По­зи­ча­є­мо і га­ран­ту­є­мо

До ро­бо­ти з аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми в Укра­ї­ні по­чи­на­ють до­лу­ча­ти­ся кре­ди­тні спіл­ки

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ - Ми­ко­ла ЛУГОВИЙ, На­ціо­наль­ний прес-клуб «Українська пер­спе­кти­ва»

У ли­пні фер­мер­ське го­спо­дар­ство «Кру­тий яр» із се­ла Лу­за­нів­ка Ка­нів­сько­го ра­йо­ну на Чер­ка­щи­ні ви­пи­са­ло аграр­ну роз­пи­ску, за якою отри­ма­ло 500 тис. гри­вень від кре­ди­тної спіл­ки «Кре­дит-Со­юЗ».

Вла­сник фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства Ва­силь Да­ни­лен­ко роз­по­вів, що йо­му й ра­ні­ше до­во­ди­ло­ся за­лу­ча­ти до­да­тко­ві ко­шти. То­му звик пра­цю­ва­ти з по­зи­ка­ми. І по­яснив: «Без кре­ди­тів агро­бі­знес не ро­би­ться, бо без них на по­лях ро­стуть хі­ба що бур’яни».

У цьо­му сен­сі Ва­силь Да­ни­лен­ко ра­зом із мо­лод­шим си­ном Ко­стян­ти­ном, який цьо­го ро­ку пе­ре­йняв від ба­тька фер­мер­ську еста­фе­ту й офі­цій­но очо­лив го­спо­дар­ство, ні­чим не від­рі­зня­ю­ться від ко­лег. Так са­мо, як й ін­ші се­ре­дні та ма­лі сіль­го­спви­ро­бни­ки («Кру­тий яр» за­га­лом обро­бляє 430 га), по­стій­но сти­ка­ю­ться з бра­ком обі­го­вих ко­штів.

Вко­тре ця про­бле­ма на­га­да­ла про се­бе на по­ча­тку лі­та. Ва­силь Да­ни­лен­ко зга­дує цей мо­мент: «Ми за­вча­сно по­ча­ли го­ту­ва­ти­ся до жнив, ор­га­ні­зу­ва­ли ре­монт те­хні­ки. Па­ра­лель­но до­бу­до­ву­ва­ли ма­га­зин. Усі ці ро­бо­ти по­тре­бу­ва­ли зна­чно­го фі­нан­су­ва­н­ня. То­му кон­че зна­до­би­ли­ся до­да­тко­ві гро­ші». Звер­ну­ли­ся у «Кре­дит-Со­юЗ». Оскіль­ки пан Да­ни­лен­ко ра­ні­ше вже пра­цю­вав із ці­єю кре­ди­тною спіл­кою, про умо­ви аграр­ної роз­пи­ски до­мо­ви­ли­ся швид­ко. Як за­ста­ву бу­ло ви­зна­че­но май­бу­тній уро­жай ку­ку­ру­дзи на пло­щі 49,8 га. Строк дії аграр­ної роз­пи­ски пе­ред­ба­че­но до кін­ця жов­тня по­то­чно­го ро­ку. По йо­го за­вер­шен­ню «Кру­тий яр» має пов­ні­стю роз­ра­ху­ва­ти­ся за по­зи­че­не. Ва­силь Да­ни­лен­ко впев­не­ний, що зі сво­ї­ми зо­бов’яза­н­ня­ми впо­ра­ю­ться вча­сно та в пов­но­му об­ся­зі.

На­да­ти сіль­го­спви­ро­бни­ко­ві гро­ші за аграр­ною роз­пи­скою кре­ди­тну спіл­ку спо­ну­ка­ли дві об­ста­ви­ни. Пер­ша — для отри­ма­н­ня зви­чай­но­го кре­ди­ту фер­мер­сько­му го­спо­дар­ству бра­ку­ва­ло за­став­но­го май­на. На дру­гій об­ста­ви­ні го­ло­ва прав­лі­н­ня «Кре­ди­тСо­ю­Зу» Во­ло­ди­мир Ка­за­рі­нов зу- пи­нив­ся окре­мо. «Аграр­на роз­пи­ска — це кре­ди­тна но­ва­ція. То­му ми ви­рі­ши­ли її ви­про­бу­ва­ти, — за­зна­чив він. І до­дав, що кре­ди­тна спіл­ка ці­ка­ви­ться но­ві­тні­ми фі­нан­со­ви­ми ін­стру­мен­та­ми, яки­ми мо­жна ефе­ктив­но ско­ри­ста­ти­ся в ро­бо­ті. До ре­чі, кре­ди­тний порт­фель спіл­ки зро­стає що­ро­ку май­же на 10 млн гри­вень. А з 60 млн гри­вень, ви­да­них за рік по­зи­чаль­ни­кам, май­же тре­ти­ною ко­штів ско­ри­ста­ли­ся агро­го­спо­дар­ства.

Пе­ре­ва­ги, при­та­ман­ні аграр­ній роз­пи­сці (пе­ред­усім — її без­умов­не ви­ко­на­н­ня), за­ці­ка­ви­ли фа­хів­ців кре­ди­тної спіл­ки. «На­віть якщо по­зи­чаль­ник від­мо­ви­ться ви­ко­ну­ва­ти свої зо­бов’яза­н­ня за до­го­во­ром, то пе­ред­ба­ча­є­ться по­за­су­до­ва про­це­ду­ра розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми, — на­го­ло­сив Во­ло­ди­мир Ка­за­рі­нов. — До спра­ви до­лу­ча­ю­ться пред­став­ни­ки ви­ко­нав­чої слу­жби. В край­ньо­му ви­пад­ку, якщо на­віть ви­ни­кне та­ка по­тре­ба, ви­ко­нав­ці ма­ють пра­во ви­лу­чи­ти й ре­а­лі­зу­ва­ти пре­дмет за­ста­ви, а са­ме зерно, яке зав­жди має під­ви­ще­ний по­пит на аграр­но­му рин­ку і за­без­пе­чить пов­но­цін­не по­га­ше­н­ня на­да­ної по­зи­ки».

Про­це­ду­ра оформ­ле­н­ня аграр­ної роз­пи­ски ви­яви­ла­ся до­во­лі про­стою. «На ета­пі під­го­тов­ки ми отри­му­ва­ли кон­суль­та­ції від пред­став­ни­ків Про­е­кту IFC “Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні”, які за­про­ва­джу­ють цей ін­стру­мент фі­нан­су­ва­н­ня в на­шій кра­ї­ні. Та­кож ми отри­ма­ли до­по­мо­гу та кон­суль­та­ції від но­та­рі­у­са. То­му ро­бо­та над аграр­ною роз­пи­скою на під­го­тов­чо­му ета­пі бу­ла для нас не­важ­кою й три­ва­ла ли­ше один ти­ждень», — роз­по­вів Во­ло­ди­мир Ка­за­рі­нов.

Ке­рів­ник «Кре­дит-Со­ю­Зу» за­зна­чив, що про мо­жли­во­сті аграр­них роз­пи­сок ді­знав­ся ще то­рік на одно­му з ра­йон­них се­мі­на­рів для сільгоспвиробників на Чер­ка­щи­ні, по­тім на се­мі­на­рі для кре­ди­тних спі­лок у Ки­є­ві, які про­во­ди­ли пред­став­ни­ки Про­е­кту IFC. Зна­до­бив­ся пев­ний час, аби до­кла­дні­ше озна­йо­ми­ти­ся із цим ін­стру­мен­том фі­нан­су­ва­н­ня, а вже від­так і пов­но­цін­но за­про­ва­ди­ти йо­го в пра­кти­ку. А ни­ні цей на­прям ді­яль­но­сті кре­ди­тна спіл­ка має на­мір ви­окре­ми­ти як прі­о­ри­те­тний.

На­га­да­є­мо, аграр­ні роз­пи­ски за під­трим­ки уря­ду Швей­цар­ської Кон­фе­де­ра­ції впро­ва­джу­ю­ться з 2014 ро­ку і ни­ні ді­ють уже у во­сьми обла­стях — Пол­тав­ській, Він­ни­цькій, Чер­ка­ській, Хар­ків­ській, Хмель­ни­цькій, Тер­но­піль­ській, Ми­ко­ла­їв­ській і Сум­ській. За­га­лом на сьо­го­дні вже ви­пи­са­но 135 аграр­них роз­пи­сок на су­му 955 млн гри­вень.

«До­ни­ні як кре­ди­то­ри за аграр­ни­ми роз­пи­ска­ми в основ­но­му ви­сту­па­ли бан­ків­ські уста­но­ви й ком­па­нії — на­да­ва­чі ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ре­сур­сів, — за­зна­чив ке­рів­ник Про­е­кту IFC «Аграр­ні роз­пи­ски в Укра­ї­ні» Оле­ксій Оме­ля­нен­ко. — Тож ко­ло тих, хто по­слу­го­ву­є­ться цим но­ві­тнім для Укра­ї­ни ін­стру­мен­том фі­нан­су­ва­н­ня ма­лих і се­ре­дніх сільгоспвиробників, по­стій­но роз­ши­рю­є­ться. Кре­ди­тні спіл­ки ма­ють чи­ма­лий фі­нан­со­вий ре­сурс і пра­цю­ють без­по­се­ре­дньо із се­гмен­том се­ре­дніх і дрі­бних фер­мер­ських го­спо­дарств. То­му ду­же ва­жли­во ство­ри­ти спри­я­тли­ві умо­ви, щоб кре­ди­тні спіл­ки мо­гли за­сто­со­ву­ва­ти цей ін­стру­мент для на­да­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня на­шим агро­ви­ро­бни­кам».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.