УВАГА: ДИВІДЕНДИ

ЯК ОПТИМІЗУВАТИ ЇХ ВИПЛАТИ НА КОРИСТЬ ЗАСНОВНИКІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

І з 15 кві­тня 2017 ро­ку для пла­тни­ків єди­но­го по­да­тку че­твер­тої гру­пи зни­зи­ли­ся став­ки по­да­тку з до­хо­дів фізичних осіб (ПДФО) із 18 до 9%. Як і ра­ні­ше, до­ве­де­ться спла­ти­ти 1,5% вій­сько­во­го збо­ру. Тоб­то в мо­мент на­ра­ху­ва­н­ня ди­ві­ден­дів усьо­го по­трі­бно бу­де за­пла­ти­ти по­да­тків у бю­джет у роз­мі­рі 10,5%.

У зв’яз­ку зі зни­же­н­ням ста­вок ПДФО де­які під­при­єм­ства пла­ну­ють ви­пла­ту ди­ві­ден­дів, то­му звер­та­є­мо ува­гу на ва­жли­ві ню­ан­си.

Ви­пла­та ди­ві­ден­дів фер­мер­ським го­спо­дар­ством

Якщо дивіденди ви­пла­чу­ють ви­клю­чно за­снов­ни­ку та­ко­го го­спо­дар­ства і це одна осо­ба, то від­су­тність за­га­ду­вань у ста­ту­ті го­спо­дар­ства про дивіденди не є кри­ти­чно. Адже від­по­від­но до пп. 14.1.49 ПКУ для ці­лей опо­да­тку­ва­н­ня до ди­ві­ден­дів при­рів­ню­є­ться та­кож пла­тіж у гро­шо­вій фор­мі, що здій­сню­є­ться юри­ди­чною осо­бою на користь її за­снов­ни­ка та/або уча­сни­ка (уча­сни­ків) у зв’яз­ку з роз­по­ді­лом чи­сто­го при­бу­тку (йо­го ча­сти­ни).

Якщо ж пла­ну­є­ться ви­пла­чу­ва­ти дивіденди й ін­шим уча­сни­кам фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства (ФГ), що не є за­снов­ни­ка­ми, то вкрай ва­жли­во, аби це пи­та­н­ня бу­ло вре­гу­льо­ва­но в ста­ту­ті та­ко­го го­спо­дар­ства. Річ у тім, що в За­ко­ні Укра­ї­ни «Про фер­мер­ське го­спо­дар­ство» до­хо­ди чле­нів ФГ не на­зва­но ди­ві­ден­да­ми. Во­дно­час в ч. 4 ст. 1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про фер­мер­ське го­спо­дар­ство» вка­зує, що в ста­ту­ті ФГ має бу­ти за­зна­че­но по­ря­док фор­му­ва­н­ня май­на (скла­де­но­го ка­пі­та­лу). А в ст. 20 цьо­го за­ко­ну за­зна­че­но, що во­ло­ді­н­ня, ко­ри­сту­ва­н­ня та роз­по­ря­дже­н­ня май­ном ФГ здій­сню­є­ться від­по­від­но до йо­го ста­ту­ту, якщо ін­ше не пе­ред­ба­че­но уго­дою між чле­на­ми та­ко­го го­спо­дар­ства та за­ко­ном.

От­же, у ста­ту­ті ФГ слід про­пи­са­ти (або вне­сти змі­ни до чин­но­го): роз­мір скла­де­но­го ка­пі­та­лу; кон­кре­тний пе­ре­лік ча­сток уча­сни­ків (чле­нів ФГ);

вид до­хо­дів від роз­по­ді­лу при­бу­тків (дивіденди), який на­ле­жить до виплати чле­нам го­спо­дар­ства, та по­ря­док йо­го роз­по­ді­лу (до­ціль­но та­кож за­зна­чи­ти пе­рі­о­ди­чність ви­плат).

Та­кі змі­ни вкрай по­трі­бно вно­си­ти, якщо дивіденди бу­дуть ви­пла­чу­ва­ти­ся не ли­ше на користь за­снов­ни­ка, а й на користь інших чле­нів ФГ. Оскіль­ки є ри­зик, що по­да­тко­ва мо­же ква­лі­фі­ку­ва­ти та­кі виплати не як дивіденди, а як ви­на­го­ро­ду ФГ на користь фізичних осіб. От­же, ФГ як по­да­тко­вий агент ма­ти­ме обов’язок на мо­мент на­ра­ху­ва­н­ня ди­ві­ден­дів спла­ти­ти 18% ПДФО та 1,5% вій­сько­во­го збо­ру та су­ми СЄВ.

Чи мо­жна ви­пла­чу­ва­ти, якщо бу­ли зві­тні пе­рі­о­ди, ко­ли при­бу­тку не бу­ло?

Якщо в агро­під­при­єм­ства бу­ли зві­тні пе­рі­о­ди з від’єм­ним зна­че­н­ням, але бу­ли пе­рі­о­ди зі зна­ком «плюс», тоб­то «ба­га­ті» на при­бу­ток, і за та­кі пе­рі­о­ди не здій­сню­ва­ла­ся ра­ні­ше ви­пла­та ди­ві­ден­дів, то дивіденди мо­жна на­ра­хо­ву­ва­ти й ви­пла­чу­ва­ти.

Ні­де в за­ко­но­дав­стві не ска­за­но, що ви­пла­та ди­ві­ден­дів мо­же бу­ти ли­ше за ко­шти при­бу­тку по­пе­ре­дньо­го зві­тно­го ро­ку. Тоб­то джерелом виплати ди­ві­ден­дів мо­же бу­ти й не­роз­по­ді­ле­ний при­бу­ток ми­ну­лих ро­ків.

Звер­та­є­мо ува­гу, що про та­ку мо­жли­вість зга­ду­ють і по­да­тків­ці в ли­сті ДФСУ від 29.01.2015 № 2707/ 7/ 99- 99- 19- 02- 01- 17, роз’ясню­ю­чи по­ря­док роз­ра­хун­ку аван­со­во­го вне­ску в ра­зі виплати ди­ві­ден­дів у та­ко­му ви­пад­ку: «У ра­зі якщо у зві­тно­му ро­ці, за рі­ше­н­ням вла­сни­ків, роз­по­ді­ля­є­ться не­роз­по­ді­ле­ний при­бу­ток одра­зу за де­кіль­ка по­пе­ре­дніх ро­ків, то, з ме­тою ви­зна­че­н­ня су­ми ди­ві­ден­дів на яку на­ра­хо­ву­є­ться аван­со­вий вне­сок, не­роз­по­ді­ле­ний при­бу­ток, який при­па­дає на ко­жен з цих ро­ків за да­ни­ми фі­нан­со­вої зві­тно­сті, по­рів­ню­є­ться з об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на при­бу­ток за від­по­від­ний рік».

ВА­ЖЛИ­ВО! Якщо дивіденди ви­пла­чу­ють фі­зи­чним осо­бам, то аван­со­вий вне­сок із по­да­тку на при­бу­ток не спла­чу­є­ться (пп. 57.11.3 ПКУ).

От­же, по­ря­док і стро­ки виплати ди­ві­ден­дів ви­зна­ча­ю­ться за­галь­ни­ми збо­ра­ми засновників (рі­ше­н­ням за­снов­ни­ка) і не за­ле­жать від зві­тно­го пе­рі­о­ду. Та­кож від- су­тність при­бу­тку за по­пе­ре­дній зві­тний рік не є пе­ре­шко­дою для виплати ди­ві­ден­дів за на­яв­но­сті не­роз­по­ді­ле­но­го при­бу­тку ми­ну­лих ро­ків.

Які стро­ки пе­ре­ра­ху­ва­н­ня по­да­тків до бю­дже­ту?

ПФДО та вій­сько­вий збір спла­чу­ю­ться (пе­ре­ра­хо­ву­ю­ться) в бю­джет під час виплати опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду єди­ним пла­ті­жним до­ку­мен­том. Бан­ки при­йма­ють пла­ті­жні до­ку­мен­ти на ви­пла­ту до­хо­ду ли­ше за умо­ви одно­ча­сно­го по­да­н­ня роз­ра­хун­ко­во­го до­ку­мен­та на пе­ре­ра­ху­ва­н­ня цьо­го по­да­тку в бю­джет (пп. 168.1.2 ПКУ).

Якщо дивіденди ви­пла­чу­ють го­тів­кою з ка­си по­да­тко­во­го аген­та, то ПДФО спла­чу­є­ться (пе­ре­ра­хо­ву­є­ться) в бю­джет про­тя­гом трьох бан­ків­ських днів з дня, що на­стає за днем та­ко­го на­ра­ху­ва­н­ня (виплати, на­да­н­ня) (пп. 168.1.4 ПКУ).

ВА­ЖЛИ­ВО! У ра­зі на­ра­ху­ва­н­ня опо­да­тко­ву­ва­но­го до­хо­ду, але не ви­пла­че­но­го, у ви­гля­ді ди­ві­ден­дів, то по­да­тко­вий агент має обов’язок пе­ре­ра­ху­ва­ти су­ми ПДФО у строк не пі­зні­ше ніж 30 ка­лен­дар­них днів, на­сту­пних за мі­ся­цем на­ра­ху­ва­н­ня до­хо­ду (пп. 168.1.5 ПКУ).

Аль­тер­на­тив­ні ва­рі­ан­ти

Не­зва­жа­ю­чи на зни­же­н­ня ста­вок, дивіденди все ще є «до­ро­гим за­до­во­ле­н­ням» для біль­шо­сті агро­під­при­ємств. То­му, якщо вла­сник має на­мір отри­ма­ти ко­шти стро­ко­во, то їх агро­під­при­єм­ство мо­же пе­ре­да­ти вла­сни­ку за до­го­во­ром по­во­ро­тної фі­нан­со­вої до­по­мо­ги.

Зві­сно, ко­шти по­трі­бно бу­де по­вер­ну­ти у ви­зна­че­ний у до­го­во­рі строк, але й об­тя­жли­вих по­да­тко­вих на­слід­ків не ви­ни­кає. Зокре­ма, та­ка опе­ра­ція:

не під­ля­гає опо­да­тку­ван­ню ПДВ. У зв’яз­ку з тим, що опе­ра­ція з на­да­н­ня/отри­ма­н­ня пла­тни­ком по­во­ро­тної/без­по­во­ро­тної фі­нан­со­вої до­по­мо­ги не під­па­дає під ви­зна­че­н­ня опе­ра­цій із по­ста­ча­н­ня то­ва­рів/по­слуг, то на та­ку опе­ра­цію ПДВ не на­ра­хо­ву­є­ться (пп. 14.1.185, пп. 14.1.191, пп. «б» п. 185.1 ПКУ);

не впли­ває на роз­ра­ху­нок час­тки сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­цтва для ці­лей єди­но­го по­да­тку че­твер­тої гру­пи (оскіль­ки це є ви­тра­ти го­спо­дар­ства);

го­спо­дар­ство не стає по­да­тко­вим аген­том отри­му­ва­ча фі­нан­со­вої до­по­мо­ги (ст. 164 ПКУ).

Єди­ний га­ран­то­ва­ний ва­рі­ант «по­па­сти» на по­да­тки отри­му­ва­чу та­кої до­по­мо­ги — це еле­мен­тар­на не­ува­жність. Якщо ко­шти не бу­дуть по­вер­ну­ті в строк, що за­зна­че­но в до­го­во­рі, то отри­му­вач по­ви­нен за­де­кла­ру­ва­ти ці ко­шти са­мо­стій­но як фі­зи­чна осо­ба та спла­ти­ти ПДФО і вій­сько­вий збір за став­ка­ми, що бу­дуть чин­ни­ми в та­ко­му зві­тно­му пе­рі­о­ді (ст. 164 ПКУ).

Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.