АКЦЕН­ТИ

AgroMarket - - ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ -

До­ско­на­лий плуг дає го­спо­да­ре­ві чи­ма­ло кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг:

зда­тність за­без­пе­чи­ти які­сну стру­кту­ру ґрун­ту з ефе­ктив­ним за­орю­ва­н­ням і рів­но­мір­ним роз­по­ді­лом по­жнив­них ре­шток по всьо­му ор­но­му ша­ру – вро­жай­ність сут­тє­во зро­сте;

мі­цний агре­гат з ши­ро­ким ді­а­па­зо­ном ре­гу­лю­вань та вра­жа­ю­чою ма­нев­ре­ні­стю, рі­зно­ма­ні­тною ком­пле­кта­ці­єю зда­тний пра­цю­ва­ти в будь-яких умо­вах з мі­ні­маль­ни­ми ви­тра­та­ми па­ли­ва – опе­ра­цій­ні ви­тра­ти зни­зя­ться;

мо­жли­вість за­сто­су­ва­ти на пра­кти­ці та­кі про­гре­сив­ні те­хні­чні рі­ше­н­ня, як під­си­ле­на ра­ма, сту­пін­ча­сто або плав­но ре­гу­льо­ва­на ши­ри­на за­хва­ту, гі­драв­лі­чні без­зу­пи­но­чні або бол­то­ві за­по­бі­жни­ки, зно­со­стій­кі ро­бо­чі ор­га­ни – це про­дов­жить тер­мін слу­жби та змен­шить ви­тра­ти на те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня;

на­го­да ско­ри­ста­ти­ся пе­ре­ва­га­ми на­дій­но­сті й дов­го­ві­чно­сті, ква­лі­фі­ко­ва­но­го на­вча­н­ня та які­сно­го сер­ві­су – це усу­не ви­му­ше­ні пе­ре­р­ви під час ро­бо­ти, а плуг дов­го збе­рі­га­ти­ме ви­со­ку за­ли­шко­ву цін­ність на вто­рин­но­му рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.