ЦІНИ ПІД КОНТРОЛЕМ

ПРО ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ І ТОРГІВЛЮ З ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Єв­ге­ній ГОРОВЕЦЬ, екс­перт Про­е­кту «Вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми кон­тро­лю без­пе­чно­сті хар­чо­вих продуктів в Укра­ї­ні»

На по­ча­тку ли­пня офі­цій­но опу­блі­ко­ва­но За­кон Укра­ї­ни «Про дер­жав­ний кон­троль за до­три­ма­н­ням за­ко­но­дав­ства про хар­чо­ві про­ду­кти, кор­ми, по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, здо­ров’я та бла­го­по­луч­чя тва­рин» (до­ку­мент ухва­ли­ли пар­ла­мен­та­рі у трав­ні, й під­пи­сав пре­зи­дент у черв­ні). Тож основ­на ча­сти­на йо­го по­ло­жень на­бе­ре чин­но­сті вже у кві­тні на­сту­пно­го ро­ку.

Як ка­жуть екс­пер­ти, цей за­кон по­кли­ка­ний ство­ри­ти в Укра­ї­ні єв­ро­пей­ську си­сте­му дер­жав­но­го кон­тро­лю хар­чо­вих продуктів. З пра­кти­чно­го по­гля­ду це озна­чає, що Держ­прод­спо­жив­слу­жба за­сто­со­ву­ва­ти­ме но­ві про­це­ду­ри, окре­мі з яких мо­жна без пе­ре­біль­ше­н­ня на­зва­ти ре­во­лю­цій­ни­ми. Ві­дно­си­ни між дер­жа­вою й бі­зне­сом в Укра­ї­ні зав­жди бу­ли в цен­трі ува­ги, то­му за­кон про кон­троль за­ко­но­мір­но ви­кли­кає осо­бли­ву ува­гу в опе­ра­то­рів рин­ку. То на що бі­зне­су слід пер­шо­чер­го­во звер­ну­ти ува­гу?

Пе­ре­вір­ки без по­пе­ре­дже­н­ня

Той, хто сте­жить за змі­на­ми в за­ко­но­дав­стві, на­пев­но в кур­сі, що чин­ний За­кон Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих продуктів» уже пе­ред­ба­чає, що пе­ре­вір­ки під­при­ємств хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті про­во­дять без по­пе­ре­дньо­го по­ві­дом­ле­н­ня. Що­прав­да, це по­ло­же­н­ня на­ра­зі є мер­твим і ре­аль­но не пра­цює, бо су­пе­ре­чить За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні за­са­ди дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті», яким пе­ред­ба­че­но обов’язок дер­жор­га­ну по­пе­ре­ди­ти під­при­єм­ство про пе­ре­вір­ку за 10 днів до її по­ча­тку.

За­ко­ном про кон­троль від­по­від­ний кон­флікт між нор­ма­ми двох за­ко­нів усу­ва­є­ться, тож бі­знес має бу­ти го­то­вий до по­пе­ре­дньо не анон­со­ва­них ві­зи­тів дер­жав­них ін­спе­кто­рів.

За­ува­жи­мо, що держ­кон­троль у фор­мі ау­ди­ту си­сте­ми НАССР пе­ред­ба­чає обов’яз­ко­ве по­пе­ре­дже­н­ня опе­ра­то­ра рин­ку за три ро­бо­чих дні до йо­го по­ча­тку. Ідея в то­му, щоб за цей час під­при­єм­ство мо­гло за­без­пе­чи­ти на­яв­ність від­по­від­ної до­ку­мен­та­ції й участь в ау­ди­ті пра­ців­ни­ків, від­по­від­аль­них за впро­ва­дже­н­ня НАССР.

Пе­ре­вір­ка без по­пе­ре­дже­н­ня є на­рі­жним ка­ме­нем єв­ро­пей­ської си­сте­ми кон­тро­лю без­пе­чно­сті хар­чо­вих продуктів. Ра­пто­вість пе­ре­вір­ки до­зво­ляє дер­жін­спе­кто­ру з мі­ні­маль­ни­ми ви­тра­та­ми ча­су по­ба­чи­ти ре­аль­ну кар­ти­ну ро­бо­ти під­при­єм­ства. Фа­кти­чно і в Укра­ї­ні від­по­від­на пе­ре­вір­ка без по­пе­ре­дже­н­ня має ра­но чи пі­зно зму­си­ти всі під­при­єм­ства АПК де­мон­стру­ва­ти ту са­му від­кри­тість, що на­ра­зі по­ка­зу­ють окре­мі ви­ро­бни­ки хар­чо­вих продуктів, які за­без­пе­чу­ють пар­тнер­ським тор­го­вель­ним ме­ре­жам мо­жли­вість ре­гу­ляр­но­го ін­спе­кту­ва­н­ня сво­їх під­при­ємств у будь-який час.

Пе­рі­о­ди­чність пе­ре­ві­рок

Чин­ний За­кон Укра­ї­ни «Про основ­ні за­са­ди дер­жав­но­го на­гля­ду (кон­тро­лю) у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті» пе­ред­ба­чає, що пла­но­ва пе­ре­вір­ка суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня з ви­со­ким сту­пе­нем ри­зи­ку здій­сню­є­ться не ча­сті­ше як один раз на два ро­ки. Згі­дно з єв­ро­пей­ським під­хо­дом та­ка пе­рі­о­ди­чність пла­но­вих пе­ре­ві­рок під­при­ємств хар­чо­во­го се­кто­ру є за­над­то низь­кою.

За­кон про кон­троль пе­ред­ба­чає, що від­по­від­ною по­ста­но­вою Ка­бмі­ну під­при­єм­ства хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті бу­дуть за­ра­хо­ва­ні до пев­ної гру­пи за­ле­жно від сту­пе­ня ри­зи­ку. Під час та­кої ка­те­го­ри­за­ції бра­ти­му­ться до ува­ги вид про­ду­кції, з якою має спра­ву під­при­єм­ство, осо­бли­во­сті від­по­від­но­го ви­ро­бни­чо­го про­це­су, кіль­кість ви­го­тов­ле­ної про­ду­кції, ре­зуль­та­ти по­пе­ре­дніх за­хо­дів дер­жав­но­го кон­тро­лю, ефе­ктив­ність бі­знес-процесів під­при­єм­ства й ін­ша ін­фор­ма­ція, що мо­же свід­чи­ти про по­ру­ше­н­ня ним за­ко­но­дав­ства.

Про кон­кре­тну пе­рі­о­ди­чність на­ра­зі го­во­ри­ти скла­дно, оскіль­ки від­по­від­ну уря­до­ву по­ста­но­ву ще не ухва­ле­но. Во­дно­час ро­бо­ча вер­сія від­по­від­но­го про­е­кту по­ста­но­ви пе­ред­ба­чає, що опе­ра­то­ри рин­ку з най­ви­щим сту­пе­нем ри­зи­ку пе­ре­ві­ря­ти­му­ться в пла­но­во­му по­ряд­ку до 5 ра­зів на рік.

Адмі­ні­стра­тив­ні штра­фи

Основ­ний хар­чо­вий За­кон уста­нов­лює низ­ку пра­во­по­ру­шень, за вчи­не­н­ня яких на опе­ра­то­ра рин­ку на­кла­да­є­ться штраф. Та­кож пе­ред­ба­ча­є­ться, що ін­спе­ктор Держ­прод­спо­жив­слу­жби оформ­ляє про­то­кол, а рі­ше­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня штра­фу ухва­лює суд. Во­дно­час про­це­ду­ра роз­гля­ду су­дом від­по­від­ної спра­ви чі­тко не вре­гу­льо­ва­на, то­му сьо­го­дні на­кла­де­н­ня та­ко­го штра­фу є швид­ше ви­ня­тком із пра­ви­ла.

За­кон про кон­троль за­про­ва­джує під­хід, ко­ли ін­спе­кто­ри Держ­прод­спо­жив­слу­жби і скла­да­ють про­то­ко­ли, і ви­но­сять по­ста­но­ви про за­сто­су­ва­н­ня штра­фів. Якщо опе­ра­тор рин­ку не вва­жає се­бе вин­ним, то має пра­во оскар­жи­ти від­по­від­не рі­ше­н­ня як в адмі­ні­стра­тив­но­му, так і в су­до­во­му по­ряд­ку.

За су­до­во­го оскар­же­н­ня тя­гар до­ве­де­н­ня то­го фа­кту, що опе­ра­тор рин­ку по­ру­шив за­ко­но­дав­ство, бу­де не­сти са­ме Держ­прод­спо­жив­слу­жба. Ін­ши­ми сло­ва­ми, якщо дер­жін­спе­ктор не за­без­пе­чить на­ле­жних до­ка­зів пра­во­по­ру­ше­н­ня, то в під­сум­ку адмі­ні­стра­тив­ний суд ухва­лить рі­ше­н­ня про не­за­кон­ність штра­фу та йо­го ска­су­ва­н­ня.

У ЄС діє пра­ви­ло про те, що ком­пе­тен­тний ор­ган має пра­во за­кри­ти під­при­єм­ство, яке ви­ро­бляє не­без­пе­чну про­ду­кцію, аж до­ки від­по­від­ні по­ру­ше­н­ня не бу­де усу­не­но

Пе­ре­вір­ка без по­пе­ре­дже­н­ня є на­рі­жним ка­ме­нем єв­ро­пей­ської си­сте­ми кон­тро­лю без­пе­чно­сті хар­чо­вих продуктів

Тим­ча­со­ве при­пи­не­н­ня ро­бо­ти під­при­єм­ства

Одним із най­більш дис­ку­сій­них пи­тань, що по­ста­ва­ли під час роз­ро­бле­н­ня й ухва­ле­н­ня За­ко­ну про кон­троль, бу­ла про­це­ду­ра при­му­со­во­го при­пи­не­н­ня ро­бо­ти під­при­єм­ства, яке не до­три­му­є­ться за­ко­но­дав­чих ви­мог.

Слід за­зна­чи­ти, що у Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі діє пра­ви­ло про те, що ком­пе­тен­тний ор­ган має пра­во за­кри­ти під­при­єм­ство, яке ви­ро­бляє не­без­пе­чну про­ду­кцію, аж до­ки від­по­від­ні по­ру­ше­н­ня не бу­де усу­не­но.

Для укра­їн­ської дій­сно­сті на­да­н­ня та­ких ши­ро­ких пов­но­ва­жень дер­жав­но­му ор­га­ну має за­гроз­ли­вий ви­гляд. То­му вре­шті-решт бу­ло прийня­то ком­про­мі­сний ва­рі­ант: ін­спе­ктор Держ­прод­спо­жив­слу­жби має пра­во ухва­ли­ти рі­ше­н­ня про тим­ча­со­ве при­пи­не­н­ня ро­бо­ти під­при­єм­ства на строк до 10 ро­бо­чих днів. Зу­пи­не­н­ня ро­бо­ти по­над цей строк здій­сню­є­ться ли­ше за рі­ше­н­ням су­ду.

Під­ста­ви для по­за­пла­но­вої пе­ре­вір­ки

За­кон про кон­троль до­пов­нює пе­ред­ба­че­ні чин­ним за­ко­но­дав­ством під­ста­ви для по­за­пла­но­вих пе­ре­ві­рок під­при­ємств хар­чо­во­го се­кто­ру ви­пад­ка­ми, ко­ли ви­яв­ля­є­ться по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­ства або з’яв­ля­є­ться так зва­на об­ґрун­то­ва­на пі­до­зра що­до та­ко­го по­ру­ше­н­ня.

Це озна­чає, на­при­клад, що по­за­пла­но­во­го ві­зи­ту ін­спе­кто­рів Держ­прод­спо­жив­слу­жби мо­жна бу­де че­ка­ти, зокре­ма, в ра­зі по­да­н­ня на­ле­жним чи­ном об­ґрун­то­ва­ної скар­ги на ді­яль­ність під­при­єм­ства з бо­ку йо­го ко­лег-пар­тне­рів або кон­ку­рен­тів. На­га­да­є­мо, що сьо­го­дні за­ко­но­дав­ство до­зво­ляє про­ве­сти по­за­пла­но­ву пе­ре­вір­ку суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня ли­ше на під­ста­ві скар­ги фі­зи­чної осо­би.

«Ре­кла­ма» для по­ру­шни­ків

Під­при­єм­ці, які гру­бо по­ру­шу­ють за­ко­но­дав­ство, отри­ма­ють мо­жли­вість бу­ти «роз­ре­кла­мо­ва­ни­ми» на сай­ті Держ­прод­спо­жив­слу­жби.

Так, За­кон про кон­троль пе­ред­ба­чає, що в ра­зі по­тра­пля­н­ня в роз­дрі­бну торгівлю не­без­пе­чних для жи­т­тя й здо­ров’я хар­чо­вих продуктів Держ­прод­спо­жив­слу­жба не­гай­но пі­сля ви­яв­ле­н­ня цьо­го фа­кту опри­лю­днює на сво­є­му сай­ті ін­фор­ма­цію, яка до­зво­ляє спо­жи­ва­чам іден­ти­фі­ку­ва­ти від­по­від­ний то­вар.

От­же, опе­ра­то­ри рин­ку ма­ють ду­же ре­тель­но під­хо­ди­ти до ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків пе­ред спо­жи­ва­ча­ми, оскіль­ки в про­ти­ле­жно­му ви­пад­ку ді­ло­ву ре­пу­та­цію до­ве­де­ться від­нов­лю­ва­ти зі зна­чни­ми зу­си­л­ля­ми.

Ар­бі­тра­жні ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня

За За­ко­ном про кон­троль, якщо опе­ра­тор рин­ку не зго­ден із ре­зуль­та­та­ми пер­шо­го ла­бо­ра­тор­но­го до­слі­дже­н­ня, він має пра­во ви­ма­га­ти про­ве­де­н­ня так зва­но­го ар­бі­тра­жно­го до­слі­дже­н­ня, ре­зуль­та­ти яко­го є оста­то­чни­ми.

За­кон пе­ред­ба­чає, що за­ці­кав­ле­ний опе­ра­тор рин­ку має пра­во про­си­ти про­ве­сти ар­бі­тра­жне до­слі­дже­н­ня в обра­ній ним акре­ди­то­ва­ній ла­бо­ра­то­рії, що за­сто­со­вує ре­фе­ренс-ме­то­ди­ки. Якщо Держ­прод­спо­жив­слу­жба сум­ні­ва­є­ться в то­му, що обра­на за­яв­ни­ком ла­бо­ра­то­рія бу­де не­упе­ре­дже­ною, то ар­бі­тра­жне до­слі­дже­н­ня про­во­ди­ться іно­зем­ною акре­ди­то­ва­ною ла­бо­ра­то­рі­єю, яка має від­по­від­ний ста­тус.

Най­ва­жли­ві­шим тут є те, що по­не­се­ні опе­ра­то­ром рин­ку ви­тра­ти на опла­ту ар­бі­тра­жно­го до­слі­дже­н­ня, яким спро­сто­ва­но ви­снов­ки пер­ві­сно­го ла­бо­ра­тор­но­го до­слі­дже­н­ня, ком­пен­су­ю­ться Держ­прод­спо­жив­слу­жбою.

***

Хо­ча окре­мі еле­мен­ти но­вої си­сте­ми дер­жав­но­го кон­тро­лю хар­чо­вих продуктів ви­кли­ка­ють у під­при­єм­ців пев­ні по­бо­ю­ва­н­ня, на­вряд чи є ін­ша аль­тер­на­ти­ва для за­без­пе­че­н­ня єди­них пра­вил гри на рин­ку та під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­тної спро­мо­жно­сті ві­тчи­зня­них під­при­ємств у рам­ках гло­ба­лі­зо­ва­ної еко­но­мі­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.