МВФ зняв зе­мель­ну ре­фор­му з по­ряд­ку ден­но­го для Укра­ї­ни

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Зе­мель­на ре­фор­ма не є обов’яз­ко­вою для отри­ма­н­ня тран­шу. Про це на бри­фін­гу по­ві­до­мив Ві­льям Мюр­рей, за­сту­пник ке­рів­ни­ка Де­пар­та­мен­ту ко­му­ні­ка­цій МВФ.

Обго­во­ре­н­ня Ра­дою ди­ре­кто­рів че­твер­тої про­гра­ми бу­де мо­жли­вим пі­сля то­го, як бу­дуть здій­сне­ні за­хо­ди, що по­трі­бні для її ім­пле­мен­та­ції. Основ­на увага цьо­го роз­гля­ду — це пен­сій­на ре­фор­ма, за­хо­ди що­до при­швид­ше­н­ня при­ва­ти­за­ції та за­без­пе­че­н­ня кон­кре­тних ре­зуль­та­тів у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю. «Зе­мель­на ре­фор­ма є ва­жли­вою умо­вою про­гра­ми, однак, ура­хо­ву­ю­чи не­об­хі­дність про­е­кту­ва­н­ня ре­фор­ми та до­ся­гне­н­ня кон­сен­су­су що­до клю­чо­вих кро­ків, тре­ба від­тер­мі­ну­ва­ти її до кін­ця ро­ку», — за­зна­чив Ві­льям Мюр­рей. Утім, за йо­го сло­ва­ми, ва­жли­во, щоб най­ближ­чі мі­ся­ці вла­да зро­би­ла під­го­тов­чі кро­ки та своє­ча­сно ім­пле­мен­ту­ва­ла від­по­від­ну зе­мель­ну ре­фор­му, яка мо­же транс­фор­му­ва­ти аграр­ний се­ктор Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.