­ре­чну стій­кість, осо­бли­во при ро­бо­ті на схи­лах. На­ві­ска тра­кто­ра, го­ри­зон­таль­на ча­сти­на шар­ні­ру, який з’єд­нує на­ві­ску з ра­мою плу­га, ві­зок із за­па­тен­то­ва­ним шар­нір­ним з’єд­на­н­ням обох се­кцій ра­ми та ко­ле­со гли­би­ни да­ють ра­зом змо­гу ко­пі­ю­ва­ти ре­льєф по­ля (мал. 3). При цьо­му гли­би­на оран­ки є рів­но­мір­ною на­віть при 13-ти кор­пу­сах. Зна­чно по­лег­шу­є­ться обер­та­н­ня плу­га, змен­шу­ю­ться ра­ді­ус роз­во­ро­ту та не­зо­ра­ні ді­лян­ки на кра­ях по­ля, адже вхід / ви­хід із ґрун­ту у пе­ре­дньої та за­дньої ча­стин плу­га від­бу­ва­є­ться по­слі­дов­но, а не одно­ча­сно, як у плу­гів із су­ціль­ною ра­мою.

Хо­ро­ший плуг має до­бре ора­ти за будь-яких умов: важ­кий чи во­ло­гий ґрунт, ін­тен­сив­не ви­ко­ри­ста­н­ня, то­що. То­му пе­ред­усім

плуг має бу­ти які­сним, мі­цним та на­дій­ним. Як те­хні­ка від KUHN!

Фо­то 1. Плуг KUHN Leader з ра­мою Z-по­ді­бної фор­ми

Фо­то 2. На­пів­на­чі­пний плуг Challenger

Мал. 1.

Мал. 2.

Мал. 3

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.