Фер­мер­ським го­спо­дар­ствам про­по­ну­ють фі­нан­со­ву під­трим­ку

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Укра­їн­ський дер­жав­ний фонд під­трим­ки фер­мер­ських го­спо­дарств про­во­дить кон­курс на отри­ма­н­ня по­во­ро­тної фі­нан­со­вої під­трим­ки за бю­дже­тною про­гра­мою «На­да­н­ня кре­ди­тів фер­мер­ським го­спо­дар­ствам». До 16 серпня 2017 ро­ку фер­ме­ри мо­жуть по­да­ти за­яв­ку на участь у кон­кур­сі. Ті, що прой­дуть кон­кур­сний від­бір, мо­жуть отри­ма­ти фі­нан­со­ву до­по­мо­гу до 500 тис. гри­вень зі стро­ком по­вер­не­н­ня до 5 ро­ків. За­галь­на су­ма ко­штів, які пла­ну­ють роз­по­ді­ли­ти між ре­гіо­на­ми, ста­но­вить 65 млн гри­вень. Що­прав­да, в кон­кур­сі не змо­жуть бра­ти участь ті фер­мер­ські го­спо­дар­ства, які ма­ють за­бор­го­ва­ність пе­ред Укр­держ­фон­дом, го­спо­дар­ства, що ви­зна­ні бан­кру­том, пе­ре­бу­ва­ють у ста­ні лі­кві­да­ції або у яких ви­яв­ле­но фа­кти не­за­кон­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.