Пло­щі по­ли­ву на­ро­щу­є­мо по­сту­по­во

Бо­г­дан МУРГА, за­сту­пник го­ло­ви ФГ «Пер­фект» (За­кар­па­т­тя):

AgroMarket - - КРУПНИМ ПЛАНОМ -

– Вив­ча­ю­чи до­свід ви­ро­щу­ва­н­ня елі­тних сор­тів яблук, я об’їхав США та ба­га­то кра­їн Європи й ні на хви­ли­ну не сум­ні­вав­ся, що, перш ніж за­кла­да­ти сад, по­трі­бно по­дба­ти про йо­го по­лив. Вста­нов­ле­н­ня ізра­їль­сько­го обла­дна­н­ня кра­пель­но­го зро­ше­н­ня ко­шту­ва­ло нам близь­ко 50 тис. грн/га. Ра­зом зі збіль­ше­н­ням площ са­ду що­ро­ку на­ро­щу­є­мо й об­ся­ги по­ли­ву. Без ви­трат на на­со­сну стан­цію та го­лов­ний тру­бо­про­від уста­нов­ле­н­ня стрі­чки кра­пель­но­го по­ли­ву об­хо­ди­ться в 35 тис. грн/га.

Си­сте­ма кра­пель­но­го зро­ше­н­ня по­ста­чає й мі­не­раль­ні до­бри­ва. Ли­ше зав­дя­ки цьо­му ми отри­му­є­мо хо­ро­ші вро­жаї яблук, із яки­ми не­має про­блем зі збу­том. То­рік, по­са­див­ши са­джан­ці на­ве­сні, зро­ше­н­ня до них ми під­ве­ли аж у черв­ні й по­ба­чи­ли, яка ко­ло­саль­на рі­зни­ця в їх ро­сті. На ща­стя, про­блем із по­да­чею во­ди не­має, адже кра­пель­ний по­лив дає змо­гу еко­но­ми­ти її, ви­тра­ча­ю­чи ли­ше не­об­хі­дну для ко­жної ро­сли­ни кіль­кість.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.