КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КАНАДОЮ ДІЄ З 1 СЕРПНЯ.

На її роз­ви­ток і під­трим­ку Ка­на­да ви­ді­ли­ла 13 млн дол. Про це по­ві­до­мив тим­ча­со­вий по­ві­ре­ний у спра­вах, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту роз­ви­тку по­соль­ства Ка­на­ди в Укра­ї­ні Ке­рім Мор­ко.

ФАО ЗАПУСКАЄ ПРОЕКТ З АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ В УКРА­Ї­НІ.

Як за­зна­чив ко­ор­ди­на­тор про­грам роз­ви­тку ФАО в Укра­ї­ні Ми­хай­ло Мал­ков, пи­та­н­ня іри­га­ції, ви­руб­ки та де­гра­да­ції лі­сів ста­ли клю­чо­ви­ми прі­о­ри­те­та­ми на­ціо­наль­но­го агро­еко­ло­гі­чно­го пла­ну дій. Ни­ні на ча­сі роз­роб­ка Україною за­хо­дів що­до пом’якше­н­ня на­слід­ків змі­ни клімату й адаптації до ньо­го.

КОРЕЙСЬКА КОМПАНІЯ ЗАЦІКАВИЛАСЯ ВИРОБНИЦТВОМ ДОБРИВ В УКРА­Ї­НІ.

Про­то­кол про на­мі­ри спів­пра­цю­ва­ти в по­шу­ку ін­ве­сти­цій у від­по­від­ні укра­їн­ські про­е­кти во­на під­пи­са­ла з Тор­го­во-про­ми­сло­вою па­ла­тою Укра­ї­ни на все­сві­тній ви­став­ці «ЕКСПО-2017» в Аста­ні.

«УКРАЇНСЬКА БІРЖА» ВВЕЛА ТОРГИ ПОСТАВНИМИ Ф’ЮЧЕРСНИМИ КОНТРАКТАМИ НА ЗЕРНО.

Про це по­ві­до­мив го­ло­ва прав­лі­н­ня бір­жі Олег Тка­чен­ко. Ти­по­вий до­го­вір по­ста­ча­н­ня роз­ро­бле­но за уча­сті екс­пер­тів USAID, а спе­ци­фі­ка­ції ф’ючер­сних кон­тра­ктів і но­ві пра­ви­ла тор­гів­лі по­го­ди­ла На­ціо­наль­на ко­мі­сія з цін­них па­пе­рів і фон­до­во­го рин­ку.

ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ ЗНЯЛИ ОБМЕЖЕННЯ НА ВВЕЗЕННЯ ПРОДУКТІВ ПТАХІВНИЦТВА З УКРА­Ї­НИ.

За ін­фор­ма­ці­єю Держ­прод­спо­жив­слу­жби, йде­ться про ім­порт м’яса пти­ці, до­бо­во­го мо­ло­дня­ку та яєць.

УКРАЇНА Й ІЗРАЇЛЬ ЗАВЕРШИЛИ ЧЕРГОВИЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРІВ ПРО ЗВТ.

За ін­фор­ма­ці­єю Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, де­ле­га­ції ви­зна­чи­ли сту­пінь зни­же­н­ня ми­тних та­ри­фів для чу­тли­вих то­ва­рів, зокре­ма в га­лу­зі сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

АКТИВНО ІМПОРТУЄМО СИРИ З ЄВРОПИ.

За цей про­дукт у пер­шо­му пів­річ­чі 2017-го, як ін­фор­мує Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба, укра­їн­ці за­пла­ти­ли 19 млрд дол. Це май­же на 6 млрд дол. біль­ше, ніж за та­кий пе­рі­од то­рік.

ЗА МІСЯЦЬ ЗАРПЛАТА В АГРОСЕКТОРІ ЗРОСЛА НА 7,6%.

Про це по­ві­дом­ляє Держ­стат. За­зна­ча­є­ться, що це у 2,3 ра­за біль­ше за мі­ні­маль­ну за­ро­бі­тну пла­ту (3200 грн), однак на 24,4% від­стає від се­ре­дньо­еко­но­мі­чно­го рів­ня.

ОПТИМІЗУЮТЬ МЕРЕЖУ ЛІКАРЕНЬ ВЕТМЕДИЦИНИ.

На при­кла­ді Львів­ської обла­сті в Укра­ї­ні від­пра­цьо­ву­ва­ти­муть мо­дель кар­ти опти­мі­за­ції ве­те­ри­нар­них за­кла­дів. На­сту­пно­го ро­ку та­ку опти­мі­за­цію ро­би­ти­муть по всій кра­ї­ні.

РОЗРОБЛЯЮТЬ СТРАТЕГІЮ РОЗ­ВИ­ТКУ ТВАРИННИЦТВА НА ПЕ­РІ­ОД ДО 2030 РО­КУ.

У чи­слі прі­о­ри­те­тних на­пря­мів, що по­тре­бу­ють на­ле­жної під­трим­ки, фа­хів­ці на­зи­ва­ють пле­мін­ну й се­ле­кцій­ну ро­бо­ту, про­ти­е­пі­зоо­ти­чні за­хо­ди та ве­те­ри­на­рію, а та­кож про­су­ва­н­ня на зов­ні­шні рин­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.