Ячме­ню й рі­па­ку бу­де біль­ше, ніж то­рік

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Кон­сал­тин­го­ва Аген­ція ААА оно­ви­ла свій про­гноз ви­ро­бни­цтва зер­на й олій­них по­то­чно­го ро­ку. Так, об­сяг ви­ро­бни­цтва ячме­ню бу­ло під­ви­ще­но до 7,8 млн тонн зав­дя­ки збіль­шен­ню вро­жай­но­сті до 3,25 т/га. Оцін­ка вро­жаю пше­ни­ці не змі­ни­ла­ся: не біль­ше як 24 млн тонн. За­галь­ний об­сяг ви­ро­бни­цтва зер­на про­гно­зу­є­ться на рів­ні 60,3 млн тонн.

Про­гноз ви­ро­бни­цтва рі­па­ку пе­ре­гля­ну­то в бік йо­го збіль­ше­н­ня. Че­рез під­ви­ще­н­ня оцін­ки вро­жай­но­сті ози­мо­го рі­па­ку з 2,38 до 2,69 т/га, збіль­ше­но оцін­ку по­то­чно­го ви­ро­бни­цтва до 2,3 млн тонн, що май­же вдві­чі пе­ре­ви­щує то­рі­шній по­ка­зник у 1,2 млн тонн від­по­від­но.

На­ра­зі, за по­ві­дом­ле­н­ням Мі­нАПіП, ста­ном на 31 ли­пня обмо­ло­че­но вже 74% по­сів­них площ під пше­ни­цею та зі­бра­но 18,3 млн тонн зер­на за се­ре­дньої вро­жай­но­сті 38,7 ц/га. Уро­жай ячме­ню отри­ма­но з 79% по­сів­них площ — він ста­но­вить 6,4 млн тонн за се­ре­дньої вро­жай­но­сті 32,4 ц/га.

Май­же за­вер­ше­но зби­ра­н­ня го­ро­ху. Так, із 375 тис. ге­кта­рів, які ста­нов­лять 92% про­гно­зу, отри­ма­но вро­жаю 972 тис. тонн за се­ре­дньої вро­жай­но­сті 25,9 ц/га. Та­кож із 88% про­гно­зо­ва­них до зби­ра­н­ня площ під рі­па­ком отри­ма­но вро­жай у роз­мі­рі 1,8 млн тонн за се­ре­дньої вро­жай­но­сті 26,7 ц/га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.